Řecká kultura – autoři

literatura

 

Jméno: Autoři řecké literatury

Zařazení: Gramatika

Přidal(a): KN

 

Homér:

 • 8. století př. n. l.
 • archaické období
 • nejstarší známý řecký básník
 • o jeho životě neexistují historicky podložené informace (autorství dvou eposů Ilias a Odyssea taktéž není doloženo)
 • pozdější podání historika Herodota (5. století př. n. l.) … zaznamenal pololegendární zprávy
 • tradice uvádí, že Homér byl starý slepý pěvec, který se toulal po Řecku a na živobytí si vydělával zpěvem písní o hrdinských činech
 • Ilias
  • veršovaný hrdinský epos
  • 24 zpěvů s více než 15 000 verši
  • polovina 8. století př. n. l.
  • část pověstí o trojské válce
  • řecký hrdina Achilles se pro spor s velitelem Řeků Agamemnonem boje neúčastní
  • úspěchy obránců Troje přimějí Achilleova přítele Patrokla, aby se vydával za Achilla a vzbudil u Trojanů strach
  • Patrokles umírá a jeho smrt donutí Achillea k boji
  • Achilles porazí hrdinu Trojanů Hektora
  • dobytí Troje pomocí lsti s dřevěným koněm
  • Achillova smrt po zásahu otráveným šípem do jeho jediného zranitelného místa, paty
 • Odyssea
  • veršovaný hrdinský epos
  • navazuje na Iliadu
  • 24 zpěvů (asi 12 000 veršů)
  • cesta ithackého krále Odyssea domů z trojské války
  • členové posádky zažívají dobrodružství: bojují s rozzuřenou příšerou Skyllou; uniknou vodnímu víru obludy Charybdis; odolají omamnému zpěvu Sirén; setkají se s kouzelnicí Kirké; vyklouznou ze spárů Kyklopa; navštíví podsvětí
  • po deseti letech bloudění na moři Odysseus sám dorazí domů
  • o jeho manželku Penelopé se uchází množství nápadníků
  • Odysseovi se podaří nápadníky přemoct -> nechá se poznat svou věrnou manželkou Penelopé

 

Aischylos:

 • 525 – 456 př. n. l.
 • klasické období řecké literatury
 • autor tragédií (90 her, ale většina je známá jen podle názvu)
 • přidal na scénu vedle herce a chóru i druhého herce => zavedení dialogu
 • voják v řecko-perských válkách
 • hájil ideály demokracie a svobody (obětavá láska k vlasti)
 • názor, že svět je řízen božskou spravedlností a neměnným osudem
 • 7 her: všemocní bohové (Zeus = spravedlivý vládce bohů, který nenávidí domýšlivost a trestá ji zaslepeností => vede člověka k provinění, za něž musí nést trest) + mytičtí hrdinové
 • Oresteia
  • trilogie: Agamemnon; Oběť na hrobě; Usmířené Lítice
  • otázka Orestovy viny … lidé by měli být za své činy souzeni pouze lidmi, nikoli bohy
  • Orestes na příkaz bohů zabije svou matku a jejího milence, čímž pomstí zákeřnou vraždu svého otce Agamemnona
  • je však pronásledován božskými Líticemi
  • před soudem bohyně Athény je zproštěn viny
 • Peršané … vítězství u Salaminy
 • Prosebnice … 50 dcer krále Danaa
 • Sedm proti Thébám
 • Spoutaný Prometheus

 

Sofokles:

 • 497 – 406 př. n. l.
 • klasické období řecké literatury
 • dílo: ideály athénské demokracie + Periklovy sociální reformy
 • většina tragédií (napsal 123 her) vychází z mýtů o městě Théby
 • osmnáctkrát zvítězil při slavnostech dionýsií
 • athénský pokladník a kněz
 • podílel se s Periklem na vládě
 • bojoval ve válce proti Samu
 • 7 her: postavy, které porušily pravidla stanovené bohy, jsou tvrdě trestány
 • Antigona
  • tragédie
  • ne předurčený osud
  • poslušnost buď božským zákonům, anebo nespravedlivému nařízení krále
  • Antigona volí vyšší a správné principy: pohřbí tělo bratra, který si dovolil zaútočit na Théby, aby získal trůn po otci
  • Antigonin čin rozzuří nového thébského krále Kreonta, který pohřeb zakázal, a chce ji proto nechat popravit -> nechá dobrosrdečnou Antigonu zaživa zazdít
  • než si král uvědomí, že svými činy rozhněval bohy, a napraví je, Antigona se oběsí
  • také Kreontův syn a jeho žena spáchají sebevraždu => Kreon zůstává opuštěn se svou vinou
 • Král Oidipus … nevědomky zabil otce a oženil se s matkou
 • Oidipus na Kolonu
 • Aias
 • Trachiňanky
 • Elektra
 • Filoktetes

 

Euripides:

 • 480 – 406 př. n. l.
 • klasické období řecké literatury
 • ze zámožné rodiny
 • zabýval se zpěvem, tancem, atletikou, malováním a filozofií (osvobození lidského ducha z područí bohů)
 • zpracovával tradiční mýty novým a originálním způsobem (tradiční skladba tragédie je uvolněna)
 • duševní pochody postav (hlavně u žen)
 • v některých tragédiích v poslední chvíli zasahují bohové = deus ex machina (herec v roli boha byl spouštěn na jeviště)
 • sbor ztrácí svůj někdejší význam
 • napsal přes 80 her (dochovalo se jich jen 17)
 • Medea
  • milenka a manželka argonauta Iasona, která kvůli lásce zradí svou vlastní rodinu a nakonec je sama Iasonem zrazena
  • pomstychtivá Medea plánuje zabití svých a Iasonových společných potomků
  • momenty dramatického napětí => vyznění jejich dramatičnosti
 • Trojanky
 • Elektra
 • Herakles
 • Helena
 • Orestes

 

Sokrates:

 • 469 – 399 př. n. l.
 • filozof
 • podílel se na veřejném životě a byl činný v politice
 • odvaha hájit vlastní přesvědčení, i když bylo v rozporu s míněním většiny (nejvyšší ctností bylo vědění, které vede k blaženosti)
 • vyptával se kolemjdoucích na tržišti a podle odpovědi, kterou dostal, položil novou otázku => formou rozhovoru člověka dovedl k poznání
 • účastnil se peloponéské války
 • obviněn, že neuznává státní bohy a kazí mládež => odsouzen k smrti (vypil číši bolehlavu)
 • sám žádný spis nenapsal
 • Platon, Obrana Sokratova: obvinění před athénským soudem; Sokratovy zásady a hlavní myšlenky obhajoby
 • Xenofon, Vzpomínky na Sokrata: Sokratův myšlenkový odkaz (rozhovory s lidmi)

 

Platon:

 • 427 – 347 př. n. l.
 • klasické období řecké literatury
 • filozof … jak vytvořit dokonalý stát + jaké vlastnosti by měl mít vládce
 • Sokratův žák
 • v Athénách založil filozofickou školu Akademii, která fungovala až do r. 529 n. l.
 • učení o ideách (= dokonalé vzory, předobrazy všeho, co existuje)
  • přebývají ve světě idejí, který nelze spatřit, lze ho jen tušit rozumem
  • nejvyšší a nejdokonalejší ideou je idea dobra
  • čtyři základní ctnosti: rozumnost, statečnost, uměřenost a spravedlnost
 • forma dialogů: dvě postavy spolu rozmlouvaly o určité problematice
 • 25 DIALOGŮ
 • Ústava … v podobenství o jeskyni podává výklad světa idejí
 • Kriton … o právním řádu
 • Symposion … o filozofii a lásce
 • Obrana Sokratova … nemá dialogickou podobu

 

Aristoteles:

 • 384 – 322 př. n. l.
 • klasické období řecké literatury
 • filozof a vědec (rozvoj přírodních věd)
 • Platonův žák
 • vychovatel Alexandra Velikého
 • velké množství spisů (dochovalo se jich 47) => uspořádány do tematických skupin (díla etická, logická, politická, o poetice, přírodě, metafyzice a řečnictví)
 • Metafyzika
 • Rétorika
  • základní dílo o řečnictví, obsahové a formální správnosti přednesu
  • rétorika = významná složka soudobé kultury
  • z proslovů řečníků vybíral vhodné příklady
  • systematicky se zamýšlel nad všemi podstatnými rysy mluvenému i psanému projevu
 • Poetika
  • zabýval se žánrem tragédie (vznik a význam)
  • základy teorie o jednotě místa, času a děje v dramatu
  • druhý díl Poetiky, který se věnoval hlavně komedii, se nedochoval

 

Aristofanes:

 • 445 – 388 př. n. l.
 • klasické období řecké literatury
 • tvůrce staré attické komedie (44 her)
 • satira na politické poměry (kritika politického života řeckých městských států a kritika povahových vlastností lidí)
 • postavy se potýkají s aktuálními každodenními problémy
 • dochovalo se skoro tisíc úryvků různé délky, ale jen 11 kompletních her
 • Jezdci
  • spor dvou politických odpůrců, kteří usilují o přízeň lidu
  • kritika naivity lidí, kteří se nechají uchlácholit sliby a lichotkami
  • nakonec vítězí větší darebák, který si ale umí lépe získat přízeň lidu na svou stranu (považován za dobrého vůdce)
  • parodizující prvky, ironie a humor (mnohdy ale znevažují téma)
 • Oblaka
 • Mír … kritika války
 • Žáby
 • Ptáci
 • Lysistrate
 • Vosy … zesměšnění až přehnané záliby Athéňanů v řešení svých sporů soudní cestou
 • Ženský sněm … kritika Platonovy představy ideálního státu

 

Menandros:

 • 342 – 291 př. n. l.
 • helénistické období řecké literatury
 • tvůrce nové attické komedie (100 her je známo podle názvu)
 • všední náměty: milostné vztahy a majetek
 • osobní problémy jedince
 • hry mají diváka i vychovávat => sentence (= stručné výroky, obsahující životní pravdu či mravní zásadu)
 • osmkrát zvítězil při soutěžích
 • samostatná sbírka menandrovských úsloví, pocházejících z jeho her (758 veršů)
 • Spor o dítě
 • Zjevení
 • Ostříhaná
 • Dědek
 • Sudiči
 • Škarohlíd
 • Smírčí soud
 • Štít
 • Rolník
 • Mrzout … jediná nová attická komedie, která se dochovala celá

 

Plutarchos:

 • 50 – 127
 • římské období řecké literatury
 • historik (227 prací)
 • z bohaté rodiny od Delf (delfský kněz)
 • studoval v Athénách, Alexandrii a Korinthu
 • cestoval -> navštívil Řím (přítel císařů Traiana a Hadriana)
 • spisy z oblasti fyziky, morálky a náboženství
 • O lásce a přátelství
 • Životopisy slavných Řeků a Římanů
  • na podobných osudech vyzdvihl kladné rysy a vytkl charakterové vady
  • srovnáním představitelů stejného oboru se snažil poukázat na vyrovnanou hodnotu řecké í římské literatury a kultury obecně
  • vyzdvižení statečnosti, střídmosti, rozhodnosti, tvořivosti a věrnosti
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.