Edison – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: Edison

Autor: Vítězslav Nezval

Přidal(a): Howky, Dianočka

 

 

Autor: Vítězslav Nezval

V. Nezval byl básník, prozaik, vůdčí představitel avantgardní poezie v první polovině 20. století, poetismu a surrealismu. V roce 1953 byl jmenován národním umělcem Československé republiky, byl držitelem zlaté medaile Světové rady míru. Dětství prožil Nezval v Šarnikovicích, kde jeho otec působil jako učitel. Gymnázium vystudoval v Třebíči, FF UK nedokončil. Krátce byl zaměstnán v Masarykově naučném slovníku pak žil s menšími přestávkami volně jako spisovatel. V letech 1928 – 29 byl Nezval dramaturgem Osvobozeného divadla. V letech 1945 – 51 vedl filmový odbor ministerstva informací.

 

Základní údaje

 • Žil v letech 1900 – 1958. Dílo vzniklo roku 1928.
 • Nezval byl vůdčí osobnost avantgardy a patřil ke spolku Devětsil. Edison je lyricko-epická skladba, která vzniká v meziválečném období a vyvrcholí ji období zvané poetismus. Báseň vyšla jako součást básnické sbírky Básně noci.
 • Vítězslav Nezval byl politikem, členem Devětsilu, psal pro noviny a pracoval jako dramaturg. Jeho tvorba je různorodá, protože na něj během života působilo několik uměleckých směrů. Podílel se na spoluzaložení poetismu, dále na něj měl vliv surrealismus, socialistický realismus a další směry 1.poloviny 20. století. Edison je považován za stěžejní dílo poetismu.
 • Rozdíl Seiferta a Nezvala je například v tématech děl, Seifert se zaobírá i válkou a píše i více melodicky a zpěvně.

 

Další tvorba:

 • Pantomima (1924)
 • Absolutní hrobař (1937)

 

Společenské-historické pozadí

Politická situace:

 • Doba 1918-1928. Československá republika se musela v této době potýkat s vážnými problémy. Až použití síly a podpora mocností Dohody zajistily republice území Těšínka, jižního Slovenska a pohraniční území s početným německým obyvatelstvem. Součástí nového státu se stala i Podkarpatská Rus. Národnostní menšiny tvořily třetinu obyvatelstva Československa.
 • Rychle přišlo rozhodnutí o státní formě.
 • Prvním prezidentem byl zvolen T. G. Masaryk.
 • Demokratická země (v té době jedná z mála).
 • Vzniklo množství politických stran.
 • Byla zaručená základní občanská a politický práva všem občanům.
 • Spolupráce s Francií a VB.
 • Docházelo k ekonomickému zlepšení.
 • Toto období dostalo název „zlatá léta“-
 • Domácí věda navázala kontakt s evropským prostředím.

Umění:

 • První léta po vzniku samostatného Československa byla ve znamení hledání reprezentativního národního stylu. Vznikl specifický český stavební sloh rondokubismus např. v malířství se rozvíjely avantgardní směry jako kubismus. Po válce se také objevil zájem o obnovení dávných sochařských tradic příklonem k novoklasicismu a pokračoval vliv sochařské školy Josefa Václava Myslbeka.

Literatura:

 • Na konci první větové války vstoupila do literatury generace spisovatelů narozených v 90. letech 19. století. Válečné prožitky přivedly tyto autory na jedné straně ke zvýšené vnímavosti iracionální a temné stránky lidského bytí, na druhé straně pak k zájmu o sociální otázky.  Změnil se účel literatury. Ztratila svoje vlastenecké poslání a naopak se plně rozvinula její estetická funkce, přičemž literáti přestali být vnímaní jako buditelé zodpovědnosti za osud národa.

 

Rozbor díla: Edison

 • Téma: Edisonův přínos společnosti
 • Literární druh: lyricko-epická skladba
 • Literární žánr: báseň
 • Literární směr: poetismus

 

Celková charakteristika díla:

Báseň, ovlivněná doznívajícím poetismem, patří k vrcholům autorova prvního tvůrčího období. Básník zde zhodnotil své dosavadní umělecké zkušenosti v oblasti výrazové i významové výstavby. Odvážná obraznost, celé trsy neobvyklých metafor se zde slučují s „máchovskou výmluvností“ a pečlivě vykrouženou formou. Nejedná se o typickou avantgardní oslavu technické civilizace a jejího hrdiny, geniálního amerického vynálezce, neboť do prvoplánového okouzlení moderním světem neustále pronikají refrénovitě se opakují motivy smutku a existenciální úzkosti ze života i smrti, diagnozované už vstupním veršem („Naše životy jsou truchlivé jak pláč“) a vyúsťující v ambivalentní životní pocit.

