Jak rozebrat neumělecký text

rozbor-díla

 

 Téma: Jak rozebrat neumělecký text

 Zařazení: Literatura

 Přidal(a): Denisa

 

ROZEBRÁNÍ NEUMĚLECKÉHO TEXTU

 • kde by bylo možné text najít (v novinách, na internetu,…) -> čím více, tím lépe
 • pro koho je text určen (pro širokou veřejnost, pro rybáře, pro lidi, kteří se zajímají o sport,…
 • funkce textu (informovat, nalákat,…)
 • funkční styl => určit a najít v tom ty znaky
 • slohový postup (informační, vyprávěcí, popisný, výkladový/řečnický nebo úvahový)
 • slohový útvar (inzerát, reklama, dopis,…)
 • souvislost mezi uměleckým a neuměleckým textem
 • grafická stránka -> zarovnáno na střed, větší mezery,…
  • horizontální členění textu -> dělení na odstavce, kapitoly,…
  • vertikální členění textu -> nejdůležitější informace tučně, kurzívou, podrženo, velká písmena, psáno heslovitě,…
 • připravenost projevu
  • připravený (bez chyb, psáno spisovně,…)
  • nepřipravený (chyby, nespisovné výrazy, opakující se slova,…)

 

JAZYKOVÁ STRÁNKA

 • a) prostředky stylově neutrální
  • jsou tam vždycky -> škola, přihlaste se,… -> všechna slova, která nejsou cizí, odborná,…
 • b) prostředky stylově příznakové pro daný funkční styl
  • termíny, odborné výrazy, hovorové či knižní výrazy, publicistické výrazy (např. utrpěl drtivou porážku),…
 • lexikologie – vše, co se týče slovních výrazů
  • archaismy (zastaralé výrazy)
  • neologismy (novotvary)
  • slang
  • argot (tajná mluva např. vězňů, kolotočářů,…)
  • citově zabarvená slova (miláček, barabizna, brouček,…)
  • odborné termíny
  • knižní výrazy (pakliže, odvětit,…)
  • hovorové výrazy (cédéčko, uherák,…)
  • synonyma (stejný význam)
  • antonyma (protiklady)
  • homonyma (zní to stejně, ale má to jiný význam),…
 • tvarosloví
  • jak jsou slova tvořena (např. trpný rod,…)
 • syntax (skladba)
  • vsuvka (vlastní názor -> např. Iveta, co se mi líbí, dnes nepřišla na oběd.), doplněk, přívlastek (těsný či volný), přístavek (základem je podstatné jméno),…
  • složená slova,…
  • frazém => rčení, přísloví, přirovnání,…
 • a) univerbizace
  • spojení slovních výrazů => např. místo základní škola -> základka (je to i slang)
 • b) multiverbizace
  • opak => např. místo záchranář -> člen záchranné služby
 • a) zkratka
  • např., atd., apod.,…
 • b) zkratkové slovo
  • UNESCO, ČEDOK,… (dá se skloňovat)
 • c) iniciálová zkratka
  • VŠE, EU, DAMU, K. N.,… (nedá se skloňovat)

 

FUNKČNÍ STYLY

1) PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL

a) Charakteristické rysy

 • Vázanost na konkrétní komunikační situaci
 • Plynutí v čase
 • Neopakovatelnost
 • Spontánnost
 • Vliv situace a prostředí
 • Přímý kontakt s adresáty
 • Nevětné výpovědi – znak hovorového jazyka (samozřejmě, …)
 • Nepřipravenost (či pouze malá míra připravenosti)
 • Neoficiálnost (příp. projevy polooficiální)
 • Expresivita
 • Emocionalita
 • Často forma dialogu
 • Neverbální komunikační prostředky

 

b) Jazykové prostředky

 • zejména hovorová čeština => co,…
 • nespisovné útvary národního jazyka:
  • obecná čeština (spisovná čeština)
  • dialekty (nářečí)
  • profesní mluva
  • slang
  • argot
 • spisovný jazyk v prostě sdělovacím stylu působí někdy neadekvátně (nepřiměřeně), v přirozené
  běžné komunikaci se neužívá, častá je kombinace spisovných a nespisovných prostředků

  • prostě vyprávění

 

Slohový postup: informační, vyprávěcí nebo popisný

Slohový útvar: oznámení, zpráva, dopis, běžný hovor, prosté vyprávění, prostý popis,…

 

2) PUBLICISTICKÝ STYL

a) Charakteristické rysy

 • Připravenost
 • Promyšlenost
 • Výstižnost
 • Oficiálnost
 • Prestižnost
 • Reprezentativnost
 • Objektivita
 • Přesvědčivost
 • Jednoznačnost
 • Aktuálnost
 • Rychlost

 

b) Jazykové prostředky

 • Objektivní sdělování informací
 • Automatizované výrazy; Klišé
 • Aktualizované výrazy
 • Shodné přívlastky
 • (Odborná pojmenování)
 • (Podstatná jména, Slovesa)

 

ZDE NIKDY NENÍ NADPIS!!! => VŽDY JE TO TITULEK (či podtitulek)

 

Slohový postup: informační, vyprávěcí, popisný, výkladový (=řečnický) nebo úvahový

 • informační
  • o něčem nás jen stroze informuje
 • výkladový
  • vysvětluje podstatu jevů => např. výklad látky od učitelky apod.
  • princip obrácené pyramidy => pokud mám hlavní myšlenku (důležitou informaci) zachycenou a shrnutou už v nadpisu (popř. lehce rozvinutou v podnadpisu) a pak dopodrobna v tom zbytku… (např. pracovní list co nám dávala Novotná na Vodníka tak jak je tam ten neumělecký text o slepení zlomenin, tak to je krásný příklad principu obrácené pyramidy)

 

Slohový útvar: oznámení, zpráva, dopis, běžný hovor, prosté vyprávění, prostý popis,…

 

1) AKTUALIZACE => něco, co zaujme, snaží se tím obohatit, obnovit ten text -> většinou je to v titulku

2) AUTOMATIZACE => opak, otřepané fráze, běžně se to používá

 

3) ODBORNÝ STYL

a) Charakteristické rysy

 • Připravenost
 • Oficiálnost
 • Monologická forma
 • Zpravidla psaná forma
 • Situační nezakotvenost
 • Jednotné téma
 • Uzavřenost a celistvost obsahu
 • Přesnost
 • Úplnost
 • Propracovanost
 • Jednoznačnost
 • Objektivita
 • Termín

 

b) Jazykové prostředky

 • Výlučně spisovné prostředky
 • Neutrální a citově nezabarvená pojmenování
 • Kondenzace – významová kumulace (nahromadění)
 • Termíny a vypracovaná terminologická soustava
  • jednoznačné, pojmové (nocionální) pojmenování
  • má pojmenovací funkci
  • má poznávací funkci
  • nesmí být expresivní
  • je v oboru ustálený
 • Slohový postup: výkladový, popisný nebo úvahový
 • Slohový útvar: výklad, pojednání, odborný článek, studie, monografie, kritická stať, přednáška, polemika, vědecká diskuze, referát, odborný popis, zákony a výklady k nim, esej,…

 

4) ADMINISTRATIVNÍ STYL

a) Charakteristické rysy

 • Připravenost
 • Převážně písemná forma
 • Předem dané normy
 • Stručnost
 • Srozumitelnost
 • Přehlednost
 • Jednoznačnost
 • Věcná výstižnost
 • Promyšlená struktura
 • Maximální objektivnost
 • Standardizace a schematizace
 • Operativnost

 

b) Jazykové prostředky

 • spisovný jazyk, ale i slang a profesionalismy
 • ustálené formulace
 • zhuštěné vyjadřování (kondenzace)
  • heslovité formulace
  • jednočlenné věty
  • nevětné výpovědi
  • náhrada určitých slovesných tvarů trpným rodem
 • termíny (zpravidla z ekonomické oblasti)
 • zkratky a zkratková slova (užívají se ve snaze o jednoduchost a rychlost)
 • nepůvodní předložky (za účelem, s ohledem na, v souladu s, apod.)

 

Slohový postup: informační nebo popisný

Slohový útvar: úřední oznámení, obchodní dopis, objednávka, formulář, dotazník, životopis, posudek, žádost,…

 

5) UMĚLECKÝ STYL

a) Struktura (plány)

 • Plán tematický (hlavní téma a námět)
 • Plán jazykový (volba jazykových prostředků řízená uměleckým záměrem autora)
 • Plán strukturní (uspořádání jazyk. prostředků tak, aby se docílilo celkového působení uměleckého díla)

 

b) Jazykové prostředky

 • Stylizace
 • Poetismy (básnický přívlastek)
 • Figury
 • Obrazná pojmenování (tropy – zástupky)

 

Slohový postup: vyprávěcí, úvahový, výkladový nebo popisný

Slohový útvar: esej, vypravování,…