Meziválečná česká poezie – literární období

 

 Jméno: Meziválečná česká poezie

 Přidal(a): svetlana

 

 

 

Společensko-historické pozadí

 • v roce 1918 končí 1. světová válka
 • rozpad Rakousko-Uherska => 28. 10. 1918 vznik samostatného Československého státu, v jehož čele stanul T. G. Masaryk
 • 300 let očekávána svoboda, všudypřítomná euforie, optimismus dávaly naději, že se brzy podaří vyřešit sociální, nacionální a ekonomické otázky

 

 1. léta
 • období hospodářského vývoje, politiky, kulturního a intelektuálního růstu
 • lidé věřili, že hrůzy světové války se nemohou opakovat
 • rozvoj řemesla i průmyslu
 1. léta
 • světová hospodářská krize, souvisí s ní sociální a politické problémy
 • lidé se upírali k totalitním stranám, které slibovaly konec hladu, navrácení dřívějších poměrů, řešení sociálních konfliktů rasistickými a fašistickými metodami => rasismus a fašismus

 

Mnichovská dohoda (září 1938) a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava (15. 3. 1939) byly výsledkem německé expanze, ale také celosvětového podcenění hrozby fašismu a rasismu, tyto okolnosti vedly ke 2. světové válce

 

Proletářská poezie

 • první polovina 20. let 20. století
 • je výrazem revoluční vlny a revolučních nadějí, jimiž poválečná Evropa prošla
 • cílem proletářské poezie bylo pohlížet na svět a společnost očima dělníka
 • kolektivnost a tendenčnost
 • boj proti sociálnímu útlaku
 • spojovala je touha po sbratření

 

  Jiří Wolker

 • účastní se v Literární skupině a v Devětsilu, obě skupiny později opouští
 • umírá předčasně na tuberkulózu
 • díla: Host do domu
  • básně jeho první sbírky jsou plné lásky k obyčejným věcem, autorův pohled na věci, ale i na svět je optimistický
  • použití metafory, personifikace a zdrobněliny

Svatý kopeček

 • rozsáhlá báseň, vychází nejprve časopisecky a později ji autor zařadil na konec sbírky Host do domu

Těžká hodina

 • básnická sbírka je výrazem proletářské poezie
 • Balada o nenarozeném dítěti, Balada o očích topičových, Balada o snu, Balada z nemocnice

O listonošovi, O milionáři, který ukradl slunce, O kominíkovi – pohádky

 

Josef Hora

 • pocházel z hornické rodiny, absolvoval právnická studia, stal se novinářem
 • nastupuje jako redaktor do Práva lidu, dále redaktorem Českého slova
 • překládal z ruštiny
 • díla: Básně, Strom v květu
  • vliv symbolismu a vitalismu, využití bohaté metaforiky, citovosti, smyslovosti

Pracující den, Srdce a vřava světa, Bouřlivé jaro

Domov

Zahrada Popelčina

Tvůj hlas, Tonoucí stíny, Dvě minuty tichy, Jan Houslista, Deset let

Reflexivní a meditativní lyrika

 • cestoval (Itálie, SSSR, Francie, Maďarsko, Estonsko)
 • díla: Itálie
  • básnická sbírka popisuje nejen slavnou minulost této země, ale poukazuje i na hrozbu fašismu

Struny ve větru

Máchovské variace

 • básnický cyklus inspirovány životním osudem básníka

 

Poetismus

 • je jediný avantgardní mezinárodně uznávaný umělecký směr českého původu
 • vytvořili ho roku 1924 Karel Teige a Vítězslav Nezval
 • inspirován hravostí dadaismu
 • poetismus se stal nejen uměleckých směrem, ale i životním stylem, uměním bavit se a žít
 • dalšími znaky jsou rozpustilá hravost, sklon k parodii a zlehčování, exotika, cestování, obliba lidové zábavy a opojení naivním uměním

 

Surrealismus

 • je literární a umělecký směr založený na snaze spontánně a bez rozumové kontroly vyprávět o tom, co se děje v lidském podvědomí, usiluje vynášet vše, co vzniká v jeho hloubi – představy, sny – a bezprostředně je zaznamenávat v podobě tzv. automatického textu
 • odmítá v umění logiku, chce plně osvobodit lidskou fantazií, surrealisté odmítají rytmus, rým a další stavebně prostředky poezie

 

Devětsil

 • je nejvýznamnější české levicově orientované kulturní sdružení 20. let 20. století
 • nejprve toto sdružení zastávalo program proletářského umění, později se však přiklonilo právě k poetismu
 • Devětsil vznik v roce 1920 v Praze, k jeho zakládajícím členům patřili Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura a Karel Teige
 • významnými centry Devětsilu byly Praha a Brno
 • devětsil vydával časopisy ReD a Pásmo

 

Vítězslav Nezval

 • studoval na gymnáziu, krátce práva a následně filozofii
 • působil jako spisovatel z povolání, experimentoval ve všech literárních formách
 • inspirace: zážitky z dětství, obraz vesnice i zaujetí velkoměstem, civilizací
 • členem Devětsilu, působil v Osvobozeném divadle
 • díla:
 • Poetismus

Most – básnický debut

Podivuhodný kouzelník

 • lyricko-epická skladby bez pevného děje, motivy bez vnější logiky¨
 • okouzlení cestováním, exotikou, moderní civilizací
 • později zařazena do sbírky Pantomima

Pantomima

Básně noci -2 skladby:

Edison – oslava tvořivé práce, pojetí práce jako dobrodružství, inspirací byla osobnost vynálezce žárovky, reprezentuje Nezvalovo básnické vidění moderního světa a člověka, pocitová atmosféra: radost x smutek, život x smrt

Akrobat -podobenství o osudu poezie v současném světě

 

 • Surrealismus

Žena v množném čísle, Skleněný havelok, Absolutní hrobař

 • sbírky ovlivněné surrealismem, „automatické jevy“
 • vycházejí ze světa dětských zážitků, ze snových a halucinačních stavů

52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida

100 sonetů zachránkyni věčného studenta Roberta Davida

70 básní z podsvětí na rozloučenou se stínem věčného studenta Roberta Davida

 

 • Za okupace

Matka Naděje – vztah k matce, rodné zemi, domovu, obrovská míra vlastenectví

Pět minut za městem – výraz odporu k okupaci

 

 • Dramatická tvorba

Manon Lescaut – divadelní hra je oslavou českého jazyka

 

Konstantin Biebl

 • po maturitě vojákem rakouské armády, na balkánské frontě zraněn
 • ve 20. letech cestoval (Sumatra, Jáva, Ceylon, Alžír, Tunis), přátelství s Wolkrem
 • díla:

 

1)  proletářská poezie

Cesty k lidem

 • poezie prostých věcí, chlapeckého pohledu na svět

Věrný hlas – věnovaná památce Wolkrově

Zlom, Zloděj z Bagdádu

 • tlumený, skromný výraz, jemná, hluboká citlivost, melancholie, soucit s trpícími

 

2)  poetistické období

 • hravá obraznost i vliv války a sociálních problémů; zkušenosti z cest, vztah k domovu

Zlatými řetězy, S lodí, jež dováží čaj a kávu

Škála – hravost, experimenty se slovy, zvukosled

    Nový Ikaros (4 zpěvy)

 

3) surrealistické sbírkyNebe, peklo, ráj a Zrcadlo noci           

 

4)  poslední tvůrčí období 1940–1950 (po odmlčení a do tragické smrti)

Bez obav

 

Jaroslav Seifert

 • první a dosud jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu (1984)
 • spoluzakladatel Devětsilu
 • jako publicista začínal v Rudém právu
 • podílel se na tvorbě avantgardních časopisů Disk a Pásmo
 • v roce 1949 novinářské činnosti zanechal, potom překládal Bloka, Apollinaira
 • od roku 1950 se věnuje výhradně literární činnosti
 • těžká choroba pohybového ústrojí mu znemožňuje významnější tvůrčí práci
 • získal si velkou autoritu => předseda sjezdu Svazu československých spisovatelů

–      díla:

Proletářská poezie

 • je odrazem jeho cest do Francie a SSSR, našel nástroj souzvučný se svou p

Město v slzách

 • představa světa bez bídy a nenávistí, touha léčit, potěšit, soucit s chudými, vidiny lidského štěstí (tuto sbírku věnoval S. K. Neumannovi)

Samá láska

 • Poetismus
 • je odrazem jeho cest do Francie a SSSR, našel nástroj souzvučný se svou přirozeností, vyhovovala mu dráždivost rozechvívající smysly a fantazii, zaznívají znepokojivé a věcné otázky, neboť „musíme umřít, i když se nechce“

Na vlnách T. S. F. (později jako Svatební cesta)                

Slavík zpívá špatně, Poštovní holub

 • sbírky plné neproblematického vidění světa, krásy života, ale i neklidu, hledání jistot či smutku
 • Období 30. let
 • koncentruje svůj tvůrčí zájem k okruhu motivů vážících se k individuálnímu subjektu a bezprostřednímu smyslovému prožívání základních životních situací a podnětů

Jablko z klína, Ruce Venušiny, Jaro, sbohem

Zpíváno do rotačky

Osm dní – cyklus elegií k úmrtí T. G. Masaryka

Zhasněte světla – sbírky reagují na tragické dění kolem mnichovské dohody

 • Doba okupace

Světlem oděná – verše se obracely ke zdroji naděje, lidské existenci=> k Praze

Kamenný most – protiokupační poezie

Vějíř Boženy Němcové – sbírka napsaná ke 120. výročí spisovatelčina narození

 • Poválečné období
 • obrací se ke vzpomínkám z mládí, k motivům české krajiny a domova, k některým postavám české kultury

Šel malíř chudě do světa – inspiroval ho Mikoláš Aleš svými obrazy

Píseň o Viktorce – inspirace dílem Boženy Němcové

Maminka – sbírka vzpomínek na maminku, plných lásky vůči ní a světu, který ho v dětství obklopoval

Přilba hlíny – popisuje květnové povstání a boj lidu za osvobození

 • Období 60. let
 • zásadní změna v Seifertově tvorbě přišla po desetileté odmlce způsobené těžkou chorobou, píše reflexivní lyriku, jeho výraz zdrsněl, používá nerýmovaný verš

Koncert na ostrově

Halleyova kometa

Odlévání zvonů – motivy vzpomínek

 • Období 70. a 80. let

Všecky krásy světa – kniha vzpomínek

Morový sloup – je to smutná, až trpká poezie, reagující na události kolem roku 1968

Deštník z Piccadilly

Býti básníkem

Reflexivní a meditativní lyrika

Jan Zahradníček

 • po nedokončených filozofických studiích pracuje jako redaktor
 • v 50. letech byl vězněn a od konce 60. let vycházely jeho verše pouze v zahraničí

–      dílaPokušení smrti

Návrat – vzpomínky na dětství

Jeřáby

Žíznivé léto, Pozdravení slunci

La Saletta 

 

František Halas

 • dětství prožil v bídě, vyučil se knihkupcem
 • řadíme ho ke spiritualistickému proudu, inklinoval k motivům smrti, konce a deziluze a k básnickému ztělesnění tragického pocitu života

–      díla:   Sépie, Kohout plaší smrt, Tvář, Hořec

 • motivy smutku, podzimu, zániku, tmy , smrti, protiváhu tvoří dětství, stav nevinnosti

Staré ženy

§  básnická skladba, v níž se autor snaží postihnout krutost a bolestnost stárnutí

Dokořán – nutnost zaměřit poezii proti bezpráví a násilí

Torzo naděje – reaguje na události roku 1938

Já se tam vrátím – doba okupace, obrací se k rodnému kraji

Naše paní Božena Němcová – vyzdvihuje lásku k mateřštině, vzdává hold č. patronce

Ladění – inspirace lidovou poezií, verše o dětech a pro děti

 

Vladimír Holan

 • jeden z nejpozoruhodnějších básníků české poezie, bohatá fantazie
 • tvůrce náročné abstraktní meditativní poezie
 • překladatel z francouzštiny, němčiny a polštiny
 • roku 1991 byl Holanovi udělen řád TGM in memoriam

–      díla:   Blouznivý vějíř – debut ovlivněn poetismem

Kameni, přicházíš – ohlas světového dění, zvláště španělské občanské války

Havraním brkem

První testament

Noc s Hamletem

 

Nová generace za okupace

 • okupace se velmi silně odrazila u nastupující generace básníků, kteří programově vystoupili s Jarním almanachem básnickým 1940

 

Kamil Bednář

 • vůdčí osobnost nastupujících básníků

dílaKámen v dlažbě,  Hladiny tůní

Milenka modř, Kamenný pláč, Veliký mrtvý, Po všech svatbách světa

 • sbírky, kde obrazy tmy, noci a smrti odpovídají společenské realitě

 

Jiří Orten

 • pocházel z židovské rodiny z Kutné Hory
 • studoval jazykovou školu a poté dramatickou konzervatoř, ze studii vyloučen z rasových důvodů
 • zemřel na následky zranění ze srážky s německou sanitkou
 • díla: Čítanka jaro a Cesta k mrazu
  • verše naplněné chlapecky naivním pohledem na okolní svět, empatií a porozuměním

Jeremiášův pláč a Ohnice

Deníky Jiřího Ortena (Modrá kniha, Žihaná kniha, Červená kniha)

 

Skupina 42

 • skupina literátů a výtvarníků, jejíž členové se snažili najít ve své tvorbě smysl lidské existence, snažili se porozumět světu, v němž žijí
 • pojmenovávali skutečnosti přímo, neužívali metafory, zaznamenávali banální každodennosti všedního dne, periferie měst i životů, často se stavěli do role svědka chladně zaznamenávajícího okolní svět
 • odmítali lyrismus dojmů a nálad
 • představitelé: Ivan Blatný, Jiří Kolář, Josef Kainar, Jindřich Chalupecký