Přehled uměleckých směrů – literatura

 

 Jméno: Přehled uměleckých směrů

 Přidal(a): autosuperb, AndreaCh

 

 

ANTIKA (8. st. př. n. l. – 5. st.)

 • období a kultura starověkého Řecka a Říma

Řecko

 • Doby:
  • Archaická
  • Klasická
  • Helénská
 • Báje a mýty (zrození), komedie a tragedie, epos = rozsáhlé epické dílo, národní hrdina
 • Lyrická poezie – óda = oslavná báseň, elegie = žalozpěv
 • Střediska umění – Atheny, Alexandrie
 • Homér – Illias a Odysseia, Vergilius. Ezop – bajky, Sofokles – tragédie, Euripides – Medea, Ovidius

Řím

 • Římská literatura do roku 240 př. n. l. (úřední seznamy, zákony, písně)
 • Archaické období (240 př. n. l. – 80 př. n. l.)
 • Zlaté období (80 př. n. l. – 14 n. l.)
  • Publius Vergilius Maro
  • Publius Ovidius Naso
  • Gaius Julius Caesar (Zápisků o válce galské)
  • Markus Tullius Cicero (Retorika, O řečníkovi, Brutus)
 • Stříbrná doba (14–117)
  • Lucius Annaeus Seneca (Medea, Phaedra)
 • Období úpadku (od r. 117)

 

KŘESŤANSKÁ LITERATURA

 • monoteistické náboženství
 • z judaismu
 • v 1. st. v Judai
 • bůh otec, bůh syn, duch svatý
 • Západ – papež -Latina
 • Východ – řečtina – patriarcha, pravoslavní

Bible

Starý zákon

 • vytvořili ho židé
 • 5 knih Mojžíšových (vůdce židů)

Nový zákon

 • 4 evangelia Matouš, Marek, Lukáš, Jan

 

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

 • kronika – chronologický příběh
 • legenda – příběhy o životě světců (musí obsahovat zázraky)
 • dvorská epika – milostné příběhy
 • dvorská lyrika – milostné písně
 • traktát – úvaha o náboženství

 

Staroslověnská literatura

 • 9. století – pol. 11 století
 • hlaholice a cyrilice
 • 863 – příchod Konstantina a Metoděje
 • proglas – předmluva k Novému zákonu
 • legendy: Životy Konstantina a Metoděje, O sv. Václavovi
 • Hospodine, pomiluj ny

 

Latinská literatura

 • 11 století – pol. 13 století
 • Kosmova kronika
  • třetina 12 století
  • Kosmas – kněz
  • psáno latinsky
  • obsahuje dějiny našich zemí
 • počátky češtiny
 • glosy – české slovo v latinském textu
 • bohemika – české názvy v latinském textu

 

Staročeská literatura

 • 13 století – pol. 15 století
 • dominující stará čeština
 • epika
  • Dalimilova kronika (neznámý autor)
  • Alexandria
  • O sv. Kateřině
 • lyrika – milostné písně – Dřevo se listem odievá
 • drama – Mastičkář
 • satira – Hradecký rukopis, Mastičkář
 • Husovi předchůdci
  • Matěj z Janova – mistr
  • Jan Milíč z Kroměříže – kněz
  • Tomáš Štítný – spisovatel laik
 • Jan Hus
  • píše česky i latinsky
  • Listy z kostnice
  • Dcerka
  • Postila
  • Petr Chelčický –    založil jednotu bratrskou
  • O trojím lidu

 

RENESANCE  (počátky 13. – 14. stol. V Itálii):

 • Umělecký směr, který se inspiroval antickým uměním, zejména sochařstvím – objevil krásu lidského těla. Dochází k rozkvětu v obchodu, umění, vědě.
 • Bohatí měšťané zdůrazňují právo na plné, svobodné, ničím neomezené rozvinutí lidské existence.
 • Vzniká nová měšťanská společnost, která se postavila proti autoritě církve a na druhé straně, která podporuje rozvoj vědy a umění.
 • Centra vzniku nového životního stylu: Benátky, Florencie, Janov, Miláno.

