Ruchovci a lumírovci – literatura (2)

literatura

 

Jméno: Ruchovci a lumírovci – literatura

Zařazení: Literatura – umělecké směry

Přidal(a): lkolesa

 

Ruchovci

 • škola národní
 • naplňovali český národně obrozenecký program, politická poezie úzce spjatá s nár. tradicemi
 • 1868 almanach Ruch (na počest položení základního kamene k Národnímu divadlu)
 • Časopis Osvěta
 • program: orientace na národní a sociální tematiku, na historii, velký zájem o venkov, typický vztah k rodné půdě = vlastenectví
 • Svatopluk Čech
 • Eliška Krásnohorská
 • Ladislav Quis
 • Josef Václav Sládek (dočasně)

 

Svatopluk Čech

 • Básník, prozaik, žurnalista a autor zábavné prózy
 • hlubší myšlenkový smysl díla převažující umělecké kvality
 • literaturu pojímal jako formu „společenské angažovanosti“ => texty postrádají intimitu, protože byly určené k hlasitému čtení na táborech lidu
 • rétoričnost, mnohomluvnost a romantický patos
 • sociální a politickou problematiku zahaluje do dobře čitelné alegorické podoby

Život
Narodil se na Benešovsku. S rodiči často cestoval, a tak měl možnost poznávat český venkov a stal se jeho obdivovatelem. Chodil na gymnázium v Litoměřicích a v Praze, kde studoval práva. V době studia působil jako redaktor politického deníku Pokrok. Šest let se věnoval advokátní praxi a od roku 1973 spoluredigoval časopis Lumír. Společně s bratrem obnovil časopis Květy. Psal fejetony do Národních listů a do Světovzoru. Navštívil Kavkaz a Dánsko. Jeho cesty byly inspirací k jeho další tvorbě. Zemřel v Praze.

Dílo

 • Epika:
  • Historická témata – z husitství (Husita na Baltu, Žižka)
  • z pobělohorské (Václav z Michalovic, Adamité)
 • Venkovská témata:
  • Ve stínu lípy
  • oslava českého kraje, rodné země
  • 7 veršovaných veselých i smutných příběhů, které si vyprávějí sousedi pod košatou lípou
  • Lešetínský kovář příběh venkovského kováře, který brání svojí dílnu a domov, proti cizímu kapitálu.
  • Sekáči – o životě venkovských dělníků, protest proti národnímu útlaku
 • Alegorické básně:
  • Evropa, Slavie
 • Satiry:
  • zvířecí epos Hanuman
 • Lyrika:
  • Politická, národní i vlastenecká
 • Jitřní písně – jedná se o veršované satiry. Staví se v nich do role mluvčího národa. Básně mají meditativní charakter, vycházejí z básníkových úvah
 • skladba Písně otroka – obraz otroka= >symbol nesvobodného člověka, národa i básníka, alegorická forma, 3 oddíly skladby :
  • lyrické verše (vzpomínky na dávnověk)
  • epické jádro = příběh lásky otroka k otrokyni, touha po svobodě, tragický závěr
  • vrchol = závěr (básníkova vize do budoucnosti)
 • Próza – satiry (broučkiády) :
  • Nový epochální výlet pan Broučka, tentokrát do XV. století:
  • Autor zasadil svého hrdinu, majitele pražského domu, do husitské Prahy v době obležení křižáky a bitvě na Vítkově. To mu umožnilo srovnání zbabělého, ustrašeného, přízemního a choulostivého měšťáka s idealizovanými husitskými Pražany, kteří byli naopak stateční, odvážní

   

Eliška Krásnohorská

 • básnířka, prozaička, libretistka, publicistka, literární kritička, překladatelka a aktivistka ženského hnutí o vzdělání žen
 • teoretická hlasatelka poslání české poezie
 • založila první dívčí gymnázium Minerva

Život
Eliška Krásnohorská (vl. Jménem Alžběta Pechová) si zvolila své umělecké jméno podle obce Krásná Hora nad Vltavou, kam v dětství jezdila. V šestnácti letech onemocněla nevyléčitelnou nemocí, která jí znemožňovala pohyb. Tehdy už publikovala verše. Psala kritické statě o lit. do časopisu Osvěta, do Květů a do Ruchu. Spolupracovala s Karolínou Světlou v ženském emancipačním hnutí, redigovala Ženské hnutí a zasloužila se o to, že v Rakousku bylo otevřeno první dívčí gymnázium. Zemřela v rodné Praze.

