Středověká literatura – literární období

 

 Jméno: Středověká literatura

 Přidal(a):Natálie Svobodová

Středověká literatura

 • 313 Kosnstantin Veliký uznal křesťanství v římském impériu
 • klade se důraz na vztah člověka k Bohu
 • ve 4 st. vznikala dogmata => základní pravda, která stvrzuje obsah křesťanské víry => scholastika =>učení které obhajuje církevní dogma
 • skriptoria => písařské dílny kde mniši přepisovali knihy

 

Architektura

 • rozvoj románského slohu => stavěli se rotundy a baziliky:

sakrální stavby (pro církevní účely)

-proffání stavby (kamenné domy a hrady)

 • -15.st. rozvoj gotiky => nejvýraznější znaky byly vertikalita, opěrný systém, lomený oblouk
 • vznikají univerzity => nejstarší jsou v Bologni a Paříži
 • 1450 Johanes Gutenberg objevil knihtisk

 

Malířství

 • biblické výjevy
 • deskové obrazy => malovalo se na dřevěné desky
 • fresky se malovali na vlhké omítky

 

Sochařství

 • vyráběli se Madony => vyobrazení Marie s Ježíškem
 • vyráběli se Piety => vyobrazení Marie s ukřižovaným Ježíšem

 

Hudba

 • duchovní => Gregoriánský chorán
 • světská => písně pěvců (trubadůři)

 

Dvorská lyrika

 • světská hlavně milostná =>vznikala hlavně na dvorech Provánc
 • lajcizace => zesvětčení literatury
 • kurtoázní literatura => vyznání lásky milenkám => velká úcta a galantnost k ženě
 • menesegři jsou putovní básníci v Německu => žakéř ho doprovázel na jeho cestě
 • pastorela =>pastýřská milostná báseň => rytíř dobývá srdce krásné pastýřky
 • epistola =>básnický list
 • alba-jižní píseň => svítáníčko => milostná báseň kterou schovávali pod polštář

 

Hrdinská a rytířská epika

 • pronikání národních jazyků do literatury
 • kulturní centra byly na dvorech feudálních velmocí => na objednávku mecenáše psal autor dílo na oslavu jeho činů, země
 • základním útvarem je epos (vždy veršovaný) => hrdina je vždy statečný, věrný králi, chrání slabé a chudé, šíří křesťanské zásady

 

Beowulf

-1. nejstarší středověký epos

-pochází z Anglie ( 8.st.)

-zachován v jediném rukopisu => uložen v British history

 

Grendel

-alegorie boj dobra se zlem

 

Píseň o Rolandovi

-pochází z Francie (11.st.)

chanson de geste => píseň o činech

-psaná vysokým stylem => snaha o vznešenost

-doba Karla Velikého

-postavy:   spravedlivý Karel Veliký

Statečný Roland

Moudrý Olivier

Zrádný Ganelon

 

Píseň o Cídovi

-pochází ze Španělska (12.st.)

-boj proti Arabům (Maurům)

-Cid je ideál křesťanského rytíře

 

Píseň o Nibelunzích

-pochází z Německa (13.st.)

-příběhy z dějin Burgu

– postavy:    Princ Siegfired ( pán pokladu Nibelungů)

Krimhilda (jeho krásná žena)

 

Slovo o pluku Igorově

-pochází ze staroruska (12.st.)

-líčení tažení ruských knížat proti Polovcům r.1185

-do češtiny ho přeložil Jungman, Hanka, Erben

 

Byliny

-pochází z Ruska

-popisuje hrdinské činy bohatýrů

-Ilija Muromec

 

Kalevala

-finský epos

 

Edda

-islandský epický písně

 

Tristam a Izalda

-základ pochází z keltských pověstí => milostné téma

-příběh o zakázané lásce => příběh končí smrtí obou milenců => lásku způsobil nápoj

lásky který oba vypili

-Izalda => irská princezna

 

Počátky písemnictví na našem území

 • 863 – Rostislav pozval Konstantina a Metoděje
 • 906 – zánik Velké Moravy
 • 973 – založeno pražské biskupství
 • 1032 – založen Sázavský klášter
 • 1306 – Přemyslovci vymřeli po meči
 • 1310 – Lucemburkové na českém trůnu
 • 1346 – Vláda Karla IV.
 • 1348 – založena Karlova univerzita

