Legenda o svaté Kateřině – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Legenda o sv. Kateřině

Autor: Neznámý autor

Přidal(a): thebestterezka

 

 

 

 

Tato legenda byla nejznámějším dílem v době císaře Karla IV. A stala se i patronkou univerzity. Kateřinu měl Karel IV. ve velké úctě.

 

Autor: neznámý

Přeložil: Jiří Pelán

Předmluva a bibliografická poznámka: Jan Lehár

Graf. úprava: František Muzika

Vydavatelství: ODEON, nakladatelství krásné literatury a umění, n. p.

Rok vydání: 1983

 

Literární druh: epika

Literární žánr: legenda

Místo děje: starověké Řecko, Alexandrie

Doba děje: 3. – 4. století

Prostředí: městské, sny o nebeském království

Námět: život Kateřiny jako mučednice a zázraky, které jí provázejí.

Autor čerpal ze dvou latinských prozaických legend.

Téma: láska a víra

 

Charakteristika žánru:  Legenda (pochází z latinského slova, což znamená „věci určené ke čtení“) je epický literární druh, pojednávající o životě, smrti, umučení a zázracích určitého světce či mučedníka, příp. ostatků nebo svatého předmětu (legenda o sv. Kříži). V legendách se vyskytují zázraky a postavy křesťanské historie. V přeneseném smyslu může být i legenda o význačné osobě.

 

Charakteristika legendy:

 • psaná vyšším stylem
 • veršovaná, spisovná
 • prolínání dvou světů (církevního a laického)
 • směřovala k široké populaci
 • měla výchovný aspekt
 • vzbuzovala určitou formu nacionalismu (napsaná ve staročeštině, čímž zvyšovala národní uvědomění)
 • dvojslabičné, trojslabičné, občas i čtyřslabičné rýmy
 • gramatické rýmy
 • hromadění stejných slovních druhů má expresivní funkci (adjektiva, adverbia)
 • osmislabičný verš
 • občasný výskyt přímé řeči

 

Postavy:

Kateřina – jediná dcera alexandrijského krále Kostuse, neuvěřitelně krásná, hodná, mladá, chytrá, silně věřící, velmi odvážná, bojovná

Datum narození: 2. polovina 3. století

Místo narození: Alexandrie, Egypt

Datum úmrtí:311 – 313

Místo úmrtí: Alexandrie, Egypt

Patronkou: učitelů, studentů, žáků, teologů, filozofů, řečníků, knihoven, univerzit, nemocnic, kolářů, nožířů, hrnčířů, mlynářů, provazníků, přadlen, koželuhů, kadeřníků, lodníků, soukeníků, obuvníků, knihtiskařů, švadlen, advokátů, notářů, manželek, panen, nalezení utonulých, při migréně a bolestech jazyka

Atributy: kolo, kniha, koruna, palmová ratolest

Svátek: 25. listopadu

císař Maxencius – ukrutný, zlý, bezohledný pohan

král Kostus – otec Kateřiny, pohan, snažil se o to, aby jeho jediná dcera měla dobré vzdělání

matka Kateřiny – svoji dceru chtěla provdat za bohatého krále

manželka Maxencia – hodná, odvážná, chtěla pomoct Kateřině

Marie- matka Ježíše, přimlouvala se za Kateřinu u Ježíše

Ježíš – syn Marie, Kateřinu zbavil bolesti, posílal ji anděly, aby ji pomáhali a léčili

 

Děj:

Kateřina byla dcerou kyperského krále Kostuse. Jeho nepřátelé postavili císaře Maxencia proti němu a on jeho rodinu vyhostil do Alexandrie. Kateřina byla velice krásná a vzdělaná a proto se o ní ucházel i Maxenciův syn. Ona ho však odmítla. Odmítala i další nápadníky, a proto jí její matka vzala k moudrému poustevníkovi, aby s ní promluvil. Když poustevník slyšel, jak je Kateřina náročná a jakého muže vyžaduje, řekl, že zná přesně takového krále. Když to Kateřina uslyšela, chtěla ho spatřit, ale poustevník jí řekl, že králem je Ježíš a že musí prosit pannu Marii, aby jí ho ukázala. Před spaním neustále prosila, až jednou usnula a ocitla se před pannou Marií, která v ruce držela malého Ježíše. Bylo jí sděleno, že nemůže pojmout za manžela Krista, pokud není pokřtěna. Proto se nechala u poustevníka pokřtít. Po tomto činu již svého Krista mohla vidět a zcela se mu oddala. Poustevník v ní probudil víru v křesťanství. Po smrti své matky tuto víru šířila dál. To se však nelíbilo pohanskému císaři Maxenciovi. A chtěl Kateřinu popravit. Bůh se na něj rozhněval. Když císař Maxencius zjistil, že spousta jeho přátel, včetně manželky změnila víru a začali uznávat křesťanství, tak je nechal popravit. Císař žádal také Kateřinu, aby se dala na jeho víru a dokonce s ním i vládla, ale ona byla přesvědčená o správnosti křesťanství a odmítla ho. Nakonec Kateřině dal setnout hlavu, ona se ale smrti nebála, protože věděla, že jí očekává Kristus. Při této události se staly tři zázraky: místo krve po setnutí hlavy teklo mléko, andělé její tělo odnesli na horu Sinaj a její duši poslali do ráje a třetí zázrak se stal po jejím pohřbení, kdy z hrobu vytékal léčivý olej.

 

Kompozice:

 • chronologická
 • veršovaná
 • spisovná s rýmem

 

Vnitřní výstavba děje:

Expozice: Život sv. Kateřiny v Řecku

Kolize: Odmítnutí syna císaře a vyhnanství do Alexandrie

Krize: Změna víry pohanské v křesťanskou

Peripetie: Víra v Krista a šíření křesťanství

Závěr: Smrt Kateřiny

 

Jazykové prostředky:

Přechodníky: zardívajíc, kleknuvši

Personifikace: živé vidění, svatba se chystá

Eufemismus: královně dal spáti (umřela)

Oxymorón: záře ztemní

Cizí výrazy: disputace

Symboly: mléko jako symbol čistoty

Zdrobněliny: miláček, ramínko

Přirovnání: září bílá drobná šíje jako bělostná lilie, kadeře plynou bohatě jako prstence ve zlatě, jako tur divoký řiče

Anafora: Ó převysoká moudrosti, Ó šlechetnosti šlechetností,

Všech neščastných nezbožen stvie, všech smutných truchlost veliká, všech žalostných moc všeliká

Alegorie: Všechny disputace planet, plytné důkazy konané v sporech a mrhání slovy dle vědy Aristotelovy.

 

Recenze:

Šárka Turčeková, Topzine.cz

 1. leden 2011, 15:32

 

Česky bylo napsáno mnoho legend, mezi nimi například Život sv. Kateřiny. Tato legenda je vyjádřením Kateřininy lásky ke Kristu, veršovaným spojením Kateřiny s Bohem na nejniternější úrovni. Je psána náročným jazykem a patří k literatuře vysokého stylu.

 

Vlastní hodnocení: Kniha je vcelku čtivá, srozumitelně napsaná. I když modlitby v ní moc zajímavé nejsou. Ze začátku se mi četla hůř, ale o pár stránek dál, se to zlepšilo. Příběh víry je aktuální i v dnešní době.

 

Ukázka z díla:

Tam, jak o tom máme zprávu,

dva divy bylo viděti

a ty v důstojné paměti,

sluší se hned pověděti:

že z té hlavy po tom stětí

i z té její šíje milé

místo krve mléko bíle

štědře proudilo potokem

po zemi před mnohým okem.

A to Bůh učinil proto,

že převzácné mléko toto

popravdě dosvědčovalo tu

její velikou čistotu

i její panenství čisté.

Druhý zázrak stal se jistě,

že andělé přispěchali a to vzácné tělo vzali

a slavně odnesli je sami

větrnými výšinami

na tu horu Sinaj,

zpívajíce? „Adonai!

Svatý!“ Tam je pochovali

a její duši poslali

ve věčnou slávu do ráje.

 

Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Legenda_o_svat%C3%A9_Kate%C5%99in%C4%9B