Romeo a Julie – rozbor díla k maturitě (3)

Proč nejde kopírovat? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu/nízkou kvalitu

rozbor-díla

 

Kniha: Romeo a Julie

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): Jobby, Majda

 

William Shakespeare 

 • Anglický spisovatel a největší světový dramatik se narodil ve Stratfordu nad Avonou.
 • Odchází do Londýna, kde brzy vyniká jako herec a dramatik v mnoha divadlech.
 • Stal se, spolumajitelem divadla Globe (kruhovité divadlo bez opon a kulis, divadlo mělo těsný kontakt s diváky). Závěr svého života strávil ve Stratfordu.
 • Napsal 37 dramat a sbírku sonetů.
 • Jeho díla jsou zajímavá především:
  • Postavy si vytvářejí svůj vlastní osud a chovají se přirozeně.
  • Příčinnou tragédie je lidská vášeň ne náhoda
  • Všímá si kladných i záporných vlastností lidí.
  • Veršovaný jazyk se střídá s prózou.
  • Blankvers: je nerýmovaný sylabotónický jambický verš o pěti stopách, většinou s mužským zakončením (tedy končící na přízvučnou slabiku).
 • Kontext autorovy tvorby
  • William Shakespeare byl anglický básník a dramatik, který tvořil v šestnáctém a na počátku sedmnáctého století. Narodil se ve Stratfordu nad Avonem, ale za divadelní kariérou odchází do Londýna, kde brzy vyniká jako herec a dramatik v mnoha divadlech. Stává se i spolumajitelem divadla Globe (kruhovité divadlo bez opon a kulis – dodnes používané jako aréna, blízký kontakt s diváky)
  • Jeho tvorba se dělí na tři části – na komedie (Zkrocení zlé ženy, kupec benátský, mnoho povyku pro nic) na hry s historickým námětem (Král Richard III, Král Jindřich IV) a tragédie, které jsou považované za vrcholná díla anglické literatury (Romeo a Julie, Mackbath, Hamlet, Othello)
  • Jeho díla jsou na svou dobu přelomová především díky  propracované psychologii postav a velmi realistickým pohledem na vlastní osud (v jeho dílech je osud zcela v rukách jednotlivých postav a příčinnou tragédie není náhoda či boží vůle, ale lidská vášeň)

 

Další díla: 

  • Komedie – Zkrocení zlé ženy, Kupec benátský
  • Historické hry – JINDŘICH IV, JINDŘICH V
  • Drama – JULIUS CAESAR,
  • Tragédie – ROMEO A JULIE, HAMLET, MACBETH, KRÁL LEAR, OTHELLO
  • Další – ZIMNÍ POHÁDKA, BOUŘE

 

Literárně-historický kontext

V tomto období se objevují dva významné směry:

 • Renesance – znovuzrození, obnovení antiky. Měšťané se vymaňují ze středověkého způsobu myšlení a odříkavého způsobu života, přiklání se k radostem pozemského života. Prosazuje se rozvoj přírodních věd a věd o člověku. Středem zájmu je člověk niko-li bůh. Rozvíjí se stavitelství a umění. Stavěli se různé zámky a paláce. Malíři zachycovali stav lidské duše a ženskou krásu. Do literatury pronikají nové literární žánry a národní jazyky.
 • Humanismus – Zájem o člověka, víra v jeho schopnosti, vlastnosti a rozum, který umožňuje poznávat svět. Zdůrazňuje svobodný vývoj člověka.

Tyto dva směry mají hodně společného – renesance více zaměřená na pozemské radosti (více motivů lásky, erotiky, přátelství atd)

 

Další autoři tohoto období: 

 • Italská renesanční literatura:
  • Dante Alighieri – italský spisovatel, dílo: Božská komedie: má 3 části: Peklo, Očistec a Ráj
  • Giovanny Boccacio – dílo: Dekameron: sbírka povídek (novel)
 • Francouzská renesanční literatura:
  • Francois Villonfrancouzská spisovatel, dílo: Odkaz (Malý testament) – básně, Závět (Velký testament).
 • Španělská renesanční literatura:
  • Miguel de Servantes y Saavedrašpanělský spisovatel, dílo: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha
 • Anglická literatura:
  • Geoffrey Chaucer – veršované Canterburské povídky – 24 příběhů putujících lidí (měštané, kněží, rytíři)

 

Rozbor díla: Romeo a Julie

Klasický tragický milostný příběh dvou mladých milenců ze znepřátelených rodů z Verony, tajně oddáni, Romeo nucen prchnout (smrt Tybalta), Julie vypije lektvar, který jí učiní na den mrtvou, čeká na Romea v hrobce, ten nedostane včas dopis od otce Lorenza, myslí si že je skutečně mrtvá, u její hrobky probodne Parise, sám vypije jed a zemře, Julie se probudí a probodne se dýkou.

 

Literární druh a žánr

 • Literární druh: Drama (text je určený k interpretaci v divadle, obsahuje repliky postav a scénické poznámky)
 • Literární žánr: Tragédie (hra směřuje k tragickému konci)
 • Funkční styl: umělecký
 • Námět: nešťastný osud dvou milenců, kteří pochází ze znepřátelených rodů (spor)
 • Slohový postup: vyprávěcí, dialogy

 

Téma a motiv

 • Téma: nešťastná láska dvou milenců ze znepřátelených rodů
 • Motivy: svatby, smrti, nenávisti, přátelství, válka dvou rodů, spory
 • Shakespeare celý příběh sám nevymyslel. Mnoho motivů obsažených ve hře bylo známo již z antických zpracování, existuje dokonce i velice podobný italský příběh z konce 15. století (Luigi da Porto).

