Národní obrození – literární období (2)

 

 Jméno: Národní obrození

 Přidal(a): PBaar

 

 

Národní Obrození

 • poslední třetina 18. století až do r. 1848.
 • proces formování novodobého českého národa a jeho emancipace v rámci rakouské monarchie
 • hlavním úkolem bylo pozvednutí českého jazyka (na úroveň vzdělanců)
 • češtinou mluvili nižší a střední vrstvy, ve vyšších vrstvách se mluvilo německy a francouzsky
 • Psaná čeština si zachovávala vysokou úroveň v jezuitských tiscích.
 • V češtině vycházely knížky lidového čtení, kramářské písně, náboženské výchovné knihy a učebnice.
 • probíhalo současně s procesem transformace feudálního společenství v občanskou společnost

 

Zdroje národního obrození

 • revoluční nálada lidu
 • myšlenky slovanské vzájemnosti
 • inspirace lidovou slovesností (sběratelství – Erben, Němcová, Čelakovský)
 • lidové zábavné čtení (Václav Matěj KrameriusČeská expedice)
 • činnost drobné venkovské inteligence (učitelé, kněží)
 • věda:
  • a) jazykověda
  • b) historie (snaha připomenout minulost ® posílit nár. sebevědomí)

 

Co mu předcházelo

 • osvícenský absolutismus (Marie Terezie, Josef II.)
  • Reformy:
   • školská (povinná školní docházka, 1774)
   • náboženská (toleranční patent, 13. 10. 1781)
    • povolená náboženství křesťanství, protestanská církev, pravoslaví
   • zrušení nevolnictví (1. 11. 1781)
   • zrušení klášterů
    • těch, které se nevěnovaly veřejně prospěšným činnostem (zůstaly špitály a školy)
 • němčina se stále více prosazovala
  • Josef II. z ní udělal úřední jazyk monarchie
   • v němčině se vyučovalo od gymnázií výše
   • v češtině se vyučovalo pouze na základních školách

 

Fáze národního obrození

 • 1. fáze – Obranná – 1770 – 1800
  • položili základy nové literatury (základ ve Veleslavínské češtině)
 • 2. fáze –  Ofenzivní – Vznik jazykového programu 1800-1830
  • zaměření na lingvistiku
  • období preromantismu
 • 3. fáze – Vyvrcholení obrozeneckých snah – 1830-1848
  • období romantismu
  • Austroslavismus (František Palacký)
   • emancipace Slovanů v rakouské monarchii
 • Úpadek hnutí

 

Architektura a výtvarné umění

 • klasicismus
  • Stavovské divadlo (původně Nosticovo divadlo), Kačina
 • Asanace (bourání) Prahy
  • bourání středověkých hradeb, vznik zahrad a parků pro veřejnost
 • romantismus
  • obrací se ke gotice
   • pohodlnost skloubená s romantismem rytířské doby, Hluboká (anglický styl gotiky), Lednice, Sychrov
 • Malířství převyšuje sochařství
  • portréty (Antonín Machek), krajinomalby (otec a syn Mánesovi)

Hudba

 • Jan Jakub Ryba
  • Česká mše vánoční (vrchol klasicismu u nás)
 • František Škroup
  • první česká opera (Dráteník), složil hudbu k české hymně

 

1. Fáze Národního obrození (obranná)

 • začátek 70. let 18. Století
 • vědecký charakter
 • osvícenství
 • nejdůležitější je jazykověda
  • zachování jazyka, jeho kultivace
 • snaží se vyzdvihnout slavnou minulost , obrací se k ní
 • vydávání jazykových obran
  • znovu se vydává Balbínova „Obrana jazyka slovanského, zejména jazyka českého“

 

A) Historie

 • Gelasius Dobner
  • zabýval se českou historií, zakladatel Královské české společnosti nauk
  • zhodnotil Hájkovu kroniku českou (kriticky)
 • František Martin Pelcl
  • pokračoval v Dobnerově díle, Nová kronika česká
  • profesor češtiny a literatury na Pražské univerzitě

 

B) Jazykověda

 • Bohuslav Balbín
  • Obrana jazyka slovanského, zvláště pak českého
 • Karel Ignác Thám
  • jazykovědec, překladatel, vydává moderní obranu
  • Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhovačům
 • Josef Dobrovský (1753-1829)
  • významný český jazykovědec, historik, matematik, …
  • uměl 12 cizích jazyků
  • Jezuitský kněz
  • měl české rodiče, ale doma mluvili německy, česky se naučil až na gymnáziu
  • studoval v Praze, poté se stal vychovatelem v rodině Nosticů, s hrabětem Nosticem hodně cestoval
  • zakladatel slavistiky (= věda o Slovanech) a bohemistiky
  • psal svá vědecká díla německy nebo latinsky, nevěřil budoucnosti češtiny
  • Dějiny české řeči a literatury
   • psáno německy, historický vývoj češtiny, zahrnul i literární památky, nejvýše hodnotí Veleslavínské období
  • Zevrubná mluvnice jazyka českého
   • německy, ustanovil určitá pravidla (ustálil jazykovou normu)
  • Česká prozodie
   • není příliš rozsáhlé
   • prozodie – zkoumá zvukovou stránku jazyka (rytmus, verše)
   • časomíra (dokázal, že časomíra je pro češtinu nevhodná, protože je pro ni typické střídání přízvučných a nepřízvučných slabik)
  • Základy jazyka staroslověnského, Německo-český slovník

 

C) básnictví

 • Václav Thám
  • orientace na německou literaturu, Básně v řeči vázané (almanach)
 • Antonín Jaroslav Puchmajer
  • orientace na slovanskou literaturu
  • Sebrání básní a zpěvů (2 almanachy), Nové básně (3 almanachy)
  • psal hlavně ódy (Jan Žižka, český jazyk) a bajky (objevují se v almanaších
 • Šebestián Hněvkovský
  • psal pro lid, Vnislav a Běla

 

D) divadlo

 • velký význam, přístupné i pro méně vzdělané obyvatelstvo
 • úkol: zajistit pravidelná česká představení, vychovat české herce, vytvořit české hry, vliv na národní uvědomování lidu (lid nerad čte)
 • stálá divadla neexistovala, první stálé divadlo bylo Divadlo v Kotcích
  • zahraniční tvorba v původních jazycích
  • hrála se zde první česká hra – přeložena z němčiny
 • Nosticovo divadlo (1783)
  • večer německá představení pro vyšší vrstvy
  • odpoledne česká představení
  • Mozart zde dirigoval Figarovu svatbu
   • ve Vídni propadla, v Praze se líbila
    • uvedl zde pak Dona Jovaniho (napsán pro Pražany)
   • České stavy odkoupily divadlo od Nosticů
    • přejmenováno na stavovské (1799)
 • Bouda (Vlastenecké divadlo)
  • prkenná budova na konci koňského trhu (Václavák)
  • ryze české hry (frašky, historické hry, rytířské hry)
  • nižší kvalita her
  • málo autorů, navíc nebyli zběhlí v psaní
   • Václav Thám
    • snažil se psát historické hry (Břetislav a Jitka)
   • Karel Ignác Thám
    • překladatel z němčiny a angličtiny
   • Prokop Šedivý
    • frašky
   • Antonín Josef Zíma
    • historické hry (Oldřich a Božena)
   • vydrželo jen 3 roky
    • muselo skončit z finančních důvodů
 • U Hybernů
  • hrálo se zde ve velkém sále
  • po krachu Boudy

 

E) věda

 • velký rozvoj vědy
 • vznikají vědecké kroužky
 • v Praze vzniká kroužek Soukromá společnost nauk (dnešní AVČR)
  • sdružení vědců z různých vědních oborů
 • vznikají muzea
  • v r. 1818 vzniklo Vlastenecké muzeum (dnes Národní muzeum)

 

F) žurnalistika

Václav Matěj Kramerius

 • založil své vlastní noviny „Krameriovy vlastenecké listy“ (90. léta 18. stol)
  • snažil se v nich šířit obrozenecký program mezi ostatní občany
  • zprávy ze světa, domova, ekonomika, kultura, recenze divadelních her, knih …
 • založil vydavatelství Česká expedice (první ryze české nakladatelství)
  • zaměřil se na lidového čtenáře
  • vydával starší knížky, které by čtenáře bavily
   • knihy lidového čtení, cestopisy, rytířské romány

 

G) poezie

 • ze začátku špatná kvalita, postupný vývoj
 • Václav Thám
  • Almanach Básně v řeči vázané
   • básně starších autorů
   • překlady cizojazyčných básní
   • původní básně českých autorů (Anakreónská poezie – víno, ženy, zpěv)

 

2. Etapa Národního obrození (1800-1830)

 • Cílem i této etapy byla kultivace jazyka, hlavně odborného názvosloví
 • Snaha o náročnost literárních výtvorů
  • důkaz, že se čeština vyrovná vyspělým jazykům
 • Preromantismus
  • citovost, návrat k přírodě a slavné minulosti
 • lidová poezie

 

Josef Jungmann (1783-1847)

 • vůdčí osobnost 2. etapy národního obrození
 • jazykovědec, literární vědec, překladatel (přeložil Ztracený ráj – J. Milton)
 • pocházel ze skromných poměrů (otec švec)
 • studoval v Praze filosofii
 • první profesor češtiny v Čechách a na Moravě
  • později rektor Pražské univerzity
 • výborný organizátor
 • velký propagátor češtiny, psal česky
  • chtěl dokázat, že čeština zvládne i náročné texty
 • položil základy novodobé češtiny
 •  Slovesnost
  • učebnice pro SŠ, teorie literatury, slohu + čítanka
 •  Česko – německý slovník
  • 5 – dílný, významný pro vývoj češtiny
  • Zdroje:
   • stará i soudobá česká literatura
   • lidový jazyk, jiné slovanské jazyky
   • sám vytvářel novotvary
   • spolupráce s Janem Preslem a J. A. Purkyně
    • odborné názvosloví

 

Rukopisy

 • spor o pravost rukopisů Královédvorského a Zelenohorského
 • Preromantismus
  • návrat k slavné minulosti (Beowulf, Roland, Cid)
  • Češi žádný epos neměli, i když věřili, že něco takového u nás musí existovat
 • Královédvorský rukopis
  • 1817 byl objeven ve zlomcích ve Dvoře Králové
  • 6 epických, 6 lyrických, 2 lyricko-epické balady
  • rytíř Čestmír (smyšlený), historické postavy (kníže Oldřich)
 • Zelenohorský rukopis
  • 1818 byl anonymně doručen jednomu šlechtici
  • údajně pochází z 9. stol
  • obsahuje zlomek básně o Libušině soudu
 • Dobrovský napadl styl
  • Připadal mu příliš idealistický na Středověk
  • za autora označil Václava Hanku, který na něm zřejmě pracoval s Josefem Lindou
 • Šafařík a Palacký ostře vystoupili vůči Dobrovskému
  • věřili v jeho pravost
 • V 80. letech 20. století rukopisy znovu zkoumali (Gebauer, Goll, TGM)
  • Gebauer zkoumal jazyk
  • Goll historickou stránku
  • našli hodně důkazů o jejich nepravosti
   • byli považováni za vlastizrádce
  • posílení národního uvědomění

 

František Palacký (1798-1876)

 • historik
 • austroslavismus
  • federalizace rakouské monarchie
   • 8 národnostních celků z toho jeden Československý
  • dobrý organizátor veřejného dění
  • založil „Časopis českého muzea“
  • Pavel Josef Šafařík
   • Palackého spolupracovník
 • Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě
  • nejprve německy, pak až česky
  • vrcholné dílo českého dějepisectví
  • od počátku národních dějin až do r. 1526 (nástup Habsburků na trůn)
   • tím se chránil před Vídeňskou vládou
  • jde o vztahy mezi Čechy a Němci
  • jako nejvýznamnější část národních dějin vidí Husitství
 • Slovanské sounáležitosti
  • základní dílo slovanské prehistorie
  • dějiny Slovanů do konce 1. tisíciletí
   • chtěl dokázat, že Slované se podíleli na kulturním vývoji

 

Ján Kollár (1793-1852)

 • Slovák, ale psal česky
 • protestantský kněz
 • myšlenka slovanské vzájemnosti
  • spolupráce Slovanů, pod vedením Ruska
 • Slávy dcera
  • básnická skladba, vychází z Danteho Božské komedie, láska k ženě a národu
  • slovanská mytologie
   • putuje po slovanské pravlasti
    • bohyně Mína (Slovanská bohyně slávy)
     • doprovází jej
     • obraz ideální ženy (symbol budoucnosti Slovanů)
    • Mílek (Bůh lásky)
     • Také ho doprovází
    • 5 zpěvů a předzpěv (elegie = žalozpěv)
    • porovnává slavnou slovanskou minulost s přítomností
     • žijeme v rukou Němců
      • věří v lepší budoucnost
     • jednotlivé části jsou nazvány podle řek, kde žili Slované (Labe, Rýn)
     • Léthé = slovanský ráj

 

Acheon = slovanské peklo

 • vystupuje bohyně Sláva
  • stěžuje si na křivdy, které utrpěly Slované
   • pověří Mílka, aby vytvořil bohyni Mínu
    • Mína má ukončit utrpení Slovanů
     • navštěvují Říp, Vyšehrad, Bílou horu…
    • potkávají slavné osobnosti
     • Newton, Schiller, Goethe, ale i Dobrovského a Václava Hanka
    • náročné na porozumění
     • předzpěv je psán časomírou
      • verš, založený na střídání dlouhých a krátkých slabik podle určitého schématu
     • samotné zpěvy jsou psány přízvučným veršem
    • v jeho době velmi oblíbené

 

Václav Kliment Klicpera (1782-1859)

