Jáma a Kyvadlo – rozbor díla k maturitě (4)

rozbor-díla

 

Kniha: Jáma a Kyvadlo

Autor: Edgar Allan Poe

Přidal(a): Jarka, Veronika

 

Edgar Allan Poe (1809-1849)

 • Americký prozaik, básník a kritik a esejista, zakladatel americké novely a předchůdce moderního hororu.
 • Jako tříletý sirotek byl svěřen do sirotčince v Richmondu, kde se jej po  ujala rodina Allanů, odtud plyne jeho prostřední jméno Allan.
 • Studoval literaturu na University of Virginia, kde však začal mít potíže s alkoholem a s hráčskými dluhy.
 • Během finanční krize vstoupil k dělostřeleckému pluku
 • Oženil se svou třináctiletou sestřenicí. Zemřela na tuberkulózu -> vyjádřil zármutek v básni Annabel Lee.
 • Na jeho psychice se podepsala ztráta obou rodičů v dětství a smrt manželky -> pokusil se o sebevraždu.
 • Zemřel za nejasných okolností, byl nalezen opilý na baltimorském chodníku. Zemřel na krvácení do mozku.

Další díla:

 • sbírky básní: Básně (1831), Havran a jiné básně (1845)
 • povídky: Král Mor (1835), Jáma a kyvadlo (1842), Zlatý brouk (1843), Skokan (1849)
 • romány: Příběhy Arthura Gordona Pyma (1838)
 • eseje: Filosofie nábytku (1840), Morning on the Wissahiccon (1844)

 

Literárně-historický kontext

ROMANTISMUS

 • Jeden z hlavních uměleckých směrů 19. století, který se projevuje ve všech stylech, myšlenkové hnutí.
 • Název je odvozen od francouzského slova romantique = neskutečný jako v románu (dobro­družný, tajemný, fantastický, …).
 • Vznikl jako umělecký protiklad klasicismu a jako reakce na hluboký rozpor mezi realitou a humanistickými ideály.
 • Formoval se v období mezi dvěma revolucemi – 1789 ve Francii a 1848 v celé Evropě.
 • Nevytvořil vlastní architektonický styl, napodoboval dřívější stavitelské slohy. Neprojevil se nijak výrazně ani v malířství, užívaly se výraznější barvy. V sochařství došlo k rozvoji pomníkové tvorby.

Znaky romantismu

 • Klade důraz na původnost, osobitost autora, na bezprostřední zážitek, na city, fantazii.
 • Zdůrazňuje konkrétního jedince, Individualismus, subjektivismus a modernismus.
 • Vyzdvihoval hodnoty středověku, opravdovost.
 • Hlavní hrdina, který často splývá s autorem byl, byl výjimečný, často osamělý jedinec.
 • Základním motivem je konflikt mezi individuem jako tvůrcem snů a ideálů a společností, v níž převládaly peněžní vztahy.

Autoři období preromantismu

 • Česko: (3. fáze Národního obrození)
 • Francie:
  • Victor Hugo (básník, prozaik, dramatik, esejista) – Legenda věků, Ubožáci/Bídníci
  • Alexandre Dumas (prozaik, dramatik) – Tři mušketýři, Hrabě Monte Christo
 • Německo:
  • Jakob a Wilhelm Grimmové (jazykovědci, sběratelé pohádek) – Pohádky (Popelka, …)
  • Novalis (básník, prozaik) – Hymny noci, Heinrich von Ofterdingen
  • Heinrich Heine (básník, prozaik, lyrik, esejista) – Kniha písní, Nové básně, Romancero
 • Anglie:
  • George Gordon Byron (básník, filhelén) – Childe Haroldova pouť, Džaur, Manfred
  • Walter Scottt (básník, sběratel skotských balad, prozaik) – Panna jezerní, Waverley
 • USA:
  • Edgar Allan Poe (básník, prozaik) – Havran, Vraždy v ulici Morgue, Zlatý skarabeus

 

Rozbor díla: Jáma a kyvadlo (1842)

Literární forma: próza

Literární druh: epika

Literární žánr: povídka s prvky hororu

 

Námět: Jde o příběh z dob španělské inkvizice a války za nezávislost.

Téma: čekání na smrt v kobce v době španělské inkvizice

Hlavní myšlenka: vystižení pocitu mučeného odsouzence, úvahy o životě a smrti

 

Kompozice a jazykové prostředky:

 • spisovný jazyk, realistický popis, vnitřní monology (mistrně zachycuje psych. stav vypravěče)
 • chronologická kompozice, popisný postup

 

Jazyk

 • spisovný jazyk
 • archaismy, zvolání, prvky hororu
 • ich – forma (odsouzenec vypravěčem)

 

Časoprostor

 • Místo: Toledo – ve španělském vězení
 • Doba děje: Španělská inkvizice – cca začátek 19.století (inkvizice=instituce vyhledávající a soudící kacíře, nutili obyvatelstvo násilím konvertovat)

 

Hlavní a vedlejší postavy:

 • odsouzenec – nejmenovaný,  smělý muž, vězeň, oběť inkvizice, vede  vnitřní monology (otázky života a smrti), racionálně uvažuje, i přes psychické týrání bojuje o život
 • generál Lassalle – osvobozuje odsouzence, reálná historická postava
 • španělští inkvizitoři

 

Stručný popis děje:

Odsouzenec po rozsudku smrti omdlévá a probírá se až v tmavé kobce. Potmě ji prozkoumává a shodou šťastných náhod při pádu (hlava nenarazila na zem) odhaluje past – jámu. Když se poté znovu probírá, v kobce je již světlo a nachází vedle sebe vodu a jídlo. Všímá si, že je přivázán pouty a nad ním se houpe kyvadlo. Kmity kyvadla se zrychlují a kyvadlo den po dni klesá. Muž propadá strachu, stavům úzkosti, zoufalství a nakonec lhostejnosti. Když kyvadlo a jeho hruď dělí už pouze pár palců, vymyslí únikový plán pomocí krys (potře pouta zbytky jídla a krysy je přehryzávají). Začal si být téměř jistý, že unikl smrti. Najednou se stěny kobky rozžhavují a začínají se přibližovat. Trestanec je zahnán na samý kraj jámy, ale zaslechne šum lidských hlasů a troubení. Natažená ruka generála Lassalle zachytila tu jeho – Francouzi vstoupili do Toleda. Inkvizice byla v rukou svých nepřátel.