 

Časoprostor

 • Kdy: 16. Století
 • Kde: italská města Verona a Mantova (tam se skrývá Romeo po vraždě Tybalta)

 

Kompoziční výstavba

 • Chronologická – je zachována časová posloupnost, postupuje se od nejstarších dějů k těm nejnovějším
 • Dílo se člení na prolog a pět dějství – výstavba klasického dramatu (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa)

 

Vypravěč/lyrický subjekt

 • Jelikož se jedná o literární druh drama, nevyskytuje se v tomto díle vypravěč, příběh tvoří promluvy jednotlivých postav, důležité „vševědoucí“ informace doplňují scénické poznámky

 

Děj: 

Již od pradávna se nenávidí dva rody žijící ve Veroně. Montekové a Kapuleti. Z těchto rodů jsou i Romeo a Julie. Bohužel každý z jiného. Na plese se do sebe bezhlavě zamilují, aniž by věděli cokoli o tom druhém. Později se Romeo vydá k Juliině balkonu, kde se velice sblíží a druhý den tajně oddají. Romeo brání svůj rod, a proto je v souboji nucen zavraždit Kapuleta, bohužel netušíc, že se jedná o Juliina milovaného bratrance. Trestem je mu vyhnání z Verony. Dostane strach, že se již se svou manželkou neshledá. Julie tedy zahraje, že je mrtvá a je odnesena do rodinné hrobky. Romeo nic netuší, a proto se zabije také, otráví se, protože si myslí, že bez Julie jeho život nemá smysl. Julie se náhle ale probudí z mdlob a vidí mrtvého Romea, zabodne do sebe tedy dýku a skutečně již umírá. Zemřeli pro svou lásku. Obětovali se jí.

 

Hlavní postavy:

 • Romeo Montek
  • mladý, pilný romantik, z rodu Monteků, zamilovaný do Julie (byl schopen pro ni udělat vše), smělý, unáhlený, citlivý, odvážný, impulsivní
 • Julie Kapuletová
  • krásná, mladá – asi 14 let, oddaná Romeovi, laskavá, unáhlená, citlivá, má velmi ráda svou chůvu, nemá dobrý vztah k rodičům, oklamala rodinu (jed), tajně se vdala, neposlouchala rodiče, obětavá, dcera Kapuletova
 • Otec Lorenzo (Vavřinec)
  • starý františkánský mnich, tajně oddá oba milence, obětavý, moudrý a zbožný, přeje jejich lásce, vidí v ní možnost smíru obou rodů
 • Chůva
  • prostá žena, která vychovávala Julii, veselá, upovídaná, vnáší do tragédie komické prvky, stará, měla moc ráda Julii, spojnice mezi Julií a Romeem
 • Tybalt
  • bratranec Julie, chtěl pořád bojovat s Monteky, zabit Romeem
 • Merkucio
  • příbuzný vévodův a přítel Romeův
 • Benvolio
  • příbuzný Monteků – humorný, vtipný, zábavný
 • Paris:
  • Hrabě, kterého si měla vzít Julie, vznešený, pohledný

 

Jazyk a styl:

 • Jedná se o drama – uplatňovány promluvy formou monologu (řeč jedné postavy) nebo dialogu (rozmluva dvou postav mezi sebou)
 • Kompozice celého díla je chronologická a člení se na prolog (ve formě sonetu) a pět dějství. Celý příběh je psán Shakespearovým oblíbeným stylem – pětistopým jambickým veršem (takzvaným blankversem). Blankvers je v Shakespearových dílech typickým jazykovým prostředkem, díky němuž jsou všechna jeho díla jasně rozpoznatelná. Problém pak ale nastává s překladem díla do češtiny – jambický verš se v češtině nedá příliš využít, protože po zvukové stránce tu není shoda. V českých básnických dílech ji však i přesto využíval Karel Hynek Mácha ve své básni Máj.
 • Objevuje se tu spisovný jazyk, archaismy, Metafory, personifikace (přirovnání), věty jednoduché i souvětí, často věty tázací, zvolací, jednočlenné (Romeo! Nálado! Blázne!) i dvojčlenné.
 • Archaické až knižními prvky (prchvilec, nežli)
 • Časté zvolací věty a tázací (dodávají na dramatičnosti), i věty jednočlenné nebo dvojčlenné (Romeo!)
 • Inverze (nezvyklé řazení slov ve větě)

 

Hlavní myšlenka:

 • Autor poukazuje na to, aby mladí lidé – stejně jako Romeo a Jullie – bojovali o své právo na lásku, štěstí a právo rozhodovat o vlastním osudu i přes jeho nepřízeň.

 

Vlastní názor:

 • Bravurní, skvělé, po všech stránkách vydařené dílo. Jedinou výtku můžu mít k tragickému konci, protože ze současnosti jsme spíše zvyklí na díla, ve kterých láska vítězí a příběh končí slovy: „a žili spolu šťastně, až do smrti.“ Tento román byl přeložen do obrovského množství jazyků, několikrát byl zfilmován, hraje se v divadlech, byl podle něj napsán muzikál nebo lední revue. Kniha nabádá k zamyšlení se. Ukazuje nám obraz tehdejší doby a problémy lidí. Nešťastný osud dvou milenců bude vždy aktuální. Můj názor je ten, že by si ji měl každý alespoň jednou přečíst a neměla by chybět v žádné knihovně.

 

Poměr díla k současnosti, dnešní vyznění díla: Romeo a Julie představuje dnes nejmilostnější dílo všech dob a je vždy spjato s láskou. Je celosvětově známé. Není člověk, který by toto literární dílo neznal. Dílo bylo několikrát zfilmováno a nespočetněkrát velkou inspirací.