Meziválečná česká próza – literární období

 

 Jméno: Meziválečná česká próza

 Přidal(a): Tereza Sedláčková

 

 

 

  1. DOZNÍVÁNÍ NATURALISMU :

Božena BENEŠOVÁ – DON PABLO, DON PEDRO A VĚRA LUKÁŠOVÁ

Anna Marie TILSCHOVÁ – sociální románová kronika HALDY

 

  1. EXPRESIONISTICKÁ próza :

–             vycházel z tvrzení, že umění nemá objektivně znázorňovat vnější svět ani odrážet smyslové vjemy, ale má se stát přímým výrazem ( latinsky EXPRESSIO = výraz ) citových reakcí autora na vlastní prožitek skutečnosti

–             EXPRESIONISMUS tak chtěl vyjadřovat především pocity tísně a úzkosti, vyvolané přesvědčením, že pokrok nevede ke štěstí a že je člověk bezmocně ztracen v odlidštěném světě

–             pro ČESKOU LITERATURU je to NETYPICKÝ SMĚR

Josef VÁCHAL

–             malíř, grafik, ilustrátor, řezbář a také spisovatel a básník

–             zaměřoval se hlavně na grafické práce

–             snažil se objevovat nové a velmi originální postupy ( barevný dřevoryt ), vytvářel tak vlastní knihy, které měly podobu uměleckého rukodělného artefaktu

–             nejproslulejší z těchto knih je KRVAVÝ ROMÁN

Ladislav KLÍMA

–             český prozaik, dramatik, básník a filozof

–             některými kritiky je označován za nejoriginálnějšího českého myslitele

–             román UTRPENÍ KNÍŽETE STERNENHOCHA

Lev BLATNÝ

–             napsal povídkový cyklus VÍTR V OHRADĚ

 

  1. REAKCE na VÁLKU :

a ) LEGIONÁŘSKÁ próza –

psaná z pozic přímých účastníků války z řad příslušníků československých legií

b ) VÁLEČNÁ literatura –

zabývající se válkou v širším měřítku ( například Jaroslav HAŠEK, Jaromír JOHN, Richard WEINER . . . )

a)

Rudolf MEDEK

–             legionář, generál, básník, prozaik a  dramatik

–             díky svému protihitlerovskému postoji se stal nepohodlným a jeho knihy proto byly vyřazeny z knihoven

–             sbírka LVÍ SRCE

Josef KOPTA

–             redaktor, spisovatel a účastník 1. světové války

–             napsal románovou trilogii TŘETÍ ROTA, TŘETÍ ROTA NA MAGISTRÁLE, TŘETÍ ROTA DOMA

Václav KAPLICKÝ

–             próza GORNOSTAJ

–             je na pomezí reportáže a beletrie, zachycuje  zajatecký tábor v Rusku

 

b)

Jaromír JOHN

–             středoškolský a vysokoškolský pedagog, prozaik, novinář, výtvarný kritik a estetik

–             povídkový soubor VEČERY NA SLAMNÍKU

Jaroslav HAŠEK

–             spisovatel, satirický žurnalista a nespoutaný bohém

–             MŮJ OBCHOD SE PSY A JINÉ HUMORESKY

–             TRAMPOTY PANA TENKRÁTA

–              VOJÁK ŠVEJK A JINÉ PODIVNÉ PŘÍBĚHY

 

  1. SPOLEČENSKÁ próza ( 20. – 30. léta ) :

–             díla levicově orientovaná

–             jedná se o jakousi paralelu s proletářskou poezií

Ivan OLBRACHT

–             prozaik, publicista a překladatel německé prózy

–              agitační román ANNA PROLETÁŘKA

Marie MAJEROVÁ

–             vzdělávala se sama, vedle toho se účastnila kulturního a politického života mezi dělnickou mládeží

–             román SIRÉNA

Marie PUJMANOVÁ

–             spisovatelka a novinářka oceněná titulem NÁRODNÍ umělkyně

–             trilogie LIDÉ NA KŘIŽOVATCE, HRA S OHNĚM a ŽIVOT PROTI SMRTI

 

  1. IMAGINATIVNÍ próza :

–             je založena na moderních postupech, je na ní patrný vliv avantgardy

–             upřednostňuje volnou kompozici díla a experimenty s jazykem

Vladislav VANČURA

–             prozaik, dramatik, scénárista, režisér a předseda DEVĚTSILU

–             je pro něho charakteristická vytříbená čeština, archaická slova i zvláštní větné vazby – vzorem mu byla BIBLE KRALICKÁ

–             pro tuto tzv. BIBLIČTINU jsou typická dlouhá souvětí, archaismy a infinitivy končící na  – ti

–             román PEKAŘ JAN MARHOUL

–             novela ROZMARNÉ LÉTO

–             pohádka KUBULA  A KUBA KUBIKULA

Karel SCHULZ

–             spisovatel a žurnalista

–             román KÁMEN A BOLEST

 

  1. PSYCHOLOGICKÁ próza :

–             30. léta 20. století

-PSYCHOLOGICKÝ ROMÁN :

–             řecky PSÝCHÉ = duch, duše

–             v antické mytologii zosobňovala lidskou duši Psýché nadpřirozená ženská bytost s křídly, do níž se zamiloval bůh lásky Erós

–             PSYCHOLOGIE je tedy věda o duši a psychologický román představuje románový žánr soustřeďující se na líčení duševního života postav, v němž se spolu střetají různé pocity a stavy

