R.U.R. – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: R.U.R.

Autor:  Karel Čapek

Přidal(a): Filip Sochor

 

Karel Čapek

 • 1890 – 1938
 • spisovatel, novinář, politik
 • próza, drama, fejetony…
 • bratr Josef a sestra Helena (podle ní i Helena Gloryová -> Helena robotka)
 • poznamenán 1. sv. válkou 1914 mu bylo 24 (nebyl odveden na frontu) působily na něho hrozivé zprávy z novin oznamující sta tisíce mrtvých, stroze píšící o smrti a hrůze války
 • válka využívala nejmodernější techniku k zabíjení – u Čapka vyvolalo pocit nedůvěry v moderní techniku, odpor
 • Čapek je okouzlen civilismem (pokrokem, tím, co lidstvo dokázalo), ví, že lidské schopnosti mohou jít hodně daleko, začíná přemýšlet, co by se stalo, kdyby lidstvo nedokázalo ovládat své vynálezy → může to znamenat zbraň, která může zničit lidstvo
 • nedůvěra v převratný pokrok
 • nemá rád válku – kde pokrok vede k ničení lidstva (stejně jako v knize)
 • s R.U.R. se stal světově proslulým
 • od války trpěl poruchou míšních nervů, lékaři mu nedávali šanci na dlouhé dožití -> vážil si lidského života a v každém díle jej uctíval a vyzdvihoval nade vše
 • 1938 byl navržen na Nobelovu cenu za literaturu
 • jeho tvorba v rozmezí 20 let – mezi světovými válkami
 • první prózy vydal společně se starším Josefem (1916) a poslední román těsně před smrtí 1938
 • patří k nejčtenějším autorům v Česku
 • 25.12.1938 Karel Čapek zemřel – NC se nedočkal

Další díla

 • Loupežník 1920 komedie, plas s J. Čapkem, před válkou, dopsal sám po válce
 • Ze života hmyzu – 1921
 • Věc Makropulus – 1922
 • Továrna na Absolutno – 1922
 • Italské listy – 1923 fejeton
 • Anglické listy – 1924 fejeton
 • Krakatit – 1924 román
 • Válka s Mloky – 1936
 • Bílá nemoc – 1937, jedno z posledních Čapkových děl, objevuje se tu boj proti fašismu
 • Matka – 1938

 

Historický kontext:

 • 20. století – století techniky (tv, vlaky, auta, rádio,….) člověk se stává na technice závislý
 • nový směr v literatuře – civilismus
 • u nás se nebojovalo, vznik ČSR, vzrůst hospodářství, lehký průmysl, dva národy Češi a Slováci
 • rozvoj kultury

 

Literární kontext:

 • 1938 – Československu hrozila bezprostřední ztráta národní samostatnosti
 • blíží se druhá světová válka
 • Karel Čapek neustoupil fašistům a dále publikoval do novin, každým článkem připomínal všechny základní hodnoty života – úcta k lidem, práci, lásce, víra v budoucnost, solidarita, soudržnost
 • tyto hodnoty stavěl do protikladu s lidským násilím, touhou ovládnout svět, varoval před hrozící katastrofou
 • technický rozvoj, civilismus, opěvování techniky

 

Současníci:

 

Rozbor díla: R.U.R.

 • Rossum´s Univesal Robots – Rossumovi universální roboti
 • Vydáno: 1920; uvedeno na jeviště 1921
 • Literární forma: próza
 • Literární druh: vědecko–fantastické a antiutopické drama
  • promluvy a jednání jednotlivých postav, scénář, určeno k hraní v divadle, režijní provedení

 

Hlavní myšlenka:

 • následky sestrojení umělých lidí (nezajímá nás objev)
 • poměr člověka ke světu, vztahy mezi lidmi
 • kritika touhy zbohatnout a zpohodlnět
 • obava o osud lidstva – varování před technickými pokroky (člověk musí stroj řídit, nesmí se mu vymknout z rukou)
 • prvotní myšlenka proč vyrábět roboty – zbavit člověka dřiny

 

Téma

 • Celkové téma:   Vědecko-fantastické drama, které vyjadřuje strach o osud lidí – hrozba nadvlády umělé inteligence
 • Hlavní téma:    Následky sestrojení umělých lidí – robotů , varování před následky techniky a vlivy na lidstvo. Čapka ovlivnila 1. světová válka, kde byla zneužita technika proti lidem.
 • Vedlejší téma: Vztahy mezi lidmi

 

Motiv:

 • Lidská práce – bez práce přestává být člověk člověkem

 

Charakteristika díla

 • lidé ztratili zájem pracovat, lenost
 • výrobci robotů si hrají na Boha – vytváří civilizaci
 • poprvé zde zaznělo slovo robot
 • smysl života – život není o tom, vše si ulehčit (mít mnoho robotů)
 • mluva srozumitelná, krátké věty rychlé dialogy str.71 kromě závěrečného Alquistova projevu
 • na konci díla Alquist požehnává robotům (lidem) do společného života str 101
 • Čapek staví proti sobě dva postoje lidí:
  • Domin a vedení fabriky – chtějí osvobodit člověka od práce, vyrábí stále víc a víc robotů, zaujímají panský postoj ke světu, k přírodě a ostatním lidem, úsilí vnutit světu svojí pravdu
  • Nána, Alquist, Helena – výroba robotů je proti přírodě, Alquist – zastánce práce – ,,Je správnější položij jednu cihlu, než si kreslit velké plány.“
 • považují za nejvyšší hodnotu lidský život

 

Kompozice:

 • předehra a 3 dějství
 • psané epikou
 • drama – promluvy a jednání jednotlivých postav, scénář, určeno k hraní v divadle, režijní provedení
 • tragedie = hra z vážným obsahem, hrdina se ocitá v dramatickém konfliktu, často umírá
 • příběh je chronologický, poměrně dlouhá předehra se odehrává deset let před prvním dějstvím – uvádí diváka do děje. Druhé a třetí dějství je od sebe oddělené jedním dnem a poslední, třetí dějství se odehrává spoustu let poté.

 

Symbolika jmen:

 • Domin  z latiny pán (ředitel továrny)
 • Helena robotka – krásná, jméno vybrané podle Heleny Gloryové
 • Primus – první => Adam v bibli
 • Fabry – fabrika – továrna
 • Busman – byznysmen  (peníze)
 • Alquist – stavitel – zástupce pracujícího lidu
 • Helena – zástupce žen, neplodná, zbytečná
 • Dr. Gall – jako v Bílé nemoci Dr. Gallén  – lékař robotů

 

Vývoj robotů:

 • a) pracovní síly ve službách člověka
 • b) vojáci
 • c) organizovaná síla – chtěli vládnout
 • d) vrazi
 • a+b ovladatelní
 • c+d neovladatelní , bez kontroly

 

Jak vzniklo slovo ROBOT

 • Karel napsal knihu – nevěděl jak má pojmenovat stroje, co vypadají jako lidi  – šel za bratrem – Josef mu poradil – robot
 • Robot = člověk schopný pracovat, nikoliv však myslit
 • robota – lopota-práce

 

Okolnosti vzniku díla

 • rozhodl se varoval lidstvo před technikou, před možností jejího zneužití
 • lidi mají pracovat
 • počátek jeho druhého tvůrčího období (1. období – př. komedie Loupežník – rozloučení s mládím)

 

Premiéra u nás

 • 1921 v Národním divadle (dílo vzniklo 1920)

 

Jazyk

 • všechny postavy mluví spisovným jazykem (kromě služebné Nány )
 • mluva srozumitelná, psána svižným jazykem
 • krátké věty rychlé dialogy (v posledním dějství se vyskytují i monology – stavitele Alquista)
 • nevyskytuje se zde mnoho figur ani tropů
 • s občasnými odbornými výrazy především z lékařského prostředí např. katalyzátory, enzymy, hormony, kolodidální rosol, protoplazma….

 

Tropy a figury:

 • Neologismus – slovo robot, které se později ujalo po celém světě a do dnes je součástí běžného slovníku
 • Personifikace a apostrofa  – „Změklé a zmodralé rty, co to breptáte?“

 

Hlavní postavy:

 • Helena Gloryová – mladá, krásná, inteligentní slečna, pozdější manželka Harryho domina. Ztělesnění ženského, citového přístupu jak k lidem, tak i k robotům. Je asi nejtragičtější postavou hry – symbolem ostatních žen, krásných, ale neplodných, zbytečná.
 • Alquist – stavitel robotů, za největší hodnotu považuje práci a lidský život
  • pomocí Alquista promlouvá sám Čapek, práce šlechtí, pokrok v technice nemusí vždy vést ke zlepšení životních podmínek
 • Harry Domin – z latiny PÁN, centrální ředitel továrny R.U.R., zastánce vznešené myšlenky povznést člověka, osvobodit ho od práce a tím vytvořit ráj na zemi, hraje si na boha, chce vytvořil nové bytosti, prvotní myšlenka – dobrá – ulehčit lidem, zrušit otroctví
 • Dr. Gall – ředitel fyziologického výzkumného oddělení robotů – jako Dr. Gallén (Bílá nemoc). Jeho úkolem je aby roboti byli technicky co nejdokonalejší. Na přání Heleny vypěstuje u některých robotů rozum a cit.

 

Vedlejší postavy

 • Nána – služebná, moc toho nechápe, přesto má strach z velké troufalosti člověka, zástupce prostého lidu, věřícího v Boha, Helenina věta „Z Nány mluví tisíc let a z vás všech jenom dnešek“, ji vystihuje asi nejlépe.
 • Konzul Busman – Generální komerční ředitel  R.U.R. – krátkozraký, obtloustlý žid fascinovaný světem čísel. Roboti jsou pro něj jen stroje a zdroj peněz. Ve chvíli, kdy jde do tuhého je ochoten obětovat peníze nejen za sebe, ale i za ostatní.
 • Ing. Fabry – generální technický ředitel R.U.R. – na vše se dívá z pohledu technika, nejde mu o zisk, ale o pokrok. Je fascinován myšlenkou, že budou pracovat je roboti, protože člověka považuje za málo výkonného a příliš drahého.
 • Dr. Hallemeier – Přednosta ústavu pro psychologii a výchovu robotů.

 

Časoprostor:

 • Drama se odehrává v budoucnosti, ale řeší problémy přítomnosti (bez bližšího místního a časového určení)
 • V továrně na roboty na blíže nespecifikovaném ostrově (Rossumův ostrov).

 

Obsah:

Za Dominem přijede Helena, dcera prezidenta, a chce vidět závod na výrobu robotů. Přijela sem, aby promluvila k robotům, proč si nechají líbit zacházení, jako by byli stroje. Roboti jsou nerozeznatelní od lidí, ale nemají city a lidské funkce. Proto dojde k záměně, kdy si nejprve Helena myslí o asistentce robotce Sulle, že je žena a následně o skutečných lidech je přesvědčena, že jsou roboti a tedy k nim i promlouvá jako k robotům.

Helena v továrně zůstane a vezme si Domina a děj se přesune o deset let později.

Po deseti letech se roboti začínají používat i jako vojáci do válek. Helenu trápí, že nemají vlastní rozum a city , a proto přemluví doktora Galla, aby se pokusil takové roboty vyrobit. Svět začíná být plný robotů, lidem se přestávají rodit děti a roboti se začínají proti lidem bouřit.

Helena už nechce, aby se roboti vyráběli, a tak spálí plány na jejich výrobu. Mezitím vedoucí fabriky už ví o vzbouření a v den, kdy je to přesně deset let, co Helena přijela na Rossumový ostrov, jí věnují dělovou loď. Bohužel už nikdo nestihne odjet, roboti přicházejí na ostrov, nabírají vše a zabijí všechny lidi kromě Alquista, který jediný pracuje jako robot.

Po vyvraždění lidstva si roboti uvědomí, že jejich životnost je omezená a bez plánů na výrobu za dvacet let vyhynou. Prosí teda Alquista, aby znova našel plány na jejich výrobu. Alquistovi se to však nepodaří. Najde dva roboty Prima a Helenu, kteří v sobě mají city, lásku a jsou jiní než ostatní. Možná že právě tito dva jsou počátkem nové civilizace.

 

Reakce na dílo:

 • Během několika let se stalo toto drama hrané nejen u nás, ale i ve světě (1921 Německo, 1922 Polsko, USA,…. Vídeň, Londýn…)
 • 1. mezinárodní úspěch Karla Čapka (úspěch i české literatury, do té doby u nás neznámé)
 • R.U.R. přeloženo do 30 jazyků

 

Vlastní názor

 • Kniha se mi četla dobře, připomněla mi od Čapka knihu  „Válka s mloky“. Rozdíl byl v tom, že v této knize byl problém obojživelník a v R.U.R. robot.  Mám ráda fantazy příběhy a myslím, že tento příběh tehdy předběhl dobu.