Hrabě Monte Christo – rozbor díla (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Hrabě Monte Christo

Autor: Alexandre Dumas

Přidal(a): Andy

 

Alexande Dumas starší (1802-1870)

 • Přední francouzský prozaik a dramatik období romantismu.
 • **Romantismus je umělecký směr, který se staví proti racionalismus. Proti rozumu zdůrazňoval sílu lidských citů, kladl důraz na fantazii, autoři se navracejí  k minulosti, nebo přírodě, romantický hrdina často splývá s autorem, je to postava výjimečná, osamělá, dostává se do rozporu se společností, je to hrdina tragický, často loupežník nebo poutník**
 • Narodil se do rodiny divizního generála a hrdiny velké francouzské revoluce – měl černošské rysy (po otci byl kreolského původu) – velice brzy (od 1829) slavil úspěch se svými historickými hrami.
 • Rok 1839 se setkal s historikem Augustem Maquetem = zásadní přelom v jeho tvorbě – Maquet vyhledával zajímavá témata a zpracovával materiál, Dumas všemu dával literární podobu.
 • Rok 1857 ukončil spolupráci s Maquetem – kvůli špatným rozhodnutím značně zchudl a na sklonku života se musel uchýlit k synovi – A. Dumasovi mladšímu.
 • Zde také zemřel roku 1870.
 • Ve svých dílech dával vždy přednost spíše zábavné formě před historickou věrností.
 • Zajímavosti  kromě A. Maqueta měl i další spolupracovníky, kteří mu pomáhali se samotnou literární tvorbou (1854 byl nazván „továrnou na romány“), byl nejčtenějším autorem své doby.

Další autorova tvorba

 • Vytvořil přes 300 svazků (divadelní hry, romány, novely, cestopisy, pojednání aj)
 • Próza: Tři mušketýři – nejslavnější román; Královna Margot

 

Další zástupci daného směru

 • Novalis – nejznámější zástupce romantismu z Německa, básník, spojuje legendu s mýtem a pohádkou
  dílo : Hymny noci = kniha básní, motiv ztracené lásky, touhy po smrti
 • bratři Grimmové – příklon k lidové tvorbě, vydavatelé souboru německých pohádek,
  díla : Kocour v botách, Pohádka o lesní chaloupce, Sněhurka, Popelka, Císařovy nové šaty
 • Heinrich Heine – po Goethovi považován za největšího německého lyrika,
  dílo: Kniha písní = básnická sbírka, zajistila mu slávu, nejznámější báseň Lorelei
 • George Gordon Byron – jene z nejvýznamnějších básníků anglického romantismu, od dětství kulhal, nikdy se s tím nevyrovnal, žil ve světě knih a snů, odešel z Anglie, miloval dobrodružství, zemřel na mor když vedl výpravu dobrovolníků na pomoc bojujícím Řekům /řecké povstání proti Turkům/
  dílo: Childe Haroldova pouť = epos
 • Viktor Hugo – francouzský básník, prozaik, dramatik, proti vůli rodičů se oženil, známý je jeho rozchod s Ludvíkem Bonapartem, později s Napoleonem III., jehož byl stoupencem, později odpůrcem, prožil téměř 20 let ve vyhnanství, ale vrátil se po pádu Napoleona III.
  dílo : Legenda věků = vrchol jeho básnické tvorby, třídílný cyklus, zobrazuje vývoj lidstva, víru v lepší budoucnost
  Chrám Matky boží v Paříži =  historický román, 1831, hlavní postava Quasimodo, kněz Frollo, cikánka Esmeralda
  Bídníci = román, Žán Valžán
 • Alexandr Sergejevič Puškin – ze šlechtické rodiny, dvakrát poslán do vyhnanství, vrátil se do Petrohradu, kde žil pod policejním dohledem, dvorské intriky ho vehnaly do souboje, kde byl zabit, psal epigramy, ale i román ve verších, i drobnější lyricko-epické balady
  dílo: Evžen Oněgin = nejslavnější román, 1833, Oněgin, Taťána
  Piková dáma
 • Adam Mickiewicz – Polsko, emigroval, zkušenosti z nezdařilého povstání roku 1830
  dílo : Konrád Wallenrod = básnická povídka, charakter byronských povídek
  Pan Tadeáš = epos, vznikl v emigraci z touhy po ztracené vlasti
 • Edgar Allan Poe – americký básník, prozaik, povahou bohém, velmi těžký život, drogy, alkohol, v poezii vyjadřoval úzkost a hrůzu ze života, i prózy s hrůznostrašným dějem, položil základy detektivce
  dílo: Havran, Jáma a kyvadlo, Černý kocour

 

Rozbor: Hrabě Monte Christo

Téma a motiv

 • hlavní motiv pomsty; neutuchající láska; pomsta může zničit vše, včetně lásky


Časoprostor

 • děj se odehrává na pozadí bouřlivého období – od pádu Napoleona, přes návrat Bourbonů na trůn – 1815, až do revoluce roku 1830 -> (1815 – 1830)
 • prostor : pevnost If; poté zejména Marseille -> Francie!


Kompoziční výstavba

 • chronologický postup, román je rozdělen do 2 dílů a dále do jednotlivých kapitol

 

Literární druh a žánr

 • druh : epika – dílo, které má děj, popisuje skutečnost
 • žánr : román (2-dílný historicko-dobrodružný)

 

Vypravěč

 • vypravěčem je autor (vnější nezávislý pozorovatel děje); er-forma, neosobní vypravěč (=vystupuje v er-formě, zaznamenává chování postav, ale nevidí do jejich nitra)


Vyprávěcí způsoby

 • nepřímá řeč -> převahuje, méně dialogy


Typy promluv

 • chronologicky, er-forma, pásmo vypravěče = promluva, kterou pronáší vypravěč v er-formě

 

Jazykové prostředky a jejich funkce

 • slova spisovná -> neutrální, hovorová, knižní, archaismy, neologismy, termíny = odborné názvy
 • slova nespisovná -> obecná čj (von, pěknej), citově zabarvená slova, nářečí, slang, vulgarismy
 • fce: například – navození atmosféry, napodobení mluvy mládeže, realistické zachycení mluvy určité skupiny lidí
 • v celé knize převažuje spisovný jazyk, častý aristokratický (=vznešený) a mírně zastaralý jazyk, občas profesní mluva – lékařství, ekonomie, bankovnictví aj (=odborné termíny + slang)

 

Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

 

Postava

 • Edmond Dantes : na začátku příběhu mladý, zamilovaný a nadějný námořní důstojník, poté prahne po odplatě za zradu (sebevědomý, suverénní, vynalézavý), na konci zlomený nešťastnou láskou; nespravedlivě odsouzený mladík, vypočítavý a pomstychtivý, ale také inteligentní člověk

Další postavy

 • Mercedes : krásná a okouzlující dívka, opětuje Edmondovu lásku, po jeho uvěznění se vzdala za jednoho ze zrádců, Fernanda Mondega, později barona De Morcerf, na konci odmítá Edmondovu lásku
 • zrádci : Danglars, Fernardo, Mondego, Villefort (ziskuchtiví, zlomyslní, závistiví, toužící po moci za jakoukoliv cenu)
 • Albert – syn Mercedes a Fernarda Mondegy
 • Bertuccio – věrný Edmondův společník
 • Caderousse – chudý, bývalý přítel Edmonda, podává se mu informace o jeho zrádcích
 • Abbé Faria – učitel a přítel Edmonda ve vězení v pevnosti If
 • Luigi Vampa – šéf podsvětí, s Edmondem si pomáhají
 • Morrell – skutečný Dantesův přítel, majitel loďařské firmy vlastnící Faraona
 • Noirtier – otec Villeforta, byl mu původně určen tajný dopis od Napoleona z Elby o chystaném převratu


Reakce na dílo a jeho kritika

 • Román byl vydáván na pokračování v letech 1844-1845.
 • Do češtiny je překládán pod několika názvy, ale nejčastější je Hrabě Monte Christo.
 • Hrabě Monte Christo je nejznámější (nebo alespoň druhý nejznámější) román francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího.
 • Dílo se dočkalo nesčetných filmových i divadelních zpracování, v Japonsku vznikl na jeho motivy celý animovaný seriál a Jules Verne napsal knihu Matyáš Sandorf, která je známá hlavně pod názvem Nový hrabě Monte Christo.