Kytice – Zlatý kolovrat – rozbor uměleckého textu

rozbor-díla

 

  Kniha: Kytice (balada Zlatý kolovrat)

  Autor úryvku: Karel Jaromír Erben

  Přidal(a): Kryštof

 

 

Úryvek uměleckého textu

Zlatý kolovrat

Okolo lesa pole lán,

hoj jede, jede zase pán;

na vraném bujném jede koni, (T – epiteton, F – inverze)

vesele podkovičky zvoní (T – personifikace),

přímo k chaloupce. (F – elipsa)

 

A před chalupou s koně hop!

a na chalupu: (F – anafora) klop, klop, klop! (F – epizeuxis)

„Hola! otevřte, milí lidi,

ať oči moje brzo vidí

potěšení mé!―

 

Vyšla babice, kůže a kost (T – synekdocha):

„Hoj, co nám nese vzácný host?

„Nesu ti, nesu v domě změnu (T – metafora),

chci tvoji dceru za svou ženu,

tu tvou nevlastní.―

 

„Hoho, panáčku! Div a div!

Kdo by pomyslil jaktěživ? (F – řečnická otázka)

Pěkně vás vítám, vzácný hoste,

však ani nevím, pane, kdo jste?

Jak jste přišel k nám?―

 

Rozbor uměleckého textu

Zasazení výňatku do kontextu díla

 • Úvod 2 části básně Zlatý kolovrat

 

Literární druh a žánr

 • Druh: lyrickoepická skladba
 • Žánr: balada se znaky pohádky

 

Téma a motiv

 • Témata: lidské vlastnosti, zločin, trest, nadpřirozeno, obyčejní lidé, král, mladá, krásná dívka, matka, vztahy mezi lidmi (matka-dcera, žena-muž)
 • Motivy: dívka, babizna, ženich, král, host, nejistota, lov, venkov

 

Tropy – označeny v úryvku -T-

 • epiteton (vraném bujném koni), personifikace (vesele podkovičky zvoní), synekdocha (babice kůže, kost), metafora (nesu v domě změnu)

 

Figury – označeny v úryvku -F-

 • epizeuxis (klop, klop, klop), anafora (a před chalupou …, a na chalupu …), elipsa (přímo k chaloupce), inverze (na vraném bujném jede koni), řečnická otázka (Kdo by pomyslil jaktěživ?)

 

Lyrický subjekt

 • Neosobní, er-forma

 

Vyprávěcí způsoby

 • Přímá řeč

 

Typy promluv

 • Pásmo vypravěče v er-formě
 • Dialogy

 

Kompoziční výstavba

 

Veršová výstavba

 • 4 sloky, každá po 5 verších
 • Rým sdružený, 5 verš nemá rým, schéma: aabbc

 

Časoprostor

 • Čas: neurčen
 • Prostor: vesnice, příroda, jezero, jeskyně, louka, les, …

 

Postavy

 • Dora: hlavní postava, kladná, krásná, milá, pravdomluvná, čistá, zavražděna babiznou a její dcerou, alegorie českého národa
 • Král: vedlejší, kladná, vznešený, mocný, spravedlivý, je podveden, alegorie české suverenity (manželství s Dorou)
 • Babizna: vedlejší, záporná, stará, ošklivá, zlá, prohnaná, chamtivá, naplánuje vraždu Dory
 • Dcera babizny: vedlejší, záporná, zlá, prohnaná, chamtivá, na čas manželkou krále, spolu s babiznou alegorií na Habsburskou monarchii
 • Dědeček: vedlejší, kladná, hodný, kouzelný, spravedlivý, alegorie na české vlastence

 

Stručný rozbor díla Kytice

 • Celým názvem: Kytice z pověstí národních
 • 2. pol. 19. stol – romantismus
 • 13 balad – sloky – verše, básně řazeny zrcadlově dle společných témat (např. první s poslední – Kytice a Věštkyně – lidová tvorba a poezie)
 • Jediná sbírka básní, kterou K. J. Erben vydal, básně vycházejí z lidové slovanské tradice
 • Etapa národního obrození (30. – 50. léta 19. stol)
 • Vrcholný romantismus – avšak dílo nenese příliš jeho znaků, hrdinové nevzdorují osudu, přijímají vinu, nejsou individualističtí, značná osudovost, úsporný popis krajiny, soustředí se na dějový spád

Rozbor celé sbírky: