Médeia – rozbor díla k maturitě (3)

 

 Kniha: Médeia (Médea)

 Autor: Euripides

 Přidal(a): iva98

 

 

 

Vypracovala: Iva Vyskočilová, 1.A; 10. 11. 2013

MÉDEIA  

Název díla: Médeia

Autor: Euripidés

Překladatel: Ferdinand Stiebitz

Zařazení autora: představitel starořecké literatury 5. stol. př. n. l.

Zaměření autora: dramatik, básník, filozof

Nakladatelství: Artur

Rok vydání: 2010

Počet stran: 60

 

Literární druh: drama

Žánr: tragédie

Literární směr: starořecká literatura

 

Rozbor díla:

1)  TÉMA-

Hlavní téma: postava Médeii; část jejího života

Námět, celkové téma: ukázka toho, co je člověk schopen udělat kvůli lásce

Vedlejší téma: žárlivost

Motiv, nejdrobnější téma: osamělost, utrpení

 

ČAS:

Kniha byla poprvé uvedena roku 431 př. n. l. Děj se odehrává během jednoho roku za vlády krále Kreóna. Časové uspořádání děje je chronologické. Čas v díle nehraje moc důležitou roli.

 

PROSTOR:

Děj se odehrává v Řecku v Korintě před Médeiiným domem a na ulici. Prostředí se během děje nemění.

 

POSTAVY

-Hlavní postavy:

  •  Médeia: nelze říct, jestli je kladná nebo záporná postava, záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na to podívám; titulní postava, dcera krále z Kolchidy, manželka Iásónova
  •  Iásón: záporná postava; manžel Médeiin
  •  Chůva: kladná postava; Médeiina chůva

-Vedlejší postavy:

  • Kreón: záporná postava; král korintský
  • Dcera Kreónova: v tragédii nemluví a je bezejmenná; nová manželka Iásónova
  • Vychovatel:kladná postava: vychovatel dětí Médeiiných
  • Aigeus: kladná postava; král athénský, nabídl Médee pomoc
  • Sbor korintských žen: kladné postavy; radí Médee, schvalují její plány, varují ji; nezasahují do děje
  • Dva synové Médeiini a Iásónovi, Družiny, Sluhové, Posel.

 

DĚJ:

Médea pomáhá Iásonovi získat zlaté rouno a zradí svého otce. S Iásonem i jejich dvěma syny prchá do Korintu. Korintský král Kreon však žádá Iásona, aby si vzal jeho dceru za manželku. Iáson souhlasí.

Médeia se to dozví a je velmi rozzlobená. Plánuje pomstu Iásonovi, Kreonovi i jeho dceři. Médeia po svých dětech posílá dar nové manželce Iásonově- ozdobu do vlasů a šaty napuštěné jedem. Když si Iásonova manželka oblékne šaty a nasadí šperky, tak uhoří a spolu s ní i její otec Kreon, který se jí snaží pomoci. To ale Médei nestačí, chce Iásonovi ublížit ještě víc. Tak vlastníma rukama zabije i jejich dva syny.

Nakonec Médea odjíždí i s těly obou synu k athénskému králi Aigeovi.

 

VYPRAVĚČ: Dílo je divadelní hra- nemá vypravěče. Jsou pouze popsány činnosti-výstupy- jednotlivých postav.

 

FORMA VYPRÁVĚNÍ: V díle se vyskytuje ich i er forma.  Dílo je psáno v dialozích. Objevují se i méně časté vnitřní monology.

 

FORMY ŘEČI: Vyskytuje se přímá, nepřímá a nevlastní polopřímá řeč.

 

2)    KOMPOZICE: uzavřená (logická);  Médeia je lyricko-epické dílo, – divadelní hra. Člení se na věty, odstavce a na jednotlivé výstupy.

 

3)    JAZYK: Postavy mluví spisovným i nespisovným jazykem.

A) Spisovný jazyk-

Archaismy: např. žalozpěv, mrzce, um,

Historismy: např. kolbiště

Poetismy: např. žel, pěl, bol

Neologismy: např. azyl

Nespisovný jazyk-

Vulgarismy: např. ty tvore odporný, ničemníku, netvore

Exspresivní výrazy: např. barbar

 

Rozlišujeme slova stylově zabarvená (tvářinka, lůna) a neutrální (otec, matka).

 

B)   SLOHOVÉ POSTUPY: vyprávěcí slohový postup

C)   SYNTATICKÉ PROSTŘEDKY: jsou použity druhy vět- oznamovací, tázací, zvolací, rozkazovací

D)   ZVUKOVÉ PROSTŘEDKY:Je použito daktylotrochejské metrum. Rým v textu není.

E)   GRAFICKÉ PROSTŘEDKY: v textu nejsou použity

F)    FIGURY: napři. apoziopeze, epizeuxis, anafora, epifora, asyndeton

 

4)  Úryvek je ze strany 23- 24.

 

   …Nuž začnu mluvit od samého počátku. Já ze spárů jisté smrti jsem tě spasila- jak všichni Argoplavci mohou dosvědčit-, když jsi měl zkrotit býky oheň soptící a smrtonosnou setbu do brázd zasíti. Já usmrtila draka věčně bdělého, jenž chránil zlaté rouno stem svých závitů, a jako spásná hvězda vzešel ti můj um.

        Já zradila jsem otce i svůj rodný dům a šla jsem s tebou do Iolku, v cizí kraj, ach, vedena víc láskou nežli rozumem! A přivodivši Peliovi strašnou smrt skrz jeho dcery, strachu jsem tě zprostila.

        A za to za vše, ničemníku největší, jsi ty mě zradil, vzal sis novou manželku, ač máš už děti se mnou! – neboť bezdětnost tvou novou lásku mohla by snad omluvit. …

       

–       Úryvek jsem vybrala, protože v něm Médea vyčítá Iásonovi vše, co pro něj udělala, a co udělal on.

 

5)  HODNOCENÍ DÍLA:       

Dílo se mi dobře četlo. I přes občasnou nesrozumitelnost textu jsem věděla, o čem čtu a co je důležité.