Utrpení mladého Werthera – rozbor díla (3)

rozbor-díla

 

  Kniha: Utrpení mladého Werthera

  Autor: Johann Wolfgang Goethe

  Přidal(a): Jantha

 

Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832)

 • Je považován za jednu z největších osobností světové literatury, nejvýznamnější německý básník.
 • Působení v různých částech Německa, později především ve Výmaru
 • Renesanční člověk – básník, dramatik, filozof, prozaik, vědec, autor vědeckých studií.
 • Představitel hnutí Sturm und Drang.
  • Tvorba zcela v duchu hnutí – vyjádření umělcovy osobnosti, citů a myšlenek, naprostá volnost bez omezování jakýmikoliv pravidly, inspirace Shakespearem
 • Spolupráce s Friedrichem Schillerem, vzájemná inspirace.
 • Podnětem pro tvorbu románu bylo autorovo milostné vzplanutí k mladé Charlottě Buffové ve Wetzlaru, kde vykonával praxi právníka.

Mezi další tvorbu autora patří:

 • Prometheus – báseň, lidský vzdor proti bohům
 • Torquato Tasso – veršovaná tragédie o osudu italského barokního básníka a jeho sporu s panovnickým dvorem plným intrik
 • Faust –  veršovaná tragédie -> doktor Faust je nespokojený -> Mefistofeles, ďábel mu nabídne služby, on mu upíše duši
 • Elegie
 • Trilogie Vášně

 

Literární kontext

Preromantismus

 • 18.stol. , Francie , přechodné období mezi klacisismem a romantismem
 • Vznikl jako reakce na schematický klasicismus i na chladné rozumářské osvícenství . Vytvářelo ho především měšťanstvo jako nastupující třída a důraz byl kladen na citové hodnoty prostého, nezkaženého člověka . Byl předstupněm romantismu. V literatuře se vedle názvu preromantismus užívá označení sentimentalismus.
 • V preromantismu kladou autoři důraz na cit, odmítají konvence, příkazy, řád a vracejí se k přírodě. K lidové slovesnosti, k fantazii a k dávnověku. Vzorem jim je venkovský, nezkažený člověk a prostý způsob života. Častými motivy jsou jezera, hřbitovy, noční motivy,trosky hradů , měsíční svit , symbol mnicha , poustevníka , vězně nebo poutníka . Často se objevuje světobol , vyjadřující rozervanou náladu převážně mladých lidí, omrzelých světem i životem.

Představitelé

 • Rousseu – Emil čili O výchově , Nová Heloisa (román v dopisech)
 • Prévost – Manon Lescaut (autobiografická zpověď)

 

Sturm und Drang

 • Nejvýznamnější proud německého preromantismu. Název tohoto hnutí byl odvozen od stejnojmenné hry německého dramatika F.M.Klingera. Hnutí prosazovalo tvůrčí svobodu pro umělce , odmítalo společenské konvence, kritizovalo každou formu útlaku, do popředí kladlo cit , vášeň a fantazii . Ideálem byl návrat přírodě. Uznávali pouze autority jako je Shakespeare a Rousseau.

Představitelé:

 • Schiller – Óda na radost (zhudebněno); Loupežníci , Úklady a láska
 • Goethe

 

Rozbor díla: Utrpení mladého Werthera

 

Námět:

 • Příběh o člověku, který si nakonec vezme svůj život, vyjádření svobody a práv člověka k takovému kroku.

 

Téma:

 • Jedno hlavní téma zabírá příběh Werthera, který se zamiluje do zadané ženy. Poté co se dozví, že ji nemůže získat, sám se zastřelí.

 

Motivy:

 • Nešťastná láska, přírod, venkov, povýšenost, smrt, útrapy, krása, spravedlnost

 

Kompozice:

 • chronologický postup v celém vyprávění
 • kniha rozdělen na dva díly:
  • První díl zahrnuje přistěhování, průběh života ve městě a je uzavřen W. Odchodem z důvodu zvyšujícího pesimismu z neúspěchu jak v osobním, tak veřejném životě.
  • Druhý díl popisuje působení v jeho novém zaměstnání na velvyslanectví , střety s nadřízenými a následné propuštění na vlastní W. žádost. Druhý díl končí tragicky , a to sebevraždou W.
 • Příběh je rámcován vypravěčovým úvodem v roli vydavatele románu a také závěrečnou zprávou o W. smrti.

 

Vnitřní výstavba děje:

 • Expozice – Werther přichází do Wahlheimu.
 • Kolize – Seznamuje Werthera s Lottou.
 • Krize – Útěk Werthera na velvyslanectví za prací.
 • Zvrat – Návrat Werthera, Lottou odmítnut.
 • Závěr – Končí tragicky. Sebevražda Werthera.

 

Jazyk a styl :

 • psáno formou dopisů (kombinováo s deníkovým záznamem)
 • spisovný jazyk, knižní výrazy, zvolací věty, řečnické otázky
 • text obsahuje dlouhá souvětí, nekončící myšlenky
 • použití zdrobnělin, eufemismů , elips
 • řeč je tvořena patetickým a nostalgicky laděným slohem, prosycena řadou citoslovcí , přerývaných vět či zvolávacích konstrukcí , které zesilují její emocionální zabarvení .
 • Sledujeme vývoj psychiky hrdiny, jeho nejprve nadšené a veselé líčení přírody, později pouze pocity neštěstí a zoufalství

 

Typy promluv  a vyprávěcí způsoby:

 • ich – forma (ne zcela vždy -> v závěru er-forma)
 • přímá řeč

 

Typ vypravěče:

 • přímý vypravěč, je jím sám hlavní hrdina, v závěru vševědoucí vypravěč

 

Časoprostor:

 • Waldheim, fiktivní městečko v Německu; 2. polovina 18. století (květen 1771 až prosinec 1772)

 

Postavy:

 • Werther – Mladý malíř, příslušník střední německé vrstvy. Miluje přírodu, rád se toulá po kraji, obdivuje krásy světa a čte Homérovu Odyseu – jeho nejmilejší kniha, kterou má vždy s sebou. Nesnáší rozdělení společnosti na stavy, protože brání navázání vztahů mezi lidmi. Velmi citlivý ke svému okolí. Přispívá chudým, laskavý, ochotný. Chorobně zamilovaný do Lotty. Jediným východiskem jeho beznaděje se stává smrt.
 • Charlotta – Krásná venkovanka, jež se provdá za úředníka Alberta, který se jí ujal. Sice ho (pravděpodobně) nemiluje, ale je mu zavázána za vše, co pro ni vykonal. K Wertherovi tedy zprvu chová náklonnost, snad až lásku, nechce ale opustit Alberta, a tak Werthera odmítá.
 • Albert – Úředník, s Wertherem naváže přátelský vztah. Skvěle si rozumí, avšak díky lásce Werthera k Lottě začne žárlit. Oba dva se však se sebezapřením ovládají.
 • Vilém – blízky přítel W. a adresátem téměř všech dopisů (ke konci jsou dopisy poslány i Lottě)

 

Děj :

Wether přijíždí na vesnici, aby se zde věnoval zejména malování. Po nějaké době, kdy si užívá samoty jede Werther na ples v kočáře s několika přítelkyněmi. S nimi jede také Lotta. Mladé, hezké děvče, které má od matčiny smrti napovel celou domácnost. Lotta se má provdat za Alberta, dobrého a poctivého úředníka, který je nyní na cestách. Na plese tančí s Wetherem, který se do Lotty zamiluje.

Od tohoto dne ji navštěvuje skoro denně a podnikají dlouhé procházky. Po čase přijíždí Albert. Werther, který už nesnese déle pobývat v přítomnosti ženy, do které je bezhlavě zamilován, avšak která zároveň patří jinému, vstupuje do služeb na velvyslanectví. Seznamuje se zde s dívkou, která mu připomíná Lottu a tráví s ní nějaký čas. Dopisuje si s Lottou, která je již provdána za Alberta. Mezi ním a úředníky dochází k neshodám, rozhodne se tedy déle nezůstat a místo opouští.

Werther se vrací na venkov, kde se opět začne stýkat s Lottou. Albert začíná trochu žárlit, avšak jeho galantnost a povaha mu nedovoluje nahlas vyslovit své myšlenky. Před Vánocemi odjíždí Albert navštívit známé, Werther se opět schází s Lottou. Vyznává ji svou lásku. Ta poznává, že Werthera nejspíše také miluje, avšak její čest ji nedovolí klamat manžela. Werther odchází domů, napíše dlouhý dopis Lottě a pošle k Albertovi sluhu s prosbou o vypůjčení dvou zbraní, které dle svého tvrzení má na cestu, kterou hodlá vykonat. I když Lotta tuší nějaké neštěstí, postrkována Albertem je sluhovi předá.

Werther se o půlnoci téhož dne zastřelí. Ráno je nalezen sluhou, který jde neštěstí oznámit otci Lotty. Před polednem Werther umírá i se svými nenaplněnými city. Je pohřben u dvou líp; v místě, které si sám určil.

 

Podobná díla:

 • Smrt z lásky (sebevražda)
  • Romeo a Julie , Úklady a láska
 • Romány v dopisech:
  • Diderot – Jeptiška
  • Rousseau – Nová Heloisa

 

Vliv:

 • Film z roku 1976 od režiséra Egona Gunthera. Dílo se také hraje jako divadelní hra.

 

Ukázka

Jak se hloupě vyjímám, když se ve společnosti mluví o ní, to si nepřej vidět. A když se mne dokonce ptají, jak se mi líbí – líbí! To slovo je mi na smrt protivné! Jaký by to musil být tupý chlap, aby se mu Lotta jen líbila, aby mu nezabírala všechny smysly a všechen cit! Líbí! Onehdy se mne kdosi ptal, jak se mi líbí Ossian!

Nechápu někdy, jak ji může, jak ji smí mít rád jiný, když já ji přece jediný tak vroucně, tak z celého srdce miluji, nic jiného neznám, nevím, a nemám než ji.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.