Humanismus a renesance v evropské a české literatuře

literatura

 

Jméno: Humanismus a renesance v evropské a české literatuře

Zařazení: Sloh

Přidal(a): Betty21

 

Humanismus a renesance v evropské a české literatuře

 • společenské podmínky vzniku renesance a humanismu
 • hlavní představitelé evropské renesanční literatury / Itálie, Francie, Španělsko, Anglie /
 • sonet, novela, villonská balada
 • český humanismus, literární tvorba česká a latinská
 • vzniká v Itálii koncem 13. století, u nás 16. století (spíš jako humanismus)
 • umělecký směr od slova renovo = znovuzrození, obrození, došlo k renesanci antické kultury
 • vznikla jako důsledek ekonomického rozvoje
 • došlo k námořním objevům
 • Itálie bohatla přívozem ze zahraničí (sklo, hedvábí)
 • vzniká nový umělecký směr a nejkrásnější díla
 • renesanční autoři zpětně studovali antické autory, obnovili antickou filosofii, morálku, vrátili s ke krásné klasické latině (cicerónské).
 • s renesancí pokračoval humanismus
 • renesance i humanismus otřásli středověkou autoritou církve
 • vše co se studovalo bylo okolo Boha (studia divina), humanismus se chtěl také věnovat člověku (studia humana)
 • byl vynalezen knihtisk Johann Gutenberg 1455 (inkunábule)

 

MALÍŘSTVÍ

 • Leonardo Da Vinci
 • Rafael Santí
 • Michelangelo Buanaroti

 

ASTRONOMIE

 • Galileo Galilei – měl být za své myšlenky upálen „….a přece se točí…“
 • Mikoláš Koperník
 • Kepler

 

LÉKAŘSTVÍ A MEDICÍNA

 • první pitvy (utajené)
 • zjistili, že tělo není tvořeno z duše => to se nelíbilo církvi

 

Španělská renesance

MIQUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

 • smutný život, téměř celý život žil v chudobě, věčně byl bez finančních prostředků
 • jednu ruku měl ochrnutou
 • byl zařazen do zchudlé španělské šlechty
 • piráti ho zajali a odvlekli do Alžírska – do otroctví, prosil přátelé, aby ho vykoupili, stalo se 5-ti letech
 • Důmyslný rytíř Don Quiote de la Mancha
  • Don Quiote, věčný snílek, který miloval rytířské romány
  • jako rytíř měl sluhu – Sancho Panza=> byl pravý opak dona Quiota
  • prožíval každý den naplno
  • musel mít dámu svého srdce = špinavá služka, vysnil si z ní dámu a pro ni se vydává do světa na koni – Rosinanta
  • vždy se vrací domů potrhaný, zubožený – scéna z větrných mlýnů
  • tragikomický román

 

LOPE DE VEGA

 • stojí u zrodu španělského dramatu
 • psal hry ze současnosti (mají menší uměleckou úroveň – frašky)
 • „ Plášť a meč“ – náměty jsou láska a čest
 • Fuente ovejuna“ = ovčí pramen
  • hra ze španělských národních dějin
  • despota tyranizuje vesničany, když jeho tyranie dosáhne vrcholu, vesničané ho  zabijí. Jsou vyslýchání králem (mučeni), který se ptá ,kdo ho zabil a oni všichni  společně odpovídají „Fuente ovejuna“

 

Italská renesance

DANTE ALIGHIERI

 • byl Florenťan, zapletl se do boje mezi italskými městy
 • „ Božská komedie– epos
 • rozdělen na tři části:
  • Peklo
  • Očistec
  • Ráj
 • autor prochází těmito částmi s Vergilius (antický autor) – ztělesnění rozumu, s Beatricie – jeho životní láska, ztělesňuje krásu, je krásná uvnitř i venku, nakonec je         zbožněna a stává se andělem.
 • všichni 3 prochází peklem, vidíme zde utrpení svých nepřátele. Poté očistcem a           zastaví se na prahu ráje, kde nemůže vstoupit Vergilius, protože je to pohan.

 

FRANCESCO PETRARCA

 • jeho láskou je Laura, pro kterou psal všechna svá díla
 • je autorem sonetů = znělky (schéma 4-4-3-3)
 • Sonet, znělka se skládá ze 14 veršů, ty jsou rozčleněny do 2 čtyřverší / kvartet/ a dvou trojverší /tercet/
 • mají milostný charakter
 •  „Zpěvník“ (Sonety Lauře)

 

GIOVANNI BOCCACIO

 • byl prozaik
 • je autorem nového prozaické útvaru novela = kratší prozaický útvar s jednou dějovou linií a menším počtem osob.
 • napsal sto novel
 • Dekameron“- novela, z Florencie utíká před morem 10 mladých lidí, aby zkrátili dlouhou chvíli povídají si po deseti dnech 10 příběhů. Ve velké většině je žena                                        nevěrná svému muži, ale nadána svým důvtipem – svého muže přelstí. V menší části jsou sluhové, kteří přelstí své pány.

 

Francouzská renesance

FRANCOIS VILLOON

 • 1.prokletý básník, žil bohémským životem
 • nerespektoval žádné společenské konvence
 • jméno má po svém strýci, díky němu studoval na Sorbonně, rodiče nepoznal
 • dostává se pod šibenici ( krádež stříbrných svícnů), byl omilostněn, ale byl vyhnán na 10let z Paříže
 • neví se kdy zemřel, ani co s ním bylo
 • byl neobyčejně inteligentní, básnicky nadaný
 • prozaik
 • autor útvaru villonská balada (franc. balada)
 • 8 veršovaná
 • každá sloka má poslání = refrén, vystihuje hlavní myšlenku sloky
 • všechny verše nejsou milostné, v některých se zpovídá (očišťuje)
 • „Velká testament“– velká závěť
 • „Malý testament“ –malá závěť
 • „Balada o tlusté Margot“
 • Psala o něm Jarmila Loukotvá, román Navzdory básník zpívá.,

 

FRANCOIS REBELAIS

 • představitel renesanční satiry
 • kritik středověku
 • Gargantua a Pantaguel“- román
 • jména dvou obrů – otec a syn
 • zesměšňuje prostřednictvím obrů středověk, převážně středověké školství, které bylo založeno na scholastice – výuka z paměti církvi

 

Anglická renesance

WILLIAM SHAKESPEARE

 • veličina světového dramatu
 • podílel se na založení Alžbětického divadla
 • odešel do Londýna, kde působil v divadelní společnosti
 • pochází i zemřel ve Stratfordu nad Avonou
 • je autorem 36 nebo 37 dramat, komedií, historických her
 • klasik v tragédiích
 • postavy jsou dramaticky silné, vědí co chtějí, žijí naplno, prožívají city,
 • vnitřně silné postavy jsou ženy
 • motiv- lidská společnost
 • jeho dramata jsou veršovaná – blankverses
 • řeší základní filosofické otázky lidského života
 • tvůrčí období se dělí na 3. části

1.část – šťastné

 • komedie
  •  „Zkrocení zlé ženy“
  • „Sen noci Svatojánské“
  • „Veselé paničky Windsdorvské“
  •  „Mnoho povyků pro nic“
  • „Komedie plná omylů“
 • hry
  • „Jindřich IV.“
  • „Jindřich VI.“
  • „Richard III.“

2.část – tragické

 • tragédie
  • „Romeo a Julie“
  • „Hamlet“ zjevuje se na hradbách
  • „Othello“ tragédie o žárlivosti, Jago neustále krmil žárlivost, zásluhou Jaga Othello
  •  „Král Lear“ král má 3 dcery a neumí rozdělit majetek
   • tragédie otcovské lásky
   • když je však nemocen, ujme se ho třetí dcera
  • „Mackbeth“- o mužské cti, věrnosti, zrada

3.část – smíření se životem

 • pohádkové hry
  •  „Zimní Pohádka“
  • „Bouře“

 

Český humanismus

U nás 15. -16. století, rozdělujeme ho na 3. části podle jazyka ( latinský, český, exilový nebo-li emigrantský)

1.latinský

JAN CAMPANUS VODŇANSKÝ

 • rektor Karlovy university
 • středověký milostný básník
 • byl vlastencem, nepřenesl přes srdce, že se UK zmocnili Jezuité

 

JAN Z RABŠTEJNA / 1434 – 1473/

 • „Dialogus“- dialog 3. českých šlechticů různými politickými názory

 

BOHUSLAV HASIŠTEJNSKÝ Z LOBKOVIC / 1461 – 1510/

 • jeho verše jsou volné, nemají rým
 • Satira k sv. Václavu“ – kritika poměrů v českých zemích

 

2.český – národní humanismus

 • byl pěstován vzdělanými měšťany a užíval uměleckého jazyka češtiny.

 

VIKTOR KORNEL ZE VŠEHRD / 1460 – 1520/

 • právník, působil na pražské Universitě
 • zanechal po sobě právnický spis
 • „Knihy devatery“– (O právních, súdiech i o dskách země české knihy devatery)
  • přeložil Jana Zlatoústého – náboženský spis, napsal k němu předmluvu
  • „Knihy o napravení padlého od Jana Zlatoústého“ -, vytyčil zde požadavek, aby český vzdělanec usiloval o rozvoj česky psané literatury, aby čeština byla                           vypracována na úroveň klasické latiny.
  • předmluva = program českého humanismu

 

VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN

 • byl nadán vypravěčským talentem
 • „Kronika česká“- historicky nevěruhodná, chtěl se zavděčit katolickým panovníkům (viz. Dalimil)

 

DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA

 • přednášel v historii na Pražské universitě
 • oženil se a musel přestat přednášet
 • oženil se s dcerou Melantricha
 • stal se vydavatelem a nakladatelem u Melantrichů
 • než něco vytiskl, jazykově to upravil => krásnou češtinou, jeho čeština se stala vzorem jazyka českého
 • zlaté období veleslavínské
 • Kalendář historický“– jeho jediné původní dílo, vždy je den, rok a k tomu chronologická událost

