Národní obrození – literární období (2)

 

 Jméno: Národní obrození

 Přidal(a): PBaar

 

 

Národní Obrození

 • poslední třetina 18. století až do r. 1848.
 • proces formování novodobého českého národa a jeho emancipace v rámci rakouské monarchie
 • hlavním úkolem bylo pozvednutí českého jazyka (na úroveň vzdělanců)
 • češtinou mluvili nižší a střední vrstvy, ve vyšších vrstvách se mluvilo německy a francouzsky
 • Psaná čeština si zachovávala vysokou úroveň v jezuitských tiscích.
 • V češtině vycházely knížky lidového čtení, kramářské písně, náboženské výchovné knihy a učebnice.
 • probíhalo současně s procesem transformace feudálního společenství v občanskou společnost

 

Co mu předcházelo

 • osvícenský absolutismus (Marie Terezie, Josef II.)
  • Reformy:
   • školská (povinná školní docházka, 1774)
   • náboženská (toleranční patent, 13. 10. 1781)
    • povolená náboženství křesťanství, protestanská církev, pravoslaví
   • zrušení nevolnictví (1. 11. 1781)
   • zrušení klášterů
    • těch, které se nevěnovaly veřejně prospěšným činnostem (zůstaly špitály a školy)

 

 • němčina se stále více prosazovala
  • Josef II. z ní udělal úřední jazyk monarchie
   • V němčině se vyučovalo od gymnázií výše
    • v češtině se vyučovalo pouze na základních školách

 

Fáze národního obrození

 • Obranná 1770 – 1800
  • položili základy nové literatury (základ ve Veleslavínské češtině)

 

 • Vznik jazykového programu 1800-1830
  • zaměření na lingvistiku
  • období preromantismu

 

 • 1830-1848
  • období romantismu
  • Austroslavismus (František Palacký)
   • emancipace Slovanů v rakouské monarchii

 

 • Úpadek hnutí

 

Architektura a výtvarné umění

 • klasicismus
  • Stavovské divadlo (původně Nosticovo divadlo)
  • Kačina

 

 • Asanace (bourání) Prahy
  • bourání středověkých hradeb
  • vznik zahrad a parků pro veřejnost

 

 • romantismus
  • obrací se ke gotice
   • pohodlnost skloubená s romantismem rytířské doby
    • Hluboká (anglický styl gotiky)
    • Lednice
    • Sychrov

 

 • Malířství převyšuje sochařství
  • portréty (Antonín Machek)
  • krajinomalby (otec a syn Mánesovi)

 

Hudba

 • Jan Jakub Ryba
  • Česká mše vánoční (vrchol klasicismu u nás)
 • František Škroup
  • první česká opera (Dráteník)
  • složil hudbu k české hymně


 1. fáze Národního obrození
 • začátek 70. let 18. Století
 • vědecký charakter
 • osvícenství
 • nejdůležitější je jazykověda
  • zachování jazyka, jeho kultivace
 • snaží se vyzdvihnout slavnou minulost , obrací se k ní
 • vydávání jazykových obran
  • znovu se vydává Balbínova „Obrana jazyka slovanského, zejména jazyka českého”

 

Karel Ignác Thám

 • jazykovědec, překladatel
 • vydává moderní obranu

 

Josef Dobrovský (1753-1829)

 • významný český jazykovědec, historik, matematik, …
 • uměl 12 cizích jazyků
 • Jezuitský kněz
 • měl české rodiče, ale doma mluvili německy
 • česky se naučil až na gymnáziu
 • studoval v Praze
  • poté se stal vychovatelem v rodině Nosticů
   • s hrabětem Nosticem hodně cestoval
  • zakladatel slavistiky (= věda o Slovanech) a bohemistiky
  • psal svá vědecká díla německy nebo latinsky
   • nevěřil budoucnosti češtiny

 

Dějiny české řeči a literatury

 • psáno německy
 • historický vývoj češtiny, zahrnul i literární památky
 • nejvýše hodnotí Veleslavínské období

 

Zevrubná mluvnice jazyka českého

 • německy
 • ustanovil určitá pravidla (ustálil jazykovou normu)

 

Česká prozodie

 • není příliš rozsáhlé
 • prozodie
  • zkoumá zvukovou stránku jazyka (rytmus, verše)
 • časomíra
  • dokázal, že časomíra je pro češtinu nevhodná, protože je pro ni typické střídání přízvučných a nepřízvučných slabik


Základy jazyka staroslověnského

Německo-český slovník

 

Věda

 • velký rozvoj vědy
 • vznikají vědecké kroužky
 • v Praze vzniká kroužek Soukromá společnost nauk (dnešní AVČR)
  • sdružení vědců z různých vědních oborů
 • vznikají muzea
  • v r. 1818 vzniklo Vlastenecké muzeum (dnes Národní muzeum)

 

Gelasius Dobner

 • zabýval se českou historií
  • zhodnotil Hájkovu kroniku českou (kriticky)

 

Josef Dobrovský

⇐ viz

 

F. M. Pelcl

 • pokračoval v Dobnerově díle
 • profesor češtiny a literatury na Pražské univerzitě

 

Žurnalistika

Václav Matěj Kramerius

 • založil své vlastní noviny „Krameriovy vlastenecké listy” (90. léta 18. stol)
  • snažil se v nich šířit obrozenecký program mezi ostatní občany
  • zprávy ze světa, domova, ekonomika, kultura, recenze divadelních her, knih …
 • založil vydavatelství Česká expedice (první ryze české nakladatelství)
  • zaměřil se na lidového čtenáře
  • vydával starší knížky, které by čtenáře bavily
   • knihy lidového čtení, cestopisy, rytířské romány


Divadlo

 • velký význam, přístupné i pro méně vzdělané obyvatelstvo
 • stálá divadla neexistovala, první stálé divadlo bylo Divadlo v Kotcích
  • zahraniční tvorba v původních jazycích
  • hrála se zde první česká hra – přeložena z němčiny

 

 • Nosticovo divadlo (1783)
  • večer německá představení pro vyšší vrstvy
  • odpoledne česká představení
  • Mozart zde dirigoval Figarovu svatbu
   • ve Vídni propadla, v Praze se líbila
    • uvedl zde pak Dona Jovaniho (napsán pro Pražany)
   • České stavy odkoupily divadlo od Nosticů
    • přejmenováno na stavovské (1799)

 

 • Bouda (Vlastenecké divadlo)
  • prkenná budova na konci koňského trhu (Václavák)
  • ryze české hry (frašky, historické hry, rytířské hry)
  • nižší kvalita her
   • málo autorů, navíc nebyli zběhlí v psaní
    • Václav Thán
     • snažil se psát historické hry (Břetislav a Jitka)
    • Karel Ignác Thán
     • překladatel z němčiny a angličtiny
    • Prokop Šedivý
     • frašky
    • Antonín Josef Zíma
     • historické hry (Oldřich a Božena)
    • vydrželo jen 3 roky
     • muselo skončit z finančních důvodů

 

 • U Hybernů
  • hrálo se zde ve velkém sále
   • po krachu Boudy


Poezie

 • ze začátku špatná kvalita, postupný vývoj

 

Václav Thán

Almanach Básně v řeči vázané

 • básně starších autorů
 • překlady cizojazyčných básní
 • původní básně českých autorů (Anakreónská poezie – víno, ženy, zpěv)

 

Antonín Josef Puchmajer

 • vydal 2 almanachy (1795)
  • sbor básní a zpěvů
  • nové básně
   • psal hlavně ódy (Jan Žižka, český jazyk) a bajky (objevují se v almanaších)


 1. Etapa Národního obrození (1800-1830)
 • Cílem i této etapy byla kultivace jazyka, hlavně odborného názvosloví
 • Snaha o náročnost literárních výtvorů
  • důkaz, že se čeština vyrovná vyspělým jazykům
 • Preromantismus
  • citovost, návrat k přírodě a slavné minulosti
 • lidová poezie

 

Josef Jungmann (1783-1847)

 • vůdčí osobnost 2. etapy národního obrození
 • jazykovědec, literární vědec, překladatel (přeložil Ztracený ráj – J. Milton)
 • pocházel ze skromných poměrů (otec švec)
 • studoval v Praze filosofii
 • první profesor češtiny v Čechách a na Moravě
  • později rektor Pražské univerzity
 • výborný organizátor
 • velký propagátor češtiny, psal česky
  • chtěl dokázat, že čeština zvládne i náročné texty
 • položil základy novodobé češtiny

 

 Slovesnost

 • učebnice pro SŠ, teorie literatury, slohu + čítanka

 

 Česko – německý slovník

 • 5 – dílný, významný pro vývoj češtiny
 • Zdroje:
  • stará i soudobá česká literatura
  • lidový jazyk, jiné slovanské jazyky
  • sám vytvářel novotvary
  • spolupráce s Janem Preslem a J. A. Purkyně
   • odborné názvosloví

 

Rukopisy

 • spor o pravost rukopisů Královédvorského a Zelenohorského
 • Preromantismus
  • návrat k slavné minulosti (Beowulf, Roland, Cid)
  • Češi žádný epos neměli, i když věřili, že něco takového u nás musí existovat

 

Královédvorský rukopis

 • 1817 byl objeven ve zlomcích ve Dvoře Králové
 • 6 epických, 6 lyrických, 2 lyricko-epické balady
 • rytíř Čestmír (smyšlený), historické postavy (kníže Oldřich)

 

Zelenohorský rukopis

 • 1818 byl anonymně doručen jednomu šlechtici
 • údajně pochází z 9. stol
 • obsahuje zlomek básně o Libušině soudu

 

 • Dobrovský napadl styl
  • Připadal mu příliš idealistický na Středověk)
  • za autora označil Václava Hanku, který na něm zřejmě pracoval s Josefem Lindou
 • Šafařík a Palacký ostře vystoupili vůči Dobrovskému
  • věřili v jeho pravost
 • V 80. letech 20. století rukopisy znovu zkoumali (Gebauer, Goll, TGM)
  • Gebauer zkoumal jazyk
  • Goll historickou stránku
  • našli hodně důkazů o jejich nepravosti
   • byli považováni za vlastizrádce
  • posílení národního uvědomění

 

František Palacký (1798-1876)

 • historik
 • austroslavismus
  • federalizace rakouské monarchie
   • 8 národnostních celků z toho jeden Československý
  • dobrý organizátor veřejného dění
  • založil „Časopis českého muzea“
  • Pavel Josef Šafařík
   • Palackého spolupracovník

 

Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě

 • nejprve německy, pak až česky
 • vrcholné dílo českého dějepisectví
 • od počátku národních dějin až do r. 1526 (nástup Habsburků na trůn)
  • tím se chránil před Vídeňskou vládou
 • jde o vztahy mezi Čechy a Němci
 • jako nejvýznamnější část národních dějin vidí Husitství

 

Slovanské sounáležitosti

 • základní dílo slovanské prehistorie
 • dějiny Slovanů do konce 1. tisíciletí
  • chtěl dokázat, že Slované se podíleli na kulturním vývoji

 

Ján Kollár (1793-1852)

 • Slovák, ale psal česky
 • protestantský kněz
 • myšlenka slovanské vzájemnosti
  • spolupráce Slovanů, pod vedením Ruska

 

Slávy dcera

 • básnická skladba
 • vychází z Danteho Božské komedie
 • láska k ženě a národu
 • slovanská mytologie
  • putuje po slovanské pravlasti
   • bohyně Mína (Slovanská bohyně slávy)
    • doprovází jej
    • obraz ideální ženy (symbol budoucnosti Slovanů)
   • Mílek (Bůh lásky)
    • Také ho doprovází
   • 5 zpěvů a předzpěv (elegie = žalozpěv)
   • porovnává slavnou slovanskou minulost s přítomností
    • žijeme v rukou Němců
     • věří v lepší budoucnost
    • jednotlivé části jsou nazvány podle řek, kde žili Slované (Labe, Rýn)
    • Léthé = slovanský ráj

 

Acheon = slovanské peklo

 • vystupuje bohyně Sláva
  • stěžuje si na křivdy, které utrpěly Slované
   • pověří Mílka, aby vytvořil bohyni Mínu
    • Mína má ukončit utrpení Slovanů
     • navštěvují Říp, Vyšehrad, Bílou horu…
    • potkávají slavné osobnosti
     • Newton, Schiller, Goethe, ale i Dobrovského a Václava Hanka
    • náročné na porozumění
     • předzpěv je psán časomírou
      • verš, založený na střídání dlouhých a krátkých slabik podle určitého schématu
     • samotné zpěvy jsou psány přízvučným veršem
    • v jeho době velmi oblíbené


Václav Kliment Klicpera (1782-1859)

 • rozvíjel české drama
 • Chtěl vzdělávat a vychovávat pomocí divadla
 • napsal přes 50 her
  • historické hry (nejprve vážné, potom si z témat utahuje), komedie, frašky
  • rytířské romány
   • častě pohádkové motivy
  • témata: lakota, povýšenost, nafoukanost, vlastenčení, …
  • často používá převleky tzv. kuklení
  • zakladatel moderního divadla

 

Divotvorný klobouk

 • lidová veselohra (navíc výchovná)
 • dva studenti (Strnad a Křepelka)
  • vysedávají v hospodě, ale nemají na útratu
  • hostinský řekne, že už na dluh nenaleje
 • snaží se boháči, lakotnému strýci namluvit, že klobouk, dědictví po Křepelkově strýci, je kouzelný
  • namluví mu, že ten, kdo ho má na hlavě, nemusí platit útratu
   • boháč si ho koupí, oni poplatí dluhy
  • strýc prokoukne podvod, uvědomí si, že byl lakomý a nechal to být

 

Rohovín Čtverrohý

 • Rohovín je ranhojič
  • putuje se třemi malíři
   • kazí jim zakázky, protože si z nich utahuje
    • chtějí se mu pomstít
   • vsadí se o 100 dukátů, že ho s tímhle jménem nepustí do města
    • malíři postupně vchází do města (pod jmény Jednorohý, Dvojrohý, Třírohý)
    • když tam pak přišel, zavřeli ho za zesměšňování strážného
   • nakonec se za něj zaručili, navíc dostali 100 dukátů

 

Hadrián z Římsů

 • šlechtic, ale zesměšňuje středověký ideál (svět statečných rytířů)
 • paroduje i své starší hry
 • často využívá kuklení
  • převleky, záměna osob – vydávají se za někoho jiného
 • vystupují zde dva falešní Hadriáni (působí přesvědčivěji než ten pravý)
  • skutečný je postarší, churavý, a ani není statečný
   • považují ho za podvodníka
  • Konflikt staré generace (rytíři← neměnná pravidla) a mladé (snaží se vzepřít feudálním zvykům)
  • rytířské ctnosti nemusí mít jen šlechtici (Hadrián je nemá, i když je šlechtic)
   • prostý chlapec může mít charakter rytíře (v knize takový chlapec vystupuje)
  • princip společenské rovnosti


Matěj Kopecký (1775-1847)

 • proslulý loutkář
 • měl sbírku marionet (velké dřevěné loutky na provázcích)
 • objížděl venkov s divadlem nejen pro děti
  • tamní obyvatelé neměli možnost navštěvovat divadlo
 • inscenoval vlastenecké hry (upravené pro loutky)
  • např. Oldřich a Božena
 • jeho potomci se také věnovali loutkářství

 

Poezie

František Ladislav Čělakovský (1799- 1852)

 • z chudé rodiny (otec tesař)
 • nadaný student, studoval filosofii v Praze
  • přistižen, při četbě zakázané Husovy postily
   • vyhozen z univerzity¨
  • žil v chudobě
  • obdivoval Josefa Jungmanna
   • byli přáteli
  • zajímal se o slovanské jazyky a slovanský folklór (ústní lidová slovesnost)
   • sbíral písně, básně, říkadla, přísloví
    • vydával je
   • snažil se o tvorbu podobnou té folklórní
    • ohlasová poezie
     • vzorem je ústní lidová slovesnost
     • napodobení jak formy, tak obsahu
     • inspiroval se bylinami (písně bohatýrů)
      • napodobování ruské folklórní literatury

 

Ohlas písní ruských

 • obrací se k největší slovanské zemi – Rusku
 • nápodoba hrdinské epiky (Byliny)
 • vystupují zde bohatýři (Ilja Muromec, Čurila Plenkovič), vytvořil bohatýra Ilju Volžanina
  • hrdinové, nadlidská síla, obrana vůči cizím národům
   • oslavení národa ruského pro vítězství nad Napoleonem
  • 26 epických básní
  • popisuje různé druhy lásky
   • milenecká
   • mateřská (podporují své syny hrdiny)
  • popisuje přírodu (obrovské stepi, lesy, řeky)
  • Jazyk
   • inverze slovosledu např. Muromec bohatýr
   • ustálené výrazy (kalená střela, dobrý mládenec)
   • rusismy (ruská slova napsaná latinkou)

 

Ohlas písní českých (1839)

 • soubor básní
 • trvalo mu to 10 let, chtěl, aby to bylo kvalitní
 • uvedl předmluvou
  • srovnává obě své sbírky
   • zaobírá se rozdílem mezi duchem ruské a české poezie
  • popis české přírody je skromnější
  • více lyrických než epických básní (kratší básně)
  • inspiroval se českou lidovou písní
  • básnická sbírka s různými náměty
  • Satirické básně
   • kritizuje měšťany a šlechtu
  • součást je píseň „Pocestný”
   • připomíná „Obušku z pytle ven“
  • první významná umělá balada

 

Toman a lesní panna

 • lyricko-epická báseň s pohádkovými prvky
 • Toman má milou, žijící daleko
 • vydává se za ní o svatojánský večer
 • sestra ho varuje před nečistými silami v lese
 • když dorazí za svou milou, zrovna se uvnitř slaví její zásnuby s někým jiným
  • ona pošla sestru, ať mu řekne, že je konec
 • při cestě zpět zapomene na radu sestry a jede nebezpečnými místy
 • potká lesní pannu (divoženku) na jelenovi
  • svede ho, chce ho zabít
   • navede ho do rokle, zabije ho
  • jeho kůň se vrátí za sestrou, ta vytuší, že jí neuposlechl
  • téma vášnivé lásky
   • nechal se ovládnout vášněmi, zahleděl se do ní, nechal se svést a spadl do rokle
  • přírodní živly (lesní panna)
  • neuposlechl sestřiny rady
   • zaplatil životem
  • pravidelný rým, srozumitelné


 1. Etapa Národního Obrození (1830-1848)
 • spisovná norma jazyka už byla ustálena
  • jazyk zachráněn
 • národní obrození se stalo celonárodní záležitostí
 • těžiště se přesouvá na krásnou literatura – beletrii
  • cílem je vychovávat obyvatelstvo
   • lidovýchovný charakter literatury
  • střet různých společenských skupin
  • Biedermeier
   • klidný měšťanský život
    • na prvním místě rodinné zájmy a zájmy jednotlivých členů rodiny
     • Magdaléna Dobromila Rettigová
      • autorka kuchařky
     • Josef Kajetán Tyl (klidný, nekonfliktní) vs. Karel Hynek Mácha (romantik)
     • Končí epocha romantismu, objevují se počátky realismu
      • Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský
     • volání po politických změnách
     • Karel Havlíček Borovský vs. Josefu Kajetánu Tylovi
      • ve 40. létech 20. století
      • spor o podobě vlastenectví

 

Josef Kajetán Tyl (1808-1856)

 • novinář a dramatik
 • narodil se v Kutné Hoře
 • studoval na gymnáziu v Hradci, kde učil Václav Kliment Klicpera
 • začal studovat práva na Pražské univerzitě (nedokončil)
 • stal se členem kočovné herecké společnosti
  • našel si zde ženu
   • pak měl 7 dětí s její sestrou
   • děti vychovávala jeho manželka Marie
  • nuzný život, snaha najít si práci
   • účetní v Praze
  • zakladatel divadla na Malé straně (Kajetánské divadélko)
   • účinkoval zde i Karel Hynek Mácha a Karel Sabina
   • pro vzdělané diváky
   • po čtyřech letech zrušeno z finančních důvodů
  • působil ve Stavovském divadle jako dramaturg českých her
   • miláček národa, lidé ho poznávali
   • 1851 byl český soubor rozpuštěn
  • redaktor časopisu Kwěty (beletristický časopis)
  • organizátor vlasteneckých plesů
  • koketoval s politikou
   • zvolen poslancem říšského sněmu
  • na sklonku života zase kočoval
  • zadlužený a nemocný umírá v Plzni

