Legenda o svaté Kateřině- rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Legenda o sv. Kateřině

Autor: Neznámý autor

Přidal(a): Pavlína

 

 

Téma: šíření křesťanství, láska a víra

Motiv: motiv legendy se vztahuje ke křesťanské době za vlády Karla IV.

Čas: 3-4 stol. n. l

Prostor: starověké Řecko, Alexandrie

 

Kompozice:

 • Chronologická (události vyprávěné v časovém sledu).
 • Text je rozdělen na části označené číslicemi.

 

Lit. druh: epika (lit.druh, který má děj)

Žánr: legenda (vypráví o životě svatých)

Forma: poezie (forma básně)

 

Vypravěč:

 • Není součástí děje
 • Legenda je psána v –er formě
 • Dává důraz na sílu náboženství, pro které se hlavní hrdinka nechala obětovat.

 

Postavy:

Sv. Kateřina – Překrásná, učená, moudrá, nechce se vdávat. Jediná dcera Kyperského krále Kosta. Narodila se v Alexandrii, Egypt. Šířila křesťanství. Byla oddaná křesťanské víře a umučena.

Matka Kateřiny – Chtěla provdat Kateřinu za bohatého krále. Dříve chodívala pro rady k poustevníkovi. Poslala za ním i Kateřinu.

Otec Kateřiny – Král Kostus. Byl moudrý, spravedlivý a štědrý. Dříve vládl v Řecku na ostrově Kypr, ale odtud ho zlý císař Maxencius vyhostil do Alexandrie.  Svoji dceru velmi miloval. Zemřel.

Poustevník – Moudrý, v jeskyni Kateřinu pokřtil svěcenou vodou.

Císař Maxencius – Ukrutný a zlý panovník, všichni jeho lidé se ho bojí. Chtěl, aby si Kateřina vzala jeho syna. Snažil se přesvědčit Kateřinu na pohanství. Nechal ji mučit a následně popravit.

Císařovna – Žena císaře Maxencia. Hodná, odvážná, litovala Kateřinu, chtěla ji pomost a setká se s ní ve vězení. Začala věřit v křesťanství. Za to ji císař nechal popravit

Porfyrius – Rytíř vychovaný ve cti a dobrotě. Zprostředkoval setkání císařovny s Kateřinou ve vězení. Za to byl popraven.

Padesát mistrů – Nejvzdělanější učenci. Na rozkaz císaře se snaží obrátit Kateřinu na pohanství, ale Kateřina svou moudrostí a chytrostí všech padesát mistrů obrátila na křesťanství. Za to je císař nechal upálit, ale jejich těla zůstala nepoškozena.

Marie – Matka Ježíše Krista, přimlouvala se za Kateřinu u Ježíše.

Ježíš Kristus – Svatý, laskavý. Pomáhal Kateřině, posílal ji anděly, aby ji pomáhali a léčili.

 

Vyprávěcí způsoby:

 • dialogy (promluvy dvou a více postav)

 

Promluvy:

 • Občasný výskyt přímé řeči.
 • Veršová výstavba – Verš je jeden řádek básně. Dávají dohromady sloku (strofu). Rýmují se.
 • Rým je zvuková shoda slabik na konci verše. Dělí se na střídavý (abab), přerývaný (abcb), sdružený (aabb), obkročný (abba), postupný (abcd)

 

Jazykové prostředky:

 • Personifikace (živé vidění, svatba se chystá)
 • Eufenismus (královně dal spáti)
 • Oxymoron (záře ztemní)
 • Symboly (mléko jako symbol čistoty)
 • Zdrobněliny (miláček, ramínko)
 • Anafora
 • Alegorie
 • Spisovná čeština
 • Zastaralá slova (archaismy)
 • Epiteton (jasnýma očima)

 

Kontext:

 • Legenda vzniká v 5-6. stol. (ústně). Písemně byla vydána ve 3. čtvrtině 14. stol. anonymním autorem. Dochovala se v opisu z 15. stol. Nejstarší česká literatura 14. stol. z doby Karlovi. Kniha je veršovaná a je v ní použita staročeština. Obsahuje 3519 veršů.

 

Sv. Kateřina

 • Historicky není její život doložen
 • Překrásná, učená a moudrá
 • Dcera Alexandrijského krále Kosta
 • Odmítla si vzít syna zlého císaře Maxencia
 • Pro víru byla umučena a popravena

 

Další česky psané památky

 • Alexandreida
 • Legenda o sv. Prokopu
 • Dalimilova kronika

 

Skladby

 • Podkoní a žák
 • Hradecký rukopis
 • Píseň veselé chudiny
 • Nová rada

 

Písně

 • Hospodine, pomiluj ny
 • Svatý Václave, vévodo české země

 

Karel IV. – životopis Vita Caroli

 

Nejstarší české drama -Mastičkář

 

Vrcholí proces demokratizace (lit. určená pro lid) a laicizace (píší i laici).