Struktura literárního díla, figury, tematická vrstva

 

 Jméno: Struktura literárního díla

 Přidal(a): Anna Papouskova

 

 

Každé literární dílo má:

OBSAH – vše, o čem dílo vypovídá

FORMU – způsob ztvárnění literárního díla, uspořádání uměleckých prostředků

 

3 VRSTVY

 • jazykovou
 • tematickou
 • kompoziční

 

Jazykovou vrstvu literárního díla tvoří:

 • slovní zásoba – výběr slov (spisovná, nespisovná, nářečí, neologismy, archaismy, knižní výrazy)
 • zvuková stránka jazyka
 • grafické prostředky
 • figury – zvláštní kombinace slov
 • tropy – obrazná pojmenování
 • prostředky specifické pro poezii (rým)

 

Zvuková stránka jazyka

 • Eufonie = zvláštní uspořádání hlásek,
  • libozvučné uspořádání hlásek (vychází ze zvukových a významových zvláštností určitých českých hlásek – L, S, Š, R, Ř,…A, E, I,…)
 • Rým – je zvuková shoda koncových hlásek (v českém verši obvykle od samohlásky poslední rytmicky důrazné slabiky) na konci veršů nebo půl veršů

 

Druhy rýmu:

            střídavý          –       ABAB

            sdružený        –      AABB

            obkročný       –      ABBA

            přerývaný     –       ABAC

 

 • Aliterace – náslovný rým; opakování stejných hlásek na začátcích slov
  Nade mnou kolo — kůl — kostlivec — lebka bledá… (K. H. Mácha)

 

Zvuková stránka jazyka

Onomatopoie zvukomalba, uskupení hlásek vyvolávající dojem skutečného zvuku (citoslovce)

Grafické prostředky

Slouží k ozvláštnění textuverš, strofa,  jiný typ písma,  interpunkce, kaligram

Kaligramy– obrázkové zobrazení básně (báseň do obrazu)

 

FIGURY

 • Anafora – opakování stejných slov na začátcích strof nebo veršů

Darmo, řeko, tvoje lkání,

darmo tmavou nocí zní…   (K. H. Mácha)

 

 • Epifora – opakování stejných slov na konci veršů

Přicházím k Tobě. Jaké to máš vlasy!

Tak těžké, vonné, sametové vlasy. (K. Toman)

 

 • Epanastrofa – opakování stejných slov na konci jednoho a na začátku druhého verše

Vybíral jsem celé plástve,
celé plástve černého medu …   (M. Florian)

 

 • Epizeuxis – opakování stejných slov v jednom verši několikrát za sebou

Plavovlasá země

se vzdouvá, se vzdouvá.

Slunečními řetězy zavěšena

se houpá, se houpá.   (V. Závada)

 

 • Pleonasmus – nadbytečné seskupení souznačných nebo významově si blízkých slov a výrazů.

Hornické děti jdou si hrát
a já jsem slepý a já je nevidím… (V. Závada)

 

 • Inverze – obrácení obvyklého pořádku slov

Miláčku, ty máš v ústech zralou třešni!
Jak chutná ti? (V. Nezval)

 

 • Řečnická otázka – otázka, na níž ten, kdo ji klade, nečeká odpověď

Bez konce jsou lesy markýze Géra.
Otcové když v jeho robili dolech,
smí si vzít sirotek do klínu drva,
co pravíš, Maryčko Magdónova? (P. Bezruč)

 

 • Apostrofa – oslovení věcí, osob, smyšlených postav nebo abstraktních pojmů

Milenčin dopise, lampo, kniho kamarádova… (J. Wolker)

 

 • Gradace – pojmenování nebo motivy seřazené podle významu tak, aby měly vzestupnou tendenci

Zpíval, že bude, až bude,
že bude stále perutný
a ještě perutnější, ba nejperutnější z perutnatců. (L. Kundera)

 

 • Kontrast (protiklad)– postavení jevů nebo slov opačného významu vedle sebe, záměrné spojení protikladných myšlenek a obrazů

Byl to černoch černý jako vrána;
ona jméno měla Liliana. (F. Gellner)

 

 • Citace – použití cizího slovesného projevu rčení v básni

 

 • Metafora – je přenesení významu na základě podobnosti, vzhledu, funkce, vlastností, pohybu apod; označení jednoho jevu pojmenováním jevu druhého – a srovnání nebo konfrontace těchto jevů na tomto základě

 Tvé oči dva výstřely naslepo

 Dva výstřely naslepo které se neminuly cílem

 Dva výstřely naslepo za rohem ulice kudy jsem  šel

 Jak vězeň hledající konec dvora

 (V.Nezval)

 

 • Personifikace – přenos pojmenování lidských vlastností a jednání na neživé věci a abstraktní pojmy

  Na stole světlo
boxuje s noční můrou.
A po dvoře chodí vítr
jako chlap

  (K. Biebl)

 

 • Básnické přirovnání je prostředkem k tomu, aby určitý jev, určité dění byly zprostředkovány co nejnázorněji, zároveň aby čtenář mohl popustit uzdu své fantazii a jeho představa  byla co nejbohatší.

…noc je jak broušený krystal hrůzy …   (F. Halas)

 

 • Metonymie – přenesení významu na základě věcné souvislosti

Vypil celou sklenici

 

 • Synekdocha – přenesení významu ve vztahu mezi celkem a jeho částí (část zastupuje celek)

Paprskem cest šly nožky dětí

a už je pro mne pustý jez,

pod kterým marně chtěl bych dnes

jednu z těch tváří uviděti. 

(J. Seifert)

 

 • Oxymóron – spojení významově protikladných slov

dávná severní zář, vyhaslé světlo s ní,

zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk,

zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit,

zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit,

zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt,

vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas,

to jestiť zemřelých krásný dětinský čas.

Zbortěné harfy tón, ztrhané zvuky zvuk…

(K. H. Mácha)

 

 • Alegorie neboli jinotaj pramení z potřeby nenazvat skutečnost pravým jménem, nevyřknout ji. Alegorie je tedy obrazným vyjádřením dějů, jevů, vlastností na základě utajené paralelnosti. Zvířecí bajka  je epický žánr, který je čistou alegorií.

 

 • Epitetonbásnický přívlastek, zdůrazňuje stálou nebo mimořádnou vlastnost.
  • (cikádové oči, sivá holubička, lstivý Odysseus)

 

Tematická vrstva literárního díla

  Tematickou vrstvu díla tvoří:

 • téma (hlavní, vedlejší)
 • námět, látka
 • epizoda
 • motiv

 

Kompoziční vrstva literárního díla:

 • kompozice
 • kompoziční postupy
 • řeč autora, řeč postav

 

Kompozice

 je způsob uspořádání  a spojování jednotlivých tematických prvků se zřetelem k celkovému záměru autora, k ideovému obsahu díla a vůbec jeho uměleckému smyslu.

 

Kompoziční postupy

postup chronologický (čas plyne dopředu)

– postup retrospektivní (čas zpětně) (zpětným pohledem)

 

Řeč autora, postav

 • Objektivní – autor stojí nad příběhem, do děje vstupuje jen svými komentáři, nebo do něj nevstupuje vůbec, všechny skutečnosti zná dopředu: er – forma
 • Subjektivní – vypravěč je součástí příběhu, nejčastěji hlavní postava: ich-forma