Dílo

 • Básně
  • Z máje žití, ze Šumavy, K slovanskému jihu (intimní a přírodní lyrika, slovanství)
 • Librety
  • Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola = pro Bedřicha Smetanu
  • Blaník = pro Zdeňka Fibicha
 • Překladatelka
  • Puškin, Mickiewicze, Byron
 • Knihy pro děti
  • cyklus dívčích románků Svéhlavička

 

Lumírovci

 • tzv. škola kosmopolitní
 • časopis Lumír
 • úsilí povznést českou lit. Na světovou úroveň
 • vliv myšlenkových proudu cizích
 • původní tvorba i překlady
 • snaha zapojit českou literaturu do kontextu světové literatury
 • pomocí překladů přejímali zejména západoevropské podněty
 • Josef Václav Sládek
 • Jaroslav Vrchlický
 • Julius Zeyer

 

Josef Václav Sládek

 •  básník, novinář, organizátor lit. života a překladatel
 • Amerika mu dala zabrat a poznal tam osudy indiánského národa, s nímž soucítil (Papů)
 • není tolik mnohomluvný, menší námětová šíře, je mu cizí patos a rétoričnost
 • veškeré hodnoty nacházel v životě venkovského lidu, rolník je pro něj symbolem vlastenectví, morální síly a demokratičnosti = atribut selství
 • 4 okruhy tvorby-intimní lyrika, vlastenecká poezie (jen ze začátku), soc. tematika, zakladatel moderní dětské poezie – přeložil 33 Shakespearových her
 • dětská poezie: bez zbytečného výchovného akcentu, všední postavy a motivy, srozumitelná, zábavná, lehce zapamatovatelná-Zlatý máj 1887, Zvony a zvonky, Skřivánčí písně 1888

Život

Pocházel ze Zbirohu. Studoval jazyky a přírodní vědy na filozofické fakultě. Literárně začínal jako redaktor v almanachu Ruch. Dva roky strávil s Severní Americe, kde se živil jako novinář, učitel a procoval na farmách i na lodi. Zážitky ztvárnil ve fejetonech a poezii. Po návratu působil jako redaktor Národních listů, profesor a lektor angličtiny. 1877-98 redigoval časopis Lumír, psal také do Národních listů a do časo. Osvěta, Světovzor a Květy. Zemřel ve Zbirohu.

Dílo

 • Osobní lyrika
  •  zachycuje základní situace lids. života, lidskou bolest, osobní žal nad ztrátou ženy, lásku k druhé ženě a dětem, k matce, stesk po vlasti; forma elegie :
  •  např. sbírky Básně (téma smutku a žalu nad smrtí milované ženy, ale i motivy ces do Ameriky), Jiskry na moři (sbírka převážně lyrické poezie-silně procítěná a osobní/občanská/politicky burcující), Světlou stopu, Slunce nad stínem
 • Sociální a vlastenecká lyrika
  • Role chudých – hluboký vztah k domovu, venkovu, sociální nespravedlnost
  • b. Točič – o tiskařském dělníkovi a jeho snu o štěstí
  • b. Silen buď a b. Hlavy vzhůru – výzva k národní hrdosti a sebevědomí, víra v lepší budoucnost
 • Oslava venkova a selství
  • rolník = symbol národní nezdolnosti, hluboký vztah k přírodě
  • např. sb. Selské písně a České znělky:
  • představa českého sedláka a selství, podal zde život rolníka a jeho životní postoje. Krátké uzavřené básně
 • Básník pro děti
  • obrazy ze světa dětství, učí lásce k rodičům, vlasti a přírodě
  • 3 sbírky : Zlatý máj, Skřivánčí písně, Zvony a zvonky
 • Překladatel
  • zvl. z angličtiny – Byron, Burns a 33 dramat Shakespearových

 

