Vliv osvícenství a preromantismu na národní obrození

literatura

 

Jméno: Vliv osvícenství a preromantismu na české národní obrození

Zařazení: Literatura

Přidal(a): Nikola V.

 

 

Společensko-historické pozadí

 • České země jsou součástí Rakouské monarchie (na trůně Leopold II.) → dominuje němčina (úřady, vyšší společenské vrstvy)
 • slovní zásoba češtiny je nedostačující – obsahuje jen základní pojmy, je nepřirozená, vzniká mícháním různých jazyků
 • likvidace feudalismu
 • osvícenství → buržoazie se snaží o reformy
 • Národní obrození
  • národní obrození = proces formování novodobého národa; postupně probíhá v celé Evropě
  • co jej umožnilo:
   • zrušení jezuitského řádu v roce 1773
   • povinná školní docházka (školská reforma z roku 1774)
   • zrušení nevolnictví (patent z roku 1781)
   • toleranční patent z roku 1781 → svobodné vyznání evangelické
  • 4 fáze:
   • obranná (70. léta 18. stol. – 1805)
   • ofenzivní (1805 – 1830)
   • vyvrcholení obrozeneckých snah (1830 – 1848)
   • 50. léta 19. stol.

 

Literatura

1. fáze národního obrození

 • snaha vydobýt pro češtinu pozici, jakou měla před barokem (doba Veleslavínská, podle Daniela Adama z Veleslavína, prudký rozvoj literatury)
 • založena Česká královská společnost nauk (1774)
 • Josef Dobrovský
  • přezdívalo se mu Modrý abbé
  • kněz, teolog
  • zakladatel slavistiky (=nauka o Slovanech) a bohemistiky (=nauka o českém jazyce a české literatuře)
  • vychovatel v rodině hraběte Nostice (→ vlastenec, hájil ve Vídni práva Čechů)
  • Zelenohorský rukopis označil za falzifikát → klesla jeho popularita
  • zakládal Česká královská společnost nauk a Národní muzeum (1818)
  • psal německy, v budoucnost češtiny nevěřil
  • Zevrubná mluvnice jazyka českého
   • vychází z Veleslavínské doby
   • normy spisovné češtiny → zabránil tzv. Brusičům tvořit ve snaze zachránit češtinu gramaticky nesmyslná slova a nahrazovat germanismy novými slovy, čímž se čeština stávala nesrozumitelnou
   • rozděluje slovní zásobu
  • Česká prozódie
   • popsal zásady básnictví
   • sylabotónický systém (ve verších je pravidelný jak počet slabik, tak přízvuků)
   • odmítl časomíru (v antice; verše mají konkrétní počet mór, tj. doba nutná k vyslovení krátké slabiky – dlouhá je na 2 doby)
  • Německo-český slovník
   • 2 díly
 • Václav Thám
  • dramatik, herec, policejní úředník
  • spoluzakladatel divadla Bouda (1786)
  • redaktor Schönfeldských c.k. pražských novin (= první česky vydávané noviny)
  • Básně v řeči vázané
   • 3 části:
    • ukázky ze starší české poezie
    • anakreontika (= poezie oslavující ženy, víno a zpěv)
    • překlady (dokázal jimi, že čeština je schopná vyrovnat se ostatním jazykům)
  • Břetislav a Jitka, aneb Únos z kláštera
 • Václav Matěj Kramerius
  • novinář, tiskař
  • založil Českou expedici (= vydavatelství se zásilkovou službou) v roce 1790
  • finančně zabezpečen sňatkem
  • působil v Schönfeldských c.k. pražských novinách, pozvedl jejich kvalitu, ale později se osamostatnil a založil Krameriovy c.k. vlastenecké noviny (1789)
 • Prokop Šedivý
  • dramatik a herec
  • Pražští sládci, aneb Kubíček dostane za vyučenou – fraška
 • Magdalena Dobromila Rettigová
  • psala, jak vést domácnost
  • Domácí kuchařka

 