 

Dekret kutnohorský

 • historická novela
 • vrací se do doby Václava IV.
 • spor Čechů s cizinci na Pražské univerzitě
  • jakými jazyky se bude mluvit

 

Rozervanec

 • inspirace V Máchovi (jeho karikatura)
 • dvě postavy
  • Karel (vlastenec, díky tomu vše překoná)
  • Hynek (romantik, utápí se v sebelítosti, depresích, smutku, východisko smrt)
 • polemizuje a odsuzuje Romantismus

 

Poslední Čech

 • pokus o román
 • obrací se k české šlechtě
  • tvrdí, že právě oni by měli být vůdčími osobnostmi Národního Obrození
 • hrabě se považuje za posledního Čecha
  • chce svého skeptického syna obrátit k vlastenectví
   • povede se
  • předmět polemiky mezi ním a K. H. Borovským
   • šlechta vůdčí postavy Národního Obrození – Ano či ne?

 

Fidlovačka

 • Kde domov můj
  • později vybraná národem za hymnu
  • velmi oblíbená
 • Cechovní slavnost obuvníků v Praze Nuslích
 • fidlovačka = nástroj na hlazení kůže
 • s hudbou od Františka Škroupa
 • divadelní hra

 

Paličova dcera

 • zabývá se sociálním tématikou
 • O dívce Rozárce, která slouží v Praze, aby si vydělala
 • její otec je alkoholik a šumař (muzikant)
  • propil svůj majetek
  • utrápí svou ženu k smrti
 • Rozárka přijede na matčin pohřeb
  • otec ji nutí bohatého ženicha
  • ona ho ale odmítne, ví, že otec by peníze propil
 • odjíždí zpět do Prahy
 • otec zapálí chalupu ve vesnici
  • vesničané se hněvají
  • Rozárka vinu vezme na sebe, protože chce ochránit otce
   • čistý charakter

 

Strakonický dudák

 • dramatická báchorka
 • realita se prolíná s nadpřirozenem
 • prvky romantismu
 • dudák Švanda
  • matka víla Rosana, otec obyčejný člověk
  • zamiluje se do Dorotky
   • její otec nechce, aby si Švandu vzala, protože není bohatý a s nejasným původem
  • Švanda se vydává do světa, aby získal uznání a tím pádem i Dorotku
  • Švandova matka udělá jeho dudy kouzelnými
  • potkává Vocílku
   • vychytralý, prospěchářský
    • stává se jeho agentem
   • Švanda pomalu zapomíná na domov, i na Dorotku
   • Když se Švanda nevrací, vydá se ho Dorotka se Švandovým přítelem Kalafunou hledat
    • setkají se se Švandou v Arabské zemi u princezny Zuliky
   • Nakonec jsou Švanda, Dorotka a Kalafuna uvězněni kvůli Vocílkovi
    • Rosana je svými kouzly osvobodí
     • je potrestána královnou víl, stává se z ní divoženka
    • Všichni se vracejí domů, Dorotka zachrání Švandu před divoženkami
     • z Rosany je zase víla
     • Švanda si uvědomí své chyby

 

 • Vocílka
  • negativní postava
  • prospěchářský, manipulativní

 

 • Kalafuna
  • dobrosrdečný, veselý
  • silný vztah k domovu

 

 • Švanda
  • jeho charakter se vyvíjí v průběhu
  • zpočátku nezkušený a důvěřivý
  • propadne moci peněz ⇒ po jistou dobu jim dává přednost před Dorotkou
  • nakonec si uvědomí své chyby a polepší se

 

 • Jazyk:
  • hovorová řeč
  • víly mluví ve verších
  • Vocílka hodně cestuje
   • používá cizí slova, která komolí nebo je nepoužívá správně
    • známka nevzdělanosti

 

Kutnohorští havíři

 • první sociální drama v české literatuře
 • O vzpouře Havířů

 

Jan Hus

 • pod vlivem roku 1848

 

Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové

 • vrací se až do 10. století
 • spor mezi Václavem a Boleslavem

 

Karel Hynek Mácha (1810-1836)

 • jediný český romantik
 • zakladatel moderní české poezie
 • narodil se v Praze
 • původně se jmenoval Ignác Mácha, to se mu ale nelíbilo
 • vystudoval filosofii a práva
 • zajímal se o literaturu a divadlo
 • přátelil se s J. Erbenem, J. K. Tylem a K. Sabinou
 • působil v Kajetánském divadélku i ve Stavovském divadle
 • plynně mluvil česky i německy
 • pokoušel se o dramata
 • Lori Šimková
  • Máchova milenka
  • obyčejná měšťanka
  • měli se brát, ale nakonec ho v den svatby pohřbívali
 • psal si deníky
  • zašifrované zápisky svých erotických zážitků
 • zemřel na choleru
  • infikoval se, když se napil nakažené vody, když hasil požár
 • ještě před svatbou měl syna, který ale zemřel nedlouho po něm
 • hodně cestoval (hrady, zříceniny)
 • rád se toulal pěšky
  • došel až do Itálie
 • začal novou básnickou etapu
 • Máchovy ostatky byly přeneseny z Litoměřic v předvečer okupace do Prahy
  • Lidé nechtěli, aby zůstaly na německé straně
 • Poezie:
  • lyrická
  • reflexivní (úvahová)
   • zamýšlí se nad problémy
   • zajímala ho otázka lidské existence
  • využívá kontrastů (realita × sen)
  • marná touha (např. po lásce)


Máj (1836)

 • základní dílo moderní české poezie
 • lyricko-epická skladba
 • Postavy:
  • Jarmila
   • krásná dívka
  • Hynek
   • alter ego autora
  • Vilém
   • bandita, loupežník
   • miluje Jarmilu
  • Vilém zabije svého otce, protože svedl Jarmilu
   • Vilém nevěděl, že to byl jeho otec
  • hlavní postavy se během děje nepotkávají
  • básník promlouvá ústy postav
  • v poslední části vystupuje především Hynek
  • děj zasazen do okolí Máchova jezera, hrad Bezděz
  • Kompozice:
   • Kompozice odpovídá hudební skladbě
   • skládá se ze 4 zpěvů
   • 2 intermezza („mezizpěvy“)
    • mají dovysvětlit a zpomalit děj

 

 1. Zpěv
 • lyrický popis májové přírody
 • připlouvá loďka s poslem, na skále (břehu) čeká Jarmila
  • posel sděluje Jarmile, že je Vilém ve vězení a čeká na popravu
  • Jarmila je zoufalá
   • spáchá sebevraždu skokem do jezera

 

 1. Zpěv
 • Vilém je ve vězení
  • čeká na zítřejší popravu
 • reflexivní lyrika
  • úvahy, co se stane po smrti
   • myšlenka, že po smrti už není nic dalšího, jen prázdnota
  • vzpomíná na dětství a svobodný život loupežníka

