Světový romantismus a národní obrození

literatura

 

Jméno: Světový romantismus, národní obrození

Zařazení: Literární období

Přidal(a): Kristýna Baborská

 

SVĚTOVÝ ROMANTISMUS

 • Umělecký směr 1. poloviny 19. století
 • Název z francouzského romantique = jako v románu, tajemný, fantastický
 • Reakce na klasicismus a osvícenství
  • Rysy klasicismu: rozum/skutečnost, řád, symetrie, antika, společnost, normy
  • Rysy romantismu: cit/sen, svoboda, bizarnost, inspirace gotikou, v centru pozornosti výjimečný jedinec, nespoutanost

 

HISTORICKÉ UDÁLOSTI

 • Velká francouzská revoluce a následné Napoleonské války
 • 1848 – revoluční nepokoje po celé Evropě (revoluce potlačena, prosazení občanských a národních práv)
  • průmyslová revoluce (parní stroj, šicí stroj)
  • v Anglii začíná vládnou královna Viktorie

 

LITERATURA

 • Hlavní postava: výjimečný hrdina ve výjimečné situaci (vrah, kat, žebrák, tulák, atd.) -> ztotožnění s autorem, autobiografičnost
 • velký kontrast
 • minulost, fantazie, mystika => únik před realitou
 • častý námět nešťastné lásky (vdaná hrdinka + vysněný ideál -> společenská pravidla mají přednost před vášní, tak zůstává věrná a trápí se); únik do vlastního nitra
 • inspirace lidovou tvorbou
 • hudebnost, zvukomalebnost
 • literární formy:
  • lyrika = intimní, milostná, reflexivní
  • lyrickoepické = balada, básnická povídka (poema)
  • epické = román, historická povídka

 

ANGLIE

GEORGE GORDON BYRON

 • ze staré aristokratické rodiny – ovlivněn svou matkou a chůvou
 • cestoval po světě, účast v různých bojích národů za svobodu
 • zemřel na nákazu v Řecku
 • tvůrce lyricko-epické (tzv. byronské) povídky -> hrdinové bouřící se proti společenským konvencím a tyranii
 • BYRONISMUS = proud romantické poezie; rozpor člověka se skutečným světem, zdůraznění výjimečnosti a izolovanosti jedince, pesimismus, osamocený boj za svobodu proti tyranům
 • Díla:
  • CHILDE HAROLDOVA POUŤ – autobiografický moderní epos
  • LARA
  • KORZÁR

 

PERCY BYSSHE SHELLEY

 • Buřič, rebel, ateista
 • Odmítal všechny autority, hlásal ideály svobody a rovnosti
 • Dílo:
  • ODPOUTANÝ PROMETHEUS – básnické drama

 

WALTER SCOTT

 • Básník, prozaik, sběratel skotských lidových balad
 • Zakladatel historického románu
 • Díla:
  • WAVERLEY – první historický román z novějších skotských dějin, publikován anonymně
  • IVANHOE – z doby vlády Richarda Lví srdce

 

JANE AUSTENOVÁ

 • Z rodiny venkovského faráře
 • Společenský život typický pro její sociální vrstvu -> plesy, výlety = odraz na tvorbě
 • Romány spojují hrdinky = aktivní ženy, které samostatně rozhodují o svém životě
 • Díla:
  • PÍCHA A PŘEDSUDEK – román, v protikladu moderní dívka vs. Matka, která chce najít vhodného ženicha pro dcery
  • ROZUM A CIT – osudy různě smýšlejících sester

 

VICTOR HUGO

 • Básník, prozaik, dramatik, esejista
 • Díla:
  • CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI – historický román z Paříže z 15. století, založen na kontrastech
  • BÍDNÍCI – dvoudílný společenský román, děj v 1. pol. 19. st.

 

STENDAL

 • Vlastním jménem Henri Marie Beyle
 • Na rozhraní romantismu a realismu (realismus převládá)
 • Díla:
  • ČERVENÝ A ČERNÝ – dvoudílný psychologický román, podtitul Kronika roku 1830
  • KARTOUZA PARMSKÁ – román

 

ALEXANDRE DUMAS ST.

 • Díla: TŘI MUŠKETÝŘI; HRABĚ MONTE CHRISTO; ČERNÝ TULIPÁN

 

ALFRED DE MUSSET

 • Nejsubjektivnější autor romantismu
 • Hlavním tématem je nešťastná a nespokojená láska
 • Dílo: ZPOVĚĎ DÍTĚTE SVÉHO VĚKUautobiografický román

 

GEORGE SANDOVÁ

 • Píšící pod mužským pseudonymem „Sand“
 • Pobuřovala myšlenky o ženské emancipaci, výstředním bohémským životem, vášnivými milostnými vztahy
 • Ovlivnila B. Němcovou a K. Světlou
 • Autorka románů o české historii
 • Hlavním tématem je postavení žen ve společnosti
 • Dílo: VALENTINA – autobiografický román o nešťastně provdané šlechtičně

 

RUSKO

ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN

 • Básník, prozaik, dramatik
 • Kvůli svým veršům musel odejít do vyhnanství na jih Ruska, poté do Oděsy
 • Tvůrce moderního básnického jazyka, položil základy spisovné ruštiny
 • Díla:
  • EVŽEN ONĚGINromán ve verších, zobrazuje ruskou společnost 20. let 19. st.
  • PIKOVÁ DÁMA – novela s fantastickým námětem
  • BORIS GODUNOV – historická tragédie o vládě tohoto cara

 

MICHAIL JURJEVIČ LERMONTOV

 • Mladší Puškinův současník a pokračovatel
 • Básník, prozaik, dramatik
 • Díla:
  • MAŠKARÁDA – veršovaná tragédie lásky, žárlivosti a msty
  • DÉMON – poema, symbol zla
  • HRDINA NAŠÍ DOBY – první psychologický román v ruské lit. o zbytečném člověku

 

NĚMECKO

JACOB A WILHELM GRIMMOVÉ

 • Sběratelé a vydavatelé německých lidových pohádek
 • Zabývali se germánskou mytologií
 • Dílo:
  • POHÁDKY PRO DĚTI A CELOU RODINU – často kruté a hrůzostrašné příběhy se špatným koncem

 

HEINRICH HEINE

 • Po Goethovi největší německý lyrik
 • Nesouhlasil s německými pověry, imigroval do Paříže
 • Dílo: KNIHA PÍSNÍ – sbírka básní, imitace romantických motivů snu, smrti, zklamané lásky -> cynik

 

POLSKO

ADAM MICKIEWICZ

 • Účastnil se pokrokového hnutí mládeže -> vyhnaný odešel do Ruska
 • Byl inspirací pro české romantiky
 • Díla:
  • DZIADY – skladba na téma zklamané lásky a pocity zodpovědnosti k národu
  • PAN TADEÁŠ – polský národní epos

 

USA

EDGAR ALLAN POE

 • Zakladatel americké novely
 • Autor zpravidla fantastických a mystických příběhů, předchůdce detektivního románu a moderního hororu
 • Dokázal zachytit stav osob, které vyprávějí příběh
 • Díla:
  • HAVRAN – baladická básnická sbírka
  • JÁMA A KYVADLO – úzkostné pocity člověka odsouzeného inkvizicí k smrti

 

NÁRODNÍ OBROZENÍ

 • Složitý historický proces, při kterém došlo k zastavení úpadku češtiny, k vytvoření spisovného jazyka, k obnovení národní literatury a k uvědomění si vlastního národa
 • Mravní obroda národa

 

PŘÍČINY ÚPADKU ČEŠTINY

 • Vídeňský centralismus
 • Germanizace
 • Nositelé kultury po Bílé hoře emigrovali/vymizeli

 

PŘÍČINY VZNIKU NÁRODNÍHO OBROZENÍ

 • Tereziánské a josefínské reformy (vliv osvícenství)
 • 1773 – zrušení jezuitského řádu -> oslabení církve ve školství
 • 1774 – všeobecná školská reforma
 • 1781 – toleranční patent -> svobodné evangelické vyznání
 • 1781 – zrušení nevolnictví

 

PERIODIZACE

 • 1. ETAPA: 70. LÉTA 18. STOLETÍ – POČÁTEK 19. STOLETÍ
  • Neboli „obranná etapa“; osvícenství
 • 2. ETAPA: POČÁTEK 19. STOLETÍ – 1830
  • Vytvořen jazykový program; preromantismus
 • 3. ETAPA: 1830 – 1848
  • Revoluční léta, program austroslavismu (=politická samostatnost); romantismus v české literatuře
 • 4. ETAPA: 50. LÉTA 19. STOLETÍ
  • Bachův absolutismus; realismus v české literatuře

 

A) PRVNÍ ETAPA NO

 • Cíl: zachování existence českého jazyka -> vydávány tzv. JAZYKOVÉ OBRANY = publicistický text, který vyzdvihuje slávu Čechů v minulosti a dokazuje uměleckou a jazykovou úroveň češtiny

 

KAREL IGNÁC THÁM

 • Dílo: OBRANA JAZYKA ČESKÉHO PROTI ZLOBIVÝM JEHO UTRHAČŮM – první česky psaná obrana
  • Úplně první obrana už v baroku od Balbína psaná latinsky

 

JOSEF DOBROVSKÝ

 • Historik, jazykovědec, zakladatel slavistiky a bohemistiky
  • SLAVISTIKA = nauka o slovanských jazycích, kultuře
  • BOHEMISTIKA = nauka o českém jazyce a kultuře
 • Základy moderní jazykovědy a historiografie
 • Stál u zrodu dvou institucí: Královská česká společnost nauk a Národní muzeum
 • Díla:
  • DĚJINY ČESKÉ ŘEČI A LITERATURY – německy
  • ZEVRUBNÁ MLUVNICE ČESKÉHO JAZYKA – německy; zevrubná = podrobná
  • NĚMECKO-ČESKÝ SLOVNÍK – 2 díly

 

DIVADLO

 • Velmi důležité -> přímý kontakt s divákem, účinek mluveného slova
 • První kamenné divadlo v Praze (1739) – Divadlo v Kotcích – první česká hra: Kníže Honzík
 • Dále Nosticovo divadlo (přejmenováno na Stavovské)
 • 1786 Vlastenecké divadlo = Bouda na Koňském trhu (dnešní Václavák) -> založili bratři Thámovi – hráli česky: vlastenecké historické hry, frašky (veselohry z lidového prostředí), překlady světových dramat
 • Autoři: KAREL IGNÁC THÁM, VÁCLAV THÁM, PROKOP ŠEDIVÝ

 

POEZIE

 • THÁMOVCI – básnická škola v čele s Václavem Thámem
  • Vydali dvoudílný almanach BÁSNĚ V ŘEČI VÁZANÉ -> básně starších autorů, překlady z cizí poezie
 • PUCHMAJEROVCI – v čele s Antonínem Jaroslavem Puchmajerem
  • 10 let po vydání thámovského almanachu ( = sborník poprvé publikujících autorů)
  • Vydali dva almanachy: SEBRÁNÍ BÁSNÍ A ZPĚVŮ a NOVÉ BÁSNĚ
  • Puchmajer autorem ód (Na Jana Žižku z Trocnova, Na jazyk český) a bajek (Vrána a liška)

 

B) DRUHÁ ETAPA NO

 • Základy české vědy
 • umělecky náročná literatura

 

JOSEF JUNGMANN

 • Jazykovědec, básník, překladatel
 • Založil první vědecký časopis Krok
 • Svá díla psal česky
 • Díla:
  • O JAZYKU ČESKÉM, SLOVESNOST (učebnice)
  • HISTORIE LITERATURY ČESKÉ, SLOVNÍK ČESKO-NĚMECKÝ

 

FRANIŠEK PALACKÝ

 • „otec národa“
 • Historik, politik, zastánce austroslavismu
 • Vydával staročeské kroniky, založil Časopis Českého muzea, podílel se na založení Matice české
 • Dílo: DĚJINY NÁRODU ČESKÉHO V ČECHÁCH I NA MORAVĚ – psal je 40 let; husitství

 

