Česká literární moderna a generace anarchistických buřičů

 

 Jméno: Česká literární moderna a generace anarchistických buřičů

 Přidal(a): Ziki

 

Literární moderna:

 • moderna – všechny umělecké směry a tendence od poslední třetiny 19. století až do 1. sv. války
 • Znaky: radikalizace společnosti, vliv dekadentních a anarchistických názorů
 • V literatuře: mezigenerační střety – hroutí se představy o národní jednotě, odmítání zastaralých hodnot 19. století, pronikání mod. uměleckých směrů
  • Nejstarší generace autorů (Neruda, Vrchlický, Zeyer)
  • Mladá generace autorů – generace české moderny, anarchističtí buřiči
   • Rozčarováni z vývoje, pesimismus, odklání se od realismu, ovlivněni prokletými básníky, využívají nové umělecké směry (např. syntetismus)
 • Manifest ČM: 1895, literární a politický program (pol. – všeobecné hlasovací právo, svobodu slova, shromažďování, lit. -vytvoření umělecké kritiky jako samostatného oboru, individualismus)
  • Autoři: J. S. Machar, Fr. X. Šalda – významný literární kritik
 • Autoři nejsou vázáni konvencemi, kladen důraz na individualismus
 • Zanikají hranice mezi literárním druhem a žánrem

 

Josef Svatopluk Machar:

 • realista, básník, prozaik, publicista
 • individualista, zaujímal tvrdý postoj k Vídni, církvi a maloměšťáctví, kritika českého státu
 • tvorba: lyrika:
  • Konfiteor I-III – vlastenecká lyrika
  • Čtyři knihy sonetů – sbírka moderních sonetů (politické, ne milostné), obrazy z každodenního života
  • Tristium Vindobona (Žalozpěvy vídeňské) – politická sarkastická sbírka, kritika českých poměrů
  • Epika:
  • Postavení ženy ve spol.
  • Zde by měly kvést růže – sbírka povídek, zobrazení osudů žen, zklamání ze života a reality
  • Magdaléna – veršovaný román, kritika maloměšťáctví, veršovaný román, osudy žen, hlavně prostitutek
  • Svědomím věků – vyjadřuje obdiv silným osobnostem a dějinám, desetidílný cyklus, obdobné dílu Vrchlického (Zlomky epopeje), zahrnuje jeho pojetí vývoje lidstva

V záři helénského slunce (antika), Jed z Judey (křesťanství)…

 

Antonín Sova:

 • básník mnoha směrů (realismus, impresionismus, symbolismus, dekadence)
 • silný vliv krajiny jižních Čech
 • realistická tvorba:
  • Realistické sloky – zobrazuje přírodu J. Čech
 • impresionismus:
  • Květy intimních nálad – sbírka, náladovost, snovost, melancholie
  • Z mého kraje – zobrazení prchlivosti okamžiku
  • Soucit a vzdor – přelomová sbírka, prvky dekadence
 • Symbolismus a dekadence:
  • Zlomená duše – hledání smyslu existence, rozpor mezi snem a skutečností, monology, dekadence
  • Vybouřené smutky
  • Údolí nového království
  • Ještě jednou se vrátíme

 

Otokar Březina:

 • vlastním jménem Václav Jebavý
 • představitel symbolismu a duchovní poezie (hledá Boha)
 • řeší smysl lidské existence, kontext člověka v duchovnu, využívá abstraktnost, mysticismus
 • díla jsou symbolicky spojená barvou či zvukem
 • sbírky:
  • Tajemné dálky – intimní lyrika, pesimistická, osobní zpověď autora, řešení = služba umění
  • Svítání na západě – motivy smrti, smutku, oxymóron, velké množství symbolů, mystika zvítězí nad okolním světem
  • Ruce – sbírka, jednota tvorstva, oslava dělníka
  • Větry od pólů – sbírka
  • Stavitelé chrámů – sbírka
   • Překonává pesimismus, charakteristické znaky: kolektivní hrdinové, víra v budoucnost, optimismus, volný verš, obrací se k Bohu

 

Karel Hlaváček

 • Vytváří osobitý typ českého symbolismu, silný vliv dekadence
 • básník, malíř, publicista (Moderní revue)
 • poetické znaky: melancholie, pesimismus, ponurost, snová krajina, zvukomalba, melodičnost, rytmus
 • sbírky:
  • Pozdě k ránu – náladová lyrika, únik do fantazie, zobrazují básníkovo nitro, vyjadřují jeho pocity
  • Mstivá kantiléna – básnická sbírka (12 balad), vrcholné dílo symbolismu, využívá zvukové motivy, jedná se o spojení symbolismu s dekadentním viděním světa, využití symbolu Gézů (=vzdor), zobrazuje marný boj, osamělost a vzdor

 

Anarchističtí buřiči:

 • Navazují na českou modernu (časopis Nový kult)
 • Intenzivní překladatelská činnost
  • Překládají světovou literaturu moderních uměleckých směrů
 • ve tvorbě překonávají anarchistické postoje a dekadentní tendence – řeší každodenní život
 • odpor vůči všemu starému, brojí proti společnosti („Básníci života a vzdoru“)
 • kritika maloměšťáctví, pokrytectví
 • neutvářejí ucelenou skupinu s jednotným programem
 • posléze překonávají anarchismus

 

Stanislav K. Neumann

 • básník, publicista, prozaik, překladatel
 • prošel intenzivním literárním i politickým vývojem
 • Anarchistický přístup ke světu překonává
 • Tvorba do roku 1918:
  • Útok proti společnosti a církvi, symbolika Satana (= satanismus)
  • Nemesis, bonorum custos – (Spravedlnost, ochránkyně dobrých), ironický výsměch spravedlnosti
 • Symbolismus a dekadence:
  • Silný motiv satana, uzavření etapy v roce 1900
  • Jsem apoštol nového žití – sbírka
  • Apostrofy hrdé a vášnivé – sbírka
  • Satanova sláva mezi námi – sbírka, nejtypičtější
 • Realismus:
  • Příklon k sociální problematice
  • Sen o zástupu zoufajících – sbírka
 • 1905 – 1915:
  • Básnická tvorba, překladatelská činnost, nejvyšší aktivita
  • Kniha lesů vod a strání – přírodní lyrika, založena na citovém vnímání
  • Nové zpěvy – civilismus, oslava pokroku, velkoměsta, dynamického vývoje společnosti

 

Fráňa Šrámek

 • básník, prozaik, dramatik
 • představitel antimilitarismu, vitalismu, využívá sociální podtext
 • přírodní a milostná tématika
 • zaměřuje se na generační střety, citovou stránku života – impresionistický přístup
 • využívá své vlastní zkušenosti (válka, vězení)
 • Tvorba:
  • Života bído, přec tě mám rád – poezie, ironická sbírka
   • Řeší právo na život každého člověka
   • Antimilitarismus, rozčarování ze společenského vývoje
   • Touha po životním štěstí, kontrast se světem konvencí
  • Modrý a rudý (Verše o vojáčcích) – antimilitaristická sbírka
   • symbolismus (modrá – voják, uniforma; rudá – anarchista)
   • autor je prostý voják, o kterém rozhodují nadřízení → zachycuje pohled zdola
   • báseň Raport– za vojáka rozhodují velitelé.
   • Otázka, proč musejí ve válce umírat nevinní lidé
   • Motiv mládí
  • Splav – sbírka
   • báseň Splav– láska, krása přírody, nadšení ze života
   • oslava mládí, expresionistická lyrika
   • splynutí ženy a přírody
  • Měsíc nad řekou drama
   • impresionismus
   • téma nesplněných životních snů
  • Léto – drama
   • Zesiluje motiv mládí
   • Líčí citové zmatky hlavního hrdiny
  • Stříbrný vítr próza, impresionistický román
   • impresionismus
   • Jan Ratkin – zmatky jeho dospívání, vzpoura proti jeho otci, společnosti,
  • Žasnoucí voják – soubor povídek
   • povídky o tragédiích vojáků a nesmyslnosti války

 

Karel Toman

 • cestoval po Evropě → poznal revoluční hnutí, zkušenosti s anarchismem
 • žil bohémsky, neschopen podřídit se autoritě,
 • motivy tuláctví, krve, lásky a domova
 • Tvorba:
  • Pohádky krve – sbírka
   • vliv dekadence a symbolismu
   • protispolečenská poezie, spojuje touhu po lásce a zklamání (báseň Píseň)
  • Torzo života
   • erotická lyrika
   • symbolika barev, motiv tuláctví, pohádek
   • nespokojenost s prožitým životem
   • touha po domově, lásce
  • Melancholická pouť
   • srovnává život v cizině a zde – řeší konflikt mezi vzpourou a vztahem k rodné zemi
  • Sluneční hodiny
   • Hledání prvku zakotvení
   • Motiv tuláctví
  • Měsíce– sbírka 12 básní
   • Zobrazení koloběhu času v souvislosti s přírodou
   • Obrací se k tradicím
  • Stoletý kalendář – vrcholná sbírka
   • Vyvrcholení střetu motivu tuláctví a domova, příklon k domovu