 

 1. Intermezzo
 • rozvolnění děje
 • popisy přírodní krajiny
 • nadpřirozeno
  • duchové čekající na Vilémovu smrt
 • myšlenka posmrtného splynutí člověka s přírodou

 

 1. Zpěv
 • ráno popravy
 • loučí se s pozemským životem a krajinou

 

 1. Intermezzo
 • Loupežníci truchlí nad ztrátou Viléma

 

 1. Zpěv
 • po létech se Hynek (básník) vrací na místa, kde se příběh odehrál
 • Pocity z příběhu jsou alegorií jeho skutečného pocitu

 

 • Bytostně romantická báseň
  • děj minimální, převažují lyrické pasáže
  • úvahy postav (Viléma, Hynka)

 

 • Poetika založena na kontrastech
  • krásná příroda x nedobrý život

 

 • v době vydání byla velmi kritizována
  • vytýkali mu subjektivitu a Čelakovský navíc to, že se v knize nezabýval vlastenectvím
  • bourání měšťanské idyly
  • boření dogmat (po smrti už nic není)
  • neodsuzuje Viléma (Loupežník ← nevyjadřuje nesouhlas)
  • podle některých kopíroval Byrona

 

 • jeho současná generace ho nepochopila, až ty pozdější

 

 • Prvky romantismu
  • subjektivita (postaveno na jedinci)
  • vyznával tvůrčí svobodu
  • vnitřní rozervanost
  • Loupežník Vilém je vyděděnec společnosti
  • Kontrast
   • Lidská společnost, kterou nemá rád (chaos, neklid)

vs

 • Příroda, dokonalá a klidná
 • marná vzpoura jedince ve společnosti

 

Kat

 • původně chtěl napsat čtyři díly
  • napsal jen první – Křivoklát
 • měly se jmenovat podle hradů
 • historická témata, doba Václava IV.

 

Cikáni

 • román
 • stejný námět, jako u Máje
 • hlavní hrdina je kočovný cikán

 

Obrazy ze života mého

 • chtěl to pojmout, jako sbírku povídek, ale dokončil jen dvě

 

Večer na Bezdězu

 

Marinka

 • romantická povídka s lyrickými prvky
 • autor zde vystupuje, prochází se po Kanálské zahradě na Vinohradech
  • všímá si ošuntělého člověka
   • podle oblečení usoudil, že se jedná o zchudlého boháče
  • Člověk mu předává dopis od své nemocné dcery Marinky
   • Marinka má tuberkulózu, obdivuje autora a v dopise ho žádá, aby za ní přišel, protože by ho chtěla alespoň jednou vidět
  • Marinka, její otec a jeho manželka bydlí v ulici Na Františku (chudinská čtvrt)
  • macecha (obyčejná a sprostá žena) je na Marinku zlá

 

 • Marinka
  • ideál krásy, ale nemocná (kontrast)
  • měla klavír (v dobře situovaných rodinách) a uměla hrát
  • autor se postupně dozvídá jejich příběh (bohatí → zchudli)
  • platonické láska

 

 • Mácha musí odjed, vrátí se až na Marinčin pohřeb
 • Marinčin otec spáchá sebevraždu – skočil do Vltavy

 

 • Jazyk:
  • Postaveno na kontrastech (sen x skutečnost)
  • Popis prostředí
   • krása dívky kontra ošklivost prostředí, ve kterém žije
  • tragická láska

 

 • kompozice opery
  • promyšlená kompozice

 

Karel Jaromír Erben

 • sběratel ústní lidové slovesnosti
 • novinář, básník
 • narodil se v Podkrkonoší v chudé venkovské rodině
  • zemřelo mu spoustu sourozenců (špatné podmínky)
 • jeho otec pocházel z písmácké rodiny
 • rodiče ho, i přes špatnou finanční situaci, poslali na gymnáziu v Hradci Králové
 • Vysokou školu vystudoval v Praze (právo a filosofie)
 • přátelil se s Františkem Palackým
  • ten mu často finančně vypomáhal
 • sekretář Národního muzea, archivář města Prahy
  • místo sekretáře mu sehnal Palacký, který zde také trávil dost času
 • uživit rodinu pro něj bylo těžké
 • introvert
  • věnoval se psané formě tvorbě, nepřednášel
 • pracovitý
 • nerad se míchal do politiky
  • jeho hrdinové se nebouří a přijímají svůj osud
 • zaměřoval se na pohádky
  • chodil po venkově, naslouchal lidem, zapisoval námět a více ho rozpracoval
 • zapisoval i písničky (společně s nápěvy, nejen text) a říkadla
 • zajímal se o slovanskou slovesnost
  • vidí v ní základní hodnotu našeho národa

 

Prostonárodní písně a říkadla

 • písně rozčlenit do skupin podle etap lidského života a koloběhu ročních období

 

Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních

 • pohádky slovanských národů, nejen české

 

České pohádky

 • vyšly až po jeho smrti (1905)
 • Pohádky
  • Dlouhý široký a bystrozraký
  • Tři zlaté vlasy děda vševěda
  • Pták ohnivák
  • Liška Ryšavá
  • Zlatovláska

 

Kytice (z pověstí národních)

 • básnická sbírka 13 ti balad
 • promyšlená kompozice
  • zrcadlová
   • první a poslední balady (7. balada je jako zrcadlo) s podobným námětem
  • odehrává se na venkově v bezčasí (neurčitá doba)
  • zabývá se mezi lidskými vztahy (matka a dítě), vinou a trestem (často neadekvátním)
  • konflikty vznikají kvůli narušení řádu | podle Erbena
  • bezmoc člověka vůči přírodním, nadpřirozeným silám
  • inspirace v bájích
  • Jazyk:
   • Mnoho básnických prostředků, typických pro lidovou poezii
   • umělecké prostředky (metafora, personifikace , epiteta – básnické přívlastky)
  • Styl:
   • lidová balada, pohádka (Zlatý kolovrat)
   • pohanská mytologie (Polednice)
   • místní lidové pověsti (Poklad)
   • barokně romantická báseň (Záhořovo lože)
   • dramatičnost, dějový spád
   • romantické prvky
    • líčení přírody
    • hřbitovy, nadpřirozené bytosti
   • apeloval na čtenáře, aby byli mravní
    • důraz na mravní hodnoty
   • zvukomalba, pravidelný rým

 

a) Kytice – Věštkyně

 

Kytice

 • zemřela matka, děti chodí k jejímu hrobu
 • alegorie: matka = vlast, děti = vlastenci/občané
 • matka k nim promlouvá vůní mateřídoušky (dech matky)

 

Věštkyně

 • naděje pro národ, prorokuje růžovou budoucnost
 • víra v nezaniknutí státu, optimismus
 • na konci sbírky

 

b) Polednice – Vodník

 • výskyt nadpřirozených bytostí
 • vztah matky a dítěte

 

Polednice

 • matka vaří oběd a její dítě nepřestane křičet, nechce si hrát
 • okřikuje ho, a když neposlechlo, vyhrožuje Polednicí
 • když opravdu přijde, matka se dítě snaží ochránit
  • tiskne ho tak silně, až ho udusí

 

Vodník

 • zdvojený vztah matka, dítě (silné vztahy)
 • matka varuje dceru, ať nechodí k jezeru (měla zlý sen, navíc je pátek 13.)
 • dcera neuposlechne (podle Erbenovy logiky, musí být potrestaná)
 • vodník ji stáhne pod hladinu
 • dcera žije pod vodou společně s ním
 • narodí se jí malý vodníček
 • pod vodou je smutný svět
  • stýská se jí po matce
 • přesvědčí vodníka, ať jí pustí, ten jí ale nevěří a jako zástavu si nechá dítě
 • když přijde čas na návrat, matka ji nepustí
  • Vodníkovi dojde trpělivost a dítě před jejím prahem zabil

 

c) Poklad – Dceřina kletba

 • založeny na lidových pověstech

 

Poklad

 • na velký patek (Velikonoce) se otevírají skály
 • matka s dítětem spěchá do kostela
  • narazí na skály, vejde do ní a chlapečka vevnitř položí, dá mu penízky na hraní
 • postupně vynáší víc a víc věcí a odnáší je domů
 • skála se pomalu zavírá
  • přijde o dítě i o poklad, ten se totiž proměnil v listí, jakmile se skály zavřely
 • matka si uvědomí, že díky mamonu přišla o dítě, modlí se za něj
 • příští rok se skály otevřely znovu a dítě tam našla
 • poučila se

 

Dceřina kletba

 • Báseň je dialogem matky a dcery
 • Matka se diví, proč je dcera nešťastná
  • Dcera zabila své nemanželské dítě
 • Matka svou dceru zanedbávala, neposkytla jí výchovu, nedala jí hranice
 • Matku dost tvrdě proklíná, těsně před svou smrtí
 • Gradace

 

Svatební košile

 • mladá dívka čeká na svého milého, až se vrátí z války
 • slíbil jí, že až ušije svatební košile a vykvete routa, vrátí se
 • to vše měla už dávno hotové a její milý stále nikde
 • modlila se za jeho návrat a přitom se rouhá
  • „ milého z ciziny mi vrať, aneb můj život náhle zkrať”
 • milý opravdu přijde
 • vydávají se spolu na cestu
  • bere s sebou i knížky modlicí a růženec
 • nutí ji, aby se zbavovala náboženských motivů, pokaždé když to udělá, zrychlí se v letu
 • nakonec jí zůstaly jen ty košile
 • zastaví se u hřbitova, jeho dům
 • vše jí dojde
  • její milý je mrtvý
 • utíká do hřbitovní márnice, kde se chce před ním schovat, zamyká
 • její milý (teď už asi ani ne) vyzívá umrlce, aby mu otevřel
  • pokaždé, když se pomodlí, zase ho uklidní
  • když už to pro ni nevypadá dobře, vysvitne slunce a všechny přízraky se stáhnou
 • splní se i druhá část jejího modlitby
  • zestárne
 • po celém hřbitově jsou rozházené rozdrásané košile

 

„Dobře ses, panno, radila, na boha že jsi myslila, a druha zlého odbyla! Bys byla jinak jednala, zle by si byla skonala: tvé tělo bílé, spanilé, bylo by co ty košile!“

 

 • autor vidí spásu v modlitbě

 

Zlatý kolovrat

 • pohádkový námět (číslo 3, kouzelné věci, dobro vítězí nad zlem, …)
 • mladý král při lovu najde domek, má žízeň, chce se napít
  • vodu mu přinese krásná Dornička
   • okamžitě se zamiloval, chce si ji vzít
  • Dornička má nevlastní sestru, která je od ní fyzicky k nerozeznání, ovšem povahově je jejím opakem (zlá, závistivá, falešná, chamtivá)
  • Dorničku zabily, odsekly končetiny a vydloubly oči (to vše si nechaly)
  • Sestra se za ní vydává a krále si vezme sama
  • Král musí odjet a poručí ji příst nit (ona to ale neumí, ale Dorničku uměla upříst tu nejtenčí)
  • Pod okny se jí opakovaně objevuje stařec s pomocníkem, prodávající části kolovratu výměnou za ruce, nohy a oči
  • Stařec Dorničku oživí za pomoci živé vody
  • Kolovrat prozradí zlou sestru, král ji i její matku potrestá tak, jak oni učinili Dorničce

 

Štědrý večer

 • děj se odehrává v zimě
 • založeno na pohanské pověře, která praví, že když neprovdané dívky vysekají díru do zamrzlého rybníku, uvidí, co je čeká příští rok
 • Marie a Hana se to rozhodnout vyzkoušet
  • Hana vidí svého milého, a jak si ho vezme
  • Marie vidí rakev, černou, kříže a dojde jí, že zemře
 • po roce se dozvíme, že se věštba vyplnila
 • Před Vánocemi mladé neprovdané dívky předou len
  • konstatují, že je jich o dvě méně

 

Holoubek

 • Od hřbitova jde mladá vdova, potkává švarného pána na koni
  • zanedlouho se vezmou
 • chvíli je opravdu šťastná, ale po čase si začne stěžovat na nespavost a na to, že neustále slýchává holubí vrkání
 • vyjde najevo, že její manžel nezemřel sám od sebe
  • otrávila ho
 • holoubek je alegorií jejího hlodavého svědomí
  • neunese jeho tíhu, utopí se skokem do řeky

 

Záhořovo lože

 • poutník se vydává do pekla, chce vidět, jaké to tam je
 • narazí na obra Záhoře, velkého hříšníka (tyranizuje ostatní)
 • nechá ho jít, protože ho zajímá, jak peklo vypadá
  • ví, že tam skončí
 • poutník se vrací a vypráví, že tam mají mučivý nástroj, pojmenovaný po největším hříšníkovi
  • Záhořovo lože
 • Záhoř 90 let činí pokání
 • Poutník se jako stařičký člověk vrací a nachází Záhoře klidného a obrostlého mechem

 

Lilie

 • král najde krásnou lilii a rozhodne se jí vzít domů
 • lilie ožívá, stává se z ní krásná dívka
 • rozhodne se, že si ji vezme za ženu (člověkem je pouze za pološera)
 • postavil zdi, které ji chrání před sluncem
 • narodí se jim dítě
 • musí odjet, Lilii nechá se svou matkou, která ji ale nenávidí
 • králova matka nechá strhnout zdi, které ji chrání
 • to zabije ji, i její dítě
 • když se král vrátí, najde místo ženy a dítěte jen zvadlou lilii
 • král přeje matce brzkou smrt