JÁN KOLLÁR

 • Slovenský evangelický kněz a kazatel
 • Jeho dílo je důkazem víry ve slovanskou vzájemnost – tzv. Panslavismus
 • Dílo: SLÁVY DCERA – rozsáhlá básnická sbírka

 

FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ

 • Básník, kritik, publicista, překladatel, sběratel, vydavatel slovanských lidových písní a přísloví
 • Profesor slavistiky na uni ve Vratislavi, později v Praze
 • Díla:
  • SLOVANSKÉ NÁRODNÍ PÍSNĚ
  • MUDROSLOVÍ NÁRODU SLOVANSKÉHO V PŘÍSLOVÍCH (tvůrce tzv. „ohlasové poezie“ = poezie, která čerpá inspiraci v ústní lidové slovesnosti
  • OHLAS PÍSNÍ RUSKÝCH, OHLAS PÍSNÍ ČESKÝCH (první česká umělá balada „Toman a lesní panna“)

 

RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ, ZELENODVORSKÝ = RKZ

 • Padělky -> dobře míněný podvod; snaha prokázat starobylost naší kultury, posílit národní sebevědomí
 • RK – roku 1817 nalezen ve Dvoře Králové, prý z konce 13. století – historické a hrdinské básně, lyrickoepické básně a lyrické písně
 • RZ – v roce 1818 anonymně zaslán Národnímu muzeu
 • Autoři: VÁCLV HANKA, JOSEF LINDA

 

C) TŘETÍ ETAPA NO

 • Kultura rozšířena i mimo okruh inteligence
 • Zvýšení poptávky po knihách i spotřebním zboží (výroba skla, porcelánu, keramiky)
 • Čeština jazykem veřejného života
 • Založeno několik organizací: Matice česká, Měšťanská beseda
 • Emancipační hnutí žen – školy pro české dívky
 • Romantismus v českých zemích

 

KAREL HYNEK MÁCHA

 • Píše lyriku, epiku i drama
 • Dramata: BOLESLAV, BRATŘI
 • Epika:
  • MÁJ, OBRAZY ZE ŽIVOTA MÉHO, CIKÁNI, KAT

 

KAREL JAROMÍR ERBEN

 • Básník, historik, folklorista, archivář, sběratel ústní lidové slovesnosti
 • Díla:
  • PROSTONÁRODNÍ ČESKÉ PÍSNĚ A ŘÍKADLA
  • STO PROSTONÁRODNÍCH POHÁDEK A POVĚSTÍ
  • KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH

 

JOSEF KAJETÁN TYL

 • Prozaik, básník, kritik, novinář, zakladatel moderního českého divadla, tvůrce textu národní hymny
 • Založil časopisy Květy a Vlastimil, vydával Sedlské noviny (nejedná se o překlep)
 • Historické povídky: DEKRET KUTNOHORSKÝ
 • Povídky ze současnosti: POSLEDNÍ ČECH
 • Dramatické báchorky: STRAKONICKÝ DUDÁK
 • Historické hry: JAN HUS, KUTNOHORŠTÍ HAVÍŘI
 • Fraška: FIDLOVAČKA ANEB ŽÁDNÝ HNĚV A ŽÁDNÁ RVAČKA

 

D) ČTVRTÁ ETAPA NO

 • Revoluce 1848 – upevnění moci absolutismu, zachována mnohonárodnostní monarchie, ale bylo zrušeno poddanství
 • V 50. letech vydány tři knihy: Kytice, Babička, Pohorská vesnice; vznikly tři satirické skladby K. H. Borovského, ale kolovaly v opisech
 • Začíná se prosazovat realismus

 

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ

 • Satirik, překladatel, zakladatel českého politického novinářství, literární kritik
 • Díla:
  • OBRAZY Z RUS (reportáže z Ruska)
  • EPIGRAMY, TYROLSKÉ ELEGIE, KRÁL LÁVRA
  • KŘEST SVATÉHO VLADIMÍRA

 

BOŽENA NĚMCOVÁ

 • Sběratelka pohádek, folklorista, povídkářka, publicistka
 • Díla:
  • DIVÁ BÁRA, KARLA, BABIČKA
  • POHORSKÁ VESNICE, V ZÁMKU A PODZÁMČÍ
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.