Šibeniční písně – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Šibeniční písně

Autor: Christian Morgenstern

Přidal(a): jirina

 

 

 

 

 


Šibeniční písně – Košilela

 • Německý básník, předchůdce dadaismu, surrealismu, expresionismu
 • Zakladatel nonsensové poezie (poezie bez smyslu)
 • Léčil se z tuberkulózy; r. 1914 jí podlehl
 • Jeho díla vychází až po jeho smrti díky své ženě, velkého uznání se mu dostává taktéž až po smrti

 

Šibeniční písně

 • Rozsáhlý soubor básní
 • Jsou velmi originální
 • Často využívá slovní hříčky, vymýšlí nesmyslná slova
 • Vytváří vizuální básně („kaligramy“), neologismy

 

SURREALISMUS

 • = nadrealismus
 • autorem označení G. Apollinaire
 • velký vliv měla Freudova psychoanalýza
 • vyjádření bezprostředních dojmů, snů, fantazií
 • autoři využívali psychický automatizmus, volný tok myšlenek bez kontroly, rozumu, bez zábran
 • tíhli ke komunismu
 • rytmus a rým zbytečný

 

hlavní představitelé: André Breton, Paul Éluard [eliard]
AVANTGARDNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY POČÁTKU 20. STOLETÍ

Historická charakteristika:

 • 1. polovina 20. stol. byla napěchována historickými zvraty
 • Docházelo k posilování demokracie; tento vývoj byl přerván I. SV
 • Další ranou byl Bolševický převrat v Rusku 1917
 • Po I. SV vznikaly nové státy
 • Posiloval se nacionalismus v Evropě (Itálie, Německo, Španělsko)
 • Hospodářská krize 1929 – krach na NY burze
 • Vše vrcholilo II. SV

 

Literární charakteristika:

 • Avantgarda – předvoj, předsunutá hlídka
 • Zlatý věk literatury v 1. třetině 20. stol.
 • Avantgardní umělci se snažili předběhnout dobu a kladli důraz na formu a nové tvůrčí postupy – neuznávali tradiční estetické a morální hodnoty
 • Objevovaly se nové směry projevující se v různých druzích umění
 • Sdružovali se do avantgardních skupin
 • Psali manifesty (= umělecké programy) – bránili ho, dávali najevo názory
 • Většina avantgardních směrů podporovala komunismus nebo nacionalismus
  společný znak: radikálnost, revolučnost, oslava vynálezů a techniky moderní doby, snaha o lepší svět

 

Umělecké směry:

 

FUNCIONALISMUS

 • architektonický směr
 • projevuje se ve 20. letech 20. stol.

 

Znaky:

 • funkce a forma převažuje nad zdobností
 • stavily se obyčejné budovy se základními geometrickými tvary
 • používají se materiály jako beton, železo, šarlatová cihla
 • využívalo se světlo

architekti: Le Corbusier; Karfík, Gahura
budovy: vilaTugehdhat; budova 21 – nejvyšší budova ve Zlíně; Hotel Společenský dům

 

FUTURISMUS

 • futurus = budoucí
 • vzniká r. 1909
 • zakladatelem je italský básník, umělec Filippo Tomasso Marinetti
 • usiloval o reformu umění (odmítal dosavadní umělecké tendence, pravidla a zaváděl nové reformy)
 • futurismus obdivoval techniku, rychlost, dravost, městskou civilizaci
 • odmítal rytmus a rým
 • Marinetti vymýšlel nové způsoby tvoření básní, tzv. Koncepce osvobozených slov
 • odmítá logiku, nepoužívá interpunkci
 • skládali slova k sobě bez ohledu na větnou skladbu
 • slovesa byla jen v infinitivu; text doplňoval matematickými a grafickými funkcemi

 

Filippo Tomasso MARINETTI
Osvobozená slova – přikláněl se k fašismu

Vladimír MAJAKOVSKIJ

 • ruský básník, spoluzakladatel futurismu
 • experimentoval s jazykem
 • užíval neologismy, spisovný jazyk, neobvyklé metafory
 • vytvořil vlastní stupňovitý verš – podoba schodiště
 • dříve byla ceněna agitační poezie
  Oblak v kalhotách

 

KUBISMUS

 • cubus = krychle
 • směr, který se projevil v malířství
 • snažil se rozložit skutečnost na jednotlivé geometrické tvary a ty složit zpět

představitelé: Pablo Picasso, Georges Braque [brak]

 

KUBOFUTURISMUS

 • literární směr
 • spojuje futuristickou dynamičnost a kubistickou mnoho pohlednost

 

Guillaume APOLLINAIRE [gijon apolinér]

 • francouzský básník; měl matku šlechtičnu
 • byl obviněn kvůli krádeži obrazu Mona Lisa
 • bojoval v I. SV; byl 2x zraněn
 • umírá po válce na španělskou chřipku
 • autor názvu pro surrealismus
 • nejvýznamnější kubofuturista

 

nejznámější sbírkou jsou Alkoholy

 • používá novou metodu psaní básní založenou na volném řazení nesourodých myšlenek, představ, témat

nejznámější je báseň Pásmo

 • polytematická (mnoho tematická)
 • verše bez interpunkce
 • narušena logická stavba básně
 • autor cestuje z místa na místo, dochází k prolínání přítomnosti a minulosti
 • velmi ovlivnila českou avantgardní poezii (Wolker, Nezval)

 

Kaligramy

 • vzniká za války
 • jsou to básně v obrazech; spojení poezie a výtvarného umění

 

DADAISMUS

 • umělecký směr
 • vzniká náhodou během I. SV ve Švýcarsku
 • vyjadřuje odpor válce → černý humor, absurdní anarchie, iracionalita
 • dadaisté se snažili šokovat a provokovat, využívali prvků náhody, libovali si v nesmyslnosti

 

Tristan TZARA [cara]

 • 1896 – 1963
 • rumunský básník, ale psal francouzsky
 • autor dada Manifestů (způsob jejich psaní) → vzít noviny → rozstříhat → zatřepat → postupně vytahovat a skládat za sebe → hotovson

 

Úryvek z díla:

Znáš sirou košileli?

Třepetatá, třepetatá.

 

Jsi proklat majiteli!

Třepetatá, třepetatá.

 

Teď třeská a pleská v ní vánek.

Vichrůrůrej, vichrůrůrej.

 

Kvílivá jak uplakánek.

Vichrůrůrej, vichrůrůrej.

 

Docela osiřela

košilela.

Napsat komentář