 • rozvíjel české drama
 • Chtěl vzdělávat a vychovávat pomocí divadla
 • napsal přes 50 her
  • historické hry (nejprve vážné, potom si z témat utahuje), komedie, frašky
  • rytířské romány
   • častě pohádkové motivy
  • témata: lakota, povýšenost, nafoukanost, vlastenčení, …
  • často používá převleky tzv. kuklení
  • zakladatel moderního divadla
 • Divotvorný klobouk
  • lidová veselohra (navíc výchovná)
  • dva studenti (Strnad a Křepelka)
   • vysedávají v hospodě, ale nemají na útratu
   • hostinský řekne, že už na dluh nenaleje
  • snaží se boháči, lakotnému strýci namluvit, že klobouk, dědictví po Křepelkově strýci, je kouzelný
   • namluví mu, že ten, kdo ho má na hlavě, nemusí platit útratu
    • boháč si ho koupí, oni poplatí dluhy
   • strýc prokoukne podvod, uvědomí si, že byl lakomý a nechal to být
 • Rohovín Čtverrohý
  • Rohovín je ranhojič, putuje se třemi malíři, kazí jim zakázky, protože si z nich utahuje, chtějí se mu pomstít, vsadí se o 100 dukátů, že ho s tímhle jménem nepustí do města, malíři postupně vchází do města (pod jmény Jednorohý, Dvojrohý, Třírohý), když tam pak přišel, zavřeli ho za zesměšňování strážného, nakonec se za něj zaručili, navíc dostali 100 dukátů
 • Hadrián z Římsů
  • šlechtic, ale zesměšňuje středověký ideál (svět statečných rytířů)
  • paroduje i své starší hry
  • často využívá kuklení
   • převleky, záměna osob – vydávají se za někoho jiného
  • vystupují zde dva falešní Hadriáni (působí přesvědčivěji než ten pravý)
   • skutečný je postarší, churavý, a ani není statečný
    • považují ho za podvodníka
   • Konflikt staré generace (rytíři← neměnná pravidla) a mladé (snaží se vzepřít feudálním zvykům)
   • rytířské ctnosti nemusí mít jen šlechtici (Hadrián je nemá, i když je šlechtic)
    • prostý chlapec může mít charakter rytíře (v knize takový chlapec vystupuje)
   • princip společenské rovnosti

 

Matěj Kopecký (1775-1847)

 • proslulý loutkář
 • měl sbírku marionet (velké dřevěné loutky na provázcích)
 • objížděl venkov s divadlem nejen pro děti
  • tamní obyvatelé neměli možnost navštěvovat divadlo
 • inscenoval vlastenecké hry (upravené pro loutky)
  • např. Oldřich a Božena
 • jeho potomci se také věnovali loutkářství

 

Poezie

František Ladislav Čělakovský (1799- 1852)

 • z chudé rodiny (otec tesař)
 • nadaný student, studoval filosofii v Praze
  • přistižen, při četbě zakázané Husovy postily
   • vyhozen z univerzity¨
  • žil v chudobě
  • obdivoval Josefa Jungmanna
   • byli přáteli
  • zajímal se o slovanské jazyky a slovanský folklór (ústní lidová slovesnost)
   • sbíral písně, básně, říkadla, přísloví
    • vydával je
   • snažil se o tvorbu podobnou té folklórní
    • ohlasová poezie
     • vzorem je ústní lidová slovesnost
     • napodobení jak formy, tak obsahu
     • inspiroval se bylinami (písně bohatýrů)
      • napodobování ruské folklórní literatury
 • Ohlas písní ruských
  • obrací se k největší slovanské zemi – Rusku
  • nápodoba hrdinské epiky (Byliny)
  • vystupují zde bohatýři (Ilja Muromec, Čurila Plenkovič), vytvořil bohatýra Ilju Volžanina
   • hrdinové, nadlidská síla, obrana vůči cizím národům
    • oslavení národa ruského pro vítězství nad Napoleonem
   • 26 epických básní
   • popisuje různé druhy lásky
    • milenecká
    • mateřská (podporují své syny hrdiny)
   • popisuje přírodu (obrovské stepi, lesy, řeky)
   • Jazyk
    • inverze slovosledu např. Muromec bohatýr
    • ustálené výrazy (kalená střela, dobrý mládenec)
    • rusismy (ruská slova napsaná latinkou)
 • Ohlas písní českých (1839)
  • soubor básní
  • trvalo mu to 10 let, chtěl, aby to bylo kvalitní
  • uvedl předmluvou
   • srovnává obě své sbírky
    • zaobírá se rozdílem mezi duchem ruské a české poezie
   • popis české přírody je skromnější
   • více lyrických než epických básní (kratší básně)
   • inspiroval se českou lidovou písní
   • básnická sbírka s různými náměty
   • Satirické básně
    • kritizuje měšťany a šlechtu
   • součást je píseň „Pocestný“
    • připomíná „Obušku z pytle ven“
   • první významná umělá balada
 • Toman a lesní panna
  • lyricko-epická báseň s pohádkovými prvky
  • Toman má milou, žijící daleko
  • vydává se za ní o svatojánský večer
  • sestra ho varuje před nečistými silami v lese
  • když dorazí za svou milou, zrovna se uvnitř slaví její zásnuby s někým jiným
   • ona pošla sestru, ať mu řekne, že je konec
  • při cestě zpět zapomene na radu sestry a jede nebezpečnými místy
  • potká lesní pannu (divoženku) na jelenovi
   • svede ho, chce ho zabít
    • navede ho do rokle, zabije ho
   • jeho kůň se vrátí za sestrou, ta vytuší, že jí neuposlechl
   • téma vášnivé lásky
    • nechal se ovládnout vášněmi, zahleděl se do ní, nechal se svést a spadl do rokle
   • přírodní živly (lesní panna)
   • neuposlechl sestřiny rady
    • zaplatil životem
   • pravidelný rým, srozumitelné

 

3. Etapa Národního Obrození (1830-1848)

 • spisovná norma jazyka už byla ustálena
  • jazyk zachráněn
 • národní obrození se stalo celonárodní záležitostí
 • těžiště se přesouvá na krásnou literatura – beletrii
  • cílem je vychovávat obyvatelstvo
   • lidovýchovný charakter literatury
  • střet různých společenských skupin
  • Biedermeier
   • klidný měšťanský život
    • na prvním místě rodinné zájmy a zájmy jednotlivých členů rodiny

 

Josef Kajetán Tyl (1808-1856)

 • novinář a dramatik
 • narodil se v Kutné Hoře
 • studoval na gymnáziu v Hradci, kde učil Václav Kliment Klicpera
 • začal studovat práva na Pražské univerzitě (nedokončil)
 • stal se členem kočovné herecké společnosti
  • našel si zde ženu
   • pak měl 7 dětí s její sestrou
   • děti vychovávala jeho manželka Marie
  • nuzný život, snaha najít si práci
   • účetní v Praze
  • zakladatel divadla na Malé straně (Kajetánské divadélko)
   • účinkoval zde i Karel Hynek Mácha a Karel Sabina
   • pro vzdělané diváky
   • po čtyřech letech zrušeno z finančních důvodů
  • působil ve Stavovském divadle jako dramaturg českých her
   • miláček národa, lidé ho poznávali
   • 1851 byl český soubor rozpuštěn
  • redaktor časopisu Kwěty (beletristický časopis)
  • organizátor vlasteneckých plesů
  • koketoval s politikou
   • zvolen poslancem říšského sněmu
  • na sklonku života zase kočoval
  • zadlužený a nemocný umírá v Plzni

