Zahradní slavnost – rozbor díla (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Zahradní slavnost

Autor: Václav Havel

Přidal(a): Nicks, pope

 

Václav Havel (1936 – 2011)

 • dramatik, esejista, kritik komunistického režimu a politik
 • devátý a poslední prezident Československa (1989–1992) a prvním prezident České republiky (1993–2003)
 • v 60. letech 20. století působil v Divadle Na zábradlí, kde jej proslavily hry Zahradní slavnost (1963) ——toto představení se stalo výraznou součástí obrodné tendence v československé společnosti 60. let, Vyrozumění (1965)
 • v divadle Na zábradlí pracoval zprvu jako jevištní technik, později jako dramaturg a nakonec, jako asistent režie
 • v době kolem Pražského jara se zapojil do politické diskuse a prosazoval zavedení demokratické společnosti. Po násilném potlačení reforem vojenskou invazí států Varšavské smlouvy —-zákaz publikovat a stal se jedním z prominentních disidentů, kritiků tehdejšího normalizačního režimu
 • vystupoval na obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77
 • psal eseje, například Moc bezmocných (1978)
 • po vypuknutí Sametové revoluce v listopadu 1989 se Václav Havel stal jedním ze spoluzakladatelů protikomunistického hnutí Občanské fórum
 • jako literát se Václav Havel světově proslavil svými dramaty v duchu absurdního divadla, v nichž se mimo jiné zabývá tématy moci, byrokracie a jazyka, a také svým esejistickým dílem
 • v esejích a dopisech z vězení se vedle politických analýz zabývá filozofickými otázkami svobody, moci, morálky či transcendence
 • věnoval také experimentální poezii; sbírka Antikódy obsahuje básně psané především v 60. letech

Díla:

 • Zahradní slavnost, Audience, Vernisáž, Protest, Odcházení (2008), Pokoušení, Asanace, Žebrácká opera, Horský hotel, Zítra to spustíme, Anděl strážný, Motýl na anténě, Chyba
 • Largo desolato – hra, hl. postava disidentský filosof, problematika omezování individua tajnou policií i přátel

Typické znaky her:

 • obraz krize lidské identity prostřednictvím modelových konstrukcí mechanismů moci
 • nepřítomnost psychologizace postav, kladného hrdiny, šťastného konce
 • jazyk používán, jak nástroj nedorozumění a odcizení
 • jazyk – řeč postavy je deformovaná a přizpůsobována politickému profilu „hrdiny“
  • lidé nemluví normálně, jejich slovní zásoba je až hrůzná a komická, lidé se ipřes ohromnou lavinu frázi nejsou schopni domluvit
  • řeč je obrazem odcizení, dehumanizace společnosti
  • fráze, frazeologismy, slogany, přísloví, rčení, jazykové hříčky, groteskní humor
 • inspirace triviálními každodenními situacemi, v nichž je člověk popisován, jako bytost, která ztratila základní lidské jistoty
 • lidé, kterým se v životě cosi hroutí a jejich život je podřízen zjednodušenému a odlidštěnému schématu
 • konverzace se týká banalit, až stupidně se žvaní a některé postavy jsou představovány až v trapném světle jejich přihlouplosti a omezenosti
 • Vaňkovka – jednoaktovka ze života disidenta – postava Vaňka, motiv Vaňkovy návštěvy – konfrontován s postavami, které, které se přizpůsobily životu v normalizaci, v hrách Audience, Vernisáž, Protest

 

Literární a obecně kulturní kontext:

 • světové absurdní drama – vzniká ve Francii ve 2. pol. 20. stol. Souvisí s filozofií existencialismu – snaha zachytit realitu jako nesmyslnou, oslabení dějovosti, kompozice založená na nesmyslném opakování replik i scén, vyjádření neschopnosti postav komunikovat

Zástupci:

 

Zahradní slavnost (1963)

 • Literární druh: Drama (divadelní hra určena k předvádění na jevišti)
 • Literární žánr: Absurdní drama – komedie
 • Literární forma: Próza (text psaný do odstavců a kapitol)

 

Hlavní znaky

 • Absurdní divadlo s jednoduchým dějem, v centru pozornosti politická fráze
 • Karikatura obrazu totalitní společnosti  v Československu 60. let

 

Téma, motiv

 • metafora nedohrané šachové partie
  • Hugo prochází dramatem – život = nedohraná partie
  • Na jedné straně úplně vyhrál – splnil veškeré úkoly , ale na druhé straně úplně prohrál -> hrál na obou stranách šachovnice
 • Vztah mezi odcizeným systémem a člověkem ztrácejícím svou totožnost (kvůli totálnímu přizpůsobení byrokratickému řádu)
  • ZTRATIL SVOU VLASTNÍ IDENTITU, ODCIZIL SE SÁM SOBĚ, DOKONCE ANI JEHO BLÍZCÍ HO NEPOZNÁVAJÍ – postavil svou kariéru na frázích, ve kterých se sám ztrácí
  • Protiklad v jeho bratru Petrovi – černá ovce rodiny, chce studovat mikrobiologii, nosí brýle -> intelektuálský vzhled, intelektuál sám o sobě, rodič ho radši před všemi schovávají na půdě nebo ve sklepě, neztrácí své vlastní názory, jde si za svým cílem, nenechává se ovlivňovat, nesnaží se splynout s davem

 

Hlavní myšlenka díla

 • Kritika názorového konformismu, přizpůsobivosti, kariérismu, morálního úpadku společnosti
 • Využívání stupidních přísloví, sloganů, frází, takže jazyk  má opačnou funkci, funkci nedorozumění
 • KARIKATURA BAROKRATICKÉ SPOLEČNOSTI, kde se pomocí nesmyslů hovoří o nesmyslech, podobenství se situací v Československu, nadčasová platnost – nesmyslnost totalitních režimů, absurdita každodenního života přizpůsobující se vnější moci -> nebezpečí, ohrožení člověka, ztráta lid. identity, projev odlidštěné moci a byrokratických mechanismů

   

Kompozice

 • hra o 4 dějstvích
 • jednoduchý děj, vychází z psychologické znalosti českého člověka středních vrstev
 • cyklický návrat týchž motivů a výstavbových principů (paralelismy)
 • opakování gest, slov, scén, banálních frází
 • realita —– řetěz absurdních situací, krize lidské komunikace i lidských vztahů
 • apoziopeze, nelogismy, zvolací věty

   

Jazyk

 • Nesmysly o nesmyslech, využity výroky a slogany z kulturního povědomí – přísloví, rčení a tradiční slogany v ironickém vyznění
 • Vršení a opakování nicneříkajících frází – dobový degenerovaný funkcionářský jazyk – karikatura totalitního jazyka
 • Jazyk, jako nástroj díky, kterému dosáhneme společenské prestiže je i jazykem osobní dehumanizace
 • Konverzace bez obsahu, familiární, až vulgární, ostražitý, strnulé modely sdělení
 • Jazyk plní opačnou funkci – lidé se nemohou dorozumět
 • Obsahuje germanismy, slovenština, ruština, bezobsažné myšlenky
 • nositel dramatického pohybu –> jazyk neosobních frází, prázdných slov

 

Hlavní postavy

 • Hugo Pludek
  • ústřední postava, d
  • syn, který žije dle vzoru rodičů, až je překoná a ztratí svou identitu
  • „ANTIHRDINA“ usiluje o společenské postavení – toho dosahuje pomocí dokonalého ovládnutí obsahově prázdných frází, svět a život je pro něj šachovou partii
  • dovede promluvit, každého umluví, talent pro osvojování si chování a žargon funkcionářů -> jen prázdné fráze, za kterými se schovávají jejich byrokratické a mocenské ambice
  • nakonec je vedoucím Likvidačního úřadu pověřen k likvidaci Zahajovačské služby, aby na troskách obou ústavů vybudoval novou instituci  – ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO ZAHAJOVÁNÍ A LIKVIDOVÁNÍ
 • Manželé Oldřich a Božena Pludkovi – přizpůsobivost, do ničeho se neplést – typická rodina střední vrstvy, nijak se neprojevovat – neupozorňují zbytečně na sebe, využít vše pro svůj prospěch
 • Petr Pludek, syn – černá ovce a ostuda rodiny
 • Funkcionáři – postavy s mocí rozhodovat, ředitel, tajemník – karikatury variant společenské přizpůsobivosti
 • Plzák – pracovník Zahajovačské služby, byrokratický typ
 • Kalabis –  tajemný muž v pozadí, vědecký vysoce postavený pracovník – byrokratický typ, měl pomoci Hugovi ke kariéře (bývalý spolužák otce Huga)

 

Časoprostor

 • Čas: počátek 60. let (totalitní režim)
 • Místo: Československo

 

Děj:

Hugo Pludek, syn ze středostavovské rodiny, je rodiči vyslán na zahradní slavnost (kádrovací akce)Likvidačního úřadu, pořádanou Zahajovačskou službou, aby se zde setkal s vlivným Františkem Kalabisem. Hugo zde Kalabise nenajde, místo toho se rozvine sled absurdních situací. Všichni funkcionáři Likvidačního úřadu i Zahajovačské služby hovoří degenerovaným, formálním a bezobsažným jazykem, jak se očekává od jejich role v byrokratickém systému. Hugo si rychle osvojí tento způsob komunikace, jako univerzální dorozumívací techniku, postupuje na společenském žebříčku, přetrumfne zbývající funkcionáře, a nakonec stane v čele nově ustavené Ústřední komise pro zahajování a likvidování. Důsledkem je ztráta vlastní identity. Když Hugo přijde domů, je natolik změněn, že jej vlastní rodiče nepoznávají.