Krysař – rozbor díla k maturitě [10]

rozbor-díla

 

Kniha: Krysař

Autor: Viktor Dyk

Přidal(a): Václav Mikulec

 

 

KONTEXT DÍLA

…kniha českého autora z první poloviny 20. století

 • protispolečenští buřiči
  • = literárně-historický termín především pro básníky 1. čtvrtiny 20. století, kteří se stavějí do pózy buřičů zklamaných společností
  • navazují na generaci České moderny (90. léta)
   • negovala dosavadních umělecké i společenské ideály
   • v prudkých polemických srážkách s dosavadní literaturou (stále doba Ruchovců a Lumírovců!
   • chtěli vymanit literaturu ze zajetí politiky
   • 1895: vydávají Manifest české moderny (autoři: F. X. Šalda, S. Machar)
   • moderna se brzy vnitřně diferenciovala – různé směry…
  • inspirace Prokletými básníky
  • důraz na svobodu jedince
  • antimilitarismus
  • radikalismus
  • odmítání společenské nespravedlnosti a konvencí spojených s usedlým měšťanským způsobem života, ale nepodléhají pesimismu
  • své pohrdání vyslovují různě:
   • někteří chtějí společnost děsit dekadentním uměním včetně krajního satanismu (Jiří Karásek ze Lvovic, Stanislav Kostka Neumann, Ladislav Klíma…)
   • jiní se z odporu ke společnosti stávají bohémy a tuláky – východisko nalézají ve vitalismu, kolektivismu (František Gellner, Karel Toman, Jan Hašek, Karel Hlaváček…)
   • někteří se zapojili do anarchistického hnutí Omladina ( K. Neumann, V. Dyk)
   • jiní se stávají pouze sociálními buřiči ( Bezruč, J. S. Machar, V. Dyk)
  • většina těchto básníků prošla časopisem Moderní revuí, i když někteří s ním souviseli jen velmi volně
   • poprvé vychází roku 1895
   • zakladatelé: Arnošt Procházka & Jiří Karásek ze Lvovic
   • umělecká literatura, teoretické studie, kritika, výtvarné umění
 • odklon od realistického způsobu ztvárnění
 • příklon k dekadentním tónům
 • prosazování -ismů, především impresionismu, futurismu, symbolismu a kubismu

 

DÍLO: Krysař

 • výjimečné dílo v Dykově tvorbě
  • vychází ze staré saské pověsti ze 13. stol., aktualizuje ji, obohacuje o milostný motiv
  • neoromantismus (postava tajemného Krysaře a Seppa Jorgëna – oba na kraji spol., nešťastná láska, ďábel, mystika…), symbolismus, impresionismus, voluntarismus, nihilismus, expresionismus → nezapadá do jeho stylu
 • literární druh: epika
 • literární žánr: novela

 

TÉMA:

 • prostor: německé město Hammeln, vrch Koppel
 • čas: není určen
 • hl: téma: základní lidské hodnoty
 • témata: krysařova postava, kritika společnosti, kritika měšťáctví
 • motivy: láska, pomsta, povrchnost, nelidskost, přetvářka, milostné motivy, hamižnost, honba za vlastním prospěchem

 

Děj:

Do města Hammeln přichází krysař s píšťalou, aby z něho vyhnal krysy. Zamiluje se do mladé Agnes, která se stává smyslem a láskou jeho života. Nechtějí mu však zaplatit za jeho práci. Rozzuřený odchází s tím, že se pomstí. Když se po chvíli vrací zpět do města. V tamější hospodě najde záhadného cizince. Jmenuje se Faustus z Wittenberka a pracuje pro ďábla. Říká mu, že jeho flétnou může dělat daleko lepší věci, než je vyhánění krys. Agnes je těhotná s Kristiánem, jehož nemiluje, neunese to a zabíjí se skokem ze skály. V krysařovi se vše zlomí a začne hrát na píšťalu. Všichni lidé z města jej následují skokem do propasti, až na rybáře Jörgena, jenž zachrání malé dítě. Otevřený konec – nevíme, zda ještě někdo přežil.

 

Postavy:

 • Krysař – tajemný cizinec (zákl. otázka: Kdo je vlastně Krysař?), samotář, podivín, pesimista, vzbuzuje strach, živí se vyháněním krys z měst hrou na svou píšťalu, velmi mu záleží na Agnes
 • Agnes – mladá, krásná milenka Krysaře, ale vztah i s Kristiánem, kterého nemiluje
 • Dlouhý Kristián – majetnický mladík toužící po spokojeném průměrném životě, Agnes si chce koupit
 • Sepp Jörgen – chudý, urostlý, hodný rybář, duševně postižený, vše chápe zpožděně
 • konšelé Strumm a Frosch – chamtiví a podlí

 

Symbolika:

 • píšťala = symbol života, spojuje svět snu a reality; symbol moci
 • propast/země Sedmihradská = symbol splněných snů
 • krysy = společenská špína, přetvářka
 • Sepp Jorgën a nemluvně = symbol čisté duše, jediní ve městě
 • nezvratná osudovost děje

 

KOMPOZICE

 • chronologický postup, retrospektiva – když Krysař vzpomíná na Agnes
 • děleno na očíslované kapitoly
 • er-forma, vševědoucí vypravěč
 • dialogy, vnitřní monology
 • vložena píseň o zemi Sedmihradské – pracuje se zvukovými prostředky
 • dvě roviny příběhu – rozpor mezi snem a realitou; rozpor, iluze

 

JAZYK

 • spisovný, srozumitelný, básnický jazyk, krátké věty

 

AUTOR: Viktor Dyk (1877 – 1931)

 • vystudoval práva, působil ale jako pravicový & nacionalistický politik, novinář, spisovatel a překladatel
 • skeptik, anarchistický buřič – k seskupení kolem S. K. Neumanna nepatřil, jeho životní styl a představy o umělecké tvorbě byly vzdáleny bezstarostnosti a bohémství většiny ostatních anarchistů; ve zbylých věcech se však s nimi shodoval
 • ovlivněn skupinou kolem Moderní revue
 • už za studií se účastnil politického života
 • v době války zakládá odboj, po válce aktivně do politiky – poslanec, senátor Národně-demokratické strany (krajní pravice, nacionalistická strana)
 • až do smrti vždy jeden z vůdců hradní opozice za 1. republiky – odpůrce TGM, Beneše
 • v literární tvorbě má vždy odbojný postoj, vede až k anarchismu, psal zejména poezii
 • byl i vězněn kvůli své literární činnosti
 • vytvořil osobitý ironický básnický styl a humor, kde je i sebeironie, ironie a sarkasmus, plné krajního individualismu, dekadentní pohrdání
 • charakteristika tvorby:
  • aforismus (stručná a vtipná forma)
  • úsečnost
  • jasná pointa
  • paradoxy
  • práce s kontrastem
  • smysl pro detail – skrz jemné detaily popis situace (u Krysaře: hůl a květina…)
  • skepse
  • ironie a sarkasmus
  • pravidelný rytmický verš
 • poezie – např. sbírky A porta inferi – Od bran pekelných (subjektivní lyrika), Satiry a sarkasmy (politická poezie)
 • próza – romány, novely, povídky – Stud, Zlý vítr
 • dramata
 • životopisy, eseje, paměti aj.