Národní obrození – literární období

 

 Jméno: Národní obrození

 Přidal(a): Bessek

 

 

Národní obrození

 • asi v letech 1770 – 1850
 • 1627/8 – Obnovené zřízení zemské – jediná povolená víra je katolictví
 • odešlo mnoho vzdělaných lidí, do Čech přichází německá šlechta
 • němčina se začíná zrovnopravňovat s češtinou
 • do roku 1770 vymizela čeština z literatury úplně, zůstala pouze v lidové slovesnosti
 • během osvícenství si lidé začínají uvědomovat důležitost češtiny
 • osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II.:
 • 1773 – zrušen jezuitský řád – velmi tvrdě prosazovali svou víru
 • 1781 – zrušeno nevolnictví – začalo stěhování z vesnic do měst, ale vesničané uměli pouze česky – ozývá se čeština (v manufakturách, na úřadech)
 • lidé se začínají zajímat o jazyk, jeho historii
 • národ se probouzí, vytváření nového českého národa

 

Dělení národního obrození

 • 1. fáze – OBRANNÁ
  • Dobrovského generace
  • odpovídá době osvícenství (1770 – 1800)
  • hlavně generace vědců
 • 2. fáze – OFENZIVNÍ
  • Jungmannovská generace
  • bojovná
  • odpovídá době preromantismu (1800 – 1830)
  • bylo jasné, že čeština se dá probudit, ale musí se za ni bojovat
 • 3. fáze – VRCHOLNÁ
  • odpovídá době romantismu (1770 – 1800)

 

1. fáze – OBRANNÁ

Gelasius Dobner

 • historik
 • kritizoval Václava Hájka z Libočan, odhalil nepřesnosti v jeho kronice

 

František Martin Pelcl

 • historik
 • Nová kronika – náhrada za Hájkovu vylhanou kroniku

 

Josef Dobrovský  (1753 – 1829)

 • přezdívalo se mu „modrý abbé“ (abbé = mnich)
 • všestranně vzdělaný člověk
 • rozuměl si s Goethem
 • vystudoval teologii, ale zabýval se i přírodními vědami
 • sponzorován hrabětem Nosticem, u kterého žil jako vychovatel
 • dva roky působil v olomouckém Klášterním Hradisku jako knihovník
 • zemřel v Brně
 • jazykověda:
  • měl rád češtinu, ale nevěřil, že z ní někdy bude živý jazyk
  • Německo-český slovník – dvoudílný, pro neznámé výrazy Dobrovský převážně přejímal slova od ostatních slovanských národů (ne jako puristé, kteří chtěli čistě české výrazy)
  • Zevrubná mluvnice česká – Češi měli problém s gramatikou
  • prosazoval přízvuk na první slabice
  • zavedl skloňování podle vzorů
  • podle něj byla nejdokonalejší čeština veleslavínská – základ pro obnovu češtiny
  • Základy jazyka staroslověnského – vzniká věda slavistika – zabývá se staroslověnštinou
 • literatura:
  • Přehledné dějiny české literatury
 • všechna díla psal v němčině nebo v latině

 

Václav Matěj Kramerius

 • novinář
 • zakladatel nakladatelství Česká expedice
 • vydával české Krameriovy císařské královské vlastenské noviny

 

Václav Thám

 • jednoduché divadelní hry, hlavně obrana češtiny
 • divadlo Bouda
 • almanach Básně v řeči vázané

 

2. fáze – OFENZIVNÍ

Josef Jungmann

 • renesanční člověk – velice všestranný
 • učitel na gymnáziu – zavedl nepovinnou výuku češtiny
 • Slovesnost – první učebnice češtiny pro gymnázia (hlavně literatura a sloh)
 • Česko-německý slovník
 • 120 000 slov
 • nejvýznamnější dílo
 • vymýšlel nová česká slova, za základ bral jiné slovanské jazyky
 • položil základ terminologii
 • pomáhali mu František Palacký (historie), bratři Presslové, J. E. Purkyně (přírodní vědy)
 • Historie literatury české – souhrn doposud napsané české literatury

 

Pavel Josef Šafařík

 • panslavismus – názor, že Slované se stanou světovým vůdčím národem, všichni jsou jeden národ a jejich jazyky jsou pouze různá nářečí
 • pokusil se sepsat dějiny Slovanů
 • Slovanské starožitnosti – odborná publikace o nejstarších dějinách Slovanů

 

František Palacký  (1798 – 1876)

 • zakladatel moderní české historiografie – dějepisectví
 • velmi vážený, významná politická osobnost, nadaný
 • Otec národa
 • v Praze založeno Národní muzeum, Palacký jmenován nejvyšším českým historiografem
 • poznatky získával v archivech šlechty, dostal se i do římských
 • vystoupil s myšlenkou, že husitství bylo vrcholným obdobím Čech
 • Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě
 • století až rok 1526 (nástup Habsburků)
 • původně německé dílo
 • napsal je i česky, ale nepřekládal, znovu začal psát od začátku

 

Jan Kollár

 • Slávy dcera – podobná Božské komedii

 

František Ladislav Čelakovský  (1799 – 1825)

 • živil se jako vychovatel, redaktor
 • vášnivý slavista, profesor slavistiky ve Vratislavi a v Praze
 • sbíral slovanské národní písně
 • Mudrosloví národa slovanského v příslovích – filozofie
 • Ohlas písní ruských
 • slavisté strašně obdivovali Rusko
 • překládal nebo tvořil básně po vzoru Ruska
 • vymyslel si Ilju Volžanina
 • Ohlas písní českých
 • obdivoval lidovou slovesnost, pohádky, písničky
 • ohlasová poezie – napodobování lidové poezie
 • Pocestný – alegorická báseň
 • Toman a lesní pannabalada, úvodní báseň

 

Václav Kliment Klicpera

 • dramatik, používal metodu „kuklení“
 • drama Hadrián z Římsů

 

3. fáze – VRCHOLNÁ

 • Mácha, Erben, Tyl