Babička – rozbor díla k maturitě (3)

rozbor-díla

 

Kniha: Babička

Autor: Božena Němcová

Přidal(a): Pavka

 

 

LITERÁRNÍ TEORIE

Obecná charakteristika literárního díla

 • První vydání: 1855
 • Žánr: povídka
 • Druh: epika
 • Nedějová próza
 • Řadí se do českého literárního realismu, i když má ještě i rysy romantické
 • Prvky idealizace
 • Prvky autobiografie

 

Organizace jazykových prostředků

 • Jazyk je střídmý, bez užití metafor
 • Rozsáhlé popisy osob, prostředí
 • Dlouhá souvětí
 • Bohatě užito archaických, nářečních výrazů, lidových obrazů
 • Vypravování se přibližuje mluvené řeči právě použitím lidových rčení

 

Jazykové prvky:

 • zdrobněliny: babička, vesnička
 • eufemismus: odpočívá v chladné zemi
 • místopis: Vídeň
 • zastaralé slovo: všickni
 • enumerace: syn a dvě dcery
 • inverze: Nevím, jak se mi tam líbit bude
 • oslovení: moje holátka
 • archaismus: mezulánka (sukně s varhánky)
 • epizeuxis: dávno, dávno …

 

Tematická výstavba díla

 • Vypravěč  –  jednotlivé obrazy vypráví určitá osoba
 • Děj a kompozice
 • Nejednotný děj – je to řada obrazů z venkovského života, které jsou spjaty ústřední postavou
 • Kompozice – dvě dějová pásma
 • Příjezd babičky
 • Od 8.kapitoly asi rok na Starém Bělidle, obraz života ve všech ročních obdobích
 • Prolog – vzpomínka na babičku, její oslovení
 • Epilog – poslední dny babiččina života, pohřeb
 • Epizoda – příběh Viktorky

 

Stručný obsah:

 • autorka vzpomíná na vlastní dětství a svou babičku, vše doplněno a rozšířeno o poznání lidového života, hlavně na Domažlicku
 • Vše je uspořádáno do obrazů – např.
  • příjezd babičky na Staré Bělidlo k Proškovým, její všední den, popis  její světničky
  • hosté na Starém bělidle, návštěvy ve mlýně, cesty do myslivny,
  • návštěva zámku, rodinné slavnosti, pouť
  • příchod pana Bayera – vypravuje o životě na horách
  • vypravování dětí o škole
  • popis jednotlivých ročních období, a typická činnost a způsob života během nich – jaro – povodeň, podzim – dračky, Mikuláš, zima –  štědrovečerní zvyky, masopust, léto – dožínky
  • o Viktorce a jejím osudu
  • líčení babiččiny smrti a jejího pohřbu

 

Hlavní postavy

postavy z venkovského prostředí (vlastně protiklad k zámku)

 • Babička Magdalena Novotná – prostá, moudrá, zkušená, laskavá, pracovitá, obětavá, starostlivá, vztah k přírodě, zvířatům, k vlasti,
 • Barunčiny rodiče – Proškovi (Panklovi) – matka málomluvná, zpanštělá, otec srdečný, přímý, sdílný, tyto postavy jsou úmyslně dány do protikladu
 • Děti – Barunka – autorka, zvídavá, bystrá, citlivá
 • Jan, Vilém, Adélka – bezstarostné, hravé
 • Mlynář, Kristla a Jakub, rodina Kudrnova, Viktorka – postavy z okolí, lidové typy

 

postavy z panského stavu – postavy jsou idealizované

 • Paní kněžna Kateřina Zahaňská – koná dobré skutky, má ráda babičku, vidí v ní svůj vzor
 • Komtesa Hortensie
 • Služebnictvo na zámku

 

Místo a doba děje

 • Ratibořice – Staré bělidlo, Domažlicko, 1.pol.19.stol.

 

Význam sdělení – hlavní myšlenka díla

 • Autorka dílem chtěla ukázat harmonický život prostých lidí, dokonalého člověka jako vzor lidskosti a ušlechtilosti.

 

LITERÁRNÍ HISTORIE

Společensko-historické pozadí

 • Doba národního obrození od 70.let 18.stol. do 40.let 19.stol
 • V sázce bylo přežití národa
 • Dobrovský, Klicpera, Šafařík, Čelakovský, Erben, Palacký

 

Autor: Božena Němcová

 • Česká spisovatelka
 • Narodila se ve Vídni v roce 1820  do rodiny panského kočího a české služky
 • Své dětství prožila v Ratibořicíc u České Skalice – zde na ni měla velký vliv babička – Magdalena Novotná – maminka maminky. Ovlivnil ji i pobyt v německé rodině panského správce, kde poprvé přišla do styku s literaturou
 • V 17 letech se na nátlak matky provdala za dvakrát staršího úředníka finanční stráže, stále se stěhovali, měli 4 děti, , manželství nebylo šťastné
 • Když bydleli v  Praze Němcová se  scházela  s představiteli tehdejší české kultury, začala psát a uveřejňovat své básně v časopisech
 • Později se přestěhovali na Domažlicko, kde Němcová začala sbírat lidové pohádky, pověsti, začala se zajímat o sociální situaci obyčejných lidí
 • Její vlastenectví přinášelo rodině nemálo problémů, tajná policie členy rodiny stále sledovala. Po nástupu Bachova absolutismu se jejich situace ještě zhoršila – tehdy Němcová nepřestala ve svém úsilí – vlastenectví
 • V roce 1850 byl manžel přeložen do Uher, ale Němcová s ním neodešla, odstěhovala se do Prahy. Manžela v Uhrách několikrát navštívila a využila tyto návštěvy ke shromažďování materiálů, ze kterých potom psala pohádky.
 • V roce 1861 těžce onemocněla, manžel ji přestal posílat finanční pomoc, nastalo velmi těžké období jejího života, zemřel syn Hynek – tehdy vznikla Babička
 • V roce 1862 umírá

 

Dílo:

 • Národní báchorky a pověsti – pohádky, místní pověsti a legendy, hlavní myšlenkou pohádek je rovnost všech lidí, vítězství mravních hodnot nad silou zla
 • Slovanské pohádky a pověsti – napsala je tak, jak je slyšela od vypravěčů
 • Babička
 • Divá Bára – napsáno po vzoru J. K. Tyla
 • V zámku a podzámčí – povídka poukazuje na kontrast mezi krutostí chudoby a marnotratností zbohatlíků
 • Pohorská vesnice – povídka z prostředí chodské vesnice si klade za cíl urovnat vztahy mezi šlechtou a lidem

 

LITERÁRNÍ  KRITIKA

Dobové vnímání literárního díla

 • První zpracování Babičky vyšlo v roce 1855. Do dnešní doby se Babička dočkala na 350 vydání a byla přeložena do více než 20ti jazyků. Různá vydání ilustrovali různí výtvarní umělci, např. A. Kašpar.
 • Dílo se stalo podkladem k libretu opery K. Kovařovice Na Starém bělidle.
 • Dílo bylo třikrát zfilmováno.  Nejznámější filmovou adaptací je Babička v režii A. Moskalyka z roku 1971, kde babičku ztvárnila J. Kurandová a Barunku L. Šafránková

 

Kritika

 • Dílo okamžitě přijato velice kladně, a to jak literárními kritiky tak i čtenáři.
 • Čtenáři její pohádky a povídky zařadili do zlatého fondu české literatury.

 

Posouzení aktuálnosti tématu a zpracování daného literárního díla

 • V knize je popisován život obyčejných lidí zcela věrohodně, a to je důvod, proč by si měl člověk toto dílo přečíst, ab věděl o svých kořenech, odkud vzešel.
 • Jasně je zde poznat, co je zidealizované, jak by to mělo být a nikdy nebylo.

 

SROVNÁNÍ DÍLA S VYBRANÝM DÍLEM Z FORMÁLNÍHO ČI TÉMATICKÉHO HLEDISKA

 • Babičku jsem nedokázal přečíst celou, byl na mě moc složitý text – dlouhá souvětí, obsáhlé popisy. Vybrala jsem si jen určité části – obrazy.
 • Viděl jsem dvě filmové adaptace, z roku 1971 se mi moc líbila – zhlédl jsem ji několikrát.

Další podobné materiály na webu: