Funkční styly (2)

 

 Jméno: Funkční styly

 Přidal(a): AndreaCh

 

 

FUNKČNÍ STYLY:

 • Prostě sdělovací
 • Publicistický
 • Odborný
 • Administrativní
 • Umělecký

 

Prostě sdělovací styl

 • hovorový, styl každodenní komunikace; jde o útvary:
  • MLUVENÉ-diskuze, přípitek, blahopřání, tel. hovor;
  • PSANÉ-soukromý dopis, SMS, vzkaz, pozvánka na akci, program kina
 • struktura textu: řazení motivů-nahodilé (jak nás napadne myšlenka)
 • časté používání stejných výrazů-synonyma (používání stejného slova)
 • kontaktové a navazovací prostředky-viď, že
 • užívání výplňkových slov-jako, jakoby, takže, jéé,e
 • hovorová slova-frazémy (bílý jako stěna)
 • citově zabarvená slova (ježíš to je drahoušek)
 • hovorová čeština-obecná, nářečí, slang, vulgarismy (argot)-spisovný jazyk působí nepřirozeně
 • běžná komunikace

 

Administrativní

 • styl úředních jednání
 • spisovný jazyk, ustálené formulace-výrazy (předem děkuji za vyřízení)
 • zhuštěné vyjadřování-nejvíce informací narvat do jedné věty
 • zkratky-paragraf, firma
 • nepůvodní předložky (vzhledem k…; v souladu s…; za účelem …)
 • útvary-životopis, vyhláška, úřední dopis, žádost, oběžník, posudek

 

Odborný styl

 • slouží k co nejpřesnějšímu faktu a poznatků, chce poučit adresáta
 • vědecký-pracuje s velkým množstvím termínů (cizí původ, latina)
 • populárně naučný-obrací se k laickému adresátovi, užívá základní pojmy, nezabíhá do detailu, hlavní je pochopit to nejpodstatnější (důležité)
 • učební styl-má vzbudit zájem, odborné poznatky předává tak, aby jejich výběr rozsah, způsob předání odpovídali věku adresáta

 

Umělecký styl

 • působí na estetické a citové vnímání adresáta
 • novela; román-přináší subjektivní pohledy
 • struktura-téma o čem je;
 • motiv, jazykový plán, kompozice díla (chronologická, retrospektivní, rámcová, paralelní)
 • literární druhy-epika, lyrika, drama
 • próza-kapitolami odděleno, z vrchu dolů
 • poezie-básně (verše)

 

Publicistický styl

 • jeho cílem je získávat a přesvědčovat čtenáře
 • působí emotivně-seriózní novinařina, bulvární (tisk, internet)
 • expresivní výrazy (familiérní), vulgarismy, vulgarismy
 • snaha šokovat, vlastní názor autora-snaží se ho vnutit
 • Publicismy:
  • automatizované – slovní spojení, které se často používají v televizi, odborná veřejnost, (moc často používaný výraz-klišé)
  • aktualizované – záměrně použitá slova v nové situaci, mají text ozvláštnit, jsou nečekané, emocionální pojmenování
  • aliterace
  • užití shodných přívlastků, místo vedlejších vět-hokejové zlato
 • zpráva, sloupek, recenze, fejeton, glosy, článek, reportáž, interview, úvodník (editorial)