Orientální literatury a antická slovesnost

 

 Jméno: Orientální literatury a antická slovesnost

 Přidal(a): rtw

 

Orientální literatury

 • Mezopotámská
 • Egyptská
 • Indická
 • Čínská
 • Hebrejská
 • Babylónská

 

Vývoj:

 • ovlivněny mýtem = představa lidí o zákonitostech přírody → vysvětlení různých jevů na základě zkušeností (Bohové, Polobohové)

 

1) Mezopotámská literatura

 • oblast dnešního Iráku
 • hlavní centra – Ur, Uruk, Babylón, Ninive (knihovna)
 • 2 600 př. Kr. – nejstarší literární památky v sumerštině
 •  oslavné písně – nejdříve tradovány → zápis na hliněné tabulky pisátkem a klínovým písmem
 • Chamurappiho zákoník – „Oko za oko, zub za zub“
 • Žalozpěv
 • Epos o Gilgamešovi

 

Epos o Gilgamešovi

 • přesný vznik neznámý – cca 1700 př. Kr. v Sumeru
 • 12 tabulek
 • původně 3600-3800 veršů – rozluštěno 2000 veršů
 • mnoho překladů a úprav – psáno v sumerštině (kratší, chybí příběh o potopě) i akkadštině
 • autor – neznámý
  • určitě bylo autorů více – jsou to samostatné, navzájem odlišné básně
 • literární druh – epika
 • forma vyjádření – poezie
 • literární žánr – epos
 • témata: hledání tajemství nesmrtelnosti, které nelze dosáhnout
 • tragicky přervané přátelství dvou hrdinů
 • úvaha – smysl lidského bytí
 • poučení – nesmrtelný se stane svými činy, nesmrtelné zůstane jeho jméno
 • pesimistické vyznění
 • nabízí mnohá řešení nalezení smyslu života (obětování pro druhé, přátelství, radost ze života)
 • Děj: Gilgameš je vláce, tyran v Uruku a nutí své poddané ke stavbě uruckých hradeb. Bohové vyslyší prosby lidí o pomoc a sešlou na Zemi Enkidua, který je nejdříve divochem, ale stane se člověkem a přichází do Uruku. Gilgameš s Enkiduem zápasí, ale souboj dopadne nerozhodně a stanou se přáteli. Společně porazí obra Chumbabu v cedrovém lese. Bohyně Ištar pošle na Gilgameše nebeského býka, protože Gilgameš odmítá se stát jejím milencem. Gilgameš a Enkidu býka porážejí. Bohové na prosbu Ištar zařídí smrt Enkidua. Gilgameš se vydá za Enkiduem do podsvětí, poté se vrátí a chce se stát nesmrtelným.

 

Epos: = rozsáhlá epická veršovaná skladba s rozvětveným dějem, četnými epizodami a popisy

 • epická šíře, výrazní hrdinové a líčení jejich činů
 •  jazyk – typická ustálená epiteta, figury, vypravěčský odstup
 • druhy:
  • hrdinský – první eposy
  • na základně mytologie
  • homérské
  • středověké (Píseň o Cidovi)
  • dvorský, rytířský – román o Tristanovi a Izoldě
  • historický – Tassův osvobozený Jeruzalém
  • romantický
  • duchovní
  • směšnohrdinský
  • zvířecí

 

2) Egyptská literatura

 • písmo – obrázkové → hieroglyfy → hieratické
 • Champollion – rozluštil hieroglyfy na Rosettské desce
 • zápis – třtinovým perem na papyrus
 • nápisy na stěnách
 • Kniha Mrtvých
 • Vlastní životopis Sinuhetů:
  • 2000 př. Kr.
  • inspirace pro dílo Egypťan SinuhetMika Waltari

 

3) Indická literatura

 • 12.-6. stol. př. Kr.
 • centrum – povodí řeky Indus a Ganga
 • védy – příbuzné sovu věda
  •  posvátná písma hinduismu
 • poezie, básně oslavující přírodní bohy (hymnus)
 • bráhmany – pojednání o rituálech
 • upanišady – filozofické neb mystické (na principu žáka a učitele)

 

4) Čínská literatura

 • 12. stol. př. Kr.-1
 • lidové poezie – milostné náměty, zemědělské práce
 • Kniha hymnů (kniha Písní)

 

5) Hebrejská literatura

 • most mezi starověkou a moderní literaturou

 

Bible

 • 12. stol. př. Kr.-2 stol.
 • soubor židovských a křesťanských liturgických textů určených k bohoslužbám
 • 2 části:
  • Starý zákon
  • Nový zákon

 

a) Starý zákon

 • původní jazyk – hebrejština, aramejština = souhrn židovské, náboženské a historické tradice
 • Bůh stvořil svět, uzavřel s člověkem úmluvu, kterou člověk porušuje
 • žánry – kronika a kronikářství (putování Židů), bohatýrská pověst (David a Goliáš), novela (Josefův příběh), lyrika (žalmy), milostná lyrika (Píseň Písní), filozofická skladba (Job), proroctví (Izaiášovo a Jeremiášovo), apokalyptická literatura (kniha proroka Daniela)
 • 5 Knih Mojžíšových = pentateuch, Tóra
 • Genesis – stvoření světa, Adam a Eva a jejich vyhnání z ráje, zavraždění Ábela Kainem, potopa světa a Noemův příběh, stavba Babylónské věže a zmatení jazyků, Abrahám a jeho potomci (Izák, Jákob, Josef), Josefovo otroctví v Egyptě a počátek útěku Židů z Egypta
 • Exodus – útěk Židů z Egypta
 • desatero z hory Sinaj
 • Leviticus
 • Numeri
 • Deoteronomium
 • Kniha Jozue
 • Kniha Soudců
 • 2 Knihy Královské – král Šalamoun
 • Kniha Job – symbol utrpení odevzdaně trpícího člověka
 • Kniha Žalmů – 150 žalmů
 • Kniha Přísloví – „návod“ k životu
 • Kniha Kazatel
 • Píseň Šalamounova = Píseň písní
 • 16 Knih Prorockých – dějiny Izraele (boje Židů s nepřáteli), výroky proroků (náboženští vizionáři)
 • inspirace – Michal Angello Buonarotti, Leonardi da Vinci – Poslední večeře, George Fridrich Hӓndel – oratorium Mesiáš, Voskovec + Werich – písně Osvobozeneckého divadla, Thomas Mann -Josef a bratří jeho, Karel Čapek – Kniha apokryfů, Ivan Olbracht – Biblické příběhy (Starý zákon), Čtení z Bible kralické (Nový zákon), muzikál Jesus Christ Superstar

 

Nový zákon

 • původní jazyk – řečtina
 • 1.-2. stol.
 • hlavní pramen křesťanské víry (Židé neuznávají – Kristus je pouze prorok)
 • Bůh se přiblížil lidskému chápání tím, že se zrodil v podobě člověka Ježíše, aby oznámil údobí božího království, do něhož má přístup každý, kdo se rozhodne následovat jeho víru
 • podobenství – rozvinutá metafora a široká přirovnání
 • poučení na analogickém příběhu ze známé oblasti
 • evangelium = dobrá zpráva
  • Evangelium podle Matouše
  • Evangelium podle Marka
  • Evangelium podle Lukáše
  • Evangelium podle Jana
  • Skutkové Apoštolů
  • Epištoly – 21
  • = dopisy určené křesťanským společenstvím (Ježíšovo učení, rady jak spravovat spol.)
 • Zjevení svatého Jana = Apokalypsa
  • vylíčení posledního soudu, výzvy k víře následování Ježíše a varování pro ty, kteří to neudělají
  • vzniklo za pronásledování prvních křesťanů
  • složitý těžký text plný symbolů a šifer
  • 4 apokalyptičtí jezdci na koních = metly lidstva způsobující válku, hlad, mor a smrt
 • + apokryfní texty (apokryf = tajný, skrytý) = texty nezařazené církví do Bible (kanonického textu) – např. Evangelium Tomáše

 

Překlady:

 • Septuaginta – podle 70 rabínů, kteří překlad pořídili, v řečtině
 • Vulgáta – celá Bible kompletně přeložena do latiny, počátek 5. stol
 • 1. překlad části do staroslověnštiny – 9. stol., Cyril a Metoděj
 • 13. stol. – části pomalu překládány do češtiny
 • Drazdansko-leskovecká Bible – konec 14. stol., první úplný překlad do češtiny
 • Bible kralická – konec 16. stol., vznikla péčí českých bratří
 • Bible ekumenická – dnes, podílely se na něm zástupy většiny církví na našem území

 

Antická literatura

Řecko

 • patroni umění:
  • nejvyšší bůh Slunce = Apollón
  • 9 múz – každá 1 druh umění
  • např. Thalia – komedie, Terpsychore – tanec
 • múzická umění = zpěv, skladba, tanec, umění slova (divadlo, literatura)
  • múzický člověk = umělecky nadaný X amúzický člověk

 

Dělení období:

 • archaické období (zastaralé): -6. stol. př. Kr.
 • attické období: -4. stol. př. Kr.
 • helénistické období: -1. stol. př. Kr.
 • římské období: stol. př. Kr.-529 (v Athénách uzavřeny filozofické školy)

 

Archaické období (9.-6. stol.  př. Kr.)

 

Attické období (5.-4. stol. př. Kr.)

 • kulturní centrum – Athény
 • hlavně drama

DRAMA

tragédie:

komedie:

 • Aristofanes – Lysistrata, Žába, Ptáci

PRÓZA

historické spisy

 • Hérodotos – otec historie
 • Thukýdidés – předchůdce dnešního moderního dějepisu, Dějiny peloponéských válek, řečnické spisy
 • Demosthenes – útoky proti mocenské politice Filipa Makedonského – filipika = útočná řeč

filozofické spisy:

 • Sokrates: – sám nepsal
 • Platón: – dialog dvou lidí (učitel a žák) s opačnými názory
 • Aristoteles: – shrnul veškeré vědění starověku a výrazně ovlivnil středověkou filosofii, navazuje na Platóna poetika: 1. díl – pojednává o tragédii, 2. díl – pojednává o komedii (inspirace – Humberto Eco – Jméno růže)

 

Helénistické období (4.-1. stol. př. Kr.)

 • řečtina – jazyk vzdělanců v celém Středomoří
 • literatura – příliš vyumělkovan
 • Theokritos

 

Římské období (1. stol. př. Kr. 529)

 • Řecko ovládáno Římem

 

Řím (3. stol. př. Kr.-476)

 • ovlivněny Řeckem
 •  literatura – není tak bohatá, jediný nový žánr – satira

Satira:

 • název podle slova „všehochuť“ (pestrá směs)
 • později pro texty, které zesměšňují nezdravé jevy člověka anebo společnosti “ kritický záměr
 • jazyk – latina
 • písmo – latinka
 • archaické období: -2. stol. př. Kr.
 • klasické období: stol. př. Kr.-14
 • postklasické období: 14-5. stol.

 

Archaické období

 • Titus Maccius Plautus
 • Lišák Pseudolus
 • Komedie o hrnci

 

Klasické období

 • římský vládce Augustus – podporuje spisovatele, kteří mu pomáhají upevnit stát
 • chtěl, aby Římané ctili staré římské tradice (ctnosti) = virtus:
 • plnění závazků vůči bohům a rodině
 • statečnost a poctivost

lyrická poezie

 • Catullus
 • Publius Vergilius Maro
 • zpěvy pastýřské
 • zpěvy rolnické
 • Aeneis
 • Publius Ovidius Naso
 • Žalozpěvy:
 • prosebné dopisy
 • Umění milovat:
 • Lásky
 • Proměny (Metamorfózy)

 

Postklasické období

 • rozklad společnosti, bohatá aristokracie žije rozmařilým způsobem, rychlé zbohatnutí, rychlá kariéra, bezohledná touha, úplatkářství, podvody, intriky, císaři se opírají o násilí a armádu
 • literatura – obrazy, postavy tyrana
 • pálení knih, vyhnanství, popravy, cenzura, autocenzura, despotismus
 • Marus Valerius Martialis – Epigramy
 • Tacitus – historik, historická pojednání
 • Gaius Petronius – satira
  • Satirikon – román, ironie, hlavní postava – Trimalchio, chce všechny šokovat tím, co si všechno může dovolit, nelidský, násilník, ponižuje své otroky

 

Význam pro rozvoj evropské kultury

 • základy evropské kultury a vzdělanosti
 • základy společenských institucí a vědních oborů
 • základy literárních žánrů → přinesla literární žánry