Česká literatura na přelomu 19. a 20. století

literatura

 

 Jméno: Česká lit. na přelomu 19. a 20. století

 Přidal(a): ZdeNulii

 

 

Charakteristika doby 1880 – 1900

 • Rozdělení na mladočechy a staročechy
 • Vznik nových politických stran
 • Rozšíření volebního práva
 • Silné pozice měla sociální demokracie – strana agrární
 • Snaha o posílení postavení českého jazyka
 • Svůj význam posílil tisk – Národní listy, České slovo
 • Nová nakladatelství – Melantrich,
 • Požadavek individualismu a kontakt s evropskou kulturou – Česká moderna

 

Architektura

 • Historismus – návrat ke starším historickým stylům
 • Novorenesance (Národní divadlo – Josef Schulz)

 

Malířství

 • Secese – důraz kladen na ornament, zdobnost a dekorativnost
 • Symbolismus – snaha proniknout k podstatě skutečností pomocí symbolů
 • Impresionismus – úsilí o zachycení nálad a prchavých okamžiků

 

Hudba

 • Vrchol novoromantismu
 • Biblické náměty
 • Antonín Dvořák, Leoš Janáček (opera – Její pastorkyňa)

 

Literatura

 • Odvrat od rozumu a racionalismu
 • Obrat ke křesťanství a duchovnu všeho druhu
 • Pronikavý vliv díla filozofa Friedricha Nietzscheho – průkopník ideálu nadčlověka
  • Osvobozený od sociálních, politických, náboženských a kulturních tlaků
 • Mladí literáti – idea umění pro umění
  • Tvořili pro sebe a úzký okruh náročných čtenářů
 • Umělec byl vnímán jako výjimečná osobnost, která otvírá nové obzory
 • Do české literatury pronikaly nové umělecké směry
  • Impresionismus – důraz kladen na eufónii (libozvučnost), vyzdvihoval splýváni různých vjemů (sluch + zrak), snaha o vyjádření subjektivních dojmů z pozorované skutečnosti
  • Symbolismus – pomocí symbolů proniknout k podstatě skutečnosti
  • Dekadence – spojená se symbolismem, projevuje se beznadějí, kult individualismu, vytváří umělé vysněné světy k úniku z neuspokojivé skutečnosti
  • Syntetismus – umění slučující realismus, impresionismus, symbolismus a směřující k celistvosti (jednotě)
  • Secese

 

 • ČESKÁ MODERNA
  • Nová generace
  • Manifest české moderny, který koncipovali Josef Svatopluk Machar s Františkem Xaverem Šaldou
   • Deklarace práv umělce na svobodu vyjádření
  • Důraz na vnitřní pravdivost umělce
  • Moderní revue – časopis, který byl orientován dekadentně a symbolicky

 

 • JOSEF SVATOPLUK MACHAR
  • * 1864 Kolín – + 1942 Praha
  • Básník, prozaik, fejetonista a publicista
  • Spoluautor manifestu České moderny
  • Kritika Vítězslava Hálka
  • Díla:
   • Confiteor I. – III.
    • Rozčarování a zklamání ze života v české společnosti
   • Magdaléna
   • Svědomím věků

 

 • OTOKAR BŘEZINA
  • *1868 Počátky u Pelhřimova – 1929 Jaromeřice nad Rokitnou
  • Vlastním jménem Václav Jebavý
  • Básník, esejista, představitel symbolismu
  • Základní otázky smyslu lidské existence
  • Díla:
   • Tajemné dálky
    • Básnická sbírka
    • Pesimisticky laděny
    • Hledání smyslu života
    • Reakce na náhlou smrt obou rodičů
   • Svítání na západě
   • Stavitele chrámu

 

 • ANTONÍN SOVA
  • *1864 Pacov – 1928 Pacov
  • Básník prozaik, impresionistická přírodní lyrika, symbolistická sociální poezie, milostné verše
  • Podílel se na vzniku časopisu Moderní revue
  • Ovlivněn Jaroslavem Vrchlickým
  • Díla:
   • Květy intimních nálad
    • Sbírka přírodní lyriky
    • Vyjádření radosti z návratu do rodného kraje
    • Zdůraznění prchavosti okamžiku
   • Ještě jednou se vrátíme

 

 • JOSEF KAREL ŠLEJHAR
  • *1864 Stará Paka – 1914 Praha
  • Spojení krajního naturalismu se symbolismem
  • Líčení drastických scén (lidé i zvířata ničeni zlem a sobectvím)
  • Díla:
   • Co život opomíjí
    • Obsahuje povídky Kuře melancholik a Ukolébavka
    • Kuře melancholik
     • Vrchol českého naturalismu
    • KAREL HLAVÁČEK
     • *1874 Libeň – 1898 Libeň
     • Básník, výtvarník, představitel české dekadence a symbolismu
     • Spolupráce s časopisem Nový kult
     • Díla:
      • Sokolské sonety
       • První básnická sbírka
       • Motivy dekadence
      • Pozdě k ránu
       • Básně ve verších i básnické prózy
       • Motivy únavy, melancholie, ironie
      • Mstivá kantiléna