 

Dekret kutnohorský

 • historická novela
 • vrací se do doby Václava IV.
 • spor Čechů s cizinci na Pražské univerzitě
  • jakými jazyky se bude mluvit

 

Rozervanec

 • inspirace V Máchovi (jeho karikatura)
 • dvě postavy
  • Karel (vlastenec, díky tomu vše překoná)
  • Hynek (romantik, utápí se v sebelítosti, depresích, smutku, východisko smrt)
 • polemizuje a odsuzuje Romantismus

 

Poslední Čech

 • pokus o román
 • obrací se k české šlechtě
  • tvrdí, že právě oni by měli být vůdčími osobnostmi Národního Obrození
 • hrabě se považuje za posledního Čecha
  • chce svého skeptického syna obrátit k vlastenectví
   • povede se
  • předmět polemiky mezi ním a K. H. Borovským
   • šlechta vůdčí postavy Národního Obrození – Ano či ne?

 

Fidlovačka

 • Kde domov můj
  • později vybraná národem za hymnu
  • velmi oblíbená
 • Cechovní slavnost obuvníků v Praze Nuslích
 • fidlovačka = nástroj na hlazení kůže
 • s hudbou od Františka Škroupa
 • divadelní hra

 

Paličova dcera

 • zabývá se sociálním tématikou
 • O dívce Rozárce, která slouží v Praze, aby si vydělala
 • její otec je alkoholik a šumař (muzikant)
  • propil svůj majetek
  • utrápí svou ženu k smrti
 • Rozárka přijede na matčin pohřeb
  • otec ji nutí bohatého ženicha
  • ona ho ale odmítne, ví, že otec by peníze propil
 • odjíždí zpět do Prahy
 • otec zapálí chalupu ve vesnici
  • vesničané se hněvají
  • Rozárka vinu vezme na sebe, protože chce ochránit otce
   • čistý charakter

 

Strakonický dudák

 • dramatická báchorka
 • realita se prolíná s nadpřirozenem
 • prvky romantismu
 • dudák Švanda
  • matka víla Rosana, otec obyčejný člověk
  • zamiluje se do Dorotky
   • její otec nechce, aby si Švandu vzala, protože není bohatý a s nejasným původem
  • Švanda se vydává do světa, aby získal uznání a tím pádem i Dorotku
  • Švandova matka udělá jeho dudy kouzelnými
  • potkává Vocílku
   • vychytralý, prospěchářský
    • stává se jeho agentem
   • Švanda pomalu zapomíná na domov, i na Dorotku
   • Když se Švanda nevrací, vydá se ho Dorotka se Švandovým přítelem Kalafunou hledat
    • setkají se se Švandou v Arabské zemi u princezny Zuliky
   • Nakonec jsou Švanda, Dorotka a Kalafuna uvězněni kvůli Vocílkovi
    • Rosana je svými kouzly osvobodí
     • je potrestána královnou víl, stává se z ní divoženka
    • Všichni se vracejí domů, Dorotka zachrání Švandu před divoženkami
     • z Rosany je zase víla
     • Švanda si uvědomí své chyby

 

 • Vocílka
  • negativní postava
  • prospěchářský, manipulativní

 

 • Kalafuna
  • dobrosrdečný, veselý
  • silný vztah k domovu

 

 • Švanda
  • jeho charakter se vyvíjí v průběhu
  • zpočátku nezkušený a důvěřivý
  • propadne moci peněz ⇒ po jistou dobu jim dává přednost před Dorotkou
  • nakonec si uvědomí své chyby a polepší se

 

 • Jazyk:
  • hovorová řeč
  • víly mluví ve verších
  • Vocílka hodně cestuje
   • používá cizí slova, která komolí nebo je nepoužívá správně
    • známka nevzdělanosti

 

Kutnohorští havíři

 • první sociální drama v české literatuře
 • O vzpouře Havířů

 

Jan Hus

 • pod vlivem roku 1848

 

Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové

 • vrací se až do 10. století
 • spor mezi Václavem a Boleslavem

 

Karel Hynek Mácha (1810-1836)

 • jediný český romantik
 • zakladatel moderní české poezie
 • narodil se v Praze
 • původně se jmenoval Ignác Mácha, to se mu ale nelíbilo
 • vystudoval filosofii a práva
 • zajímal se o literaturu a divadlo
 • přátelil se s J. Erbenem, J. K. Tylem a K. Sabinou
 • působil v Kajetánském divadélku i ve Stavovském divadle
 • plynně mluvil česky i německy
 • pokoušel se o dramata
 • Lori Šimková
  • Máchova milenka
  • obyčejná měšťanka
  • měli se brát, ale nakonec ho v den svatby pohřbívali
 • psal si deníky
  • zašifrované zápisky svých erotických zážitků
 • zemřel na choleru
  • infikoval se, když se napil nakažené vody, když hasil požár
 • ještě před svatbou měl syna, který ale zemřel nedlouho po něm
 • hodně cestoval (hrady, zříceniny)
 • rád se toulal pěšky
  • došel až do Itálie
 • začal novou básnickou etapu
 • Máchovy ostatky byly přeneseny z Litoměřic v předvečer okupace do Prahy
  • Lidé nechtěli, aby zůstaly na německé straně
 • Poezie:
  • lyrická
  • reflexivní (úvahová)
   • zamýšlí se nad problémy
   • zajímala ho otázka lidské existence
  • využívá kontrastů (realita × sen)
  • marná touha (např. po lásce)

 

Máj (1836)

 • základní dílo moderní české poezie
 • lyricko-epická skladba
 • Postavy:
  • Jarmila
   • krásná dívka
  • Hynek
   • alter ego autora
  • Vilém
   • bandita, loupežník
   • miluje Jarmilu
  • Vilém zabije svého otce, protože svedl Jarmilu
   • Vilém nevěděl, že to byl jeho otec
  • hlavní postavy se během děje nepotkávají
  • básník promlouvá ústy postav
  • v poslední části vystupuje především Hynek
  • děj zasazen do okolí Máchova jezera, hrad Bezděz
  • Kompozice:
   • Kompozice odpovídá hudební skladbě
   • skládá se ze 4 zpěvů
   • 2 intermezza („mezizpěvy“)
    • mají dovysvětlit a zpomalit děj

 

 1. Zpěv
 • lyrický popis májové přírody
 • připlouvá loďka s poslem, na skále (břehu) čeká Jarmila
  • posel sděluje Jarmile, že je Vilém ve vězení a čeká na popravu
  • Jarmila je zoufalá
   • spáchá sebevraždu skokem do jezera

 

 1. Zpěv
 • Vilém je ve vězení
  • čeká na zítřejší popravu
 • reflexivní lyrika
  • úvahy, co se stane po smrti
   • myšlenka, že po smrti už není nic dalšího, jen prázdnota
  • vzpomíná na dětství a svobodný život loupežníka

 

 1. Intermezzo
 • rozvolnění děje
 • popisy přírodní krajiny
 • nadpřirozeno
  • duchové čekající na Vilémovu smrt
 • myšlenka posmrtného splynutí člověka s přírodou

 

 1. Zpěv
 • ráno popravy
 • loučí se s pozemským životem a krajinou

 

 1. Intermezzo
 • Loupežníci truchlí nad ztrátou Viléma

 

 1. Zpěv
 • po létech se Hynek (básník) vrací na místa, kde se příběh odehrál
 • Pocity z příběhu jsou alegorií jeho skutečného pocitu

 

 • Bytostně romantická báseň
  • děj minimální, převažují lyrické pasáže
  • úvahy postav (Viléma, Hynka)

 

 • Poetika založena na kontrastech
  • krásná příroda x nedobrý život

 

 • v době vydání byla velmi kritizována
  • vytýkali mu subjektivitu a Čelakovský navíc to, že se v knize nezabýval vlastenectvím
  • bourání měšťanské idyly
  • boření dogmat (po smrti už nic není)
  • neodsuzuje Viléma (Loupežník ← nevyjadřuje nesouhlas)
  • podle některých kopíroval Byrona

 

 • jeho současná generace ho nepochopila, až ty pozdější

 

 • Prvky romantismu
  • subjektivita (postaveno na jedinci)
  • vyznával tvůrčí svobodu
  • vnitřní rozervanost
  • Loupežník Vilém je vyděděnec společnosti
  • Kontrast
   • Lidská společnost, kterou nemá rád (chaos, neklid)

vs

 • Příroda, dokonalá a klidná
 • marná vzpoura jedince ve společnosti

 

Kat

 • původně chtěl napsat čtyři díly
  • napsal jen první – Křivoklát
 • měly se jmenovat podle hradů
 • historická témata, doba Václava IV.

 

Cikáni

 • román
 • stejný námět, jako u Máje
 • hlavní hrdina je kočovný cikán

 

Obrazy ze života mého

 • chtěl to pojmout, jako sbírku povídek, ale dokončil jen dvě

 

Večer na Bezdězu

 

Marinka

 • romantická povídka s lyrickými prvky
 • autor zde vystupuje, prochází se po Kanálské zahradě na Vinohradech
  • všímá si ošuntělého člověka
   • podle oblečení usoudil, že se jedná o zchudlého boháče
  • Člověk mu předává dopis od své nemocné dcery Marinky
   • Marinka má tuberkulózu, obdivuje autora a v dopise ho žádá, aby za ní přišel, protože by ho chtěla alespoň jednou vidět
  • Marinka, její otec a jeho manželka bydlí v ulici Na Františku (chudinská čtvrt)
  • macecha (obyčejná a sprostá žena) je na Marinku zlá

 

 • Marinka
  • ideál krásy, ale nemocná (kontrast)
  • měla klavír (v dobře situovaných rodinách) a uměla hrát
  • autor se postupně dozvídá jejich příběh (bohatí → zchudli)
  • platonické láska

 

 • Mácha musí odjed, vrátí se až na Marinčin pohřeb
 • Marinčin otec spáchá sebevraždu – skočil do Vltavy

 

 • Jazyk:
  • Postaveno na kontrastech (sen x skutečnost)
  • Popis prostředí
   • krása dívky kontra ošklivost prostředí, ve kterém žije
  • tragická láska

 

 • kompozice opery
  • promyšlená kompozice

 

Karel Jaromír Erben

 • sběratel ústní lidové slovesnosti
 • novinář, básník
 • narodil se v Podkrkonoší v chudé venkovské rodině
  • zemřelo mu spoustu sourozenců (špatné podmínky)
 • jeho otec pocházel z písmácké rodiny
 • rodiče ho, i přes špatnou finanční situaci, poslali na gymnáziu v Hradci Králové
 • Vysokou školu vystudoval v Praze (právo a filosofie)
 • přátelil se s Františkem Palackým
  • ten mu často finančně vypomáhal
 • sekretář Národního muzea, archivář města Prahy
  • místo sekretáře mu sehnal Palacký, který zde také trávil dost času
 • uživit rodinu pro něj bylo těžké
 • introvert
  • věnoval se psané formě tvorbě, nepřednášel
 • pracovitý
 • nerad se míchal do politiky
  • jeho hrdinové se nebouří a přijímají svůj osud
 • zaměřoval se na pohádky
  • chodil po venkově, naslouchal lidem, zapisoval námět a více ho rozpracoval
 • zapisoval i písničky (společně s nápěvy, nejen text) a říkadla
 • zajímal se o slovanskou slovesnost
  • vidí v ní základní hodnotu našeho národa

 

Prostonárodní písně a říkadla

 • písně rozčlenit do skupin podle etap lidského života a koloběhu ročních období

 

Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních

 • pohádky slovanských národů, nejen české

 

České pohádky

 • vyšly až po jeho smrti (1905)
 • Pohádky
  • Dlouhý široký a bystrozraký
  • Tři zlaté vlasy děda vševěda
  • Pták ohnivák
  • Liška Ryšavá
  • Zlatovláska

 

Kytice (z pověstí národních)

 • básnická sbírka 13 ti balad
 • promyšlená kompozice
  • zrcadlová
   • první a poslední balady (7. balada je jako zrcadlo) s podobným námětem
  • odehrává se na venkově v bezčasí (neurčitá doba)
  • zabývá se mezi lidskými vztahy (matka a dítě), vinou a trestem (často neadekvátním)
  • konflikty vznikají kvůli narušení řádu | podle Erbena
  • bezmoc člověka vůči přírodním, nadpřirozeným silám
  • inspirace v bájích
  • Jazyk:
   • Mnoho básnických prostředků, typických pro lidovou poezii
   • umělecké prostředky (metafora, personifikace , epiteta – básnické přívlastky)
  • Styl:
   • lidová balada, pohádka (Zlatý kolovrat)
   • pohanská mytologie (Polednice)
   • místní lidové pověsti (Poklad)
   • barokně romantická báseň (Záhořovo lože)
   • dramatičnost, dějový spád
   • romantické prvky
    • líčení přírody
    • hřbitovy, nadpřirozené bytosti
   • apeloval na čtenáře, aby byli mravní
    • důraz na mravní hodnoty
   • zvukomalba, pravidelný rým

 

a) Kytice – Věštkyně

 

Kytice

 • zemřela matka, děti chodí k jejímu hrobu
 • alegorie: matka = vlast, děti = vlastenci/občané
 • matka k nim promlouvá vůní mateřídoušky (dech matky)

 

Věštkyně

 • naděje pro národ, prorokuje růžovou budoucnost
 • víra v nezaniknutí státu, optimismus
 • na konci sbírky

 

b) Polednice – Vodník

 • výskyt nadpřirozených bytostí
 • vztah matky a dítěte

 

Polednice

 • matka vaří oběd a její dítě nepřestane křičet, nechce si hrát
 • okřikuje ho, a když neposlechlo, vyhrožuje Polednicí
 • když opravdu přijde, matka se dítě snaží ochránit
  • tiskne ho tak silně, až ho udusí

 

Vodník

 • zdvojený vztah matka, dítě (silné vztahy)
 • matka varuje dceru, ať nechodí k jezeru (měla zlý sen, navíc je pátek 13.)
 • dcera neuposlechne (podle Erbenovy logiky, musí být potrestaná)
 • vodník ji stáhne pod hladinu
 • dcera žije pod vodou společně s ním
 • narodí se jí malý vodníček
 • pod vodou je smutný svět
  • stýská se jí po matce
 • přesvědčí vodníka, ať jí pustí, ten jí ale nevěří a jako zástavu si nechá dítě
 • když přijde čas na návrat, matka ji nepustí
  • Vodníkovi dojde trpělivost a dítě před jejím prahem zabil

 

c) Poklad – Dceřina kletba

 • založeny na lidových pověstech

 

Poklad

 • na velký patek (Velikonoce) se otevírají skály
 • matka s dítětem spěchá do kostela
  • narazí na skály, vejde do ní a chlapečka vevnitř položí, dá mu penízky na hraní
 • postupně vynáší víc a víc věcí a odnáší je domů
 • skála se pomalu zavírá
  • přijde o dítě i o poklad, ten se totiž proměnil v listí, jakmile se skály zavřely
 • matka si uvědomí, že díky mamonu přišla o dítě, modlí se za něj
 • příští rok se skály otevřely znovu a dítě tam našla
 • poučila se

 

Dceřina kletba

 • Báseň je dialogem matky a dcery
 • Matka se diví, proč je dcera nešťastná
  • Dcera zabila své nemanželské dítě
 • Matka svou dceru zanedbávala, neposkytla jí výchovu, nedala jí hranice
 • Matku dost tvrdě proklíná, těsně před svou smrtí
 • Gradace

 

Svatební košile

 • mladá dívka čeká na svého milého, až se vrátí z války
 • slíbil jí, že až ušije svatební košile a vykvete routa, vrátí se
 • to vše měla už dávno hotové a její milý stále nikde
 • modlila se za jeho návrat a přitom se rouhá
  • „ milého z ciziny mi vrať, aneb můj život náhle zkrať“
 • milý opravdu přijde
 • vydávají se spolu na cestu
  • bere s sebou i knížky modlicí a růženec
 • nutí ji, aby se zbavovala náboženských motivů, pokaždé když to udělá, zrychlí se v letu
 • nakonec jí zůstaly jen ty košile
 • zastaví se u hřbitova, jeho dům
 • vše jí dojde
  • její milý je mrtvý
 • utíká do hřbitovní márnice, kde se chce před ním schovat, zamyká
 • její milý (teď už asi ani ne) vyzívá umrlce, aby mu otevřel
  • pokaždé, když se pomodlí, zase ho uklidní
  • když už to pro ni nevypadá dobře, vysvitne slunce a všechny přízraky se stáhnou
 • splní se i druhá část jejího modlitby
  • zestárne
 • po celém hřbitově jsou rozházené rozdrásané košile

 

„Dobře ses, panno, radila, na boha že jsi myslila, a druha zlého odbyla! Bys byla jinak jednala, zle by si byla skonala: tvé tělo bílé, spanilé, bylo by co ty košile!“

 

 • autor vidí spásu v modlitbě

 

Zlatý kolovrat

 • pohádkový námět (číslo 3, kouzelné věci, dobro vítězí nad zlem, …)
 • mladý král při lovu najde domek, má žízeň, chce se napít
  • vodu mu přinese krásná Dornička
   • okamžitě se zamiloval, chce si ji vzít
  • Dornička má nevlastní sestru, která je od ní fyzicky k nerozeznání, ovšem povahově je jejím opakem (zlá, závistivá, falešná, chamtivá)
  • Dorničku zabily, odsekly končetiny a vydloubly oči (to vše si nechaly)
  • Sestra se za ní vydává a krále si vezme sama
  • Král musí odjet a poručí ji příst nit (ona to ale neumí, ale Dorničku uměla upříst tu nejtenčí)
  • Pod okny se jí opakovaně objevuje stařec s pomocníkem, prodávající části kolovratu výměnou za ruce, nohy a oči
  • Stařec Dorničku oživí za pomoci živé vody
  • Kolovrat prozradí zlou sestru, král ji i její matku potrestá tak, jak oni učinili Dorničce

 

Štědrý večer

 • děj se odehrává v zimě
 • založeno na pohanské pověře, která praví, že když neprovdané dívky vysekají díru do zamrzlého rybníku, uvidí, co je čeká příští rok
 • Marie a Hana se to rozhodnout vyzkoušet
  • Hana vidí svého milého, a jak si ho vezme
  • Marie vidí rakev, černou, kříže a dojde jí, že zemře
 • po roce se dozvíme, že se věštba vyplnila
 • Před Vánocemi mladé neprovdané dívky předou len
  • konstatují, že je jich o dvě méně

 

Holoubek

 • Od hřbitova jde mladá vdova, potkává švarného pána na koni
  • zanedlouho se vezmou
 • chvíli je opravdu šťastná, ale po čase si začne stěžovat na nespavost a na to, že neustále slýchává holubí vrkání
 • vyjde najevo, že její manžel nezemřel sám od sebe
  • otrávila ho
 • holoubek je alegorií jejího hlodavého svědomí
  • neunese jeho tíhu, utopí se skokem do řeky

 

Záhořovo lože

 • poutník se vydává do pekla, chce vidět, jaké to tam je
 • narazí na obra Záhoře, velkého hříšníka (tyranizuje ostatní)
 • nechá ho jít, protože ho zajímá, jak peklo vypadá
  • ví, že tam skončí
 • poutník se vrací a vypráví, že tam mají mučivý nástroj, pojmenovaný po největším hříšníkovi
  • Záhořovo lože
 • Záhoř 90 let činí pokání
 • Poutník se jako stařičký člověk vrací a nachází Záhoře klidného a obrostlého mechem

 

Lilie

 • král najde krásnou lilii a rozhodne se jí vzít domů
 • lilie ožívá, stává se z ní krásná dívka
 • rozhodne se, že si ji vezme za ženu (člověkem je pouze za pološera)
 • postavil zdi, které ji chrání před sluncem
 • narodí se jim dítě
 • musí odjet, Lilii nechá se svou matkou, která ji ale nenávidí
 • králova matka nechá strhnout zdi, které ji chrání
 • to zabije ji, i její dítě
 • když se král vrátí, najde místo ženy a dítěte jen zvadlou lilii
 • král přeje matce brzkou smrt