2. fáze národního obrození

 • na habsburském trůně František II.
 • Kancléř Metternich
  • potlačoval reformy, které by poškodily císaře nebo stát
  • tajná policie a cenzura
 • závěr napoleonských válek posílil postavení Rakouska v Evropě
 • snaha Čechů o autonomii v rámci Rakouska-Uherska
 • 1831 – založení Matice české (= nakladatelství vydávající uměleckou a vědeckou literaturu)
 • klasicismus (strohý, pevné normy a pravidla) a preromantismus (důraz na původní přírodu a city)
 • Josef Jungmann
  • snaha začlenit českou literaturu do světového kontextu
  • psal česky, překládal
  • věřil v pravost Rukopisů (autory jsou Václav Hanka a Josef Linda)
  • Slovník česko-německý
   • 5 dílů
   • po Dobrovského Zevrubné mluvnici se stal dalším základním kamenem pro ustanovení spisovné češtiny
  • Historie literatury české
   • vývoj české literatury
   • některá období idealizoval
   • věřil Hájkově kronice
  • x Dobrovský: oceňoval Rukopisy (první české básnictví), psal česko-německý slovník → přejímal z polštiny a ruštiny, vymýšlel si slova
 • František Ladislav Čelakovský
  • autor ohlasové poezie (napodobuje folklór, v něm to, co danou zemi charakterizuje) – úmysl napsat ohlasovou poezii na všechny slovanské národy
  • sběratel lidové slovesnosti (písně a přísloví)
  • redaktor Pražských novin – příloha Česká včela
  • profesor české řeči a literatury na UK
  • Ohlas písní ruských
   • čerpá z ruských bylin
   • hlavní hrdina je bohatýr (tj. mladý, krásný odvážný muž), kzerý bojuje na straně obyčejných lidí proti zlu (Tatarům, čarodějnicím, příšerám, …)
   • obrácený slovosled, stupňování sloves, přechodníky, symboly
   • Bohatýr Muromec – úvodní báseň o nejslavnějším ruském bohatýrovi Iljovi Muromci, který bojoval proti Tatarům
  • Ohlas písní českých
   • úvodní balada – Toman a lesní panna
   • satira, lyrika (milostná poezie)
   • veselé, oproti ruským kratší
 • Jan Kollár
  • Slovák, píše česky
  • sbíral lidovou slovesnost
  • studoval v Jeně (zde žijí polabští Slované, Lužičtí Srbové, ve strachu z germanizace)
  • celoživotní láska Friderika Wilhemina Schmidtová = Mína
  • seznámil se s Goethem
  • nechápal snahy Štúrovců (nechápal potřebu dalšího jazyka)
  • Slávy dcera
   • lyricko-epická skladba
   • víra ve Slovany a jejich budoucnost
   • 86 milostných znělek adresovaných Míně
   • jeho vztah k Míně se odráží v ději: zamilování → veselý děj, rozchod → pochmurný
   • předzpěv (oslava slovanské minulosti, truchlí nad současností) psaný časomírou
   • Mína = dcera bohyně Slávy, kterou pro Slovany stvořil Mílek (bůh lásky), aby napravil křivdy
   • Mína a Mílek putují po slovanských oblastech
   • 5 zpěvů pojmenovaných podle řek: Sála, Labe, Rýn, Vltava, Dunaj
   • Léthé (= slovanské nebe) a Acheron (= slovanské peklo)
  • O literárních vzájemnostech mezi kmeny a nářečími slávskými
   • Ruské, polské, srbo-chorvatské, česko-slovenské
 • František Palacký
  • historik, spisovatel, politik
  • pracoval pro hraběte Šternberka na jeho rodopisných pracích → přístup k archivům
  • zasloužil se o založení Matice české (= peněžní fond, který podporoval hodnotnou českou literaturu)
  • austroslavismus = Palackého politický program zachování habsburské monarchie za spolupráce jednotlivých slovanských národů → vznik federace
  • založil časopisy Čas a Národní listy
  • položil základní kámen Národního divadla (z Řípu) a poklepal na něj
  • Dějiny národa Českého v Čechách i na Moravě
   • historické i politické dílo
   • historii chápe jako nutnost k pochopení současnosti
   • do roku 1836 vycházelo německy
   • zachytil historii od roku 1526
   • jazykově vyspělé dílo, které mělo nahradit chybějící historickou prózu
 • Pavel Josef Šafařík
  • původně Šafárik
  • Slovák, píše česky
  • spisovatel (časopisy Časopis českého muzea, Světozor)
  • reforma pravopisu (j → í, g → j)
  • Tatranská múza s lyrou slovanskou
   • časomíra
   • slovanské motivy
   • romantická oslava zbojníků
 • Václav Kliment Klicpera
  • ochotnické divadlo
  • Divotvorný klobouk
   • veselohra