 

Představitelé

Italská:

 • Dante Alighieri (1265-1321), básník, patřil mezi stoupence proti papežské strany. Žil ve Veroně a Raveně. Jeho dílo nejvíce ovlivnilo milostné zklamání. Napsal Božskou komedii.
 • Francesco Petrarca (1304-1374), filozof, diplomat a básník, osobní přítel Karla IV., 2 roky žil na pražské hradě. Dílo: Sonety Lauře (sbírka milostných veršů – lásku vnímá jako utrpení).
 • Giovanni Boccaccio (1313-1375), pochází z Florencie. Jeho nejslavnější dílo Dekameron jedná se o sbírku 100 novel, které postupně vypráví 7 dívek a 3 chlapci, kteří uprchli z Florencie před morem. Většina historek je zábavných, některé mají romantický podtext.
 • Michelangelo Buonaroti (1504-1563), sochař, malíř a představitel. Vyzdobil věže baziliky sv. Petra v Římě (výška 131 m) .
 • Leonardo Da Vinci (1452-1519) – malíř, sochař, architekt, přírodovědec, spisovatel, vynálezce a konstruktér, hudebník.

 

Francouzská a Španělská:

 • Francois Villon (1431-1468) žil bohémským životem, stal se zlodějem a tulákem, kumpánem dobrodruhů pařížského podsvětí. Díky vlivným přátelům byl zachráněn před trestem smrti, byl vyhoštěn na 10 let. Napsal 2 básnické sbírky (Velký testament, Závěť – básník se zamýšlí nad svým životem, své hříchy omlouvá krutým osudem. Malý testament –  díle se loučí se svými přáteli, většina básní je ironických a satirických).
 • Miguel de Cervantes (1567-1616). žil dobrodružným životem, v námořní bitvě byl zraněn, padl do tureckého zajetí jak otrok do Alžíru, rodinou vykoupen až po 10 letech. Napsal román důmyslný rytíř Don Quijote. 2 – dílný román, v tomto díle autor vytvořil literární typ snílka, který se naprosto vědomě pouští do předem prohraného boje, který se pro něj stává smyslem života.

 

Anglická

 • William Shakespeare
  • Největší anglický dramatik, který výrazně obohatil světové divadlo, významný básník a herec.
  • Narodil se 23. 4. 1564 ve Stratfordu nad Avonou jako syn rukavičkáře. Roku 1597 se úspěšný herec a spisovatel stává podílníkem divadelní společnosti lorda komořího. Těsně po sňatku své dcery umírá 23. 4. 1616 ve Stratfordu.
  • Jedná se o nejslavnější zpracování tématu tragédie lásky. Hra je oslavou renesanční individuality proti středověké závislosti na kolektivu. Člověk sám je strůjce svého osudu. Žánr: divadelní hra tragédie
  • Romeo a Julie
   • Námět: příběh nešťastné lásky dvou mladých lidí
   • Drama je rozděleno do 5 jednání, děj probíhá v chronologickém uspořádání. Jazyk je knižní, často užívaná neznámá slova z oboru bojování, např. šaršoun (dlouhý bojový meč), passado (výpad krokem dopředu nebo na stranu) aj.
   • Hra je stylisticky poměrně pestrá. Střídají se zde verše s prózou, blankvers. Nacházíme zde mnohé metafory a stylistické figury. Častý inverzní slovosled.
   • Autor poukazuje na to, aby mladí lidé – stejně jako Romeo a Julie – bojovali o své právo na lásku, štěstí a právo rozhodovat o vlastním osudu i přes jeho nepřízeň. Láska je silnější než nenávist dokonce než smrt.
   • Vznik díla: bylo napsáno roku 1595-6. Vliv tragédie Romeo a Julie se projevuje napříč celými nejen literárními dějinami. V česku je to například dílo Romeo, Julie a TMA od J. Otčenáška. V Německu například Romeo a Julie NA VSI od G. Kellera
   • K díle jsem byl původně předpojatý. Z důvodu žánru a době, ve které jej spisovatel vytvořil však nečekaně upoutalo mou pozornost

 

Renesance a humanismus v Čechách

 • Představitelé: Bohuslav Haslštejnský z Lobkovic, Viktorin Karel ze Všehrad, Jan Jesenský, Kryštof Harant.

 

BAROKO

 • Umělecký styl od 20.let 17.století (bitva na Bílé hoře) až do 70.let 18.století.
 • Baroko se vyznačuje touhou po poznání, ale zároveň nevěrou v člověka – ve smyslu pozemského života. Převládá pocit pomíjivosti a marnosti. Umělci ve svých dílech zobrazují lidské utrpení.

Představitelé:

 • Michelangelo Merisi patřil mezi přední malířské osobnosti
 • Rembrand van Rijn – tvůrce obrazů, grafik, měl zálibu v dobrodružství, smyslnosti a víře. Mistrovsky zacházel s barvami.

 

BAROKO V ČESKÉ LITERATUŘE

 • Po 30leté válce dochází k roztříštěnosti rozvoje českého písemnictví, polovina obyvatel zemřela, lidé přicházeli o majetek. 1627 – dědické právo Habsburků na český trůn, nastává období germanizace. Kdo s tím nesouhlasí, musí se odstěhovat a jeho majetek je zabaven.
 • Literatura se dělí na domácí a emigrantskou tvorbu.

 

Domácí tvorba:

 • Brídel Bedřich – žil v 17.století, byl básník, překladatel a misionář. Napsal básnickou sbírku Co bůh? Člověk? Člověka zde vystihuje jako přízemního a pomíjivého, na druhé straně boha jako symbol věčnosti a dokonalosti. Napsal sbírku koled Jesličky (Narodil se Kristus Pán).
 • Adam Michna z Otradovic – žil v 17.století, byl učitel, skladatel a varhaník v Jindřichově Hradci. Dílo: Česká Mariánská muzika, Chtíc aby spal.
 • Balbín Bohuslav – historik, básník a vlastenec, je považován za zakladatele folkloristiky. Proslavil se jako zastánce českého jazyka. Dílo: Obrana jazyka slovanského, zvláště českého.

 

Emigrantská tvorba:

 • Jan Ámos Komenský – 1592 – 1670, studoval na církevních školách v Čechách i v Německu, byl knězem Jednoty bratrské, 1627 byl zakázán. Žil většinu života ve vyhnanství (Francie, Británie, Holandsko, Polsko, Švédsko).
  • Komenský stanovil 4 stupně vzdělávání 4 až 6 let. Usiloval o povinnou školní docházku do 12 let. Vzdělání má být všestranné=, má rozvíjet ne jen rozum, ale i smysly, ducha a tělo. Vzdělání má být přiměřené žákovým schopnostem. Výuka má vést od snažšího ke složitějšímu
  • Dílo:
   • a) filozofické – Labyrint světa a ráj srdce,
   • b) náboženské – Kšaft, Pastýřský list,
   • c) pedagogické – Didaktika velká
  • Labyrint světa a ráj srdce:
   • První díl – hl. Postavou je poutník (sám Komenský), který bloudí světem (symbolizuje celý svět) a jeho cílem je poznat pravou podstatu věci. Poutníka doprovázejí dvě postavy – Všudybud a Mámení. Tyto dvě postavy mu brání v poznání podstaty věci. Postupně se poutník zbaví úzdy i brýlí a dostává se do cíle na hrad královny moudrosti. Je však zklamaný, protože v ní poznává marnost.
   • Druhý díl – Poutník se ze zoufalství nad marností celého života zachraňuje návratem do vlastního srdce.

 

KLASICISMUS

 • Umělecký směr, který vznikl na francouzském dvoře Ludvíka XIV. (1643-1715), navazuje na antické umění. Literaturu dělí na žánry vysoké a nízké. Vysoké jsou tragédie, epos a óda (oslavná báseň) a nízké jsou komedie, satira a bajka.
 • Klasicisté se snaží vytvořit dokonalou literární formu, obsah je na druhém místě.

Představitelé:

 • Corneille, dramatik, tvůrce moderní tragédie. Dílo Cid, tragédie o lásce
 • Wolfgang Amadeus Mozart
 • Jean Racin, dílo Faidr – o lásce nevlastní matky.
 • Jean Babtiste  Poquelin (1622-1673), ve svých dílech zesměšňoval vše co se mu nelíbilo, npř. Pokrytectví, přetvářku. Psal komedie a frašky.

 

OSVÍCENSTVÍ

 • Filozofický směr 18. století, je charakterizován optimismem, za pomoci rozumu (rácia) se člověk chtěl osvobodit od všeho svazujícího (nespravedlnost, bída, strach, nemoci, válka).

Představitelé:

 • Josef II.
 • Denis Diderot – filozof, literát. Dílo: Jakub fatalista a jeho pán. Autor v díle řeší problém zda má člověk svobodu rozhodování.
 • Daniel Defoe – Robinson Crusoe.

 

PREROMANTISMUS (18.- 19. století)

 • Citové hodnoty na úkor rozumových, největší bohatstvím jsou svoboda, láska a rozvíjející se poezie. Autoři se často zapojují do boje proti nespravedlnosti, obdivují myšlenky velké francouzské revoluce.

Představitelé:

 • Jean Jacques Rousseau, francouzský filozof, největší zlo mezi lidmi považuje soukromé vlastnictví. Pedagogický román.
 • J. W Goethe, dílo Román v dopisech – Utrpení mladého Werthera. Werther se zamiluje do ženy svého přítele, aby zapomněl rok cestuje, ale nezapomene, poté páchá sebevraždu.
  • Dílo Faust – pověst o učeném doktoru Faustovi, který v touze za poznáním zaprodal duši ďáblu a je odsouzen k věčnému zatracení.

 

ROMANTISMUS

 • Umělecký směr první poloviny 19. stol.. Romantická lit. Má zálibu v minulosti, oslavuje především středověk. Hlavně ideály rytířství (svobodu a spravedlnost). Hlásá myšlenky národní svobody jako nejvyšší hodnoty. Autor nezobrazuje celou skutečnost, ale jen jevy jemu blízké. Usiluje o harmonii protikladů.
 • Romantický hrdina – je vyhraněný individualista, osamocený, nepochopený, dostává se do konfliktu se svým okolím, touží po lásce, která zůstává nenaplněná, často splývá se samotným autorem

 

Anglický romantismus

 • George Gorden Byron (1788-1824)
  • pocházel z aristokratické rodiny, žil dlouho v Itálii, zemřel na mor v boji proti turkům, vytvořil typ revolučního hrdiny.
  • dílo – epos – Childe Haroldova pouť
 • P. B. Shelley (1792-1822)
  • dílo – Odpoutaný Prometheus – čerpal z řeckého mítu
 • Walter Scott (1771-1832)
  • zakladatel historické prózy
  • dílo – Ivanhoe

 

Francouzský romantismus

 • Henri Beyle Stendhal (1783-1842)
  • stoupenec revoluce a Napoleona (1812 tažení do ruska) po pánu Napoleona odešel do Itálie, konec života strávil ve francii pod policejním dohledem
  • dílo – Červený a Černý
 • Victor Hugo (1802-1885)
  • syn generála, kritizoval francouzské poměry a žil 20 let ve vyhnanství.
  • Dílo – básnický cyklus Legenda věků – je v něm zachycen vývoj lidstva, vrcholem je velká   francouzská revoluce
  • – román Ubožáci (Bídníci) – hl. Postavy – Jean Val Jean a Cosseta

 

Ruský romantismus

 • Alexandr Sergejevič Puškin (1799-1837)
  • pocházel ze šlechtické rodiny, sympatizoval s ruskými revolucionáři. Musel odejít do vyhnanství od roku 1827 žil v Petrohradě pod policejním dohledem.
  • Dílo – román ve verších – Evžen Oněgin – vytvořil zde typ zbytečného člověka. Román o lásce.
 • Michail Jurjevič Lermontov (1814 – 1841)
  • básník, důstojník ruské armády, zemřel v souboji.
  • Dílo – básnická poéma – Démon – filosoficky zaměřené dílo.

 

Český romantismus

 • Karel Hynek Mácha (1810-1836)
  • básník narozen v Praze. První básně vydal v němčině. Česky začal psát až pod vlivem profesora Josefa Jungmanna. Studoval filosofii a práva. Byl vlastenec, člen tzv. Kajetánského divadla
  • Dílo – epická skladba Máj – vydáno 1836
  • psal také povídky – vydány ve sbírce Obrazy ze života mého
 • Karel Jaromír Erben (1811-1870)
  • narodil se v Miletíne v podkrkonší v řemeslnické rodině. Vystudoval poezii a práva. Působil jako soudní úředník od r. 1851 byl archivář města prahy. Žil samotářsky. Přikládal velký význam ústní lidové slovesnosti. Sbíral lidovou poezii.
  • Dílo – Prostonárodní české písně a říkadla – obsahuje 2200 různých děl. Jednotlivé texty roztřídil a okomentoval.
  • – pohádky – Zlatovláska, Pták ohnivák a liška Ryška, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Tři vlasy děda vševěda
  • – sbírka básní Kytice 1853, obsahuje 13 básní, jednu úvodní a dvanáct balad
 • Božena Němcová (Barbora Panklová) (1820-1862)
  • narozena ve vídni jako nemanželské dítě české služky Terezie Novotné a panského kočího Johana Pankla. V dětství se přestěhovala do Ratibořic kde rodiče pracovali ve službách vévodkyně Zámořické. Na její výchovu měla velký vliv babička Magdalena Novotná. V 17 letech se provdala za Josefa Němce se kterým si nerozuměla. Po roce 1848 se musela často stěhovat, trpěla nouzí.
  • Dílo – pohádky – Sůl nad zlato
  • – povídky – Vesnický člověk, Dobrý člověk, Divá Bára
  • – sociální novela – V zámku a podzámčí
  • Babička
 • Josef Kajetán Tyl (1808-1856)
  • dramatik a divadelník, psal básně a prózu. Přední organizátor českého vlasteneckého života. Po roce 1848 musel odejít z prahy. Zemřel v Plzni.
  • Dílo – divadelní hry – Paličova dcera, Strakonický dukák, Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka
 • Karel Havlíček borovský (1821-1856)
  • básník, novinář a politik. Od roku 1848 žil pod policejním dozorem. 1851 internován do Rakouzska . Zemřel na souchotiny a pohřeb se stal velkou vládní demonstrací
  • dílo – Epigramy

 

REALISMUS

 • Autoři se zaměřují na přesný popis a na všestranný popis života. Snahou autora je zpodobnit průměrného člověka. Klade důraz na popis sociálního prostředí hrdinů. Hrdina je vždy zachycen ve vývoji, jeho charakter formuje doba a okolí. Autor přistupuje k láce objektivně, snaží se zůstat nad věcí. Není v díle přímo účasten. Autoři se zaměřují na témata současnosti.

 

Anglický realismus

 • Charles Dickens (1812-1870)
  • syn vládního úředníka. Od 12 let žil se sourozenci na ulici. Pracoval jako písař v advokátní kanceláři. Cestoval po Anglii a na přednáškách vyprávěl své příběhy. Ve svých dílech se zaměřuje na dětské hrdiny.
  • Dílo – román Oliver Tvist

 

Francouzský realismus

 • Honore de Balzac (1799-1850)
  • pocházel z měšťanské rodiny, vystudoval práva. Jeho cílem bylo podat literární svědectví o stavu francouzské společnosti.
  • Dílo – cyklus Lidová komedie (obsahuje přibližně 90 románů) jádro tvoří trilogie – otec Goriot, Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán
 • Gustave Flaubert (1821-1880)
  • pocházel z rodiny lékaře, nedostudoval práva.
  • Dílo – román paní Bovariová – vyvolal skandál Flaubert se musel hájit u soudu

 

Ruský realismus

 • Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910)
  • pocházel ze šlechtické rodiny. Působil v ruské armádě. Zakládal školy pro své poddané. Zemřel v osamění.
  • Dílo – román Vojna a mír, román Anna Kareninová
 • Fyodor Michaljevič Dostojevský (1821-1881)
  • spisovatel a filosof. Pocházel z rodiny lékaře. Vystudoval vojenský institut, sympatizoval s ruskými revolucionáři. Pro své názory zatčen a odsouzen k smrti. Trest zmírnili na 10 let na Sibiři. Hlásal návrat k ruským tradicím. Je považován za zakladatele psychologického románu.
  • Dílo – romány Zločin a trest, Idiot, Bratři Karamazovi

 

NATURALISMUS

 • Umělecký směr na přelomu 19. a 20. století, navazuje na realismus. Člověk je vnímán jako pouhá část přírody, jako živočich, který je zbaven svobodné vůle. Témata bída, alkoholismus, prostituce, těžké sociální podmínky, nemoci, rozklad člověka, hodnot a smrt (sociální podmínky předurčující život člověka).

Emil Zola (1840-1902).

 • Autor poukazuje na to, jak alkohol = zabiják ničí člověka a varuje před ním obraz úpadku a zmaru lidských životů v prostředí bídy a alkohol kritika životních podmínek nejnižších vrstev.
 • Dílo: Zabiják.
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.