 

 1. Etapa Národního Obrození (1850s)
 • upevnění absolutismu
  • posílení cenzury
 • romantismus střídá realismus

 

Karel Havlíček Borovský (1821-1856)

 • zakladatel politické novinařiny, satirik
 • narodil se v Borové u Přibyslavi do slušné rodiny
  • nezabýval se sociálními otázkami
 • studoval v Německém Brodě (pozdější Havlíčkův Brod)
  • Vysokou školu studoval v Praze
   • chtěl se stát knězem, ale ze semináře byl vyloučen, protože mu vadila konzervativnost církve
  • katolickou církev a jezuity kritizoval celý život
  • byla mu nabídnuta možnost stát se vychovatelem v Rusku
   • líbilo se mu tam, ale postupem času zjistil, že myšlenka Všeslovanské vzájemnosti je hloupá
   • zaostalé Rusko nemůže vést národní boj
  • po návratu do Prahy si hledal práci, aby mohl psát
   • stal se redaktorem pražských novin (Palacký jej doporučil)
    • Pražské noviny
     • novinová příloha „Česká včela“, kde publikoval literární kritiku na Tylova Posledního Čecha
      • objektivně jeho knihu rozcupoval
       • předkládá nový pohled na vlastenectví
        • kritizoval společnost, že o vlastenectví jen mluví, ale nekoná
        • je třeba soustavná drobná práce pro vlast, kde se po delší době výsledky projeví (požadavek na zvýšení úrovně literatury)
        • kritizoval nerealistické prostředí, nedůvěryhodnost postav a přílišnou schematičnost
        • podle něj by literatura měla být odrazem reality (skutečnosti)
         • vůči Tylovi to byla kritika krutá a velice překvapivá pro Tylovy přívržence

 

 • liberál
  • zastával stanovisko liberální demokracie střední vrstvy
 • prosazování austroslavismu
 • 1848 založil Národní noviny (politické noviny)
  • satirická novinová příloha Šotek
  • po 2 letech byly zakázány (bachovský absolutismus)
 • dostal zákaz činnosti v Praze
 • v Kutné Hoře r. 1850 založil Časopis Slovan (jediné opoziční periodikum)
  • vymýšlel jej i publikoval sám
  • hájil demokratické myšlenky
  • kritika Alexandra Bacha (vláda) a církve

 

 • internován v Brixenu (unesen a v noci převezen)
  • pobýval zde 4 roky
  • po fyzické stránce mu zdejší prostředí prospívalo (Brixen = lázeňské město)
   • mohl zde mít manželku a dceru
  • trpěl po psychické stránce, protože se nemohl věnovat psaní
 • vrátil se do úplně jiné Prahy, poměry byly tvrdé
  • bývalí přátelé se mu vyhýbali (když ho mi děti přecházeli na druhou stranu)
   • ubíjelo ho to
  • zemřel na tuberkulózu ve 35 letech (jeho manželka zemřela dříve rovněž na tuberkulózu)
  • na pohřbu položila Božena Němcová trnovou korunu na jeho rakev (Kristův symbol mučedníka)

 

 • Charakteristika tvorby
  • kritičnost, smysl pro realitu
  • ve svých dílech vznášel různé požadavky (demokratické, národní)
  • jeho básně vyznívají radikálně a bojovně
  • kritizoval myšlenku slovanské vzájemnosti (považoval ji za zastaralou)

 

 • Žurnalistika
  • věnoval se polemice (satiričnost)
  • epigramy (později vydávány souborně)
   • kratičké satirické básně s pointou
   • rozdělil je do pěti skupin podle příjemce
    • církev, král, vlast, múzy (umění), svět
   • vyhovovala mu jejich pohotovost
    • úderné – silný dopad na čtenáře; snadně pochopitelné
   • objektivní kritika

 

Obrazy z Rus

 • cestopisné čtrty
 • analyzuje ruskou společnost, jednotlivé společenské vrstvy, kritika

 

Tři satirické skladby

Tyrolské elegie

 • stýská si po rodné zemi
 • popisuje své zatčení a deportaci do Brixenu, včetně cesty
 • částečně ironické, sžíravé ironie (sarkasmus)
 • kritizuje zvůli rakouské (vídeňské) vlády
 • zdůrazňuje pohrdání (výsměch) r. vládě

 

Křest sv. Vladimíra

 • inspirace
  • Nestorův letopis
   • středověká literární památka, o tom jak do Ruska přichází křesťanství
  • Hlavní postavy
   • car Vladimír (později svatý)
   • Perun (staroslovanský bůh hromu)
    • spousta lidských, negativních vlastností (působí komicky)
    • odporuje představě všemohoucího Boha
   • car pošle k Perunovi posly, kteří mu mají vyřídit, že car chce, ať mu na svátek zahřměje
   • vzbouří se proti carovi (car myslí, že by mu měl být poddaným, i když je bůh)
    • car nařídí utopit Peruna v Dněpru
     • ve skutečnosti pravděpodobně jen symbolicky hodili dřevěnou sošku Peruna do vody
    • nemají boha a vypisují konkurz na nového (autor se tomu vysmívá)
    • chtěl popsat vztah mezi bohem a panovníkem (důležité)
     • používá drsný humor
    • vyjadřuje kritický názor na vládu a církev
    • bůh byl na panovníkovi zcela závislý
    • odsuzuje absolutismus a despotismus

 

Král Lávra

 • přátelštější satyra (veršovaná pohádka, inspirovaná Irskem)
 • Lávra je irský král
  • celkem dobrý panovník
  • nechával se stříhat a holit jen jednou ročně (holiče pak nechal zabít)
   • poddaným to bylo divné, ale přivykli tomu
  • holiči se kvůli jejich malému počtu vzbouřit nemohou
   • vždy losují o to, kdo bude krále stříhat
    • tentokrát tento úkol připadne Kukulínovi
   • Kukulínova matka srdce libně oroduje za synův život
    • král souhlasí, že ho nezabije, ale musí slíbit, že neřekne, co viděl
   • ukáže se, že král má oslí uši (znak omezenosti), který schovává pod dlouhými vlasy a vousy
   • Kukulín to potřebuje někomu říct
    • Matka, aniž by to tajemství věděla, mu poradí, ať zajde za moudrým starcem
     • ten mu poradí, ať se svěří vrbě
      • udělá to a uleví se mu
     • okolo vrby jdou čeští muzikanti
      • basistovi chybí kolíček na basu, vyrobí si jej z oné vrby
     • muzikanti shodou okolností vystupují před králem Lávrou
      • během hry basa začne zpívat o oslích uších krále
     • všude se to rozkřikne
     • Kukulínovi se naštěstí nic nestane, protože se králi vlastně uleví
     • povyk se usadí a lidé si zvyknou, že mají osla za krále
     • irská tématika nebyla náhodná
      • Irové byli s Angličany v podobné situaci, jako my s Rakušany

 

