Biblické příběhy – děj knihy

rozbor-díla

 

Kniha: Biblické příběhy

Autor: Ivan Olbracht

Přidal(a): AssinetSoffi

 

 

V knize jsou vybrané příběhy ze Starého zákona. Je tu popisován život na zemi od stvoření světa, zvířat, rostlin a člověka. Bůh stvořil vše a vše mu patřilo. Proto zahubil lidi, kteří k němu neměli úctu a posílal na ně zlo. Zato ty, kteří jej uctívali chránil a byl jim nápomocen. V knize najdeme mnoho poučení, přísloví a rad do života

 

Stvoření světa.

První den stvořil Bůh nebe, světlo a tmu. Druhý den vznikla obloha. Třetí den oddělil vodu od souše a rozkázal, aby kvetly rostliny a trávy Stromy, aby měly plody a mohly se vysemenit. Čtvrtý den vzplály na obloze nebeské hvězdy, měsíc a slunce. Pátý den vytvořil ptactvo a ryby Šestý den rozkázal: „Vydej země živé tvorstvo“. Tak vznikl také člověk. Sedmý den Bůh odpočíval.

 

Potopa světa.

Země se začala pomalu přelidňovat a to vedlo ke zvýšení ukrutností a zla u lidí. Boha neposlouchali a vůbec si jej nevážili. Ten viděl, co se na zemi děje a  začal litovat, že ji stvořil. Noe byl muž spravedlivý, hodný a poctivý a Boha miloval. Bůh si jej proto vybral, aby přežil a sdělil mu, aby si vyrobil koráb, na který si má vzít celou svoji rodinu. K nim má opatřit  vždy jeden pár od všech živočichů a ty si loď vzít s sebou. Dále se má zásobit jídlem a pitím. Když to Noe vykonal, strhla se veliká bouře, nebe se otevřelo a zničilo vše živé. Byla potopa světa., která trvala čtyřicet dní a nocí. Jen koráb plul po hladině. Nebe se potom uklidnilo a Noe vypustil z korábu holubici. Ta se po čase vrátila a nesla v zobáčku olivový list. Tak poznal Noe, že voda opadla a vylodil se na hoře Arrarat. Bůh mu oznámil, ať nyní vyvede všechny tvory na pevnou zem, aby se mohli množit  a rozejít  po celé zemi. Také s lidmi uzavřel smlouvu, ve které se pravilo, že Bůh už nikdy zemi nezatopí. Proto vytvořil  duhu,  aby lidem vždy po dešti  připomínala boží úmluvu.

 

David a Goliáš.

Filištínští sestavili vojsko a táhli proti Izraeli. Davidovi bratři museli jít do boje. David byl nejmladší z nich, proto zůstal doma a pásl stáda. Jednoho dne si jej otec zavolal a nařídil mu, aby bratrům donesl jídlo. Když se s bratry setkal a předal jim potraviny, před izraelské vojsko vystoupil Goliáš, učiněný obr, a vyzval  muže, aby s ním šel někdo bojovat. Vysmíval se vojákům a hanil Izrael. Všichni se jej báli. David se však obrovi směle postavil. Goliáš se nejprve Davidovi posmíval, ale pak se k němu rozběhl. Ten držel v ruce prak s oblázkem. Namířil a vystřelil na obra. Goliáš byl zasažen do hlavy a padl. David mu jeho hlavu usekl. Tak byl silný poražen slabším.

 

Šalamoun.

Po Davidově smrti vládl král Šalamoun. Ten proslul svojí chytrostí a bystrostí Když si sousedé nevěděli rady, šli se zeptat k Šalamounovi a ten jim vždy dobře poradil. Chytrost získal tak, že postavil Hospodinovi nádherný chrám. Ten se jej zeptal, jakou si žádá odměnu. Šalamoun po něm chtěl, aby mu nadělil chytrost. Jednou před Šalamouna předstoupily dvě ženy. Jejich spor se týkal narozeného dítěte. Bydleli ve stejném domě a oběma se zároveň narodily děti. Jedné ženě však dítě zemřelo, tak jej ukradla té druhé. Chtěly proto, aby je Šalamoun rozsoudil. Ten jim poradil, aby si dítě rozpůlily a každá si ponechala  jednu  polovinu dítěte. První žena s hrůzou vykřikla, že mu nebude brát život, ať si je proto nechá ta druhá. Druhá však trvala na rozpůlení. Šalamoun okamžitě poznal, která je pravá matka a té dítě odevzdal. Za to, že tak spravedlivě  rozsoudil, si jej lid velice vážil.

Další podobné materiály na webu: