Preromantismus v evropské literatuře – literární období

 

 Jméno: Preromantismus v evropské literatuře

 Přidal(a): Jan

 

 

 

 

Charakteristické rysy preromantismu

Jean Jacques Rousseau

Hnutí Sturm und Drang

Johann Wolfgang Goethe

Friedrich Schiller

___________________________________________________________________________

 

Preromantismus (2. pol. 18. stol.)

(také nazýván sentimentalismus)

 • reakce na klasicismus (příliš schematický) a osvícenství (rozumářské)
 • stoupenci – měšťanstvo; hl. postavy – vybočující od ostatních (loupežníci, vrazi)
 • čerpali z lidové poezie – balady, z dávnověku + jejich fantazie
 • byl ovlivněn kultem starořeckých autorů (klasicismus kultem starořímských)
 • odmítá nespravedlnost feudalismu, chladné rozumářství
 • zdůraznění citů, vzor v prostém člověku
 • návrat k přírodě
 • smysl pro velikost, vznešenost, původnost, starobylost, požadavek tvůrčí svobody
 • preromantický básník se stává mluvčím národního kolektivu, prorokem

 

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778)

 • encyklopedista (spolupráce s Diderotem)
 • vyzdvihuje cit (→ je to pro něj základní a prvotní forma duševní činnosti) oproti rozumu, který nepřináší pouze pokrok, ale také bídu, korupci apod.
 • filosof, spisovatel. sociální kritik
 • narozen v Ženevě, nelehký život (sluha, písař, učitel hudby)
 • poslední léta života vylíčil německý spisovatel Lion Feuchtwanger v díle „Bláznova moudrost“
 • cit, prostředí, postava

 

&„Rozprava o vědách a umění“ – o zhoubném vlivu vědeckého pokroku na

mravy

&„Rozprava o původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi“

&„Julie neboli Nová Heloisa“

– dopisovou formou

– příběh o lásce chudého učitele a dívky Julie ze vznešené rodiny s tragickým

koncem → Julie umírá

– Julie je charakteristický typ romantické hrdinky

&„O společenské smlouvě“

– pojednání; bojoval za svobodu a rovnost lidí, lid je jediným nositelem moci ,

ve státě

→ řada těchto názorů byla použita při tvorbě francouzské ústavy

&„Emil čili O výchově“

– pedagogický román

– člověk je zkažen civilizací → má se vrátit k přírodě

– po jeho vydání byl vyhnán ze Ženevy

 

François René de Chateaubriand

 • obracel se ze současnosti do středověku, k náboženským mýtům a do exotické přírody

&„Atala“

– tragický příběh lásky indiána Šakty a křesťanské dívky Ataly

povídka se odehrává v exotické severoamerické přírodě

 

Rusko

Ivan Andrejevič Krylov

 • tvůrce BAJKY

 

Německo

Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781)

 • tvůrce německého měšťanského dramatu
 • zasloužil se o obnovení Shakespearova kultu

&„Mína z Barnhelmu“ – obraz pruského otrokářského režimu; veselohra

&„Moudrý Nathan“

&„Emilia Galotti“

 

Johann Gottfried Herder (1744 – 1803)

 • zamýšlel se nad otázkami národní individuality, nár. kultury a poměru národa k lidstvu
 • předpokládal, že se slovanské národy stanou rozhodujícím dějinným činitelem → podnítil národně osvobozenecké hnutí
 • formuloval program hnutí Sturm und Drang (Bouře a vzdoru)

= literární hnutí, kt. vzniklo v Německu v 70. letech 18. stol.

ê představitelé hlásají naprostou svobodu

ê ideálem byl návrat k přírodě

ê odmítali pravidla jak v literatuře, tak v životě

ê za jediné autority považovali Jeana Jacquesa Rousseaua a Williama

Shakespeara jako autoritu literární

 

&„Myšlenky k filosofii dějin lidstva“

– vyslovil zde názor, že vývoj lidstva směřuje k humanitě a každý národ se na

něm podílí určitým přínosem

 

Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832)

 • hlavní představitel hnutí Sturm und Drang
 • narozen v měšťácké rodině ve Frankfurtu nad Mohanem
 • již při studiu práv se literárně projevoval, seznámil se s Herderem, studoval Shakespeara
 • ve Výmaru vytvořil pokrokové středisko umělecké kultury
 • navštěvoval česká lázeňská města
 • mnoho žen, které ho inspirovaly ke psaní, např. Ulrika von Levetzowá (Češka, zklamán láskou k ní)
 • odchází do Itálie → citlivě vnímá přírodu, studuje umění antické a renesanční, setkává se s místními umělci

 

&„Utrpení mladého Werthera“

– román psaný formou dopisů a deníkových záznamů

– k jeho vzniku přispěla nešťastná láska k Charlottě Buffové

– hl. hrdina spáchá sebevraždu, protože nenachází své místo ve společnosti

 

&„Ifigénie v Tauridě“

– veršovaná tragédie s námětem ze starořeckých trojských bájí

– zaměřeno na výchovu měšťanské třídy

 

&„Faust“

– 2dílná veršovaná tragédie; vrcholné dílo světové literatury

– přetvořil legendu o smlouvě člověka s ďáblem

– * na základě lidové pověsti

– vyjádřil se k otázkám lidské existence, zpracoval názory své doby (vědecké,

filosofické, politické i etické)

– přeložili Jaroslav Vrchlický a Otokar Fischer

 

děj:  → učený doktor Faust v touze po poznání prodal svou duši ďáblu, a tím

propadl věčnému zatracení

→ ďábel Mefistofeles láká Fausta do milé společnosti, odvádí ho od touhy po

vědění; do cesty mu staví měšťanskou dceru Markétku

→ Faust se do ní zamiluje; podíl viny na smrti jejich dítěte uvrhne Markétu do

žaláře, kde čeká na popravu

→ ve 2. části se Faust ocitá na císařském dvoře, kde pomáhá vládci z nesnází a

zamiluje se do Heleny, s níž má syna

→ obě milované osoby umírají, a tak si Faust vyžádá od císaře území u moře, na němž budou žít svobodní lidé

→ v uskutečnění svého snu vidí smysl svého života

→ ušlechtilý záměr pomáhat lidem ho zachraňuje před zatracením

 

&„Prométheus“ – báseň, vyjadřuje v ní myšlenky hnutí Sturm und Drang

&Torquato Tasso“ – osud renesančního umělce

&Trilogie vášně“                      &„Elegie z Mariánských lázní“

→ básně odrážející zklamání z milostného zážitku s Ulrikou v. Levetzowou

&„Elegie římské“ lyrika

&„Viléma Meistera léta učednická“ – román o chlapci poznávající skutečný

život při cestování s hereckou společností

&„Metamorfóza rostlin“        &„Benátské epigramy“

→ básnické sbírky

 

Friedrich Schiller (1759 – 1805)

 • básník, dramatik, překladatel; velký přítel Goetheho
 • divadlo chápal jako výchovnou instituci národa
 • profesor dějin na univerzitě v Jeně
 • jeho dramatická tvorba vyniká myšlenkovým bohatstvím, mistrovským jazykem a patří k vrcholným dílům období Sturm und Drang

dramata:

&„Loupežníci“ („Zbojníci“)

drama o životě potulných loupežníků ve středověku

– téma osobního bezpráví

&„Úklady a láska“

– tragédie o lásce dcery chudého hudebníka a šlechtice, obě postavy představují

mravně čisté typy

&„Don Carlos“                &„Valdštejn“

&„Marie Stuartovna“  &„Messinská nevěsta“

&„Panna Orleánská“    &„Vilém Tell“

lyrika:

&„Óda na radost“

– píseň, jejíž text použil Ludwig van Beethoven jako text závěrečného sboru 9.

symfonie

&„Píseň o zvonu“