Život s hvězdou – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Život s hvězdou

Autor: Jiří Weil

Přidal(a): Andy

 

 

 


téma a motiv :

vzpomínky – vyvolání vzpomínek je pro Roubíčka možností, jak překonat své tíživé pocity beznaděje, jsou pro něj jediným možným způsobem útěku před děsivou realitou.
Vzpomínky na minulost = na dobu, kdy Židům náležel status člověka
strach – Josef Roubíček je Žid a to v období 2.světové války znamená méněcennost, ztrátu lidských hodnot a možností na normální „žití“. Josef se bojí nacistů, smrti, dokonce i tmy a ticha

 

časoprostor :
– v románu nejsou zmíněné žádné konkrétní časové údaje, víme jen, že se děj odehrává roku 1942 za německé okupace, vše v knize je naprosto anonymizováno. V textu můžeme najít jen odkaz na roční období.
Místo –Praha v období Protektorátu, není ale doslovně zmíněné v textu, dále je zde uveden název Střešovice („Střešovice bylo slovo, kterého jsem se bál ze všech nejvíce, znamenalo úřad, kterému jsem byl vydán do nevůle…“).

 

kompoziční výstavba :
23 kapitol, chronologický(den po dni Josefa Roubíčka) a retrospektivní postup (když vzpomíná na to co bylo)

literární druh a žánr :
druh :
epika – skutečnost ztvárněná vypravováním příběhu, řeč autorská + promluvy jednotlivých postav

 

žánr : román – prozaický žánr ve kterém se hlavní dějová linie dále větví, je rozvíjena motivy vedlejšími
Tento román náleží do typu psychologické prózy která do centra dění staví pasivního hrdinu, jenž je válcován historickými událostmi.

 

vypravěč :
ich-forma -> vypravěč je zároveň hlavní postavou románu, hovoří v první osobě čísla jednotného v přítomném i minulém čase
personální vypravěč = vystupuje v ich-formě,  vypravěč je postava z příběhu

 

postava :
Josef Roubíček – Žid, který se ocitl na hranici života a smrti, člověk obyčejný, průměrný, společensky nenápadný, bojí se přítomnosti, má strach o svůj život, snaží se být nenápadný, izoluje se od okolního světa. Vlivem událostí se také stává citlivý k lidem ve svém okolí.
Vše mu pomáhá překonat představa Růženy – dávná láska, která z jeho života zmizela.

 

další postavy :
Josef Materna – dělník, z počátku pomáhá Roubíčkovi, postupně však ovládá Roubíčkův pohled na svět; energický, aktivní v odporu proti nacistické okupaci, má mnoho přátel, statečný – nabídne Roubíčkovi úkryt
kocour Tomáš – kocour, kterého přes zákaz ukryje Roubíček u sebe doma, pojmenuje ho pro jeho nedůvěřivost Tomáš (podle biblického Tomáše), Tomáš naslouchá Roubíčkovi, stane se jediným společníkem Roubíčka a nahrazuje mu to, co mu schází nejvíc – kontakt s lidskou bytostí
teta a strýc – od dětství Roubíčka vychovávali a dávají mu jasně najevo, že je jejich dlužníkem.
Nevznikla mezi nimi kladná citová vazba, nesmyslně mu vyčítají, že je jejich zkázou, protože je kvůli němu pošlou do transportu
-majetní lidé, omluví se až tehdy, když jsou předvoláni k transportu

 

vyprávěcí způsoby :
přímá řeč – dialogy, polopřímá řeč, nevlastní přímá řeč, nepřímá řeč

 

typy promluv :
pásmo vypravěče – promluva, kterou pronáší vypravěč ich-formou
monolog – promluva jedné osoby
dialog – na úřadě, na hřbitově, u Materny

 

jazykové prostředky a jejich funkce : slova spisovná -> neutrální, hovorová, knižní, archaismy, neologismy, termíny = odborné názvy
slova nespisovná -> obecná čj (von, pěknej), citově zabarvená slova, nářečí, slang, vulgarismy
fce: například – navození atmosféry, napodobení mluvy mládeže, realistické zachycení mluvy určité skupiny lidí

 

tropy a figury a jejich funkce ve výňatku :
-nalézt, pojmenovat a citovat
-přirovnání, personifikace, hyperbola, eufemismus, ironie

 

kontext autorovy tvorby :
Život s hvězdou je jedním z děl reprezentujících českou literaturu pojednávající o holocaustu. Tento román přibližuje myšlení a jednání společensky segregovaného jedince a postavení pražské židovské komunity za druhé světové války
-dílo vyšlo roku 1949, ale krátce na to bylo zakázáno, Weil byl vyloučen ze Svazu spisovatelů a nepublikoval do roku 1957
Život s hvězdou je spisovatelův autobiografický román, ve kterém zachytil mnoho ze svých zážitků z období protektorátu. Jiří Weil, zrovna tak jako hlavní hrdina jeho knihy, je Žid, který se vyhnul transportu do vyhlazovacích táborů a válku prožil v úkrytech. Perzekuci se nejprve vyhnul tzv. smíšeným sňatkem roku 1942, později téhož roku fingoval sebevraždu, poté se po zbytek války ukrýval (nepřihlášen žil v židovské nemocnici, v úkrytech u svých přátel) a osvobození se dočkal v ilegalitě.
Téma holocaustu se objevuje ještě v několika dalších Weilových knihách, autor mu mj. věnoval pásmo Žalozpěv za 77 297 obětí, román Na střeše je Mendelssohn a torzo Zde se tančí lambeth-walk.

 

literární / obecně kulturní kontext :
Dílem Život s hvězdou vrcholí jedna z linií české prózy, na kterou později díky propracované psychologii postav navazují autoři jako Arnošt Lustig či Ladislav Fuks. Základem románu je vypjatá životní situace jedince, který nejdříve pasivně očekává svůj konec, ale nakonec se i přes všechny rizika vzepře systému a bojuje za záchranu svého života.
Weilovo dílo není faktografickým popisem, podobně jako díla téže doby. Ze svých vlastních prožitých zkušeností se Weil pokouší vytvořit svědectví o člověku, který se sám pokouší vytvořit vlastní osud.

„V kontextu české literatury s okupační tematikou patří tento román k prvním pokusům o zobrazení tzv. nehrdinského hrdinství.“

Další podobné materiály na webu:

    Prohledali jsme celý web, ale nic parádního jsme nenašli :-(.