Středověké počátky české literatury

 

 Jméno: Středověké počátky české literatury

 Přidal(a): Kamarad

 

 

Základní pojem: křesťanství

 • Začíná rozpadem Západořímské říše, končí počátkem renesance nebo plus mínus 1500

 

Literatura

 • Náboženské texty (Křesťanské)
 • Veškeré texty s náboženstvím spojené
 • Kněží a mniši píšou v Klášterech.

 

Základ středověké literatury – BIBLE nový zákon

 

ESŤANSTVÍ

 • Spojeno s velmi silnými, pevnými morálními zásadami – DESATERO
 • Představa posmrtného života
 • Představa o neměnnosti světa – svět je dán Bohem
 • Lid dělen na církev, šlechtu a poddané

 

Literatura:

 • Základní charakteristika -> vždy duchovní tématika
 • Převypravování biblických příběhů
 • Autory jsou kněží a mniši -> anonymní (předávali obsah daný Bohem)

 

Žánry:

 • LEGENDY – příběhy o životě, skutcích, případně o mučednické smrti svatých.
 • KRONIKY sepisují se do ní veškeré důležité události.
 • DUCHOVNÍ PÍSNĚ (nejblíže k lyrickým básním), na pěveckém pomezí slovesného a hudebního umění

 

Nejstarší památky české literatury

 • 9. st. n. l.
 • Šíření Křesťanství
 • Velkomoravská říše – 863 příchod Cyrila a Metoděje Řekové na Velkou Moravu aby šířili Křesťanství, kníže Rastislav
 • Přináší jazyk námi označovaným jako staroslověnština (makedonština, církevní jazyk)
 • Hlaholice – písmo z malé řecké abecedy, později cyrilice (z velké řecké ) výsledně vzniká azbuka
 • Překlad nejdůležitějších textů Nového zákona do starosl.
 • Nejstarší památky lit. ve 3 jazycích (starosl., latina, čeština)

 

Staroslověnské texty:

 • Proglas (předpokládáme, že autory jsou Cyril a Metoděj, 9. Stol., veršovaná předmluva části bible)
  • Nejdůležitější myšlenky Proglasu – význam křesťanství a vzdělání (ve srozumitelném jazyce)
  • Duše přestává žít a nemá v sobě života božího, když slova božího neslyší)
 • Život Konstantinův, Život Metodějův – legendy Panonské
 • Knihy se sepisovaly na papyrus nebo pergamen a poté se to sešívalo do kodexů.
 • V legendách svatí vykonají významný nebo velký skutek, jež jim byl vnuknut Bohem.
 • Další texty: Zákon Sudnyj ljudem (zákoník lidu), Nomokánon (zákoník pro duchovenstvo), První, Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavovi (psané v latině), Kijevské listy
 • po smrti Cyrila a Metoděje opět převládá latinská liturgie (bohoslužba)
 • 9. století – starosl. texty
 • 10. a 11. století – starosl. + latinské texty (1097 papež vydal zákaz starosl. bohoslužby, po zákazu se starosl. bohoslužba stále vykonávala v Sázavském klášteře), Svatý Prokop
 • 12. – 13. století – lat. + české texty (převládá latina)

 

Latinské texty:

 • První staroslověnská legenda o svatém Václavovi
  • Přemysl Oráč, Ludmila, Vratislav, Drahomíra, Václav, Boleslav, 4 sestry
  • Vražda a život sv. Václava
  • Hyperbola legend, příběhu
 • Kristiánova legenda (život a utrpení sv. V a sv. Ludmily, konec 10. stol.)
 • KRONIKA ČESKÁ (Kosmas, 1045-1125)
  • Kronika – historický záznam + zábavné dílo à zajímavé vyprávění o událostech
  • Většina středověkých začíná biblickými příběhy
  • České pověsti. Libuše
  • Kronika česká je jedním z mála středověkých děl se známým autorem
  • Zdroje – vyprávění starců, listiny, osobní zážitky
  • Latinsky, prozaický text, občas verše, rozsáhle, výskyt přímé řeči
  • Jeden z nejznámějších příběhů – Libuše a Přemysl (mnoho přímých řečí, forma vyprávění) – Přemysl přemýšlí nad národními hodnotami, o úpadku a povznesení.

 

Laicizace literatury:

 • Zesvětštění, píšou i laici
 • Objevuje se od 11. Století ve všech evropských literaturách
 • Laik = neodborník (neumnich, neduchovní) -> profesionální autoři
 • Neduchovní téma
 • Proměna literatury (původní ->
  • Téma: duchovní -> světské (svět)
  • Autor: mnich -> profesionální autor (potulní zpěváci, pěvci)
  • Vznik: kláštery -> města, hrady
  • Hrdina: svatý -> rytíř
  • Žánr: legenda -> rytířské eposy (rytířská epika)
   • Rytíř: chrabrý, zdatný, silný, umí bojovat, zdvořilý, čestný, vzdělaný, oddaný víře a pánovi

 

Díla ve světě:

 • Francie – Píseň o Rolandovi
 • Španělsko – Píseň o Cidovi
 • Něměcko – Píseň o Nibelunzích
 • Anglie – Beowulf
 • Keltové – Artuš
 • Rusko – Slovo o pluku Igrově

Oblíbené žánry: hrdinská epika, milostná poezie – na hradech

          

Počátky česky psané literatury

 • bohemismy, bohemika = česká slova ve staroslověnských a latinských textech

 

Nejstarší ucelené česky psané poznámky:

Hospodine, Pomiluj ny (přelom 10. a 11. století)

 • prosba hospodinovi o spasení

Svatý václave(12. a 13. století)

 • kníže má prosit boha o požehnání a milost

Alexandreis

 • Alexandreida – Příběhy o Alexandru Velikém
 • před 1300

 

První rozsáhlá česká látka:

Kronika tak řečeného Dalimila

 • počátek 14. století
 • anonymní – nemá autora, čeština
 • líct zábavné (politické)
 • kronika začíná úvodem, poté text o vzniku národů (text o Babylonské věži)
 • je veršovaná
 • vychází z Kosmovy kroniky
 • umělecká, často patriotická

 

Vrchol české středověké literatury

 • období vlády Karla IV.
 • 1348 – založení Karlovy univerzity
 • lit: duchovní a světská literatura, milostná poezie a satira
 • jazyky – latina a čeština

 

Latinská:

Vita Caroli (životopis Karla IV.)

 • asi 1371, latinsky
 • psal si to sám do roku 1340
 • počátek – narození – rodokmen- návrat z Francie do čz, rozpomnění si na jazyk, smrt matky

 

Česká:

Legenda o svatém Prokopovi

 • duch (Život svaté kateřiny) přijala křest’anství a byla mučena
 • světská: milostná poezie – Ztratila jsem milého Noci milá

 

Satirické texty:

Mastičkáři – O třech Marních

 • Týpek dělá masti, chlubí se svým povoláním
 • autoři: studenti -> reklama středověku

Satiry o řemeslnících a konšelích 14.století

 • veršovaný text
 • o podvodech , opakuje se

 

Cestopisy:

Předchůdci Jana Husa

hledání problémů a chyb v církvi

snaha Karla IV o nápravu církve

rozpor mezi teorii a praxí církve

Konrád Waldhäuser – vazatel pozvaný Karlem

Matěj z Janova

Tomáš Štítný ze Štítného

 • církevní a společenské otázky (konec 14. století)

 

TRAKTÁTY: poučení o závažných společenských otázkách

psáno vytříbenou formou

Díla: Knižky šestery o křesťanském životě

Knížka o šašijech – snaží se to vysvětlit pomocí hry zvané šachy, přirovnání figurek k obyvatelům

snaha o nápravu společnosti, alegorie = jinotaj

 

Jan Hus (1371-1415)

-BETLÉMSKÁ KAPLE

-Rektor UK 1409

 • mistr (učitel, hodnost) Univerzita, kazatel v kapli
 • 1412 platí oficiálně odpustky, zkaženost církve

Díla MJH: O církvi (1413) – latinsky

 • názory na poslání církve
 • kdo je nejdůležitější (Kristus, nebo ostatní služebníci = kněží beroucí odpustky)

Výklad Viery, Desatera a Pateře

-psáno pro obyčejné lidi

Knížky o svatokupectví – vytýkání o odpustkách

spřežkový pravopis ->dialetický

O pravopisu

-dílo které mu je připisováno

Husitství: písně, kázání, kroniky

Jistebnický kancionál: Ktož jsú boží bojovníci!

 • bojují za víru( píseň připomíná za co bojují plus taktika jejich bojů
 • píseň spojuje kolektiv – vyvarovat se závisti
 • zastrašuje nepřítele
 • Husitská kronika

—latinsky psané, boje,války

Píseň o vítězství u Domažlic

-veršované zobrazení bitvy

Pokračovatelé MJH

dozrávání husitství

 

Petr Chelčický

 • O boji duchovním (nemáme reagovat na zlo zlem)
 • -mravní zásady
 • -zmírnit situaci