Legenda o svaté Kateřině- rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Legenda o sv. Kateřině

Autor: Neznámý autor

Přidal(a): Kateřina Pokorná

 

 

Autor, národnost Autor neznámý(údajně to byl klerik v dvorském prostředí)

Překlad:  Jiří Pelán

Název díla Legenda o svaté Kateřině
Literární druh Lyricko-epická báseň
Literární žánr Legenda

 

Literárně a společensko-historický kontext Ústně (5-6 století ),písemně 3. čtvrtina 14.století. Dochovaly se z opisu z 15.století.

 

JAZYKOVÝ PLÁN
Jazykové prostředky -Archaismy- téjť,deščku,biechu

-Symbolika: Barvy ( bílá-nevinnost,červená-krev,…)

-Přímá řeč (Dialogy)-  Kateřina v neodvlači

vece: Pústenníku milý,

rádce věrný, v smysle čilý,

pověz mi, ač mi chceš přieti,

mohla-li bych kak uzřieti

605 toho panice i krále

s jeho milú matkú v chvále?

Pústenník jie otpovědě

řka: Milá dci, při tvéj žiedě,

by sobě radú vzpomohla,

610 snad by jej viděti mohla,

ač by tebe to nezbylo,

žeť by mu to libo bylo;

-Přirovnání-každý jako hory vozil

-Epiteton ornans- Nevzlitova rukú obú, tepúci sě k srdci jima, svýma jasnýma očima

 

TEMATICKÝ PLÁN
Motivy Motiv legendy se vztahuje ke křesťanské době za vlády Karla IV..
Téma Dílo je rozděleno na dvě části .První část se zabývá nalezením víry v Boha. Druhá část je o mučení sv. Kateřiny a o její násilné smrti.
Fabule (stručně)

 – u epiky a dramatu

Havní postava ,Kateřina, se nechce po smrti svého otce provdat za syna císaře Maxencia.Odmítá tento sňatek z přesvědčení ,že ji nikdo není roven.Jde pro radu za poustevníkem,který ji přesvědčí že bude šťastná ,jen když se vdá za Ježíše Krista.Nechá se pokřtít a prosazuje křesťanstvích. Dokonce obrátí císařovi učence na křesťanství.Císař je rozzloben a chce Kateřinu obrátit zpět na pohanství.To se mu však nepovede a po úmorném mučení Kateřiny ji nakonec usekne hlavu.Z jejího těla však nevytéká krev ,ale mléko a archandělé odnesou Kateřinino tělo na horu Sinaj.
Vypravěč (typ)

– u epiky

Legenda je psána v -er formě

Autor popisuje událost

Charakteristika hlavních postav

 

Sv.Kateřina- krásná, moudrá,odvážná ,dcera krále Kosty

Král Maxencius- krutý ,neústupný král

(Poustevník-Velice moudrý)

Ježíš Kristus- svatý,laskavý

 

Interpretace a vlastní hodnocení

(smysl textu, souvislosti, analogie,  postoj k textu na základě vlastních zkušeností, znalostí, představ aj.)

Legenda vznikla při kulturním a hospodářském rozkvětu z Karla IV.

Podle mého názoru je to  zajímavá legenda,avšak nerada čtu verše.Některé části mne nebavily.

 

Hlavním účelem je poukázat na víru v Boha

 

Výňatek z textu

Toť tu dle svého přietele

z šesti barev čistá mesla

u věrnéj milosti nesla,

jakož věrná milá svého

nositi imá ďe milého.

První barvu nesla v spěchu,

ež tě líčci, jiešto ktviechu

u biele i v červenosti,

tě sě obě v tej žalosti

změnivše, však krve nezbyvše,

ďe krásu svú pokryvše,

zelenásta pravým,studem‘

ež přěd tiem pohanským bludem

stáše obnažena jsúci

Analýza výňatku

Úryvek je z části o umučení Kateřiny

 

Symbolika barev(červená,bíla,zelená)

Archaismy(líčci)