Jaroslav HAVLÍČEK

–             prozaik, romanopisec, povídkář a autor psychologických románů

–             HAVLÍČEK je skvělý vypravěč

–             román NEVIDITELNÝ

Jarmila GLAZAROVÁ

–             prozaička, reportérka a publicistka

–             psychologický román VLČÍ JÁMA

 

  1. DEMOKRATICKÝ proud české MEZIVÁLEČNÉ prózy :

–             spisovatelé hlásající ve svých dílech ZÁKLADNÍ PRINCIPY DEMOKRACIE (občanskou společnost, svobodu, právo volby či humanitu )

–             obecně vystupují PROTI všem FORMÁM NÁSILÍ

–             autoři zaměření proti válce

Eduard BASS

–             KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA

–             prozaik, kritik, žurnalista, autor malých kabaretních forem, ale také reportér, soudničkář a kulturní zpravodaj

–              románová kronika CIRKUS HUMBERTO

Karel POLÁČEK

–             spisovatel, humorista, satirik a také vynikající novinář ( patřil k tzv. PÁTEČNÍKŮM )

–             vpád německých vojsk v březnu 1939 hodně změnil, Poláček byl Žid a aby se uživil, musel vedle právnických znalostí více uplatňovat svůj talent a ostré postřehy, do novin přispíval pod jménem malíře Vlastimila RADY

–             roku 1943 se dobrovolně přihlásil do transportu poté, co do něj byla zařazena jeho životní družka

–             EDUDANT A FRANCIMOR

–             v době, kdy čekal na transport do koncentračního tábora, napsal svoji nejznámější a nejúspěšnější humorně laděnou knihu BYLO NÁS PĚT

Josef ČAPEK

–             výtvarník ( kubismus, expresionismus ), malíř ( spoluzakladatel SKUPINY VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ, poté člen SPOLKU VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ MÁNES a člen skupiny TVRDOŠÍJNÝCH ), spisovatel, dramatik, žurnalista a jevištní výtvarník

–             starší bratr Karla ČAPKA

–             jeho literární dílo není příliš rozsáhlé, ale je myšlenkově bohaté

–             na některých dílech spolupracoval s bratrem, například ZE ŽIVOTA HMYZU, ADAM STVOŘITEL, KRAKONOŠOVA ZAHRADA, LÁSKY HRA OSUDNÁ

–             prózu STÍN KAPRADINY

–             PEJSEK A KOČIČKA

Karel ČAPEK

–             spisovatel, dramatik, novinář a překladatel

–             dílo je žánrově rozmanité, je pro něho typické stylistické mistrovství, myšlenková závažnost, vytříbený bohatý jazyk a originalita

–             ROZDĚLENÍ ČAPKOVY TVORBY  :

–             jeho dílo je velmi obsáhlé, a tak bývá z praktických důvodů děleno do TŘÍ tematických OKRUHŮ :

–             1 HLEDÁNÍ PRAVDY, která není nikdy absolutní – HORDUBAL

–             2. UTOPICKÉ náměty-  KRAKATIT

–             3. PROTEST proti FAŠISMU a NÁSILÍ – BÍLÁ NEMOC, MATKA a román VÁLKA S MLOKY

Ferdinand PEROUTKA

–             novinář, prozaik, dramatik a esejista

–             ostrý kritik totalitního systému, významný politický novinář

–             mezi jeho NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SVAZKY patří :

–             BUDOVÁNÍ STÁTU

–             JACÍ JSME

–             BOJE O DNEŠEK

 

  1. KATOLICKÁ próza :

–             2. polovina 30. let

–             často kopíruje historickou prózu ( posílení národního sebevědomí )

–             motivy smyslu života a lidského bytí

–             motiv smrti ( člověk se narodil, aby zemřel, vše směřuje ke smrti . . . )

–             motiv svobody

Jan ČEP

–             prozaik, esejista a překladatel katolické literatury

–             povídky DVOJÍ DOMOV

Jakub DEML

–             román ZAPOMENUTÉ SVĚTLO

 

  1. RURALISMUS :

–             odvozeno od latinského RURALIS = venkovský

–             v české meziválečné literatuře tak byl označován literární směr, který hledal nejvyšší hodnotu v selství

–             zesílený zájem o půdu, autoři zdůrazňují sepjetí člověka s rodným krajem a půdou

František KŘELINA

–             básník, prozaik, přední představitel ruralismu, literární kritik a publicista

–             pocházel z chudé rodiny chalupníka

–             o lpění na tradicích i návratu k nim jako k záchraně hovoří romány HLAS NA POUŠTI, HUBENÁ LÉTA či PUKLÝ CHRÁM

Josef KNAP

–             prozaik, básník, literární kritik a představitel ruralismu

–             napsal například selský román RÉVA NA ZDI

 

  1. HUMORISTICKÁ próza :

–             literatura založená na humoru

Jaroslav ŽÁK

–             spisovatel, autor humoristických a satirických próz a scenárista

–             ŠTUDÁCI A KANTOŘI ( 1937 )

–             CESTA DO HLUBIN ŠTUDÁKOVY DUŠE ( 1938 )

Zdeněk JIROTKA

–             český spisovatel, fejetonista a člen PEN – klubu

–             do dějin humoristické literatury se trvale zapsal hned svou prvotinou : románem SATURNIN