Legenda o svaté Kateřině – rozbor díla k maturitě

Proč nejde kopírovat? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu/nízkou kvalitu

 

Kniha: Legenda o sv. Kateřině

Autor: Neznámý autor

Přidal(a): Liška

 

písemně ¾ 14. st.-dochovala se v opisu z 15. st

 

Literární teorie-forma

1) Obecná charakteristika-písemně

a) Literární druh+d:lyricko-epická skladba

b) Literární žánr+df+d: legenda –pochází z latinského legere, což znamená„to, co má být čteno“ je epický literární druh, pojednávající o životě, smrti, umučení a zázracích určitého světce či mučedníka, příp. ostatků nebo svatého předmětu (legenda o sv. Kříži). V legendách se vyskytují zázraky a postavy křesťanské historie. V přeneseném smyslu může být i legenda o význačné osobě.

c) Literární směr+charakteristické rysy směru+d: literatura doby Karlovy (vznik česky psané literatury:

-Karlova univerzita-centrum vzdělanosti-4 fakulty

-velký kulturní a hospodářský rozkvět

-demokratizace literatuzy-zpřístupnění všem vrstvám (rozvoj měst, univerzita)

-2 směry:

a) lieratura latinská

b) literatura česká-žánrově rozmanitá

 

Soudobá díla: česky: Legenda o sv Prokopu-legenda, Hra tří Marií-staročeské drama

latinsky:Karel IV-Vita Caroli, Majestas Carolina, Legenda o sv Václavu

Bartoloměj z Chlumce-Glosář,Vokabulář Bohemář—latinsko-české slovníky

 

2) Organizace jazykových prostředků

POEZIE

Forma básně+d-rytmus-asi trochej

verš-osmislabičný-typické prostaročeskou poezii

rým-sdružený aabb

 

Charakteristika slovní zásoby+d: velmi bohatá-vysoký náročný styl

  • stopy moravského nářečí, z nichž je možné soudit, že autor pocházel z východní Moravy
  • archaismy, slova dialektická nebo vlastní novotvary, slova, která nějak překvapují, strhávají na sebe pozornost
  • kontrast
  • přímá řeč
  • -inspirace kurtoazními motivy (dvorské, milostné) – pro legendu neobvyklé
  • -oproti lat. předloza je v Č navíc uvedena scéna zásnub s Krisem a bičování
  • -schema je typické pro legendu X objevují se ,,aktualizace“ v tomto žánru-velmi vysoká úroveň-vrchol legendistiky

 

-Symbolika:

-barvy-bílá – nevinnost

zelená – stud, klid

modrá – podlitiny

červená – rány, tělo, krev

černá – bolest

žlutá (zlatá) – vlasy

 

A/Literární teorie-obsah

1) Tematická výstavba (téma)

Popis tématu EPICKÉHO literárního díla

a) Charakteristika typu vypravěče+d: er-forma, autor popisuje událost

b) Stručný popis děje a kompozice: CHRONOLOGICKÁ

2 části -1Kateřina přijímá křesťanství+mystické zasnoubení s Kistem

-2 Vzdorování nátlaku kyperského krále Maxencia

Pohanská princezna Kateřina odmítá po smrti svého otce krále Kosta každý sňatek z přesvědčení, že jí nikdo není roven, dokonce ani syn císaře Maxencia ( to, co Kateřině brání v sňatku, je tušení nadsmyslného světa). Proto jde pro radu za poustevníkem, ten ji nadchne pro jiného muže, pro Ježíše Krista.
Ráno po té má Kateřina vidění: Panny Marie s malým Ježíškem v náručí, v němž se Ježíšek odmítne podívat na Kateřininu tvář, protože není pokřtěna. Po Kateřinině křtu se odehrává druhé vidění. Tentokrát spatří dospělého Krista v nádherné síni, která se připisuje kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta, a někdy dokonce i legendárnímu chrámu Svatého grálu, zamiluje se do něj a slaví s ním sňatek…
…Během tažení císaře Maxencia za potlačení křesťanství navštíví císař Alexandrii, aby obrátil Kateřinu
pomocí svých padesáti nejvzdělanějších učenců zpět na pohanství. To se mu nepodaří a Kateřina dokonce obrátí (přehádá) díky své moudrosti učence na křesťanství. Král ji nechá zbičovat ( po tomto aktu se na Kateřinině těle objevují symbolické barvy, které znázorňují lidské vlastnosti). Ani to nepomáhá. Maxencius ji chce tedy mučit jinak, lámáním kolem. Bůh však na zem sesílá archanděla, který bleskem zničí mučidlo a potrestá tisíce pohanů smrtí. Tento akt přivádí na křesťanství dokonce i císařovnu a císařovy nejvěrnější. Rozčílený Maxencius je necháva všechny popravit. Kateřina mu ani přesto neustupuje, a tak jí král nechává uťat hlavu. Při cestě na popraviště se Kateřina ve vidění setkává s Kristem, který ji sděluje, že již na ni čeká. Kateřina zemřela šťastná (-stává se z ní mučednice).
Po té následují dva zázraky. Z hlavy a z šíje Kateřiny vytryskává místo krve mléko a následně se z nebe snáší andělé a odnáší její tělo na horu Sinaj ( to je
místo, kde Bůh předal lidem desatero přikázání). Třetí zázrak nastal, když ze svatého hrobu Kateřiny začal vytékat bez ustání posvátný olej (od té doby z kterékoliv schránky, kde je její ostatek uložen, olej vytéká a kdokoliv se jím namaže, se uzdraví z jakékoliv nemoci).

