Trest i milost – Starý zákon – rozbor díla k maturitě

 

  Kniha:  Trest i milost – Starý zákon

  Autor:  Různí autoři

  Přidal(a): terezahastings

 

 

 

 

Ukázka textu:
Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. 9Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“

 

Bible: Starý zákon, První Mojžíšova (Genesis) – Trest i milost. Praha, Česká biblická společnost 2006, s. 5.

Ilustrace: nejsou v knize zastoupeny

 

Analýza (rozbor) díla:

Literární teorie

Formální prostředky

a) literární druh – epika

b) literární žánr – příběh/-y

c) literární forma – próza

 

Kompozice

a) rozsah a členění díla – 287 stran, kniha je rozdělena na 2 části (Starý a Nový zákon), Starý zákon – 39 knih, 929 kapitol, 23.214 veršů; Nový zákon – 27 knih, z toho 4 evangelia, 260 kapitol, 7.959 veršů

 

  • Mojžíšova kniha: Člověk v zahradě Boží – Stvoření člověka a všech živých věcí Bohem a vytvoření zahrady v Edenu.; Touha po bohorovnosti – Člověk podlehne svůdci a chce být roven Bohu, ovšem poznává jen svou bídu.; Trest i milost – Člověk je za neposlušnost potrestán a svůdce proklet.; Vyhnání ze zahrady – Bůh zabraňuje člověku, aby propadl naprosté zkáze a tak jej vyhání z Edenu.; Budování města a věže – Lidé chtějí postavit město a věž až k nebi, aby se sjednotili na jednom místě. Bůh jim však zmate jazyky a rozežene je po celé Zemi.; Soud nad Sodomou – Bůh ohlašuje soud nad hříšnými městy a Abrahám pro ně hledá u Boha milost.

 

  • Samuelova knih: David a Goliáš – David ve jménu Hospodina poráží Goliáše z řas pelištejských vojáků, a ti poté ustupují.

 

  • Královská kniha: Šalamoun králem, Davidovy rady synovi – Umírající David dává rady Šalamounovi, vyzývá jej k plnění Božího zákona a odkazuje mu provedení trestu nad Joábem i udělení trestu Šimeímu.; Šalamounův soud – Šalamoun spravedlivě a moudře rozhodne spor dvou žen o dítě.; Návštěva královny ze Sáby – Pohanská královna se přichází poklonit Šalamounově moudrosti a Hospodinu.; Šalamounovo bohatství – Šalamoun převýšil bohatstvím i moudrosí všechny ostatní krále a panovníky.; Šalamounova smrt – Po čtyřiceti letech vlády umírá a stává se králem jeho syn Rechabeám.

 

b) druh kompozice – chronologická

osnova děje (Trest i milost):

I. Úvod – Adam a Eva v zahradě

II. Vlastní děj

a) expozice – Adam a Eva, kteří jsou nazí

b) zápletka – strach a ukrytí před Hospodinem

c) konflikt – zjištění Boha, že lidé neuposlechli boží příkaz

d) krize – vymlouvání se člověka na hada

e) rozuzlení – potrestání člověka i hada

III. Závěr – lidé jsou oblečeni a s hadem potrestáni

 

c) slohový postup – vyprávěcí

 

  1. Tematický plán

a) téma – Vzpoura člověka proti Stvořiteli.

b) motivy – vzpoura, trest, milost

c) hlavní myšlenka – Každý špatný čin bude následně potrestán.

d) epizoda – není

e) místo a čas děje – čas není nějak přesně určen, zahrada Boží v Edenu

f) literární vložka – není

g) charakteristika postav:

 

Adam – první člověk na světě, kterého Hospodin stvořil, raději uposlechl svou ženu Evu než Boha
Eva – první žena, kterou Bůh stvořil z žebra Adamova, uvrhla sebe i Adama do hříchu
Had – zvíře s nadpřirozenou schopností – řečí, které svádí člověka ke hříchu

 

h) zkrácený děj knihy:

Příběh o potrestání člověka, který neposlechl příkazu Hospodina. Adam s Evou se před ním ukryli ,a ten se jich poté ptal, proč se před ním ukryli. Člověk odpověděl, že slyšeli jeho hlas v zahradě a bál se. Protože byl nahý, tak se ukryl. Bůh poznal, že neposlech a tázal se, kdo mu řekl, že je nahý a zda nejedl ze zakázaného stromu. Adam se vymlouval na Evu, Eva zase na hada, že ji svedl. Bůh tedy hada proklel a ustanovil ho jako poslední zvíře ze všech, ženy od této doby budou rodit v bolestech a muži budou muset obdělávat pole za potu, aby uživili rodinu. Nakonec je oblékl.

 

ch) autor/lyrický subjekt – bible je napsána skrze lidi Bohem. Autoři byli vedeni Bohem, ale všichni

psali svým vlastním stylem. Byli to očití svědkové, ale také zaznamenávali události,

u kterých nebyli.

 

Jazykový plán

a) slovní zásoba ukázky – spisovná, neutrální, autor píše v metaforách a někdy používá jmenné tvary sloves

b) zvukové prostředky – klesavá intonace (převaha ozn. vět)

c) syntaktické prostředky – převaha SS, není moc složitých souvětí, standardní větosled, oslovení a pozdravy, er-forma, aktuální větné členění na východisko a jádro (známá skutečnost, nová skutečnost)

d) grafické prostředky – psáno v odstavcích, verše označeny čísly, interpunkční znaménka

 

Literární historie

Literární doba

a) od 1400 př. Kr. až po 90 po Kr., psáno původně v hebrejštině

b) nelze přirovnat k uměleckému směru, spíše ke kronice

c) biblické texty inspirovaly malíře, sochaře, básníky, skladatele,texty pronikly do všech uměleckých směrů

 

Autor

a) autorů bylo přibližně 40, proto nemůžeme určit charakteristické vlastnosti textu

b) texty v bibli inspirovaly mnoho autorů, např. Dante Alighieri – Božská komedie, J. W. Goethe – Faust…

 

Inspirace – vychází z eposu o Gilgamešovi

 

III. Literární kritika

a) dobová – bible byla nevěřícími odsuzována a věřícími oslavována, ale mnoho nevěřících se i díky

kázání textů z bible obrátilo

b) dnešní – je to v podstatě stejné jako dříve, věřícími je uznávána a nevěřícími kritizována,

ale i přes to, je to nejčtenější a nejznámější kniha na světě a zřejmě i v dějinách

 

Srovnání s jiným literárním dílem

a) Korán – náboženský text, obsahující některé podobné či dokonce totožné příběhy (inspirace biblí)

b) Staré řecké báje a pověsti – Bůh (tajemná bytost velké moci) pomáhající a zjevující se člověku