Česká moderna a dekadence

 

 Jméno: Česká moderna a dekadence

 Přidal(a): Long Kai Liu

 

Česká literatura od přelomu 19. a 20. stol. do konce 1. sv. války

 • skepse ve společnosti, pocit krize, nejistota, diferenciace společnosti, nejednotná literatura
 • ovlivnění přelomem stoletím
 • básníci, kteří opustili pravidelný verš
 • kritika Lumírovců => málo domácí tvorby, mnoho překladů, napodobitelů
 • překlady Vrchlického – inspirace pro ostatní, nové básnické směry
 • realismus je nedostačující pro reflexi pocitů
 • česká moderna, generačně mladší buřiči, dekadentní spisovatelé, katoličtí autoři
 • epigon – následovník, pokračovatel, napodobitel

 

Česká dekadence

 • 1894 – 1925 = časopis Moderní revue (měsíčník)
 • přispívali sem autoři, kteří nepodepsali dekadenti manifest České moderny
 • odpor k uměleckým konvencím
 • symboličtí autoři, protiměšťácký postoj
 • Arnošt Procházka + Jiří Karásek ze Lvovic => vydávali týdenní časopis

 

Jiří Karásek ze Lvovic

 • spisovatel, kritik
 • motivy odporu k životu, chorobné vášně a kult smrti
 • Sodoma
  • sbírka básní
 • Zazděná okna
  • sbírka básní – samota, zánik, marnost a znechucení
 • Sexus Necans
  • sbírka básní, „zabíjející sex“
 • Gotická duše

 

Arnošt Procházka

 • literární kritik
 • Prostibolo duše
  • jediná sbírka poezie, „duše neřesti“ – zhnusená erotika
  • kriticky odsouzeno – označeno za nemorální

 

Karel Hlaváček

 • dekadentní spisovatel, výtvarný umělec
 • hudebnost verše
 • zádumčivé, melancholické verše, náladovost, náznakovost
 • lyrika + vlastní kresby
 • ilustroval knihy – Březina, Sova, Karásek
 • hodně děl vydáno posmrtně
 • Pozdě k ránu
  • básnická sbírka, melancholická
 • Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji
 • Hrál kdosi na hoboj
 • Mstivá Kantiléna (zpěvná melodie)
  • sbírka 12 balad, vrchol českého symbolismu
  • vychází z nizozemských dějin – 17. stol. gézové X Španělé

 

Katolická moderna

 • mladí autoři, kněží
 • 1895 – časopis Niva – programové prohlášení => požadovali respektování tradic (X moderna), odmítali moralizování
 • přispívali do časopisu Nový život

 

Manifest České moderny

 • 1895 – časopis Rozhledy – vydání manifestu
 • měl velký ohlas, ale také řada polemik
 • nastává rozdělení: mladí X staří spisovatelé
 • umělecká individualita
 • důraz kladen na vnitřní pravdu jedince
 • řeší se politické a sociální otázky
 • nekonformní adresát – je otevřen novým myšlenkám
 • prozaice verše, volný verš
 • všední život + literární snaha (spisovatelé měli všední povolání, nebyli 100% spisovatelé)
 • symbolismus, naturalismus, impresionismus
 • signatáři: Otokar Březina, Antonín Sova, J.S.Machar, Vilém Mrštík, F.X.Šalda a další…

 

Josef Svatopluk Machar

 • měl vyhraněné názory, je ironický, polemický a kritický
 • tvrdý postoj vůči Vídni, katolické církvi a maloměšťáctví
 • 30 let bankovním úředníkem ve Vídni
 • v době 1. republiky – generální inspektor československé armády (několik let, jmenován Masarykem)
 • realistická a syrová díla, psal prozaické verše
 • modernost v kritičnosti, polemičnosti X netíhl ani k impresionismu a symbolismu
 • Confiteor
  • „Zpovídám se“, lyrická zpověď člověka jež je nedůvěřivý ke společenským ideálům
  • životní a milostná deziluze
 • Tristium Vindobona (Tristium – „žalozpěv smutek“)
  • politická poezie
 • Zde by měly kvést růže
  • veršované povídky věnované ženám, příliš mnoho citů X drsná realita => bolest, zklamání a zoufalství
  • životní situace
 • Magdalena
  • veršovaný román – pokrytectví a přetvářka
  • postava – protitutka => prostitutka v takové společnosti nemůže začít nový život, je morálně výš než okolní společnost
  • obžaloba maloměstské morálky
  • společnost nelze morálkou ani křesťanskou láskou povznést
 • Svědomím věků
  • rozsáhlý epický cyklus, vychází z Nietzscheovy filozofie => kult osobnosti
  • důraz je kladen na antiku a představuje důležité osobnosti z minulosti

 

Antonín Sova

 • považován za čtenářsky nejpřistupnějšího
 • původně právník, byl ředitelem MKP
 • rodiště – Jižní Čechy => v básních vzpomíná na rodný kraj
 • intimní a meditativní verše
 • přírodní a milostná lyrika
 • využívá smysly
 • Květy intimních nálad
  • melancholie, prchavost okamžiku, venkov = volnost
 • Z mého kraje
  • Jižní Čechy – různá roční období, báseň Rybníky
 • Soucit a vzdor
  • revoltující lyrika
 • Vybouřené smutky
  • vizionářská, skepse, smutek ohledně nynějška
 • Ještě jednou se vrátíme
  • milostná lyrika – návrat k dětství
  • Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy, Ještě jednou se vrátíme (básně)
 • Ivův román
  • lyrická próza – popis secesního oblečení => důkladný, přesný

 

František Xaver Šalda

 • nejvýznamější literární kritik České moderny
 • profesor románských literatur na UK
 • člen redakce Ottova slovníku naučného => hodně hesel o francouzské literatuře
 • Boje o zítřek
  • eseje
  • myšlenka, že umění má vycházet ze života, má být tvůrčí, ne nápodoba
  • aktivní role čtenáře => prožitkem text dotváří
 • Duše a dílo
  • literár. portréty významných autorů (Mácha, Sova, Březina, Němcová)
 • Mácha snivec a buřič
  • studie

 

Otokar Březina

 • vlastním jménem Václav Jebavý
 • učitel, samotář
 • rodiče mu zemřeli v mladém věku v jednom týdnu
 • 5 básnických sbírek => pak nic nevydával
 • žil v ústraní (scházel se jen s žáky a svými blízkými)
 • zneužit, katolická moderna ho přijala za svého umělce, kvůli používání náboženských metafor
 • volný verš, symbolismus – mystický, tajemný, témata viny a dědičného hřichu
 • metafory, přirovnání, překvapivé básnické obraty
 • smysly – zrak, sluch, čich, hmat
 • impresionistické pasáže
 • Tajemné dálky
  • intimní lyrika – smrt, vzpomínka na rodiče, tajemství vesmíru a lidské existence
 • Ruce
  • spojení člověka s vesmírem neviditelnou rukou
 • Svítání na západě
  • oxymorón

 

 • Větry od pólů
  • zděděná vina
 • Stavitelé chrámů
  • budují chrám příštího světa

 

Anarchističtí buřiči

 • navazují na českou modernu (90. léta 19. stol.)
 • mladí spisovatelé ze začátku 20. stol.
 • objevují se podobnosti
 • znaky Macharova sat. realismu a krit. realismu, Sovova impresionismu, Březinova metaforika a Hlaváčkovy dekadence
 • jazyk zbaven složité metaforiky a složitého symbolismu
 • jazyk je přirozenější a hovorovější
 • bohémský život, tíhli k anarchismu a satanismu
 • členy anarchistické skupiny kolem časopisu S.K.Neumanna – Nový kult
 • finanční nezajištěnost a finanční minimum, odpor vůči společnosti a zájem o život
 • „básníci života a vzdoru“
 • odmítali autoritu státu, marxismus, tíhly k proletariátu (spolupráce s dělníky)
 • individualismus, antimilitarismus, volnost ženy a volnost v lásce

 

Stanislav Kostka Neumann

 • 1897 – časopis Nový kult
 • vila na Olšanech – zdědil po tetách – místo pro schůzi anarchistických buřičů
 • poté na Moravu – z Brna vyhozen, poté žije na venkově
 • životní obrat
 • Nemesis, bonorum sustos (dekadence)
 • Satanova sláva mezi námi
  • satanismus
 • Jsem apoštol nového žití
  • přichází zvrat
 • Sen o zástupu zoufajících
  • symbolismus
 • Kniha lesů, vod a strání
  • přírodní a milostná lyrika, vitalismus – láska k životu
 • Nové zpěvy
  • oslava moderní civilizace, technického pokroku, velkoměsta a lidské práce
  • Zpěvy drátů, Chvála rotačky
 • Rudé zpěvy
  • obdiv Ruska, politická lyrika s agitačním rázem
 • Srdce a mračna
  • reflexivní lyrika, obava z nebezpečí fašismu
 • Bezedný rok
  • poslední rok existence republiky
 • Zamořené léta
  • fašistická okupace

 

Fráňa Šrámek

 • narozen v Sobotce, Písek – studenstká léta
 • zpočátku vliv anarchismu
 • v celé tvorbě impresionismus (hlavně)
 • antimilitarismus, vitalismus a symbolismus
 • blízký studentům – zobrazení mladé generace, konflikty s okolím, tužby, psychol. pochody
 • milostná a přírodní lyrika
 • Života bído, přec tě mám rád
  • anarchistická lyrika, odpor k měšťáckým konvencím
 • Modrý a rudý
  • básnická sbírka – antimilitarismus
  • Raport, Píšou mi psaní (za ní vězněn)

próza

 • Stříbrný vítr
  • neznámější český román, lyrický => přerod chlapce v muže
  • kontrast maloměsta X rodiného prostředí X školy X dívka
  • neuznává autoritu otce a učitelů, mládí je symbol naděje
 • Tělo
  • román, vitalismus => tělesnost, nahota

drama

 • Léto
  • komedie – mládí X konvence, erotičnost
 • Měsíc nad řekou

 

Karel Toman

 • redaktor Národních listů, bohém, tulák => cestoval po Evropě
 • Torzo života
  • erotické verše, láska X měšťácké konvence
  • vztah k domovu a melancholická pouť
 • Měsíce
  • 12 básní dle měsíců (metaforičnost) – odraz přírodního cyklu a lidské práce
  • obavy o budoucnost národa
 • Stoletý kalendář
  • láska k domovu

 

Viktor Dyk

 • vězněn pro polit. a literár. činnost
 • redaktor Národních listů, senátorem – na rozdíl od Masaryka měl vyhraněné pravic. názory
 • absolvent práv
 • pocit deziluze (sen X skutečnost – romantický rozpor)
 • útočná ironie, sarkasmus a symbolismus
 • mystičnost národního společenství, nadosobní idea národa
 • Satiry a sarkasmy
  • básně
 • Milá sedmi loupežníků
  • poema = básnická povídka – je baladická (pochmurná)
 • Pohádky z naší vesnice
  • politická lyrika – kritika národa (neschopnost, průměrnost)
 • Zmoudření Dona Quijota
  • přetvoření původního románu do dramatu
  • hrdina se smíří se ztrátou iluzí => umírá
 • Krysař
  • novela vycházející ze staroněmecké pověsti
  • krysař zbavuje město krys (jdou za tónem píšťali) => nedostane řádně zaplaceno a zažívá zklamání => krysař pomocí hry na píšťalu dovede obyvatele do propasti
 • Lehké a těžké kroky
 • Anebo (válečná básnická tetralogie)
 • Okno
  • báseň Země mluví
 • Poslední rok

 

František Gellner

 • cynismus, láska a pokora ve verších
 • bohémský život
 • byl kreslířem a redaktorem v Brněnských lidových novin
 • narukován do 1. sv. války a prohlášen za nezvěstného
 • chtěl šokovat měšťáctvo
 • používal vulgarismy
 • osobní poezie, syrovost
 • Po nás ať přijde potopa!
 • Radosti života
 • Nové verše

 

Petr Bezruč

 • vlastním jménem Vladimír Vašek
 • Opava – cizojazyčný útlak, chudoba v oblasti Slezska <= „bard slezská“
 • nedokončil studium práv, stal se poštovním úředníkem
 • autor balad, buřič, vlastenec
 • rozhořčení, touha po spravedlnosti
 • realista ale i impresionismus a symbolismus
 • často komentuje vizionářství – chopnost vidět budoucnost
 • Slezské písně
  • přes 88 básní, vulgarismy, nářečí, něha X drsnota
 • Stužkonoska modrá
  • básnň, symbolem toho po čem básník celý život toužil (vzácná můra)