 1. Etapa Národního Obrození (1850s)
 • upevnění absolutismu
  • posílení cenzury
 • romantismus střídá realismus

 

Karel Havlíček Borovský (1821-1856)

 • zakladatel politické novinařiny, satirik
 • narodil se v Borové u Přibyslavi do slušné rodiny
  • nezabýval se sociálními otázkami
 • studoval v Německém Brodě (pozdější Havlíčkův Brod)
  • Vysokou školu studoval v Praze
   • chtěl se stát knězem, ale ze semináře byl vyloučen, protože mu vadila konzervativnost církve
  • katolickou církev a jezuity kritizoval celý život
  • byla mu nabídnuta možnost stát se vychovatelem v Rusku
   • líbilo se mu tam, ale postupem času zjistil, že myšlenka Všeslovanské vzájemnosti je hloupá
   • zaostalé Rusko nemůže vést národní boj
  • po návratu do Prahy si hledal práci, aby mohl psát
   • stal se redaktorem pražských novin (Palacký jej doporučil)
    • Pražské noviny
     • novinová příloha „Česká včela“, kde publikoval literární kritiku na Tylova Posledního Čecha
      • objektivně jeho knihu rozcupoval
       • předkládá nový pohled na vlastenectví
        • kritizoval společnost, že o vlastenectví jen mluví, ale nekoná
        • je třeba soustavná drobná práce pro vlast, kde se po delší době výsledky projeví (požadavek na zvýšení úrovně literatury)
        • kritizoval nerealistické prostředí, nedůvěryhodnost postav a přílišnou schematičnost
        • podle něj by literatura měla být odrazem reality (skutečnosti)
         • vůči Tylovi to byla kritika krutá a velice překvapivá pro Tylovy přívržence

 

 • liberál
  • zastával stanovisko liberální demokracie střední vrstvy
 • prosazování austroslavismu
 • 1848 založil Národní noviny (politické noviny)
  • satirická novinová příloha Šotek
  • po 2 letech byly zakázány (bachovský absolutismus)
 • dostal zákaz činnosti v Praze
 • v Kutné Hoře r. 1850 založil Časopis Slovan (jediné opoziční periodikum)
  • vymýšlel jej i publikoval sám
  • hájil demokratické myšlenky
  • kritika Alexandra Bacha (vláda) a církve

 

 • internován v Brixenu (unesen a v noci převezen)
  • pobýval zde 4 roky
  • po fyzické stránce mu zdejší prostředí prospívalo (Brixen = lázeňské město)
   • mohl zde mít manželku a dceru
  • trpěl po psychické stránce, protože se nemohl věnovat psaní
 • vrátil se do úplně jiné Prahy, poměry byly tvrdé
  • bývalí přátelé se mu vyhýbali (když ho mi děti přecházeli na druhou stranu)
   • ubíjelo ho to
  • zemřel na tuberkulózu ve 35 letech (jeho manželka zemřela dříve rovněž na tuberkulózu)
  • na pohřbu položila Božena Němcová trnovou korunu na jeho rakev (Kristův symbol mučedníka)

 

 • Charakteristika tvorby
  • kritičnost, smysl pro realitu
  • ve svých dílech vznášel různé požadavky (demokratické, národní)
  • jeho básně vyznívají radikálně a bojovně
  • kritizoval myšlenku slovanské vzájemnosti (považoval ji za zastaralou)

 

 • Žurnalistika
  • věnoval se polemice (satiričnost)
  • epigramy (později vydávány souborně)
   • kratičké satirické básně s pointou
   • rozdělil je do pěti skupin podle příjemce
    • církev, král, vlast, múzy (umění), svět
   • vyhovovala mu jejich pohotovost
    • úderné – silný dopad na čtenáře; snadně pochopitelné
   • objektivní kritika

 

Obrazy z Rus

 • cestopisné čtrty
 • analyzuje ruskou společnost, jednotlivé společenské vrstvy, kritika

 

Tři satirické skladby

Tyrolské elegie

 • stýská si po rodné zemi
 • popisuje své zatčení a deportaci do Brixenu, včetně cesty
 • částečně ironické, sžíravé ironie (sarkasmus)
 • kritizuje zvůli rakouské (vídeňské) vlády
 • zdůrazňuje pohrdání (výsměch) r. vládě

 

Křest sv. Vladimíra

 • inspirace
  • Nestorův letopis
   • středověká literární památka, o tom jak do Ruska přichází křesťanství
  • Hlavní postavy
   • car Vladimír (později svatý)
   • Perun (staroslovanský bůh hromu)
    • spousta lidských, negativních vlastností (působí komicky)
    • odporuje představě všemohoucího Boha
   • car pošle k Perunovi posly, kteří mu mají vyřídit, že car chce, ať mu na svátek zahřměje
   • vzbouří se proti carovi (car myslí, že by mu měl být poddaným, i když je bůh)
    • car nařídí utopit Peruna v Dněpru
     • ve skutečnosti pravděpodobně jen symbolicky hodili dřevěnou sošku Peruna do vody
    • nemají boha a vypisují konkurz na nového (autor se tomu vysmívá)
    • chtěl popsat vztah mezi bohem a panovníkem (důležité)
     • používá drsný humor
    • vyjadřuje kritický názor na vládu a církev
    • bůh byl na panovníkovi zcela závislý
    • odsuzuje absolutismus a despotismus

 

Král Lávra

 • přátelštější satyra (veršovaná pohádka, inspirovaná Irskem)
 • Lávra je irský král
  • celkem dobrý panovník
  • nechával se stříhat a holit jen jednou ročně (holiče pak nechal zabít)
   • poddaným to bylo divné, ale přivykli tomu
  • holiči se kvůli jejich malému počtu vzbouřit nemohou
   • vždy losují o to, kdo bude krále stříhat
    • tentokrát tento úkol připadne Kukulínovi
   • Kukulínova matka srdce libně oroduje za synův život
    • král souhlasí, že ho nezabije, ale musí slíbit, že neřekne, co viděl
   • ukáže se, že král má oslí uši (znak omezenosti), který schovává pod dlouhými vlasy a vousy
   • Kukulín to potřebuje někomu říct
    • Matka, aniž by to tajemství věděla, mu poradí, ať zajde za moudrým starcem
     • ten mu poradí, ať se svěří vrbě
      • udělá to a uleví se mu
     • okolo vrby jdou čeští muzikanti
      • basistovi chybí kolíček na basu, vyrobí si jej z oné vrby
     • muzikanti shodou okolností vystupují před králem Lávrou
      • během hry basa začne zpívat o oslích uších krále
     • všude se to rozkřikne
     • Kukulínovi se naštěstí nic nestane, protože se králi vlastně uleví
     • povyk se usadí a lidé si zvyknou, že mají osla za krále
     • irská tématika nebyla náhodná
      • Irové byli s Angličany v podobné situaci, jako my s Rakušany

 

