Tyrolské Elegie – rozbor díla k maturitě (4)

rozbor-díla

 

  Kniha: Tyrolské Elegie

  Autor: Karel Havlíček Borovský

  Přidal(a): El, Leclerk Leclerk

 

 

Autor: Karel Havlíček Borovský (1821 – 1856)

 • Novinář, básník, překladatel z ruštiny a polštiny; Založil v českém prostředí kritický realismus a literární kritiku. Chtěl se stát knězem, ale byl vyloučen ze semináře.
 • Velký satirik a realista a také hlavně politik!
 • Byl to liberál. Přispíval do Národních novin (založil je), Pražských novin, České včely.
 • Měl ženu Julii a dceru Zdeničku.
 • Hrozně moc obdivoval Rusko (Obrazy z Rus) a Gogola – přeložil román Mrtvé duše. Poté odjíždí do Ruska a působí zde jako vychovatel. Ztrácí iluze o této zemi (korupce, zaostalost) , a vrací se zpět do Čech, kde se stává novinářem a zasahuje i do politiky. Roku 1848 vystupuje jako radikální demokrat a s F. Palackým vytváří politický program austroslavismus (chtěli federaci slovanských národů). Roku 1851 je vyhnán do Brixenu, a po svém návratu domů, v roce 1856 umírá.

Další díla:

 • Král Lávra, Křest sv. Vladimíra, Epigramy, Obrazy z Rus (soubor reportáží),…

 

Literární kontext (období díla): realismus

 • 3. fáze národního obrození, v roce 1852, vydány časopisecky 1961,
 • vliv realismu
  • důraz na rozum, smyslové poznání, hrdinové jsou obyčejní lidé, přesné zobrazení zkušenosti, kritika společnosti, popisy, objektivnost,  nejoblíbenější žánr je román, podrobné popisy
  • („skutečný“) – reálné zobrazení skutečnosti, bez přikrášlení, kritika nešvarů společnosti, podrobné popisy, hrdinův charakter se vyvíjí; vznik v 19. století (ale realisticky psal i Boccaccio Dekameron), opak romantismu;  autoři: KHB, Jan Neruda, Alois Jirásek, Karolína Světlá, Božena Němcová, Charles Dickens, Honoré de Balzac, L. N. Tolstoj, N.V. Gogol, F.M, Mrštíkové, Dostojevskij, ….

 

Rozbor díla: Tyrolské Elegie

 • Jedno z jeho nejvýznamnějších děl Karla Havlíčka Borovského
 • Inspiroval se vlastní zkušeností
 • Epické dílo psané ve verších, elegie – žalozpěv, lyrický útvar se smutečním laděním, autoři vyjadřují žal nad ztrátou blízké osoby, nářky nad vlastním osudem (zde je plné ironie, satirický humor), (typická pro antickou poezii)
 •  Popisuje svoje zatčení a cestu do vyhnanství, od příchodu policajtů – v nočních hodinách, smutné loučení s rodinou, rodným městem a vlastí.

 

Literární druh:

Literární žánr:

 • satirická báseň

Elegie = žalozpěv

 • vrchol antické poezie, lyrická báseň, žal nad ztrátou něčeho autorovi blízkého (např. lásky, domova,…); KHB – odkazuje k Ovidiovým žalozpěvům (také byl císařem poslán do vyhnanství)

Dílo:

 • sepsáno r. 1852, vydáno 1861, on umírá 1856 – nikdy se nedožil oficiálního vydání

Téma:

 • kritika rakouské vlády a policie, režimu, Bachova absolutismu, popis autorova příběhu

 

Místo a doba děje:

 • Rakouské císařství (Německý Brod, Alpy, Brixen), 19. století (1851)

 

Postavy:

 • Karel Havlíček Borovský – novinář a básník, zakladatel české žurnalistiky, poctivý, odvážný, ale odbojný člověk, ironický, rezignovaný, klidný, i když ho odváží z místa, které miluje
 • policista Franz Dedera – Bachův přívrženec, velitel převozu KHB do Brixenu
 • stráž – zbabělci bez čistého svědomí, kteří jsou navíc úplně k ničemu
 • měsíček – KHB s ním vede dialog, jediný jeho přítel ve vyhnanství

 

Obsah:

 • Název Tyrolké Elegie – elegie = žalozpěv, ale on tady v té básni je velmi suchý, sarkastický
  KHB popisuje situaci, kdy je zatčen rakouskou policií a vezen do vyhnanství v Brixenu (nevěděl, co s ním bude, a jestli se vůbec někdy vrátí domů, do Borové, loučení s rodinou), byl provázen policistou Dederou. Během cesty se loučí s místy v Německém Brodu, která měl rád a přemítá nad tím, co ho s nimi pojí (např. kostel, kde byl pokřtěn – personifikace – kostel je z odjezdu KHB smutný, sledoval celý jeho život).
 • V Alpách nastane chvíle, kdy se koně s kočárem splaší a řítí se po prudké cestě – policisté z něho vyskákají, ale KHB v kočáru zůstane – a připomíná biblický příběh o Jonášovi. [1]
 • Borovský mezitím dojede do nejbližšího městečka, kde se nají, než přiběhnou strážní. Komentuje to tak, že režim chce vládnout národům, ale nezvládne ukočírovat ani koně.
 • Monolog KHB s měsícem – ptá se ho, jak se mu v Brixenu líbí, odkaz na lidovou píseň.
 • Báseň začíná – Sviť měsíčku sviť – odkazuje i na K. J. Erbena.
 • “Černý dvouhlavý orel.” – Karel Toman – Rakousko (zlatá/černá)
 • Vrcholem skladby je příhoda se splašenými koňmi po cestě přes Alpy (8.zpěv) – kočár se řítí po příkré cestě, všichni policisté z něj vyskákali, když jim zajatec připomenul příběh z bible o Jonášovi – jen hříšník KHB měl čisté svědomí a v klidu dojel k poště, kde stačil povečeřet, než pochroumaní strážci dokulhali za ním. Satirický celou situaci komentoval a neodpustil si ostrou kritiku režimu, který chce na šňůrce vodit celé národy, ale neukočíruje ani čtyři koně.

 

Jazyk a styl

 • Spisovná čeština, prvky obecné češtiny
 • hovorový, citově zabarvený, někdy i vulgární;  humorný, parodie, satira, ironie, metonymie, přirovnání archaismy, německé výrazy; vyprávěno ich formou (objevuje se i er forma).
 • Syntaktická stránka – oznamovací a zvolací věty.
 • Jazyk je čtivý, hovorový, citově zabarvený.
 • Výrazný rým a rytmus (trochej)
 • Obrazná pojmenování:
  • ironie -úmyslné a průhledné vyjádření protikladem, výsměch
  • sarkasmus – výsměch
  • personifikace – zosobnění
  • přirovnání
  • synekdocha
  • metafora – přenesené pojmenování za základě vnější podobnosti
  • epigramy – církvi, vlasti, králi.

 

Kompozice:

 • 9 zpěvů, dílo vrcholí Havlíčkovým příjezdem do Brixenu

 

Verš:

 • pravidelný, jednoduchý, sdružený a střídavý rým

 

[1] Bůh požádal proroka Jonáše, aby šel do Ninive hlásat Boží trest za jejich chování, ale Jonáš to udělat nechce – nastoupí na loď, která pluje opačným směrem – Jonášovo rozhodnutí se Bohu nelíbí, a proto vyvolá na moři bouři. Námořníci jsou vystrašení – Jonáš jim řekne, že když ho hodí přes palubu, vlny se uklidní – tak i udělají a J. spolkne velryba – J. se v jejím břiše modlí a ona ho vyplivne na souš – J. si rozmýšlí své rozhodnutí a jde hlásat trest do Ninive.