Jaroslav Vrchlický

 • Nejvýznamnější osobnost generace lumírovců
 • Básník (80 sbírek), prozaik, dramatik, literární kritik, průkopník moderních básnických směrů v české poezii a překladatel z 18 jazyků
 • bohoslovectví, filozofická fakulta, v Itálii tajemník ČVUT, profesor dějin a literatury
 • 1908 příznaky mrtvice a ztráta schopnosti číst a psát
 • vytvořil nejrozsáhlejší dílo v české liter.- 144 knih, 98 překladů z 18 národních lit.
 • zajímal se převážně o románskou lit., která měla vyvažovat německou orientaci země
 • problémy jeho díla: nepřehledné, stylisticky nepřístupné, rétorické, mnohomluvnost, často povrchní (všeobecné úvahy na téma ženská krása, lidské vědění, historie), lartpourlartismus (umění pro umění) =neuznávají mimoestetické kvality díla (Konec století v literatuře), ideál čistého a absolutního umění
 • uvedl do lit. různé básnické formy (rondel, gazel-často milostná báseň o jediném rýmu)
 • formalistní lyrika – Klade větší důraz na formu=přesné uspořádání veršů, (témata antická, anakreontská, klasická poezie), napodobuje jiné básníky (Fr. básníci – parnasisté, kteří se rozhodli sloužit pouze umění), experimentuje. -Gazel, Villonská balada, sonet

Život

Jaroslav Vrchlický (vlas. Jménem Emil Frída) pocházel z Loun. Studoval teologii, z níž přestoupil na filozofii. Po třech letech studia odjel do Itálie, kde působil jako vychovatel a intenzivně studoval román. literatury. Po návratu získal místo tajemníka na české technice. Po založení akademie věd a umění se stal jejím tajemníkem. 1893 se stal profesorem na Karlově univerzitě. V roce 1908 vážně onemocněl. Zemřel v Domažlicích.

Dílo:

 • Poezie:
 • Intimní lyrika
  • V raném období láska k ženě, dětem, rodině, pocit štěstí
  • např. Dojmy a rozmary, Eklogy a písně
 • Pozdní lyrika – Obrat od vyznavače lásky k životu k rezignaci a samotě (vliv osobního zklamání, životní tragédie- manželská krize, ..)
  • např.- Okna v bouři
  •  b. Za trochu lásky šel bych světa kraj– vyjádření smutku, protikladnost zpovědi: odmítá lásku, ale touží po ní
 • Přírodní lyrika – obrazy přírody splývají s obrazy básník. Šťastných chvil; např. Strom života
 • Vlastenecká a reflexivní lyrika– O budoucnosti národa, láska k českému jazyku – např. sb. Má vlast, Písně poutníka
 • Epika
  • Cyklus Zlomky epopeje (básnické dějiny lidstva od mytického dávnověku až po současnost), inspiroval se zejména Hugovou Legendou věků. Cyklus se skládá z reflexivní lyriky (sbírky Duch a svět, Sfinx, dědictví Tantalovo, Brevíř moderního člověka, Skvrny na slunci), která tvoří „páteř“ cyklu, dále z drobné epiky (Mýty, Selské básně) a rozsáhlých epických básní (Hilarion, Twardowski, Bar Kochba)
 • Drama
  • veselohra Noc na Karlštejně – zápletky vyplývají ze zákazu přístupu žen na hra, romantický příběh o ženské odvaze a žárlivosti.
  • Melodramatická tragédie Hippodamie (s hudbou Zdeňka Fibicha) – je zde řešena otázka viny a trestu,čerpá z řecké mitologie
 • Překlady
 • Světové poezie i drama
 • Hugo, Dante, Petrarca, Byron, Shelley, ….

 

Julius Zeyer 1841-1901 „exotický pták české literatury“-jedinečný, létal vysoko a sám

 • sklon ke snění a k silným uměleckým prožitkům, unikal před malostí veřejného života do své fantazie do prostředí mýtů a legend (zájem o historii) => novoromantismus
 • hodně cestoval po celé Evropě, vychovatel v Ruských šlechtických rodinách
 • literárních bojů se pro svou uzavřenou povahu neúčastnil
 • převážně epická tvorba, barvité líčení, častá inverze
 • obdivoval Zdenku Bauerovou a rozcházel se s Vrchlickým

Dílo:

 • zhudebněná slovenská pohádka Radúz a Mahulena 1898
 • epická poezie-skladby z českých národních dějin, Vyšehrad, Čechův příchod, Karolínská epopeja
 • Román o věrném přátelství Amise a Amila (Francie)
 • autobiografický román Jan Maria Plojhar 1888 – mladík nechopen dosáhnout úspěchu ve společnosti a dosažení vlastních hodnot
 • Dům U tonoucí hvězdy 1894–o tajemném domě v Paříži a jeho obyvatelích
 • Tři legendy o krucifixu 1895 (z Toleda, Slovenska a Prahy) -v jeho době nejpopulárnější