 • aktualizace látky k době
  • autor počeštil irská jména
 • někdy označováno, jako veselá balada (protipól→ balady jsou smutné)
 • lid zobrazuje, jako pasivní
 • oslí uši jsou nakonec povýšeny na symbol monarchie
  • mít oslí uši se stává výsadou privilegovaných
 • popravení holiči jsou alegorií Havlíčka
  • chtěl jen zlepšit monarchii, prosadit Slovanům větší práva
  • Rakouskou monarchii podporoval
  • ať dělají, co dělají, nikdy se nezavděčí

 

Božena Němcová (1820/1817 – 1862)

 • literární pseudonym (Barbora Panklová)
 • údajně nemanželskou dcerou šlechtice, odložena k Panklovým
 • její otec sloužil kněžně
 • dobrý vztah s otcem, ne tak dobrý s matkou
 • ve 13 letech byla poslána na výchovu na zámek, aby si osvojila panské způsoby
 • díky tamní knihovně se začala zajímat o literaturu
 • velice krásná
  • matka ji chtěla rychle provdat
   • vybrala jí Josefa Němce (bouřlivé manželství)
  • Josef Němec
   • státní zaměstnanec
   • kvůli jeho vlastenecké činnosti se museli často stěhovat
    • státem nařízeno
   • Praktický člověk, Němcová chtěla, aby se děti věnovaly tomu, co je baví, což on nepodporoval
  • Nehospodárná, co dostala, nerozvážně utratila nebo rozdala
  • Neobvyklé názory
   • Nezávislost, žádná domácí puťka
  • Časté milostné aféry (když byl Němec pryč, ale netajila se tím)
  • Žili v chudých poměrech
   • Neměli co jíst, bydleli v nuzných poměrech
  • Zemřela ve 42 letech, vypadajíc jako stařena
  • Sbírala lidové pohádky
   • při stěhování sbírala ústní lidovou slovesnost
    • I na Slovensku
   • Přetvářela náměty a kultivovala je

 

Národní báchorky pověsti

 • Chytrá horákyně
 • O Smolíčkovi
 • Čert a Káča
 • Slovenské pohádky a pověsti
 • Sůl nad zlato
 • O slunečníku, měsíčníku a větrníku
 • V jejích pohádkách dobro vždy vítězí a zlo je potrestáno
 • Typické lidské vlastnosti nižších vrstev zachycovala ve svých pohádkách

 

Národopisné črty

 • Zachycovala životní styl své doby
 • Obrázky z okolí domažlického

 

Povídky

Divá Bára

 • Vesnické prostředí
 • Bára
  • jiná než ostatní dívky v jejím okolí (romantická postava)
  • Snědá, umí plavat, neohrožená, dobré srdce
  • Pověra, že je dítě Polednice, tím si vysvětlují její „podivné“ chování
  • Lidé se jí vyhýbají, ale má kamarády Elšku a Jozífka
 • Elšku chtějí provdat za starého ošklivého správce, kterého nechce, svěří se Báře, ta se snaží přijít na způsob, jak by si ho vzít nemusela
  • Na cestě vyděsí správce, ten jí slíbí, že si Elšku nevezme
 • Občané už jejího chování mají dost
  • Za trest ji přes noc zavřou v márnici
   • Vysvobodí ji hezký, mladý myslivec

 

Karla

 • Celou dobu si myslíme, že čteme o dívce, ale nakonec se dozvíme, že jde o chlapce
 • Matka ho vychovávala jako holčičku, bála se, že by ho mohli naverbovat
 • Nakonec happyend


V zámku a podzámčí

 • Rozmařilý život na zámku vs bída a nouze v podzámčí
 • Lidé na zámku zbohatlíci Skočdopolové
 • Typičtí maloměšťáci
  • mentálně omezení lidé, ale žijí poklidně, nezajímají se o nic jiného než o vlastní pohodlí
 • Podzámčí
  • Vdova Karásková má syna Vojtěcha
  • Matka zemře hlady společně s jejím mladším synem
 • Vojtěch najde ztraceného palácového psíka
  • Za odměnu jej přijmou na zámek, v podstatě jej adoptují
 • Skočdopolovi změní charakter
  • Paní Skočdopolová napravuje předchozí křivdy a stává se dobrosrdečnou
 • Celkové vyznění je dosti romantické

 

Babička (1855)

 • Próza
 • Chtěla utéct od reality, protože jí zemřel nejoblíbenější syn Hynek
  • Aby se zbavila trápení, způsob terapie
 • Na úvod je prolog, kde vzpomíná na svou babičku
  • Odraz vesnického života
   • Zobrazen velice realisticky
  • Některé postavy jsou zidealizované
   • Kněžna Kateřina
    • Otec Boženy Jan Pankl je v jejích službách
    • Řídí se radami prosté babičky, povídá si s ní
     • Přála by si být, jako ona
    • Hodná kněžna
    • Zastává se poddaných
   • Do Ratiboře přijíždí babička
    • Stěhuje se ke své dceři Terezii (matka Němcové)
     • Seznamuje se se čtyřmi vnoučaty, které vidí poprvé
      • Nejstarší Barunka (Božena), Jan, Vilém a Adélka
     • Kniha není moc dějová (nedějová próza)
      • Popisuje příběh v Ratiboři
       • Vztah babičky s vnoučaty, seznamování se sousedy
      • Staré bělidlo
       • Chalupa, ve které žijí
      • Babička
       • Ideální lidový člověk
       • Dobrý člověk
       • Prostá venkovská žena bez vzdělání
       • Morální, pevná víra v Boha
       • Nezáludná, pomáhá ostatním
        • Úcta k ostatním, nekritizuje je
       • Vychovává svá vnoučata
        • Nejvíce působí na Barunku
       • Moudrá a zkušená
       • Pracovitá, snaží se jít dobrým příkladem
      • Schovanka Hortenzie
       • Adoptivní dcera paní kněžny

 

 • Viktorka
  • Chodí v otrhaných šatech
  • Bojí se lidí, není schopna kontaktu s nimi
  • Sedává u jezera a zpívá ukolébavku
  • Bývala krásná a bohatá
   • Nikdo jí nebyl dost dobrý
  • Ve vesnici se ubytovalo vojsko Černí myslivci
   • Jeden z nich se do ní zamiloval (platonicky), pořád ji pronásledoval
    • Ona se ho bojí, ale nakonec zjišťuje, že se do něj zamilovala
   • Chtěla se citu zbavit a vzít si prvního, kdo si pro ni přijde
   • Jednou s vojákem uprchla
    • Po několika letech se vrátila, říkalo se, že její manžel byl zabit a ona proto přišla o rozum
    • Byla těhotná a porodila dítě
     • Nevěděla, co dělá
      • Dítě hodila do řeky
       • Každý večer mu pak chodila zpívat ukolébavku
      • Nakonec zemřela při bouřce
       • Spadl na ní strom
        • Romantické
        • Oživení děje, retrospektiva
       • Končí epilogem
        • Poslední léta babiččina života a její smrt