 

František Gellner (1881-1914)

 • Spjat s protispolečenskou revoltou (nejtěsnější sepětí)
 • Básník, prozaik, karikaturista, malíř, redaktor Lidových novin v Brně
 • Nikdy nepřekonal svůj anarchistický přístup
 • Charakteristické znaky: ironický, výsměšný postoj ke společnosti, cynismus
 • Základní tématika: erotika
 • Využívá různé literární žánry, antiliterárnost – otevřené zpovědi, které mají šokovat (zprozaizované)
 • Inspirován životem v kabaretech – šansony, kuplety, písně
  • Po nás ať přijde potopa
   • Protispolečensky zaměřená, prolíná se s pesimismem, využívá pamflet
  • Radosti života
   • Ironický, sarkastický přístup, snaha zakrýt touhu po lásce
   • Objevuje se sebeironie
  • Nové verše
   • Postupné uklidňování, odraz dozrávání

 

Viktor Dyk

 • Básník, prozaik, dramatik
 • Představitel protispolečenské literatury, lyrické tvorby
 • Rozpor mezi ideálem a společností
 • Charakteristický znak: ironie, sebeironie, melodický verš, aforistická útočnost
 • lyrika:
  • A porta inferi (Od bran pekelných)
  • Síla života
  • Marnosti
   • Ironická, či sebeironická díla
  • Milá sedmi loupežníků
   • lyrickoepická skladba (formou dialogu, kult síly a vášně, vliv romantismu a anarchismu
   • satira na společenský a politický život
  • Satiry a sarkasmy
  • Pohádky naší vesnice
   • Ironické glosy a komentáře k dobrému dění
   • Útočí proti průměrnosti, malosti a nerozhodnosti lidí
  • Lehké a těžké kroky – válečná tetralogie
   • Téma: právo národa na samostatnost
   • Jedná se o první část, (Následující: Anebo, Okno, Poslední rok)
   • Vlastenecké písně, obrana vlasti
 • Dramatická tvorba:
  • Zmoudření Dona Quijota
   • Symbolické drama, boj za rytířské ctnosti
 • Prozaická tvorba:
  • Krysař
   • Novoklasicistní novela, vystavěná na dialogu
   • Námět čerpá ze staré německé pověsti (13. stol.)
   • Obsahuje morální pointu, tragický příběh o nenaplněné lásce
   • Kritika společnosti, motiv viny a trestu
   • Řeší otázku lidské duše, výrazná symbolika (píšťaly, dítěte)

 

Petr Bezruč

 • mluvčí slezského lidu, se Slezskem byla spjata i jeho tvorba
 • charakteristický prvek: autostylizace = stylizuje se do postav v rámci své sbírky (mluvčí, poutník, tulák, bard)
 • typické postavy horníků, zbojníků… (kolektivní hrdinové)
 • Slezské písně
  • Vycházely původně časopisecky (r. 1909)
  • K příčinám vzniku se řadí: milostné zklamání, krize zdravotního stavu, přijímá odpovědnost za národní a sociální útlak ve Slezsku, boj proti germanizaci a polonizaci
  • Tři tematické okruhy:
 1. Okruh intimní – milostná poezie
 • Motivy nešťastné lásky, zklamání ze zrady, stesk po domově
 • Básně: Jen jedenkrát, a mimo jiné: Labutinka
 • Symbolické znázornění vlasteneckého osudu: básně – Červený květ či Motýl
 1. Okruh sociální – tvorba sociálních balad
 • K významným baladám se řadí například: Maryčka Magdonova, Kantor Halfar, Bernard Žár
 1. Okruh národnostní
 • Například dílo: Kantor Halfar
 • Útočí proti národnostnímu útlaku
 • Nekonvenční pohled na vlastenectví
 • Kritizuje vlastenčení Prahy – díla: Praga Caput Regni; Den Palackého

 

 • Ve sbírkách se objevují skutečné postavy (Markýz Gero a další)
 • Využívá drsný jazyk, nářečí, vulgarismy
 • Básnické prostředky: hyperbola, kontrast, apostrofy