 

c) Hlavní postavy a jejich charakteristika+d:

-skoro všichni, kdo se s ní setkají jsou popraveni-uvěřili v Krista

 

sv. Kateřina

3 vrstvy-charakteristika skutky

-charakteristika fyzickými atributy

-charakteristika duchovní a psychologické stránky

-jediná dcera alexandrijského krále Kosta

-18 let

-krásná,  moudrá, nechce se vdávat, ledaže za muže jí rovného

otec Kateřiny-král-zemřel

matka Kateřiny-chce ji provdat, dříve chodívala pro radu k poustevníkovi-pošle za ním

Kateřinu

císař Maxenc

-chce Kateřinu pro svého syna

-krutý, neústupný

-kontrast k promítnutí ctností Kateřiny

poustevník-moudrý, královna si k němu přišla pro radu

císařovna

Porfyrius-zprostředkuje setkání císařovny s Kateřinou ve vězení

50 učenců-obrátí je

d) Doba, ve které se děj odehrává: 4 st nl

e) Místo děje: Alexandrie

 

2) Význam sdělení-hlavní myšlenka

Hlavní myšlenka: život, statečná smrt pro Krista, láska k němu, svatost

 

B/Literární historie

1) SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ (charakteristika doby)

 

a) Charakteristika období, ve kterém dílo vzniklo+politické, nebo historické události, které

ovlivnily vývoj literatury:

-velký kulturní a hospodářský rozkvět

-Přesun sídla Karla IV do Prahy

-Karlova univerzita-centrum vzdělanosti-4 fakulty-7svobodných umění

-2 hlavní události: Pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství

založena Karlova univerzita-patronka sv Kateřina-centrum vzdělanosti-4 fakulty-7svobodných umění Trivium-gramatika, rétorika, logika+kvadrivium-aritmetika. Geometrie, astronomie, muzika

 

b) Hodnoty, které tehdejší společnost uznávala: náboženské hodnoty, prostředky pro přežití

vztah společnosti k literatuře: dřív na knihy nebyly peníze, v této době laicizace=zesvětštění, psali nejen kněží→rozdělení literatury na světskou a duchovní

 

Projev problematiky každodenního života v literární tvorbě, jak (jestli je):

legendy-povzbuzení v duchovním snažení

staročeské drama-Hra 3 Matrí-interludium Tkadleček-komika-pobavení

filosofická próza-Tkadleček-alegorický spor milence tkadlečka a neštěstím

rytířská epika-milosté příběhy-Tristan a Izalda

 

c) Stručný popis vývoje ostatních druhů umění-GOTIKA

-malířství-knižní malby

-trojdílné gotické oltáře-dřevěné desky potažené plátnemMistr vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik a Mistr Třeboňského oltáře

-sochařství-kameník Petr Parléř-Svatovítská katedrála, projektoval i nový most s věží a katedrály v Kolíně a v Kutné Hoře + sochy

-hudba-domácí hudební tvorba stále čerpala z francouzských podnětů

-architektura-Karlštejn, Karlův most, Chrám sv Barbory v Kutné Hoře, Chrám sv Víta

 

Znaky uměleckého směru:Gotika se vyvinula z románského slohu, směřuje k Bohu-vertikalizace v umění

Inspirace některým z ostatních druhů umění v literatuře, jak (jestli je):

d) Typické znaky literární produkce daného období:

Vývoj literárních druhů v tomto období:

-lyrika-

   -epika-legenda, rytířská epika ustupuje

   -drama-do her vsazována interludia, nejrřív náboženské v kostelích, později komiské hry na tržištích

Nejčastěji literárně zpracovávaná témata doby: náboženská, milostná, filosofická

 

2) AUTOR (jak historické období ovlivnilo autorovu tvorbu)

a) Základní fakta o autorově životě+vliv životních zážitků na vznik díla (pokud jsou):

neznámý- údajně byl klerik v dvorském prostředí-milostné prvky, asi východní Morava

b) Životní zkušenosti autora, které se v jeho tvorbě projevily:

c) Zařazení díla do kontextu autorovy tvorby:nic dalšího neznáme

Srovnání s jeho jiným dílem s podobnou tematikou:…

 

3) INSPIRACE DANÝM LITERÁRNÍM DÍLEM

a) Kdo a jak se dílem inspiroval: Legenda překládána do mnoha dalších slovanských jazyků- chorvatština, polština, slovinština

b) Čím dílo inspirovalo další vývoj literatury: vliv nezasáhl ve větší míře do žánrů jiných- legenda je až moc jasně definovaná, aby k tomu došlo

 

C/Literární kritika

a) Jak bylo dílo přijímáno v době vzniku, proč: dobře-tématem zapadala do křesťanské doby

Kladně, záporně?, proč: + , byla oblíbenou světicí Karla IV

kontroverzní tehdy?, proč: nebyla

kontroverzní dnes? Proč:není, možná by ale některým mohlo připadat z hlediska náboženství

b) Hodnocení soudobé kritiky: +

Hodnocení dnešní kritiky: Eduard Petrů (literární historik) ,,vybroušený drahokam“

c) Aktuálnost tématu díla dnes: svatost je stále aktuální, i když na to mnozí kašlou…

Stručné pojednání o vztahu díla ke skutečnosti (jestli a jak jsou v díle reflektovány: společensko-historické změny):

 

D/Srovnání

a) Srovnání daného literárního díla s literárním dílem, které se věnuje stejnému tématu:

 

Legenda o sv Prokopu-sleduje osudy sv Prokopa, hlavně působení v Sázavském klášteře

shodné: veršované

rozdíly: psáno prostým stylem

srozumitelné všem

domácí prostředí

Napsat komentář