Král Lávra – rozbor díla k maturitě (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Král Lávra

Autor: Karel Havlíček Borovský

Přidal(a): Faltyska

 

Karel Havlíček

 • (1821 Borové na Vysočině – 1856)
 • byl český básník, politik,novinář, spisovatel,literární kritik – ZAKLADATEL MODERNÍ ČESKÉ ŽURNALISTIKY
 • patřil k poslední generaci národního obrození – národních buditelů
 • přídomek Borovský dle místa svého narození, dětství –studium na gymnáziu v Jihlavě a Německém Brodě – německé prostředí – pociťuje národností rozdíly, po maturitě studium v Praze v kněžském semináři, chce se stát knězem, ale nesnáší přetvářku, poněmčování, je zhnusen poměry v církvi ->
 • v Praze se stal velkým rusofilem a podporoval všeslovanskou vzájemnost – vyléčil ho pobyt v Rusku – domácím učitelem dětí ruského profesora – dílo – Obrázy z Rus
 • po návratu novinářem – Pražské noviny – redaktor – velký úspěch – brilantní kritika Tylova románu Poslední Čech, kdy se postavil proti uznávanému dramatikovi a spisovateli, rozkol mezi nimi
 • 1848 – založil Národní noviny – velká popularita, podílel se na organizaci Všeslovanského sjezdu, zapojil se do revolučního hnutí –zatčen, ale propuštěn – protože byl poslancem říšského sněmu, dále vystupoval ostře proti vládě a cenzuře –Národní noviny zakázány, musel z Prahy
 • Kutná hora – časopis Slovan, také zakázán – návrat do Německého Brodu –chce se věnovat hospodaření
 • 1851 zatčen – poslán do vyhnanství – Brixen (Tyrolské elegie) stále pod policejním dozorem – nesmí publikovat
 • 1855 návrat domů – smrt ženy na TBC, sám TBC dostává, umírá  v Praze v necelých 35 letech na TBC
 • pohřeb vlastenecká demonstrace – Božena Němcová položila na rakev trnovou korunu, symbol mučednictví, její manžel za účast na pohřbu musel na 8 dní do vězení
 • K.H. Borovský si ve svém vyhnanství v Brixenu přečetl v novinách prózu Moritze Hartmanna Listy z Irska. Natolik jej zaujala, že v roce 1854 na základě tohoto příběhu a řecké báje o králi Midasovi napsal groteskní veršovanou pohádku Král Lávra. Volba irské látky poskytla Havlíčkovi záminku příběh vztáhnout k českému prostředí. Nikdo ze soudobých čtenářů nemohl přehlédnout paralelu mezi irským bojem o nezávislost proti anglické nadvládě a bojem českých vlastenců. Havlíček se ani nenamáhal počešťovat irská jména – Lavra= Lávra, Wicklov u Dublinu = Viklov. Tyranie krále Lávry je groteskně vystavená kruté realitě Bachova  absolutismu. Mocní mohou cokoli – lid je bezmocný. Oslovení v závětu – „Dceruško drahá“ je autobiografickým prvkem – dcera Zdeňka, toto dílo lze číst i jako výpověď o Havlíčkově vlastním osudu, o situaci intelektuála, který tváří v tvář despotické moci musí o pravdě mlčet. Báseň kolovala v Čechách pouze v opisech, tiskem vyšla až v roce 1863

 

Další díla:

  • Obrazy z Rus
  • Tyrolské elegie
  • Křest svatého Vladimíra
  • epigramy – krátké pointované veršované skladby (ironie)

 

Literárně historický kontext

 • 50.léta 19.stol.
 • Politická. situace:
  • neúspěšná revoluce 1848 -> Bachův absolutismus (upevnění)
  • mnohonár. monarchie zachována, ale pád feudalismu (zrušeno poddanství)
 • Umění:
  • potlačení celého kulturního života
  • Malířství – Josef Mánes a jeho rodina,
  • Hudba: počátky tvorby Bedřicha Smetany, Viléma Blodka,
  • Divadlo – Tyl živoří na divadelních štacích, umírá vyčerpáním
  • přednost má vše rakouské, německé

 

Literární směry:

 • Realismus
 • Stagnace- zákazy, cenzura
 • N.O. – zastavení úpadku češtiny, vytvoření nového spisovného jazyka, obnovení národní lit., emancipace,   (čj byla v hlubokém úpadku, germanizační snahy Habsburků,
  • 1.etapa – obraná
  • 2.etapa – více ofenzivní (snaha zrovnoprávnit)
  • 3.etapa – ustálení norem čj,
  • 4. etapa N.O.
   • neúspěšná revoluce 1848, mnohonár. monarchie zachována, absolutism.upevněn; ale pád feudalismu (zrušeno poddanství)->
   • literatura porážkou revoluce velmi ovlivněna –> zlom.
   • 1. polovina 50.let doznívání předchozího: 1853 Kytice 1855 Babička, 1852-55 tři velké
   • Havlíčkovy satirické skladby (opisem, vydány později) = epigramy

 

Rozbor díla: Král Lávra

Literární druh:

 • lyricko–epické dílo

 

Žánr:

 • satirická alegorická básnická skladba kratšího rozsahu s pohádkovými motivy končící ponaučením jako u bajky
 • V díle je použit výsměch -> satirická
 • Jsou zde používány alegorické prvky = jinotaje = skrytá kritika -> alegorická
 • Rok vzniku: 1854

 

HLAVNÍ MYŠLENKA (význam sdělení)

 • Paralela mezi irským bojem za nezávislost na Anglii a osvobozeneckým úsilím českých vlastenců, tyranie rakouské vlády a bezmocnost poddaných, mocní mohou cokoli – lid je bezmocný
 • Havlíček v díle přesně popsal dění kolem sebe
 • Člověk by se neměl stydět za to jaký je, protože by tak mohl ublížit ostatním
 • Pointa na konci díla – pravda vždy vyjde najevo
 • Skrytá kritika rakouského panovníka slaboduchého Ferdinanda I. (V.) Dobrotivého

 

TEMATICKÁ VÝSTAVBA

Téma (děj):

 • Irský král Lávra je oblíbeným panovníkem, je tu však něco, co jeho poddaní nemohou pochopit – jednou v roce se dá oholit a ostříhat a holiče nechá popravit, holiči každý rok losují, kdo bude krále holit, los padne na mladého holiče Kukulína, jeho stará matka, která nemá už nikoho jiného, jde krále prosit o milost, a tak je Kukulín jmenován královým holičem, ale nesmí nikomu prozradit tajemství krále – ten má oslí uši,Kukulína tajemství trápí, tak se na radu matky vydá k poustevníkovi, který mu poradí, aby své tajemství našeptal do staré vrby, Kukulínovi se uleví, po čase král pořádá slavnost, kam pozval i hudebníky z Čech,kteří  jsou svým uměním proslulí, cestou jeden z muzikantů ztratí kolíček od basy, udělá si nový ze staré vrby, na slavnosti začne basa sama hrát, hraje o tom, že král Lávra má oslí uši, lidé jsou překvapeni, ale nakonec uznají, že „oslí uši královské koruně sluší“, král je rád, že je poddanými oblíben

 

Motivy:

 • pohádkové, inspirace irskou baladou, která se podobala starořecké pověsti o králi Midasovi

 

JAZYKOVÝ PLÁN

 • Vypravěč v er-formě (není přímým účastníkem děje)
 • Jsou používány polopřímé, nepřímé řeči a přímé
 • Humorný, používání archaismů
 • Jazykové prostředky typické pro pohádku (personifikace, metonymie, archaismy, byl jednou jeden a závěr s ponaučením…)
 • Vychází z lidové poezie, lidový humor i lidová mluva, písňová forma, velmi srozumitelné
 • Verše zaujmou svou melodičností, jednoduchostí, rýmem
 • Knižní a básnické výrazy
 • Velké množství metafor, epitet, elips…

 

KOMPOZIČNÍ PLÁN

 • Uspořádání tematických celků v čase: chronologické
 • Řazení tematických celků: řetězcové
 • Spojování tematických celků: gradace, pointování
 • Členění literárního díla: 
  • Počet slok: 37
  • Počet veršů ve sloce: 7
 • Druh rýmu: nepravidelný – 1. a 3. verš se nerýmuje, rýmové schéma – ABCBDDB

 

ČASOPROSTOR

 • Čas: neurčitý (kritizována autorova současnost)
 • Místo: Irské království, vrba u jezera, na hradě a v okolí (doopravdy míněno Rakouské císařství – alegorie)

 

INSPIRACE 

 • dílo bylo zfilmováno

 

LIT. KRITIKA

 • V době vzniku bylo dílo přivítáno vlastenci, oficiálně mohlo vyjít až deset let po napsání, předtím kolovalo v opisech mezi lidmi, přijato kladně – jinotaje pochopeny
 • Dílo inspirovalo další české básníky – Jan Neruda , Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický
 • Aktuálnost díla – i dnes se mocní chovají tak, že se my – poddaní – nestačíme divit, také skrývají své vady, hrají  divadlo

 

SROVNÁVÁNÍ

 • řecká báje – Král Midas, irská balada
 • Poznámka autora rozboru: Vypracováno co možná nejpřesněji podle plánu v Maturita 2011 – Český jazyk a literatura (základní úroveň, edice odmaturuj)