 • aktualizace látky k době
  • autor počeštil irská jména
 • někdy označováno, jako veselá balada (protipól→ balady jsou smutné)
 • lid zobrazuje, jako pasivní
 • oslí uši jsou nakonec povýšeny na symbol monarchie
  • mít oslí uši se stává výsadou privilegovaných
 • popravení holiči jsou alegorií Havlíčka
  • chtěl jen zlepšit monarchii, prosadit Slovanům větší práva
  • Rakouskou monarchii podporoval
  • ať dělají, co dělají, nikdy se nezavděčí

 

Božena Němcová (1820/1817 – 1862)

 • literární pseudonym (Barbora Panklová)
 • údajně nemanželskou dcerou šlechtice, odložena k Panklovým
 • její otec sloužil kněžně
 • dobrý vztah s otcem, ne tak dobrý s matkou
 • ve 13 letech byla poslána na výchovu na zámek, aby si osvojila panské způsoby
 • díky tamní knihovně se začala zajímat o literaturu
 • velice krásná
  • matka ji chtěla rychle provdat
   • vybrala jí Josefa Němce (bouřlivé manželství)
  • Josef Němec
   • státní zaměstnanec
   • kvůli jeho vlastenecké činnosti se museli často stěhovat
    • státem nařízeno
   • Praktický člověk, Němcová chtěla, aby se děti věnovaly tomu, co je baví, což on nepodporoval
  • Nehospodárná, co dostala, nerozvážně utratila nebo rozdala
  • Neobvyklé názory
   • Nezávislost, žádná domácí puťka
  • Časté milostné aféry (když byl Němec pryč, ale netajila se tím)
  • Žili v chudých poměrech
   • Neměli co jíst, bydleli v nuzných poměrech
  • Zemřela ve 42 letech, vypadajíc jako stařena
  • Sbírala lidové pohádky
   • při stěhování sbírala ústní lidovou slovesnost
    • I na Slovensku
   • Přetvářela náměty a kultivovala je

 

Národní báchorky pověsti

 • Chytrá horákyně
 • O Smolíčkovi
 • Čert a Káča
 • Slovenské pohádky a pověsti
 • Sůl nad zlato
 • O slunečníku, měsíčníku a větrníku
 • V jejích pohádkách dobro vždy vítězí a zlo je potrestáno
 • Typické lidské vlastnosti nižších vrstev zachycovala ve svých pohádkách

 

Národopisné črty

 • Zachycovala životní styl své doby
 • Obrázky z okolí domažlického

 

Povídky

Divá Bára

 • Vesnické prostředí
 • Bára
  • jiná než ostatní dívky v jejím okolí (romantická postava)
  • Snědá, umí plavat, neohrožená, dobré srdce
  • Pověra, že je dítě Polednice, tím si vysvětlují její „podivné“ chování
  • Lidé se jí vyhýbají, ale má kamarády Elšku a Jozífka
 • Elšku chtějí provdat za starého ošklivého správce, kterého nechce, svěří se Báře, ta se snaží přijít na způsob, jak by si ho vzít nemusela
  • Na cestě vyděsí správce, ten jí slíbí, že si Elšku nevezme
 • Občané už jejího chování mají dost
  • Za trest ji přes noc zavřou v márnici
   • Vysvobodí ji hezký, mladý myslivec

 

Karla

 • Celou dobu si myslíme, že čteme o dívce, ale nakonec se dozvíme, že jde o chlapce
 • Matka ho vychovávala jako holčičku, bála se, že by ho mohli naverbovat
 • Nakonec happyend

 

V zámku a podzámčí

 • Rozmařilý život na zámku vs bída a nouze v podzámčí
 • Lidé na zámku zbohatlíci Skočdopolové
 • Typičtí maloměšťáci
  • mentálně omezení lidé, ale žijí poklidně, nezajímají se o nic jiného než o vlastní pohodlí
 • Podzámčí
  • Vdova Karásková má syna Vojtěcha
  • Matka zemře hlady společně s jejím mladším synem
 • Vojtěch najde ztraceného palácového psíka
  • Za odměnu jej přijmou na zámek, v podstatě jej adoptují
 • Skočdopolovi změní charakter
  • Paní Skočdopolová napravuje předchozí křivdy a stává se dobrosrdečnou
 • Celkové vyznění je dosti romantické

 

Babička (1855)

 • Próza
 • Chtěla utéct od reality, protože jí zemřel nejoblíbenější syn Hynek
  • Aby se zbavila trápení, způsob terapie
 • Na úvod je prolog, kde vzpomíná na svou babičku
  • Odraz vesnického života
   • Zobrazen velice realisticky
  • Některé postavy jsou zidealizované
   • Kněžna Kateřina
    • Otec Boženy Jan Pankl je v jejích službách
    • Řídí se radami prosté babičky, povídá si s ní
     • Přála by si být, jako ona
    • Hodná kněžna
    • Zastává se poddaných
   • Do Ratiboře přijíždí babička
    • Stěhuje se ke své dceři Terezii (matka Němcové)
     • Seznamuje se se čtyřmi vnoučaty, které vidí poprvé
      • Nejstarší Barunka (Božena), Jan, Vilém a Adélka
     • Kniha není moc dějová (nedějová próza)
      • Popisuje příběh v Ratiboři
       • Vztah babičky s vnoučaty, seznamování se sousedy
      • Staré bělidlo
       • Chalupa, ve které žijí
      • Babička
       • Ideální lidový člověk
       • Dobrý člověk
       • Prostá venkovská žena bez vzdělání
       • Morální, pevná víra v Boha
       • Nezáludná, pomáhá ostatním
        • Úcta k ostatním, nekritizuje je
       • Vychovává svá vnoučata
        • Nejvíce působí na Barunku
       • Moudrá a zkušená
       • Pracovitá, snaží se jít dobrým příkladem
      • Schovanka Hortenzie
       • Adoptivní dcera paní kněžny

 

 • Viktorka
  • Chodí v otrhaných šatech
  • Bojí se lidí, není schopna kontaktu s nimi
  • Sedává u jezera a zpívá ukolébavku
  • Bývala krásná a bohatá
   • Nikdo jí nebyl dost dobrý
  • Ve vesnici se ubytovalo vojsko Černí myslivci
   • Jeden z nich se do ní zamiloval (platonicky), pořád ji pronásledoval
    • Ona se ho bojí, ale nakonec zjišťuje, že se do něj zamilovala
   • Chtěla se citu zbavit a vzít si prvního, kdo si pro ni přijde
   • Jednou s vojákem uprchla
    • Po několika letech se vrátila, říkalo se, že její manžel byl zabit a ona proto přišla o rozum
    • Byla těhotná a porodila dítě
     • Nevěděla, co dělá
      • Dítě hodila do řeky
       • Každý večer mu pak chodila zpívat ukolébavku
      • Nakonec zemřela při bouřce
       • Spadl na ní strom
        • Romantické
        • Oživení děje, retrospektiva
       • Končí epilogem
        • Poslední léta babiččina života a její smrt