Řečnický funkční styl

životopis

 

Jméno: Řečnický funkční styl

Zařazení: Pojmy, Slohové práce

Přidal(a): Anna Hoang

 

Řečnický funkční styl

 • Styl veřejných a oficiálních mluvených projevů
 • Synonymum: rétorický
 • Funkce: agitační, přesvědčovací (persvazivní) – propagace myšlenek, názorů, postojů, apelativní (výzvová) a zpravovací (informační)
 • Slohové postupy: výkladový a úvahový + řečnický
 • Cíl: přimět posluchače k přemýšlení, k následování, k přijetí stejných postojů a názorů

 

Znaky:

 • veřejný charakter; projev pro více posluchačů
 • pečlivě připravený, promýšlený, mluvený a obvykle oficiální či polooficiální
 • přímý kontakt s posluchačem, dialog sadresátem (srozumitelnost, působivost a vhodné pro posluchače a situaci
 • využití zvukových prostředků –> zřetelná artikulace, spisovná výslovnost, správné tempo řeči, intonace, síla a barva hlasu, mimika, gesta, kultivovaný přednes
 • Kompozice projevů
  • Úvod – obsahuje hlavně oslovení a přivítání posluchačů, seznámení se s podtématy a vzbudit a získat pozornost posluchačů
  • Stať – záleží na typu a tématu projevu –> politické (rozvádění myšlenky), naučné (výklad o vědeckých poznatku)
  • Závěr – shrnutí projevu a zdůraznění cíle řeči a poděkování
 • většina: emotivní, působivost, naléhavost
 • vliv na rozum a city adresáta

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk, s výjimkou v proslovu na promoci a na svatbě se mohou objevit expresiva
 • Prostředky uměl. stylu –> obraznost
 • Kulturní frázemi –> ex post = dodatečně aj.
 • Kontaktové (5. pád, 1. a 2. os. č. množného)
 • Citového zaujetí: zvolání –> Jak krásně to zní! ; apostrofa, tropy, figury
 • Názorné: neverbální (schémata, tabulky, mapy), verbální (příklady, příběhy, přirovnání, …)
 • Dramatické: kontrasty, gradace
 • Zvyšující účinnost: citace výroků známých osobností –> rčení, přísloví, „Přišel jsem, viděl jsem a vyhrál jsem“ (Caesar); řečnické otázky, zvolací věty, opakování

 

Útvary:

 • Politická řeč (parlamentní řeč), soudní řeč(obhajoba), duchovní řeč (kázání), příležitostná řeč (přípitek), naučná/odborná řeč (přednáška)

 

Referát

 • Naučný projev
 • Kde? –> Vědeckých konferencí, ve školní výuce
 • Cíl: předání informací a zároveň být podnětem kdiskuzi
  • Důležité navázat a udržovat kontakt s posluchači např. otázkami
 • Koreferát = kratší text reagující na nějakou část předchozího referátu

 

Prezentace

 • Naučný
 • Moderní forma referátu obsahující multimediální prvky (grafy, videa, obrázky, efekty, …)
 • Kde –> ve školní výuce, na přednáškách, …
 • V komerční sféře má za cíl poukazovat na výhody a nevýhody nějaké věcí
 • Skládá se z mluveného projevu řečníka a promítání hlavních bodu jeho projevu –> mluvený projev je komentářem heslovitého textu a materiálu v prezentaci
 • Powerpoint, Impress

Diskuze, přednáška, proslov, oslavný projev, politický projev