Král Lávra – rozbor díla k maturitě (9)

 

Kniha: Král Lávra

Autor: Karel Havlíček Borovský

Přidal(a): Michaela

 

 

–          Literární druh: lyricko-epické dílo

–          Literární žánr: satirická skladba, poezie

–          Doba kdy se příběh odehrává: neurčitá

–          Místo kde se příběh odehrává: Irsko, království Krále Lávry

 

Období:

Realismus

–          realis = skutečnost

–          umělecky směr 2. poloviny 19. století

–          vznik souvisí s rozvojem přírodních a společenských věd (vynálezy,…)

–          projevil se i v hudbě

–          znaky:

 • autoři pravdivě zachycovali realitu – zaujímali kritický přístup tzv. kritický realismus
 • objektivní přístup ke skutečnosti – autor stojí jakoby nad příběhem
 • podrobný popis postav a prostředí
 • díla jsou většinou podrobnou analýzou společnosti – zachycovali všechny společenské vrstvy
 • hrdina je představitel dané společnosti – na jednotlivci je ukázáno obecné
 • převládá rozum nad citem
 • převládá próza a drama
 • v historických dílech autoři dodržují historickou přesnost
 • vyčlenil se samostatný směr – naturalismus – autoři zde zachycovali biologickou podstatu člověka, jeho předurčenost dědičností a vliv prostředí. Popisovali negativitu člověka i ve společnosti. (Emile Zola – „Zabiják“ a Guy de Maupassant – „Miláček“)

 

Karel Havlíček Borovský

–          narodil se v Borové u Přibyslavi, pocházel z bohaté rodiny

–          studoval filozofii a na kněze, ale odešel kvůli neshodám s ředitelem àkritika církve

–          odešel do Ruska pracovat jako vychovatel, zpočátku byl Ruskem nadšen, ale postupně poznal, že carský absolutismus je stejně špatný jako rakouský (je namířen proti svobodě národů jedince)

–          když se vrátil, působil jako novinář

–          začínal jako redaktor Pražských novin, později založil vlastní noviny Národní noviny (Šotek)

–          velmi ostře vystupoval proti monarchii

–          v roce 1850 noviny zakázány, odchází do Kutné Hody, kde založil časopis Slovan, který byl také zakázán

–          stal se zakladatelem českého politického novinářství – uvědomil si význam novin pro utváření názoru

–          svojí satirou bojoval proti neomezené moci, za svobodu, proti hlouposti

–          psal srozumitelnou, jednoduchou formou, aby ho všichni pochopili

–          byl vypovězen do Tyrolska

–          1855 se vrací do Čech, stále pronásledován policií

–          1856 umírá, jeho pohřeb se stal celonárodní demonstrací a výrazem odporu proti rakouskouherské vládě

 

Dílo:

 •  „Epigramy[1]“ – své epigramy rozdělil do 5 částí, které ironicky věnoval: církvi, králi, vlasti, mízám a celému světu. Kritizoval bezbožný život církve, hromadění majetku, požadoval samostatnost českého státu
 • „Křest svatého Vladimíra“ – zpracoval starý ruský letopis.  Car Vladimír nechá utopit boha, protože mu odmítl sloužit, car si uvědomil, že potřebuje ke svému vládnutí církevní moc a vyhlásil konkurz na církev àkritizoval světskou moc za to, že vládne s mocí církevní
 • „Tyrolské elegie“ – popsal svůj vlastní zážitek zatčení a deportace. Výsměch monarchii, vládě i rakouské policii àsvým názorem chtěl posílit národní sebevědomí
 • Obrazy z Rus“ – články – kritika carské samovlády
 • Král Lávra

 

Další autoři:

Světový realismus

Honoré de Balzac

–          francouzský představitel

–          zakladatel realismu

–          studoval s velkými potížemi, později provozoval praxi u notáře, jeho srdce však vždy patřilo literatuře

–          v době kdy měl velké finanční problémy napsal svá největší díla

–          jeho cílem bylo vidět vše správně

Dílo:

„Lidská komedie“ – skoro 100 románů, zachytil v nich všechny společenské vrstvy, kritizoval poměry ve francouzské společnosti

„Otec Goriot“ – román o smutném osudu bohatého kupce

„Sestřenice Běta“

 

Jules Verne

–          francouzský představitel

–          zakladatel vědecko-fantastického románu

–          hodně cestoval a některé zážitky z cest zpracoval i ve svých dílech

–          příčinou smrti byl jeho bratranec, čistil pušku a omylem ho zabil

Dílo:

„Tajuplný ostrov“

„Cesta kolem světa za 80 dní“

„2 roky prázdnin“

 

Emile Zola

–          zakladatel naturalismu

–          svými pokrokovými názory měl velký vliv na politický život ve Francii

–          zemřel na otravu kouřem z komína za ne zcela vyjádřených okolností

Dílo:

„Zabiják“ – kritika sociálních poměrů, zachytil dopad alkoholu na morálku

„Břicho Paříže“ – zachytil nejspodnější vrstvu společnosti

„Lidská bestie“ – komedie

 

Český realismus

Božena Němcová

–          největší česká spisovatelka

–          narodila se ve Vídni

–          dětství prožila v Ratibořicích na panství

–          výrazně ji ovlivnila babička Magdalena

–          v 17 letech se provdala za Josefa Němce – manželství nebylo šťastné

–          často se stěhovali

Dílo:

„Ženám českým“ – báseň, apeluje na ženskou hrdost

„Divá Bára“ – povídka s 1 hlavní postavou

„Pan učitel“ – povídka s 1 hlavní postavou

„V zámku a podzámčí“ – zachytila kontrast chudých a bohatých

„Babička“ – unikala do světa svého dětství. Realisticky zachytila život na venkově. Lidi a vztahy si idealizovala.

 

Rozbor díla:

Vypráví o starém králi Lávrovi, jehož lid miluje pro jeho chytrost a dobrotu. Panovník má jedinou slabinu – nechává se stříhat a holit jen jednou za rok a svého holiče vždy pošle na šibenici. Jednoho roku vyšel los na holiče Kukulína, syna staré vdovy, která měla na světě již jen jeho.

Kukulín krále ostříhal a oholil a byl veden na šibenici, když přišla Kukulínova matka ke králi a řádně mu vyčinila za jeho divné chování. Král se zastyděl a ustanovil Kukulína svým vrchním holičem na oplátku za to, že bude mlčet o tajemství, které král schovává pod vlasy.

Kukulína však začalo kvůli královu tajemství tížit svědomí. Jeho matka mu poradila, ať zajde za starým poustevníkem, jenž mu dozajista poradí. Poustevník řekl holiči, ať své tajemství řekne staré vrbě, což mladík také učinil a ulevilo se mu.

Král chystal velký hodokvas a k této příležitosti pozval muzikanty. Basistovi Červíčkovi se však ulomil z jeho nástroje kolíček, narychlo jej tedy musel uříznout ze staré vrby. Když pak chtěl na bále spustit muziku, basa namísto libých tónů vyzradila královo tajemství: “Král Lávra má dlouhé oslí uši, král je ušatec!”

Lidu nevadilo, že jejich král má oslí uši, naopak měli panovníka pro jeho zvláštnost o to více rádi. Jelikož se nikdy nepřišlo na to, kdo tajemství vlastně vyzradil, zůstal Kukulín královým holičem navždy.

 

Jazyk:

–          psáno spisovně

–          čas plyne lineárně, nejsou zde žádné časové skoky

–          psáno er formou

–          prostý jazyk, lidová mluva

–          jsou zde použity

 • archaismy (kvas, hudci)
 • ironie
 •  hovorové výrazy (jazejček, švanda)
 •  přirovnání (vlasy dlouhé na krku široce nosil jak roj včel)

–          je psáno ve verších (nepravidelné)

 

Charakteristika postav:

Král Lávra

–          dobrý panovník, nechce, aby někdo věděl jeho tajemství – stydí se za svoje uši,

Kukulín

–          holič, čestný, bojácný, neumí udržet tajemství, smířený se svým osudem

Kukulínova matka

–          milující matka, která svého syna zachrání před šibenicí

Poustevník

–          dokáže dávat rady

Muzikant Červíček

–          hrál na basu a ztratil kolíček

 

Hlavní myšlenka knihy:

Kritika a výsměch hlouposti, omezenosti a zloby panovníky, kritika přímo rakouského absolutistického panovníka. Oslí uši = politický symbol

 

Vlastní názor:

Dílo se velice hezky čte. Je vtipné a vhodné i pro malé děti jako poučení o tom jakému chování se mají vyvarovat.

 

Dodatečné informace o díle:

–          kniha byla zfilmovaná Karlem Zemanem, jedná se o loutkové představení

–          v době vzniku bylo dílo přivítáno vlastenci, oficiálně mohlo vyjít až deset let po napsání, předtím kolovalo v opisech mezi lidmi

–          dílo bylo přijato kladně

–          hlavní inspirací díla je irská balada

 


[1] vytvořil nový typ básně tzv. epigram (4 verše)

Další podobné materiály na webu: