Jak napsat výklad?

literatura

 

Téma: Jak napsat výklad?

Zařazení: Slohové práce

Přidal(a): Quinn

 

Výklad je slohový úvar, který má za úkol poučit. Cílem tohoto odborného stylu je získat nové poznatky a informace. Čtenáře většinou nezajímá autorův názor nebo umělecký záměr. Výklad najdeme pochopitelně v učebnicích, publikacích a odborných časopisech. Účelem výkladu je objasnit danou problematiku čtenáři a poučit ho. Výklad vysvětluje a sděluje stávající, ale i nové poznatky z dění okolo nás. Důležité je vysvětlení a zdůvodnění problému, hledání příčin a důsledků, popis vývoje a vytváření hypotéz. Tento slohový útvar vykládá podstatu vybraného jevu na základě vzájemného srovnávání. Podstatné je porovnání toho, co mají jevy společné, v čem se naopak liší. Účelem výklad je čtenáře odborně poučit o vybraném tématu z oblasti technologie, vědy, historie atd. Výklad může rovněž vysvětlovat práci umělců a vědců. Při psaní výkladu se používá spisovný jazyk a často také odborná terminologie.

 

STRUKTURA VÝKLADU

Než začnete psát, stanovte si osnovu a té se držte. Výklad by měl obsahovat nadpis, úvod, text a závěr.

 

1. NADPIS

Nadpis je pochopitelně velmi důležitý. U výkladu je lepší nadpis příliš nekomplikovat. Měl by být jasný a stručný, aby všichni čtenáři hned věděli, čím se bude výklad zabývat. Čtenář si daný text vybral kvůli jeho obsahu, není tak nutné snažit se upoutat jeho pozornost například dvojsmysly, slovními hříčkami apod.

 

2. ÚVOD

V úvodu se definuje předmět nebo jev, o kterém se v textu píše.

 

3. TEXT

Metoda deduktivní a induktivní

  • Deduktivní metoda znamená, že se nejprve popíše obecná definice, poté se postupně vysvětlí jednotlivé jevy.
  • U induktivní metody je to naopak. Nejprve se popíší jednotlivé jevy, ze kterých se pak odvozuje obecná definice.
  • Je dobré si stanovit osnovu a té se držet. Text by měl být členěn do odstavců a každý odstavec by se měl týkat jedné myšlenky. A to proto, aby se mezi jednotlivými informacemi příliš nepřeskakovalo a nepomíchaly se dohromady, čímž by text ztratil na přehlednosti.

Jazyk

  • Jak již bylo řečeno, při psaní výkladu se používá spisový jazyk a odborná terminologie. V tomto slohovém útvaru nevyužijete metafory, slangové výrazy ani jiné umělecké a kreativní vychytávky. Jazyk musí být neutrální. Při psaní se často používá trpný rod a věty by měly být delší a propracovanější. K odborným termínům patří i odborné zkratky. Rovněž se používají citace nebo vsuvky. Naopak nepoužívejte hodnotící výrazy. Účelem není danou problematiku zhodnotit, ale pouze o ní předat informace. Ke snížení subjektivity se také využívá autorský plurál.

 

4. ZÁVĚR

Závěr výklad obsahuje poznatky, které autor na základě použité odborné literatury popsal. Do závěru je možné uvést využití výsledků v praxi nebo další možnosti poznání daného jevu. V závěru se také můžeme setkat s úvahou v podobě domýšlení důsledků vybraného jevu.

 

UKÁZKY VÝKLADU NA WEBU