 

Velkomoravská říše

-první státní útvar na našem území

-Rastislav požádal Bizanského císaře Michala III. aby k nám poslal dva věrozvěsty

Konstantina a Metoděje=> měli šířit křesťanství => donesli k nám slovanský liturgický

Jazyk => staroslověnština se stala základem makedonského nářečí

hlaholice => písmo které vytvořil Konstantin z malých písmen řecké abecedy

Proglas

-předzpěv

-veršovaná předmluva k překladu evangelia

– napsal to Konstantin

 

Chci raději pět slov pověděti

a svým rozumem je říci,

aby i všichni bratři rozuměli,

nežli deset tisíc slov nesrozumitelný.

 

Pananské legendy

-život Konstantina a Metoděje

– sepsali je jejich žáci => oslavují jejich skutky a činnosti

 

Kyjevské listy

-nejcennější rukopis psaný hlaholicí

-pochází z r.900

 

Paterik

-knihy otců => vyprávění o mniších

 

Pražské hlaholické zlomky

-rukopis psaný hlaholicí, který se u nás dochoval => 2 pergameny

 

Staroslověnština

 • 9.-10. st. => hlavním jazykem je staroslověnština
 • 10.st. => začíná se objevovat latina
 • 2. pol. – 11. st. => soupeření staroslověnštiny a latiny
 • 2 pol. 11.t. => stagnace staroslověnštiny
 • 12. st. => pouze latina => začátek češtiny
 • 13. 14. st. => pouze čeština
 • Hlavním útvarem se stala legenda =>vypráví o životě svatého, o jeho skutcích a zázracích

 

Legenda o svatém Václavu

-první staroslověnská legenda

-oslava knížete Václava

 

Legenda o svaté Ludmile

Druhá legenda o svatém Václavu

 

-první duchovní píseň => Hospodine, pomiluj ny

 –druhá duchovní píseň => Svatý Václave

 

Latinská literatura

-vznikají legendy a kroniky => dílo ve kterém autor zachytil událosto chronologicky

 

Život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily (Kristiánova legenda)

-obhajuje staroslověnskou kulturu => nejvýznamnější dílo té doby

 

Kodex Vyšehradský

-korunování Vratislava I. (nedědičný český král)

 

Vita Minor

-legenda o sv.Prokopovi => opat sázavského kláštera

 

Verše o utrpení sv. Vojtěcha

Chronika Boemorum ( Kronika česká)

-sepsal ji Kosmos =>děkan svatovítské kapituly

-má 2 díla a 3 byl nedokončen

-začíná stavbou Babylonské věže, české pověsti a dovede to až do své současnosti

=> jako zdroj měl vyprávění starců, svědků a jeho vlastní zkušenosti

 

Dalimilova kronika

-autor není známý ale nejspíše ji sepsal velmi vzdělaný šlechtic

-silně vlastenecká, veršovaná a psaná česky

 

Alexandria

-autor je neznámý => je psán vysokou češtinou => určen pro šlechtice  

český epos věnovaný velkému panovníkovi

-námětem je život Alexandra Makedonského

 

bohemika => ojedinělá česká slova mezi latinou

glosy => poznámky na okraj (mezi řádky)

 

Literatura 14.st.

-měl 4 manželky

– r.1348 založení Karlovi univerzity

Legenda o svaté Kateřině

-vysoký styl => veršovaný

-byla umučena pro svou víru =>pohrdala pohanským císařem a rozbila jeho

argumenty

 

Legenda o svatém Prokopovi

asketický poustevník (bez potřeb)

-ochránce Čechů před rozpínavostí cizinců

 

Drama

-divadelní hra => vyvíjelo se z latinských textů v evangeliích

-nejdříve se to hrálo před kostelem poté i uvnitř

 

Hra tří Marií

-jdou vonnými mastmi pomazat tělo Krista => cestou potkají anděla, který

Jim řekne, že vstal z mrtvých

 

Mastičkář

-dílo se vyvinulo z dramatu tří Marií

-veršované drama psané satirou

-dochován pouze zlomek

 • Smil Flaška z Pardubic

 

Nová rada

                -král lev si pozval zvířata aby mu poradili jak vládnout => hájení české šlechty

=> lev vyobrazuje Karla IV.

-dílo je psané veršem

 

Žákovská poezie

-díla tvořila studenti =>žáci putovali po školách a šířili ji

-psali latinsky a míchali to národním jazykem

makronský verš => každý verš je psán jiným jazykem

 

Píseň veselé chudiny

Líčení bídy středověkého studenta

 

Podkoní a žák

-satirická skladba => cílem je pobavit

-podkoní s žákem se hádají a každý obhajuje svou pravdu => hádka končí

rvačkou

 

Satira

-kritika sociálních a hospodářských poměrů

 

Hradecký rukopis

-autor je neznámý

-má několik částí : -Desatero kaznie Božie

-Satiry o řemeslnících a konšelích

-Bajka o lišce a džbánu

 

Nauková literatura

-rozvoj díky Karlově univerzitě => enciklopedie a slovníky

 • Bartoloměj z Chlumce

 

Glosář

-latinsko-český slovník => veršovaný

 

Vokabulář

Bohemář

 

Vita Caroli

-vlastní životopis Karla IV. => psán už od jeho dětství

-byl psán latinsky

 

Tkadleček

-vrcholová skladba české umělecké prózy

-autor neznámý => znalec antiky a církevních spisů

-personifikace lásky, nevěry a neštěstí =>nevěra milé kde se hádka stává

obecnější => smyl lidského života => spor rozsoudí Bůh a zvítězí neštěstí

 • Jan ze Žatce

-městský notář => získal privilegia a vážnost

-ze Žatce odešel r.1411

 

Oráč z Čech

oráč se pořád hádal s manželkou a nakonec mu ji vzala smrt => filosofické dílo

 

Počátky reformního hnutí

 • Krize ve společnosti => lidé, kteří jsou chudí vidí lesk a krásu církevního bohatsví => církev dochází k úpadku => rozkol =>úsilí o reformu => Karel IV. Církev podporoval ale viděl její úpadek => kněží nežijí podle Bible
 • 1409 vydal Václav IV. Dekret Kutnohorský
 • 7.1415 upálení mistra Jana Husa
 • 1419 – 1.Pražská defenestrace (vyhazování velkých pánů z oken)
 • 1420 Pražské artikuly => program Husitů
 • 1470 byla objevena 1.česká tištěná kniha => Trojanská kronika

 

 • Konrád Waldhauser

-kázal a psal německy

 • Matěj z Janova

Pravidla Starého a Nového zákona

 • Jan Milíč z Kroměříže

-kázal i 5x denně

Antikrist

 • Tomáš Štítný ze Štítného

Knížky šestery o obecných věcech křesťanských

Řeči besední dětem

       -řeči sváteční a nedělní pro děti

-r.1402 kázal v Betlémské kapli

-r.1411 byl prohlášen za odpadlíka => odešel na Kozí hrádek u Tábora

-r.1414 byl přizván na koncil v Kostnici => 6.7.1415 byl upálen

        Výklad viery, Desatera a Páteře

        Dcerka

               -rady dívkám

Knížky o svatokupectví

                -kritika prodeje odpustků

O církvi

                 -tvrdil že hlavou je Kristus nikoli papež

O 6 bludech

                  –traktát => středověká náboženská nauka

            Postila

výklad Bible

           Husovy listy

                  -listy, které psal hlavně ve vězení v Kostnici

O českém pravopise

                   -diakritický pravopis => odstranil spřežky

 

Husitská literatura

Jistebnický kancionál

        Budyšínský rukopis

               -žaloba koruny české => hádání Prahy s Kutnou Horou

 

 

 • Vavřinec z Březové

           Husitská kronika

           Píseň o vítězství u Domažlic

 

-myslitel a kritik společnosti => na jeho myšlenky navázal Jednota bratrská

-blízký vztah k lidovému prostředí => vycházel z četby Bible

-odmítal jakékoliv násilí a uznával jen duchovní boj

 

O boji duchovním

           O trojiem lidu řeč

                  -odsuzuje dělení společnosti do 3 skupin

 

Sviet Viery

                   -jeho nejrozsáhlejší spis => Postila