 

Charakteristika doby 1900 – 1914

 • Vlna antisemitizmu (hilsneriáda – velké hnutí za zavedení všeobecného hlasovacího práva)
 • Moravský pakt – došlo k rozdělení volebních katastrů a školství na české a německé

 

Architektura

 • Novobaroko, novorenesance, novoklasicismus secese
 • Kramářova vila

 

Malířství

 • Kubismus – jednoduché geometrické tvary, nové pojetí perspektivy
 • Emil Filla (Zátiší s talířem a ovocem)

 

Literatura

 • Překlady z francouzštiny, ruštiny, němčiny a angličtiny
 • Do básnického jazyka proniká hovorová a vulgární slova, pravidelné veršové členění a rým
 • Poezie byla ovlivněna anarchismem, který se projevoval v odmítání usedlé měšťanské společnosti a jejich institucí, které omezují lidskou svobodu
 • Častým námětem vztah muže a ženy

 

 • FRÁŇA ŠRÁMEK
  • *1877 Sobotka – 1952 Praha
  • Básník, prozaik, dramatik a publicista
  • Odmítal hodnoty soudobé společnosti
  • Důraz na obraznost, emotivnost
  • Patřil mezi anarchistické buřiče

 

 • Díla:
  • Stříbrný vítr
   • Rysy impresionismu
   • Popisuje komplikované dospívání mladého chlapce
  • Léto
  • Splav

 

 • KAREL TOMAN
  • * 1877 Kokovice u slaného – 1946 Praha
  • Básník, překladatel, kritik a publicista
  • Časopis Nový kult
  • Bohémský život
  • Pracoval v Národních listech
  • Díla:
   • Pohádky krve
   • Sluneční hodiny
    • Básnická sbírka
    • Erotické okouzlení, problematika vztahu mezi mužem a ženou, motivy z cest
   • Měsíce

 

 • VIKTOR DYK
  • *1877Pšovka- 1931- Lopud
  • Básník, prozaik, dramatik, politik
  • Zobrazení rozporu mezi ideálem a skutečností
  • Redaktor listu Samostatnost
  • Díla:
  • Krysař
  • inspirace saskou středověkou pověstí
  • Vrcholný projev novoklasicismu
  • Válečná tetralogie
  • Básnické sbírky o první světové válce

 

 • STANISLAV KOSTKA NEUMANN
  • *1875-Praha- 1947- Praha
  • Básník, publicista, překladatel
  • Představitel anarchismu
  • Aktivní příslušník komunistického hnutí
  • Dekadentní a symbolistické básně, kterými provokoval tehdejší společnost, zejména přihlášením se k satanismu
  • Díla:
  • Kniha lesů, vod a strání
  • Básnická sbírka
  • Detailní popis přírody
  • Ideál spatřen v umění žít v souladu s přírodou
  • Nové zpěvy

 

 • PETR BEZRUČ
  • *1867- Opava- 1958- Olomouc
  • Vlastním jménem Vladimír Vašek- své básně publikoval pod jménem Petr Bezruč
  • Básník, autor Slezských písní
  • Vězněn za velezradu za 1. Světové války- domnělé autorství dvou protirakouských básní
  • Dílo:
  • Slezské písně
  • Podnětem pro napsání byla vážná nemoc- plicní a nervová choroba, bál se, že p jeho smrti nikdo neupozorní na špatnou situaci ve Slezsku
  • Popis národnostního a sociálního útlaku
  • Časté výstupy samotného básníka v mýtické roli

 

 • FRANTIŠEK GELLNER
  • *1881- Mladá Boleslav- 1914- Válečná fronta Halič
  • Básník, prozaik, karikaturista- v básních používal hovorový jazyk
  • Zastánce anarchismu
  • Díla:
  • Po nás přijde potopa!
  • První sbírka
  • Pesimismus, pocit životní marnosti
  • Dekadence symbolismus
  • Radosti života

 

 • G.M.
  • *1850- 1937
  • Vlastním jménem Tomáš Masaryk
  • Filozof, sociolog, literární kritik
  • Profesor na Karlovo- Ferdinandově univerzitě
  • Zakladatel vědeckého časopisu Athenaeum
  • Zpochybnil pravost rukopisů
  • Účast na Hilsneriádě
  • Hlavní představitel zahraničního odboje
  • První československý prezident
  • Dílo:
  • O studiu děl básnických
  • Česká otázka
   • Zabývá se zde smyslem dějin
   • Myšlenka humanismu (reformace a národní obrození)

 

 • FRANTIŠEK XAVER ŠALDA
  • *1867- 1937
  • Literární a divadelní kritik, esejista
  • Autorsky se podílel na Manifestu české moderny
  • Kritika= žánr rovnocenný umělecké tvorbě
  • Díla:
  • Syntetism v novém umění
  • Analýza
  • Boje o zítřek
  • Soubor esejí
  • Otázky umění a života
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.