Revizor – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Revizor

Autor: Nikolaj Vasiljevič Gogol

Přidal(a): 

 

I.             Literární teorie

A)FORMA:

Obecná charakteristika literárního díla

Literární druh– drama (divadelní hra)

Literární žánr – satirická komedie

Literární směr/sloh– Kniha pochází z roku 1836, řadíme ji do ruského realismu.

 

Organizace jazykových prostředků– próza

 

Stylistická charakteristika textu

Dílo je rozděleno do pěti aktů. Je psané dialogy, řeč postav je přímá (uváděná bez uvozovek). V dialozích je použit hovorový jazyk, chvílemi až nespisovný.

 

Slovní zásoba

V díle se nacházejí slova jak stylově neutrální, tak stylově zabarvená (např.: „křupan“, „huso“ či „mizera“).

 

B)OBSAH:

Tematická výstavba (téma)

Hlavním a jediným tématem je očekávaný příjezd revizora z Petěrburgu.

 

Postavy:

  • Chlestakov – Bezvýznamná osobnost, kterou město pokládá za očekávaného revizora. Člověk, který nikdy nic pořádného nedokázal, si díky nové pozornosti obyvatel města může začít hrát na mocného. Do své nové role státníka se vžije velmi rychle a náležitě si ji užívá, přičemž si ani neuvědomuje všechnu tu snůšku lží. Není nic, co by neodmítl.
  • Osip – Chlestakův sluha
  • Anton Antonovič – městký hejtman policejní direktor, Anna Andrejevna – jeho žena, Marja Antonovna – jejich dcera
  • Chlopov – školní inspektor
  • Zemljanika – kurátor lidumilných ústavů
  • Špekin– poštmistr
  • Bobčinskij a Dobčinskij – statkáři z města
  • Uchověrtov – revírní inspektor

 

Děj a kompozice

V celém díle je chronologický postup. Hra je rozdělena do pěti aktů.

 

Děj:

Hlavní postava, petrohradský úředník Chlestakov, je omylem považován za revizora, jehož příjezd do malého provinčního městečka byl již předem avizován. Hejtman a další představitelé města se bojí, že bude odhalena jejich úplatkářská praxe a neplnění povinností, a proto Chlestakova uctivě hostí. Tomu přijde situace náramně vhod, předstírá revizora, vetře se do hejtmanovy rodiny a nechá se uplácet ostatními úředníky. Po Chlestakově odjezdu přijíždí skutečný revizor. Hra končí němou scénou zděšených představitelů města.

 

Prostor, čas

Název městečka, ve kterém se děj odehrává, se nedozvíme a je zachyceno spíše stručně.Velká část díla se děje u hejtmana doma. Vše se odehrává v 19. století.

 

Inscenace

Revizor měl premiéru v roce 1836 v Petrohradě. Poprvé byl zfilmován v Rusku v roce 1915 s herci Malého akademického divadla.

V ČSR bylpoprvé zfilmován MartinemFričem v roce 1933 s Vlastou Burianem v hlavní roli. Nejnovější český Revizor je z roku 2005, režisérem je Viktor Polesný.

 

Význam sdělení (hlavní myšlenka)

Lidé jsou ochotni zaplatit čímkoli a v jakékoli míře, aby jim vše prošlo a nebyli potrestáni. Jde jim pouze o svoje blaho a svůj majetek. Dílo se opírá o reálnou situaci v Rusku v té době.

Dílo je zaměřeno proti úplatkářství, nastavuje zrcadlo maloměšťákům. Ukazuje deformaci charakterů lidí vlivem peněz a moci

 

II.           Literární historie

Společensko-historické pozadí

 

Politická situace

Na počátku 19. století vedlo Rusko Napoleonské války, Napoleon byl poražen. 1825 umírá car Alexandr I. a na trůn nastupuje Mikuláš I. V Rusku bylo samoděržaví = specifická ruská forma absolutismu.

 

Základní principy fungování společnosti v dané době

Většina obyvatel Ruska byli rolníci a stále existovalo nevolnictví. Životní úroveň byla mizerná.

Co se týče literatury, v Rusku se více kritizovalo, kvůli nepřátelům a nepořádku v Rusku.Přesto všakvycházelo hodně děl – literatura v realismu suplovala vědu a techniku.

 

Kontext dalších druhů umění

Umění v realismu věnovalo pozornost námětům z běžného života a dívalo se na skutečnost objektivně, bez iluzí a fantazie.

Malířství:

Francie: G. Courbet, J. F. Millet

Rusko: Ilja S. Repin

České malířství: Karel Purkyně

Sochařství:

Francie: AiméJulesDalou

České sochařství: Václav Myslbek

Hudba:

Francie: G. Bizet, G. Verdi

 

Kontext literárního vývoje

Realismus

– vznik ve Francii – 2. pol. 19. století

– objektivnost, žádné přikrášlování, všední situace (např.: obrazy – unavené obličeje, atd.)

– člověk je vytvářen prostředím, ve kterém žije

– pro realismus je typický jedinec

– analýza společnosti a člověka, kritika nedostatků společnosti, charakter postav se vyvíjí

 

Literatura:

– dlouhé popisné pasáže

– jazyk odpovídá prostředí, ve kterém se nacházíme

Rusko: Nikolaj Vasiljevič Gogol, Anton Pavlovič Čechov – Dáma s psíčkem, Lev Nikolajevič

Tolstoj – Anna Karenina

Francie: Honoré de Balzac – Lidská komedie, Gustav Flausbert – Paní Bovaryová

Anglie: Charles Dickens – Oliver Twist

Dánsko: Hans Christian Andersen – Ošklivé káčátko

Amerika: Mark Twain – Dobrodružství HuckleberryhoFinna

 

Autor

Život autora + vlivy na dané literární dílo

Nikolaj Vasiljevič Gogol byl ruským prozaikem a dramatikem. Narodil se v roce 1809 na Ukrajině. Po studiu na gymnáziu odjel do Petrohradu, kde se stal úředníkem. Od roku 1831 začal psát své osobité prózy. Spojením grotesknosti a ironičnosti s osudovou tragikou hrdinů povídek navázal Gogol na Puškina a ovlivnil Dostojevského. Zemřel v roce 1852 a Rusko tak přišlo o prvního velkého realistu.

V díle Revizor Gogol odsuzuje společnost složenou z chladných, malicherných a všedních povah. Ideálem je mravně dokonalá společnost.

Námět k Revizorovi poskytl Gogolovi Alexandr Sergejevič Puškin, který mu vyprávěl příběh o tom, jak byl jednou při jakési cestě považován za tajného vládního úředníka.

 

Život autora + vlivy na jeho dílo, tvorbu

Gogol při psaní čerpá z tvorby svého přítele Puškina, přičemž vyzdvihá její zárodky realismu, které doplňuje o realistické obrazy. Ve svých dílech tak s humorem charakterizuje obyčejné lidi, výborně vykresluje prostředí venkova, provinčního maloměsta, ale i metropole. Také jsou v jeho próze často motivy z historie Ukrajiny, kde vyrůstal.

 

Další autorova tvorba

Večery na samotě u Dikaňky, Podobizna, Petrohradské povídky, Mrtvé duše, Ženitba

                                                                      

Inspirace daným literárním dílem

 

Jak dané literární dílo inspirovalo další vývoj literatury

Dílo Revizor patří do kritického realismu, Gogol je v ruské literatuře považován za zakladatele tohoto směru.

Na Gogolovu tvorbu navazuje prakticky celá ruská literatura 2. poloviny 19. století. Dnes je 19. století nazývané „zlatým věkem“ ruské literatury.

 

III.          Literární kritika

Dobové vnímání a kritika literárního díla

Po premiéře mělo dílo veliký úspěch a především mladými lidmi, studenty a pokrokovými literárními kritiky byla hra přijímána s nadšením. Gogol se však stal terčem útoků vyšší společnosti, o níž Gogolova komedie pronesla zdrcující soud. Právě těm bylo určeno motto knižního vydání hry „Nevrč, brachu, na zrcadlo, když máš křivou hubu.“.

 

Posouzení aktuálnosti tématu a zpracování daného literárního díla

Myslím, že téma je velmi aktuální i v této době. I dnes tu existuje úplatkářství, lidé jsou stále ovlivňováni mocí a penězi, každý hlídá, aby neměl něčeho méně než druhý. Možná je škoda, že se dnes už takové „inkognito“ kontroly nedělají.

 

 IV.         Srovnání díla s vybraným dílem z tematického hlediska

Pro srovnání díla Revizor jsem si vybrala dílo Rodiče a děti od Karla Václava Raise. Rais se věnoval kritickému realismu a jako námět si většinou vybíral vztahy mezi lidmi a jejich touhu po penězích a lepším životě. Ve sbírce Rodiče a děti se objevuje téma domlouvání svateb pro peníze. Stejně jako Gogol i Rais se věnoval tématu o zkaženém charakteru lidí.

Další podobné materiály na webu: