Starověká literatura

literatura

 

Jméno: Starověká literatura

Zařazení: Literární období

Přidal(a): Elizabeth002

 

Nejstarší světové kultury

Společensko-historické pozadí počátku starověku

 • Starověk začal v Mezopotámii kolem roku 3500 př.n.l. objevením písma
 • Nejstarší civilizace se objevily podél řek Eufrat a Tigris, na březích Nilu a později také v Indii a Číně
 • První říši sjednotil akkadský král Sargon

 

Dělení nejstarší literatury

 • V pravěku vznikala jen nejstarší lidová slovesnost
 • Patří sem pranostiky, obřadní zaříkadla či zpěv
 • Umělecká literatura se rozvíjela pomalu a představují ji – hymny a veršované eposy
 • Nejstarší literatura vznikala asi od poloviny 4.tisíciletí př.n.l.
 • Nejstarší literární památky pocházejí z území dnešní dnešního Iráku a Íránu, kde se rozkládala Mezopotámie a Persie
 • Významnou a starobylou kulturní oblastí je Egypt

 

Mezopotámie

Společensko-historické pozadí

 • Mezopotámie ležela mezi řekami Eufrat a Tigris
 • Písmo se zde rozvíjelo od poloviny 4. tisíciletí př. n. l.
 • Oblast ovládali Sumerové, Akkadové, Babyloňané a Asyřané
 • V 6. století př. n. l. se celého území zmocnila Perská říše
 • Ve 4. století př. n. l. začalo období helénismu

 

Sumersko-akkadská literatura

 • Sumerové vynalezli obrázkové písmo
 • Psalo se na hliněné tabulky
 • Později se písmo začalo využívat i v běžné komunikaci
 • Menší část dochovaných hliněných tabulek tvoří literární a naučné památky, tato část literatury čerpala především z náboženského života
 • Nejcennější jsou veršované mýty či eposy a oslavné písně – nejstarší pocházejí z poloviny 3. tisíciletí př. n. l.

 

Epos o Gilgamešovi

 • Pocházejí z doby kolem roku 2500 př.n.l. původně tvořily anonymní sumerské mýty
 • Babyloňané a Asyřané později tato vyprávění upravili do písemné podoby
 • Gilgameš byl tyranský vládce Uruku, který nutil poddané k práci při stavbě hradeb
 • Poddaní poprosili bohy o pomoc a ti seslali polodivokého člověka Enkidua, aby Gilgameše přemohl
 • Do Gilgameše se zamilovala bohyně Ištar, hrdina její lásku ale odmítl a ona tak usmrtila Enkidua, Gilgameš se zalekl a vydal se hledat nesmrtelnost – bez úspěchu
 • Zjistil však, že nesmrtelným a velikým ho činí jeho hradby, které vybudoval
 • Epos začíná a končí oslavou tohoto „nesmrtelného Gilgamešova činu“

 

Babylonská literatura

 • K nejstarším literárním žánrům patří babylonské mýty, oslavné hymny, modlitby či zaklínadla
 • Z této doby pochází Chammurapiho zákoník nebo nejstarší mapa známého světa
 • Babyloňané sepsali babylonskou verzi Eposu o Gilgamešovi

 

Asyrská literatura

 • Asyřané se soustředili na válečnické umění
 • Od Babyloňanů přejali babylonský klínopis
 • V Asýrii nová významná díla nevznikala
 • Královské knihovny a archivy obsahovaly díla sesbíraná asyrskými vojsky po celé říši
 • Nejznámnější knihovna je asyrského krále Aššurbanipala
 • Dochovala se i asyrská verze Eposu o Gilgamešovi

 

Perská literatura

 • Nejvýznamnější památkou je Avesta – posvátné spisy perského náboženství zoroastrismu
 • Obsahuje hlavně liturgické texty, hymny, modlitby a zpěvy
 • Peršané přejali a doplnili původně indický soubor příběhů – Pohádky tisíce a jedné noci

 

Syropalestina

Společensko-historické pozadí

 • Od starověku tudy vedly obchodní cesty spojující Egypt, Malou Asii a Mezopotámii
 • K nejvýznamnějším národům zde patřili od pol. 2. tisíciletí př.n.l. Izraelité, Aramejci a Féničané

 

Fénická literatura

 • Féničané kolem roku 1300 př.n.l. začali používat místo klínopisných či hieroglyfických znaků hláskovou abecedu
 • Nové písmo, které ostatní národy začaly napodobovat, obsahovalo pouze 22 znaků
 • Nejstarší texty jsou dochované na keramických předmětech, zaznamenávaly modlitby

 

Aramejská literatura

 • Velké množství klínopisných hliněných tabulek (psaných jazyky okolních národů) pochází z Ugaritu
 • Archivy obsahují mýty a jiná epická díla

 

Hebrejská literatura

 • Významnou památkou hebrejské literatury je Bible
 • Na něj navazuje rabínská literatura a především Talmud

 

Starý a Nový zákon

Starý zákon

 • Skládá se z 39 žánrově různorodých knih
 • Byl psán hebrejsky a aramejsky a vznikal od 15.st.př.n.l. po dobu 1 100 let
 • Tvoří Pět knih Mojžíšových
 1. Genesis – o dějinách lidstva od stvoření světa, o potopě světa a zmatení jazyků, o době patriarchů Abraháma, Izáka a Jákoba
 2. Exodus – vyvedení Izraelitů z egyptského otroctví
 3. Leviticus
 4. Numeri
 5. Deuteronomium
 • Knihy soudců, Samuelovy knihy a Královské knihy – zachycují osudy Izraelitů v době vlády králů Saula, Davida a Šalamouna
 • Prorocké knihy
 • Mudroslovné knihy

 

Nový zákon

 • tvoří 27 knih, psali ho Židé řeckým jazykem a vznikl v 1. a 2.st.n.l.
 • Čtyři evangelia – popisují život a učení Ježíše z Nazaretu, jeho ukřižování a vzkříšení
 • Skutky apoštolů – zachycují počátky křesťanství
 • listy apoštolů (epištoly) – kde je vyloženo křesťanské učení
 • Zjevení – apoštol Jan poodhaluje okolnosti druhého příchodu Krista

 

Egypt

Společensko-historické pozadí

 • Egyptská civilizace se rozvíjela podél Nilu
 • Významnější kultura se zde projevila po roce 3 500 př.n.l.
 • Egypt zažil tři období mocenského i kulturního rozmachu – Stará, Střední a Nová říše
 • V době Staré říše byly budovány pyramidy
 • Během Střední říše získal Egypt nová území a zefektivnilo se zemědělství
 • Nová říše – faraoni vydobyli Egyptu poslední období svobody a slávy
 • Roku 30 př.n.l. byl Egypt připojen k Římské říši

 

Literatura

 • Literatura starého Egypta se rozvíjela v podobě hieroglyfických nápisů vytesaných na stěnách hrobek nebo pyramid
 • V polovině 2. tisíciletí se šířilo používání papyrových svitků
 • Hieroglyfy se psaly štětcem
 • Nejznámější literární památky z dob Nové říše řadíme Achnatonův hymnus na Slunce nebo Vlastní životopis Sinuhetův
 • Zajímavou a tajemnou literární památkou jsou tzv. Knihy mrtvých – soupis rad a magických zaříkadel, která mají mrtvému pomoct při jeho cestě podsvětím k posmrtné blaženosti

 

Indie a Čína

Společensko-historické pozadí

 • V Číně se kulturní civilizace rozvíjela od roku 2200 př.n.l.
 • V Indii osídlili povodí řek Indus a Ganga kolem roku 1600 př.n.l. Árjové
 • Historický rozvoj Indie a Číny ovlivňovaly jednotlivé filozoficko-náboženské proudy

 

Literatura starověké Indie

 • Staroindickou literaturu tvoří čtyři védské zpěvy – byly to modlitby a oslavné hymny věnované bohům
 • Významnou památkou jsou nápisy krále Ašóky – jde o starý zákoník, vytesaný do kamene
 • Od 4. století př.n.l. vznikal rozsáhlý epos Mahábhárata – popisuje ve více než 200 000 verších bratrovražedný boj mezi dvěma rody Bháratovců
 • Hrdinský epos – Rámájana
 • Koncem starověku se rozvíjela věda, umění a divadlo

 

Literatura starověké Číny

 • Starobylá památka je magická Kniha proměn
 • Jednou z nejvýznamnějších literárních památek staré Číny je Kniha písní – obsáhlý soubor básní a lidových písní, oslavných hymnů a ód
 • Velký rozkvět čínského písemnictví nastal za dynastie Tchang

 

Řecká kultura

Společensko-historické pozadí

 • ve 2. tisíciletí př.n.l. osidlovaly egejskou oblast Řecké kmeny
 • V 8. až 6.st. př.n.l. se řecké obchodní kolonie rozšířily po celém Středomoří
 • Nejvýznamější městské státy byla vojensky vyspělá Sparta a demokraticky orientované Athény
 • Po peloponéské válce ztratily řecké městské státy samostatnost a v pol. 2.st. př.n.l. se staly součástí Říma

 

Archaické období v Řecké literatuře

 • Datuje se mezi 8. a 6.st. př.n.l.
 • Řecká mytologie se odrážela v eposech a lyrické poezii
 • Nejznámějším básníkem tohoto období by Homér
 • Za nejstaršího doloženého básníka bývá považován Hesiodos – zakladatel didaktické poezie
 • Bajkař Ezop se věnoval satiře a kritice soudobého Řecka
 • Vznikala poezie lehčí, radostná – Anakreon – oslavoval život, lásku a víno
 • Další představitelé – Pindaros, Sapfo

 

Klasické období v Řecké literatuře

 • Datuje se mezi 5. stoletím př.n.l. a rokem 323 př.n.l.
 • Slavnosti boha vína Dionýsa doprovázel sborový tanec a zpěv lyrickoepických písní
 • Tvůrci tragédie např.: Aischylos, Sofokles a Euripides
 • Tvůrce komedie např.: Aristofanes
 • V 6.století př.n.l. se začala rozvíjet próza – vycházela z praktických potřeb
 • V 5.st. př.n.l. se více rozvíjela historická próza
 • Herodotos byl „otcem dějepisu“ na kterého navazovali Thukydides a Xenofon
 • Rétorická próza (řečnictví) – rozvíjela se díky svobodě slova, představitelé řeckého řečnictví lze považovat Ísokrata a jeho odpůrce Demosthena
 • Poezie – prošla stagnací, byla součástí dramatu
 • Epika – vyvíjela se mál, stala se součástí věštby
 • Lyrika – rovněž strádala, zpočátku se však částečně ještě rozvíjela
 • Sborová poezie – čerpala z hrdinských mýtů
 • Objevovala se také milostná poezie

 

Helénistické období v Řecké literatuře

 • Rozvíjelo se od 4. století př.n.l.
 • Splynutím kultury řecké a orientální vznikla kultura helénistická
 • Poezii reprezentovala především pastýřská poezie, oslavné písně (hymny) a žalozpěvy (elegie)
 • V próze se prosazovaly zábavné žánry, např.: román, novela či povídka
 • Řecké drama pozdvihla nová attická komedie – ztratila politický význam a jádrem zápletky se stala láska
 • Slavným autorem attických komedií byl Menandros

 

Římské období v Řecké literatuře

 • 30 př.n.l. – 529 n.l.
 • Rostl zájem o odbornou literaturu
 • Nejslavnějším řeckým historikem byl Plutarchos (Životopisy slavných Řeků a Římanů)
 • Jedním z nejvěhlasnějších starověkých lékařů byl Galenos – ošetřoval zraněné gladiátory

 

Představitelé:

Homér (asi 8. století př.n.l.)

 • Je představitel archaického období řecké literatury a nejstarším známým řeckým básníkem
 • O jeho životě neexistují podložené informace, proto ani autorství dvou eposů Ilias a Odyssea není doloženo
 • O Homérově životě se dozvídáme až z pozdějšího podání historika Herodota
 • Tradice uvádí že Homér byl starý slepý pěvec, který si vydělával zpěvem písní o hrdinských činech

 

Ilias

 • Je veršovaný hrdinský epos připisovaný Homérovi, pochází asi z poloviny 8.st. př.n.l.
 • Tvoří jej 24 zpěvů s více než 15 000 verši
 • Děj zachycuje část pověstí o trojské válce
 • Pověst dál vypráví o dobytí Troje pomocí lsti s dřevěným koněm, ale také o Achillově smrti – zranitelné místo – pata

 

Odyssea

 • Je veršovaný hrdinský epos, dějově navazuje na Iliadu
 • Tvoří jej 24 zpěvů s 12 000 verši
 • Popisuje cestu ithackého krále Odyssea domů z trojské války
 • Při cestě domů zažijí dobrodružství – uniknou vodnímu víru obludy Charybdis, odolají omamnému zpěvu Sirén, setkají se s kouzelnicí Kirké, vyklouznou ze spárů Kyklopa a navštívili podsvětí

 

Aischylos (525–456 př.n.l.)

 • Je představitel klasického období řecké literatury
 • Náleží mezi autory tragédií, původně byl vojákem v řecko-perských válkách
 • Jako dramatik přidal na scénu vedle herce a chóru i druhého herce, zavedl tak dialog
 • Hájil ideály demokracie a svobody
  • Dílo: Oresteia – jako jediná trilogie se dochovala v úplnosti

 

Sofokles (497/496-406/405 př.n.l.)

 • Je představitel klasického období řecké literatury
 • Byl athénským knězem, ale bojoval i ve válce proti Samu
 • Jeho dramatická tvorba byl oblíbená
 • Ve svých dílech zachycoval ideály athénské demokracie
  • Dílo: Antigona

Euripides (480-406 př.n.l.)

 • Také představitel klasického období řecké literatury
 • Vynikal ve zpěvu, tanci a atletice, zabýval se také malováním a filozofií
 • Jako dramatik zpracovával tradiční mýty novým a originálním způsobem
 • Filozoficky se zamýšlel nad osvobozením lidského ducha z područí bohů
  • Dílo: Medea

 

Aristofanes (445-388 př.n.l.)

 • Je to dramatik klasického období řecké literatury
 • Je tvůrcem staré attické komedie
 • Jeho hry obsahují satiru na politické poměry
 • Dílo: Jezdci

 

Římská kultura

Společensko-historické pozadí

 • Městský stát Řím byl založen roku 753 př.n.l.
 • Království zde trvalo do roku 510 př.n.l., kdy byl z Říma vyhnán poslední král a vznikla republika
 • Docházelo k bojům o moc, které skončily roku 27 př.n.l. vyhlášením císařství
 • Roku 395 se Římská říše rozpadla na říši Západořímskou a Východořímskou
 • Západořímská říše zanikla roku 476, toto datum bývá považováno za konec antiky
 • Východořímská říše přetrvala přes celý středověk jako tzv. Byzantská říše

 

Užívání písma v Římě a počátky literatury

 • S nejstaršími doklady psané latiny se můžeme setkat již v 7. století př.n.l.
 • Literatura jako umění se však nerozvíjela, vznikaly hlavně nápisy, hospodářské záznamy či náboženské texty
 • Nejvýznamnější památkou byly bronzové desky se zákoníkem na Foru Romanu, tzv. Zákony dvanácti desek

 

Archaické období v Římské literatuře

 • Římané se v nejstarších dobách literatuře nevěnovali
 • Za počátek římské literatury se považuje rok 240 př.n.l. kdy Livius Andronicus přepsal řecké drama pro římské diváky
 • Dramatická tvorba spočívala v úpravě oblíbených řeckých námětů pro římské diváky
 • K nejvýznamnějším představitelům dramatu patřil Plautus
 • Vedle dramatu se rozvíjel také epos

 

Zlaté období v Římské literatuře

 • Začalo spolu s působením jednoho z nejvýznamnějších představitelů antické literatury Marka Tullia Cicerona roku 81 př.n.l. a skončilo smrtí císaře Augusta roku 14 n.l.
 • Rozvíjelo se řečnictví, satira či dějepisectví
 • Známým autorem historické prózy byl Gaius Julius Caesa – Zápisky o válce galské
 • K rozvoji lyrické poezie přispěl Gaius Valerius Catullus – Knihy veršů
 • Epická poezie se dlouho vyvíjela ve stínu prózy, svého vrcholu dosáhla až za vlády Augusta
 • K nejslavnějším římským básníkům patří Publius Vergilius Maro, Quintus Horatius Flaccus a Plublius Ovidius Naso

 

Stříbrné období v Římské literatuře

 • Od smrti prvního římského císaře až po rok 117 n.l.
 • Krutovláda a neomezená moc ovlivnila svobodu a literární tvorbu
 • V dramatu se rozvíjela tragédie – představitel Lucius Aeneus Seneca
 • Dále se dařilo satiře, kterou reprezentoval Gaius Petronius Arbiter

 

Pozdní období v Římské literatuře

 • Trvalo od počátku vlády císaře Hadriána až po rok 476 n.l.
 • Přibývalo autorů s neřímským původem, sílil vliv křesťanství a upadala antická kultura
 • Mezi významné autory se řadí „filozof na trůně“ císař Marcus Aurelius
 • Římskou antickou literaturu postupně vystřídala formující se latinsky psaná středověká křesťanská literatura

 

Představitelé:

Publius Vergilius Maro (70 př.n.l.-19př.n.l.)

 • Představitel zlatého období římské literatury
 • Své literární úsilí zaměřil k povznesení Říma
 • Svým eposem Aeneis proslavil římskou literaturu
 • Jeho básnická tvorba byla ceněna a uznávána již za jeho života
  • Dílo: Aeneis

 

Publius Ovidius Naso (43 př.n.l.-18 n.l.)

 • Představitel zlatého období římské literatury
 • Byl jedním z nejvýznamnějších autorů římské milostné lyriky
 • Tvořil i ve vyhnanství
 • Dílo: Umění milovat a Proměny

 

Titus Maccius Plautus (255-184 př.n.l.)

 • Dramatik, představitel archaického období římské literatury
 • Navazoval na řeckou divadelní tradici z období tzv. nové attické komedie
 • V římském dramatu vynikl jako zakladatel komedie
 • Vytvářel komické charaktery (např. lakomec, chlubílek apod…)
  • Dílo: Komedie o hrnci

 

Gaius Petronius Arbiter (27 n.l.-66 n.l.)

 • Římský satirik a spisovatel
 • Do dnešních dnů zůstává zahalen tajemstvím
 • Spáchal roku 66 n.l. sebevraždu, která mu byla doporučena z podezření ze spiknutí
 • Díla: Satirikon, Hostina u Trimalchiona

 

Lucius Aeneus Seneca (4 př.n.l.-65 n.l.)

 • Autor ceněných filozofických spisů
 • Představitel stříbrného období římské literatury
 • Patřil k předním myslitelům římského stoicismu
 • Byl učitelem a vychovatelem mladého císaře Nerona
 • Spáchal sebevraždu
 • Díla: Listy Luciliovi, O dobrodiních, Dialogy
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.