 

JAN BLAHOSLAV /1523 – 1571/

 • první příslušník Jednoty bratrské
 • pochází z Přerova
 • dosáhl vysokého vzdělání na bratrských školách
 • biskup Jednoty bratrské v Ivančicích
 • 1. jazykovědecká díla – česky psaná literatura
  • „Gramatika“ – soubor jeho názorů a postřehů jazyka českého
  • „Filipika proti misomusům“
   • filipika – obranná řeč,
   • misomus – odpůrci vzdělání
 • 2 .hudební díla
  • „Musica“ – má dvě části-spojení teorie s praxí
   • 1.část – je věnována skladatelům
   • 2.část – je věnována zpěváčkům
  • „Šamotulský kancionál“ – nazván podle místa vydání (v Polsku)
   • soubor bratrských písní patřící k Jednotě bratrské 1599
 • Blahoslav přeložil Nový zákon, Starý zákon přeložili duchovní Jednoty bratrské-byla vydána v Kralicích=>Bible kralická (je příkladem nejkrásnějšího českého jazyka, ilustrovaná)

 

3.exilový

JAN AMOS KOMENSKÝ

 • narozen 28.3.1592 v Nivicích u Uherského Brodu
 • dosáhl vysokého vzdělání
 • rodiče mu brzy zemřeli
 • stal se učitelem na vysokých školách
 • 1616 stal se knězem, učil v Přerově na bratrských školách
 • poslední biskup Jednoty bratrské
 • 1620 – Bílá hora – násilná katolizace, Komenský přestává učit a musí se skrývat
 • je to tragická osobnost
 • 1628 vychází Obrozené zřízení zemské (kdo nepřestoupí na katolickou víru, bude mu sebrán majetek nebo musí opustit české země)
 • Komenský emigruje do polského Lešna , zde pracuje na slovníku, pracoval na něm 30 let.
 • z Lešna podniká cesty do ciziny, aby tam pomohl reformovat školství
 • při 30 leté válce Lešno vyhořelo, vyhoří mu knihovna a celá jeho kronika je spálena (psaná ručně)
 • zbytek života prožívá se svou rodinou v Amsterdamu, je pohřben v Naardenu
 • „Listové do nebe“ – jsou to fiktivní dopisy chudých, kteří si stěžují, že bohatí s nimi zle nakládají. Bohatí si stěžují k Bohu, že je chudí neposlouchají.
 • „Labyrint světa a ráj srdce“– filosofický epos, alegorické dílo
  • poutník = Komenský sám, prochází městem a světem, v každé ulici pracuje určitý stav (řemeslníci, písaři…)
  • nejde sám, doprovází ho 2 průvodci: Všudybud=Vševěd a mámení, to mu chce nasadit růžové brýle, aby svět viděl krásně. Komenský si je nasadí nakřivo a vidí svět takový jaký je – vidí, že mezi lidmi panuje závist, lakomost, nečestnost. Je zděšen a utíká do ráje srdce svého, k Bohu.
 • „Kšaft umírající matky Jednoty bratrské“ odkaz Komenského, poslední biskup JB.
 • Spisy pedagogické:
 • „Didaktica magna“ vzdělání přísluší všem dětem, bez rozdílu sociálního a pohlaví
  • má se postupovat od věcí konkrétních až k abstraktním, od jednoduchých až k složitým
  • odstranil bezduché učení
  • odstranit fyzické tresty
  • byl zakladatelem principu názorného učení
  • rozdělil výchovu do 4 stupňů po 6-ti letech
   • 1.stupeň – 0-6 let klín mateřský, škola mateřská ( výchova dětí rodiči a chůvou)
   • 2.stupeň – 6-12 let (základní vzdělání)
   • 3.stupeň – 12-18 let (gymnázium, střední školy)
   • 4.stupeň – 18-24 let (velmi nadaní studenti, universita a cesta do ciziny)
 • „Informatorium školy mateřské“ – je určeno chůvám a matkám jak vychovávat své dítě.
  • pevný citový vztah mezi matkou a dítěte
  • matky mají zpívat, číst, učit barvy,tvary…)
 • „Janua Linguarum reseta“ – (brána jazyků otevřená)
  • první učebnice latiny
  • encyklopedie
 •  „Orbis pictus“ – (svět v obrazech)
  • první názorná jazyková učebnice (celkem 4 jazyků – latina, němčina, uherština, čeština)
  • slovní zásoba vycházela z obrázků
 •  „Schola laudus“ – (škola hrou)
  • dramatizace ve vyučování
  • děti předváděly v hodinách různá řemesla a mluvily latinsky

 

Renesance v Čechách, Moravě a Slezsku:

 • Praha – letohrádek Belvedér, zámek Velké Losiny, zámek Bruntál, Krnov
 • Kratochvíl, Miloš,Václav, Dobrá kočka, která nemlsá