Nikola Šuhaj loupežník – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Nikola Šuhaj loupežník

Autor: Ivan Olbracht

Přidal(a): Misicka63

 

 

 

 

1. Zasazení orientační tvorby autora do kontextu české lieratury

Česká próza 1. poloviny 20. století

Dílo se řadí k sociálně- kritické próze, která vznikala v meziválečném období. Po vzniku ČSR (1918) dochází k politickým a hospodářským změnám. ČSR je jednou z nejvyspělejších zemí v Evropě, kulturní úroveň se zlepšuje, kontakt se světem je větší, próza dosahuje vysoké umělecké úrovně. Toto období nazýváme „ Zlaté období české prózy“. V roce 1929 dochází k hospodářské krizi – vliv na politický a kulturní vývoj, opocit ohrožení německým fašismem, různorododost oliterárních směrů.

 

2. Autor

Ivan Olbracht byl levicově zaměřený prozaik a novinář, byl členem KSČ, byl několikrát vězněn za příliš revoluční názory. Ve svých dílech se soustředí na osudy jedinců, kteří jsou výjimeční a zkoumá jejich psychiku. Je ovlivněn socialismem, soustředí se na problematiku židovství a problematiku Podkarpatské Rusi, která se stala jeho inspirací a shromažďoval zde informace pro své dílo. Byl okouzlen Koločavou, všímal si krásy přírody, ale i bídy a zaostalosti lidí.

Autorovi součastníci: Karel Čapek,Marie Majerová, Karel Poláček, Vítězslav Nezval

 

3.

Literární druh: próza

Žánr: balada ( střídání epiky a lyrického líčení, spojuje reálný svět s mýtickým světem, končí tragicky)

 

4. Umělecký směr a jeho typické znaky

Romantismus  

  • individualismus, hlavní hrdina žije na okraji společnosti, rozervaná postava, odporuje konvencím, společnosti, končí tragicky
  • tajemné prostředí, únik do přírody, obdiv k přírodě
  • hrdina staví lásku do popředí, jde o lásku nešťastnou, tragickou

 

Realismus

  • zájem o součastnost, realitu, typické rysy společnosti
  • předurčenost (smrt), prvky lidové slovesnosti – čarodějnice, magie
  • popisy bídy obyvatel, sociální problémy, kritika války
  • hlavní hrdina inspirován historickou postavou

 

5. Kompozice

chronologická, 6 kapitol, autor je vypravěč, sleduje život Nikoly, ER – forma, přímá řeč postav, často lyrické pasáže, popis života v Koločavě během 1. světové války a po ní, sociální problémy, střídání pánů (Maďaři, Němci, Rumuni, Češi)

 

6. Prostor a čas

Dílo se odehrává v období od konce války a rozpadu Rakouska- Uherska (1914) až po Šuhajovu smrt (1921). Děj je zasazen do okolí Koločavy – Koliba nad Holatýnem, Zvorec, okolní lesy

 

7. Postavy

Nikola – odvážný, horlivý, hledá spravedlnost, silný, statečný, pudový v činech i v lásce, symbol touhy po svobodě, individualista, osamocený v boji, vášnivě miluje Eržiku, pyšný, pomstychtivý, nesmrtelný, jeho vzorem je Oleksa Dovbuš

Eržika – mladá, osmnáctiletá Nikolova žena, pudová, obětavá, ale podlehne svodům závodčího Svozila, přesto zachrání Nikolovi život, hrdá, statečná

Jura – Nikolův mladší bratr, horlivý, odvážný, bratr je pro něj vzorem, nemá rád Eržiku (považuje ji za čarodějnici), rád loupí

 

Další postavy: Němec, Danilo Jasinko, Ihnat Sopko, Adam Chrepta, židé Abram Beer a H. Wolf, kapitán, Jiří Vlásek

 

8. Hlavní motiv

Detailní popis života v Zakarpatské Ukrajině, kritika války, poměrů mezi lidmi (bohatí, vychytralí židé x chudí obyvatelé), nadvláda četníků (autor proti nim vystupuje), Češi, kteří představují oficiální moc, motiv lásky a zrady

 

9. Jazyk

mnohovrstevnatost, bohatá slovní zásoba, básnické výrazy, archaické a knižní výrazy, hovorová čeština (četníci, Němec), hebrejské, biblické výrazy (židé),

dokumentární tvorba, vypravěč má podobu kronikáře, vstupuje do vyprávění

 

10. Vyznění textu

Zobrazení touhy po svobodě, spravedlnosti, konfliktu jedince a společnosti, individuální vzpoura, kritika útlaku, nespravedlnosti, četnictva