 

Dělí se na 5 zpěvů:

 • 1.zpěv: autor jde z herny domů a potká sebevraha, který zde vystupuje jako symbol (beznaděj, řešení)
 • 2.zpěv: zaobírá se Edisonovým mládím a porovnává se s ním
 • 3.zpěv: zabývá se technikou a vynálezy
 • 4.zpěv: přemýšlí nad smyslem života
 • 5.zpěv: navrací se do reality do svého bytu

 

Myšlenka:

 • Uvažuje nad smyslem života a na tom, co po lidech zůstane po smrti

Autor popisuje cestu z herny domů a příchod do domu, mezitím jsou prokládány části ohledně Edisonovy tvorby a života a končí to zase návratem do domu autora.

 

Postavy

 • Nezval – píše subjektem lyrického mluvčího ( jeho hlas tvoří pozadí veškerého dění, vypráví a komentuje příběhy, osoby přivádí na scénu tak, že je charakterizuje a cituje)
 • Edison – symbol, zástupce pokroku techniky

 

Jazyk

 • Píše spisovným jazykem, používá volný verš, který se rýmuje. Užit je rým sdružený, podle struktury AABB. Používá jedenáctislabičný a dvanáctislabičný verš s trochejskou stopou.
 • Dílo je rozděleno na 5 částí.
 • Báseň je polytematická a je postavena na protikladech např. básník-sebevrah. Samotná postava Edisona má vést k asociacím s protikladem.Například u žárovky světlo-tma, den – noc. Nevyskytuje se zde interpunkce.

 

Charakteristika textu:

 • 5 zpěvů, rámcovité
 • lyrický subjekt = básník
 • refrén – na začátku pesimistický, na konci prvního zpěvu se změní v optimistický: Bylo tu však něco těžkého co drtí, smutek, stesk a úzkost z života i smrti. Bylo tu však něco krásného co drtí, smutek, stesk a úzkost z života i smrti. Bylo tu však něco krásného co drtí, odvaha a radost z života i smrti.
 • polytematičnost (= uvolnění dějových souvislostí, spontánní proud představ)
 • sdružený rým
 • 11 a 12 slabičný verš s trochejskou stopou
 • odstraněna interpunkce

 

Používá několik básnických prostředků:

 • aliterace –  opakování stejných hlásek na začátku slova
 • anafora – opakování stejných slov na začátku verše
 • enumerace – výčet
 • asociace – vznik představy na základě jiné představy
 • metafory – obrazné vyjádření
 • personifikace – zosobnění
 • protiklady – zřetelné na opakovaném refrénu, který se mění
 • zvukomalba
 • kontrasty: den X noc, stín X jas, smutek X radost, smrt X život, hazardní hráč a sebevrah X vynálezce
 • přirovnání

Nejdůležitější stylotvorný prvek představují metafory, řazené k sobě volně, bez interpunkce, asociativním způsobem. Bary jsou připodobňovány monstrancím, lyrický mluvčí se označuje jako „piják světel nočních bárek na Vltavě“ apod. Časté anaforické spojování veršů vyvolává dojem, jako by jeden básnický obraz vyvolával další, a společně tak vytvářejí celé řetězce představ. Oslovení (často i neživých předmětů, které jsou takto personifikovány) dodávají zvláště závěrečným veršům vznosný litanický charakter.

 

Vliv díla:

 • v básni se na jedné straně završují podněty, objevené už civilistickou poezií S. K. Neumanna, na straně druhé předznamenává „melancholický obrat“, který vstoupil do české poezie s počátkem 30. Let u básníků, jako byl F. Halas, V. Holan nebo J. Zahradníček. Částečně tedy zaujímá obdobnou pozici jako časově souběžná a v tomto směru ovšem důslednější PANACHIDA V. Závady (1927). Celek Nezvalova díla vyvolává praktický dodnes rozporné reakce. Je oceňována básníkova dovednost a jazykové mistrovství, současně jsou však zaznamenávány hluboké kvalitativní propady, reprezentované zejména jeho angažovanou poválečnou poezií. Ani Nezvalovy postoje občanské nebyly vždy zcela jednoznačné. Přes sví komunistické zanícení se v 50. letech, v době mohutného tažení proti katolickým básníkům, zastal J. Demla.

 

Okolností vzniku díla: 

 • EDISON vznikl během básníkova pobytu u rodičů V Dalešicíh na podzim roku 1927. Knižně vyšlo dílo poprvé samostatně v roce 1928, od roku 1930 pak jako součást souboru BÁSNĚ NOCI.