Umělecké a myšlenkové směry v próze 1. pol. 20. st.

literatura

 

Jméno: Umělecké a myšlenkové směry v próze 1. pol. 20. st.

Zařazení: Literatura – umělecké směry

Přidal(a): Kristýna Novotná

 

Kubismus

 • vznik kolem roku 1907
 • především ve výtvarném umění
 • kubisté rozkládali skutečnost na geometrické útvary – základ kubus (krychle)
 • zakladatelé: Pablo Picasso, George Brague, básníci hlásící se ke kubismu – Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Max Jacobe – chtěli zachytit skutečnost najednou z mnoha nezvyklých úhlů v celé její složitosti, rázem v různých časových rovinách a okamžicích, formu svých básní podřizovali geometrickému uspořádání, opomíjeli logické členění svých textů

Guillaume APOLLINAIRE (Francie)

 • psal odborné eseje, poezii, prózu a dramata, využívá principu asociace
 • Díla: drama Prsy Tiresiovy, poezie Alkoholy, Kaligramy, Zahnívající čaroděj

 

Futurismus

 • 1909 – Manifest futurismu (Filippo MARINETTI, Itálie)
 • destrukce, boření dosavadního umění, popírání uměleckých tradic, estetických norem a šablon, ale zároveň i obdivu k technické civilizaci, k moderním strojům
 • futuristé chtěli zachytit svět v pohybu, horovali pro literaturu, která by prý nemusela dohánět svou dobu
 • někteří italští futuristé dospěli až k politické podpoře nejkrajnější reakce – obhajovali válku a fašismus
 • v revolučním Rusku se naopak futuristé připojili k proletářské revoluci a patřili k zakladatelům sovětské socialistické poezie (V. Majakovský)

Filippo MARINETTI (Itálie)

 • básník, dramatik,
 • oslavoval válku jako jedinou hygienu světa a připojil se k fašismu a k politice Mussoliniho
 • Díla: sborník Osvobozená slova, drama Ohnivý buben, esej Futurismus a fašismus

Alexej KRUČONYCH (Rusko)

 • teoretik kubofuturismu, tvůrce zaumného jazyka (jazyk vznikl jako nápodoba zvuků přírody a výraz emocí

Vladimír MAJAKOVSKIJ (Rusko)

 • básník, dramatik a novinář, komunista
 • Díla: básně Oblak v kalhotách, Flétna-páteř

Vladimír CHLEBNIKOV

 • ze šlechtické rodiny, jeho tvorba spojena s odhalováním kořenů jazyka
 • Díla: Noc v zákopech, Zakletí smíchem

 

Expresionismus

 • první čtvrtina 20.stol. Německo
 • vyjadřoval pocity nejistoty, strach, zoufalství jedince v kapitalistickém světě
 • předchůdci expresionismu ve výtvarném umění – Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Edvard Munk – se pokoušeli ve svých dílech nahradit skutečnost jejím intenzívním osobním prožitkem
 • díla se pokoušela zachytit subjektivní výraz (expresi), představu, převyprávět sen – často využíval silně citově zabarvené prostředky, významových nadsázek (hyperbol)
 • představitelé: Johannes R. Becher, Gottfried Benn

 

Dadaismus

 • v době první světové války
 • název odvozen z franc. slova, které znamená koníček (hračka)
 • vysmíval se akademickému umění, k hodnotám uznávaným měšťáckou společností, chtěl burcovat, šokovat, provokovat, využití náhody a nesmyslu, mystifikace
 • básníci, výtvarníci a hudebníci prohlásili celý současný svět založený na honbě za penězi, svět válek a utrpení – jeho prázdnotu chtěli zaplnit veselím
 • zakladatel: rumunsko-francouzský básník Tristan Tzara
 • dadaismus se proměnil v surrealismus – dadaismus nepracoval s podvědomím

Tristan TZARA

 • básník, zakladatel a autor manifestů dadaismu
 • Díla: Dvacet pět básní

Christian MORGENSTERN (Německo)

 • básník
 • Díla: Šibeniční písně, Palma kužel, Šlasi

 

Surrealismus

 • 20 léta 20. století, Francie
 • 1924 – Manifest surrealismu, 1929 – Druhý manifest surrealismu
 • kladli důraz na citovou a pudovou stránku lidské osobnosti, na niterní přání tužby a skryté myšlenky, spontánnost, obrazotvornost
 • zakladatel: Aure Breton – opíral se o učení psychoanalýzy Sigmunda Freuda – obsahy podvědomí mohou projevit jen tehdy, když se vyřadí rozum

André BRETON (Francie)

 • básník a teoretik
 • Díla: poezie Magnetická pole, Šílená láska, próza Nadja

Paul ÉLUARD (Francie)

 • básník, nejprve dadaista, jeho poezie je hluboká a prostá
 • Díla: sbírka Veřejná růže, Nepřerušená poezie

 

REAKCE NA 1.SV. VÁLKU

LEGONÁŘSKÁ LITERATURA – J. HAŠEK

 • první linie – díla reagující na válečné prožitky, autoři pojímají válku jako nesmyslné vraždění – Fráňa Šrámek (Žasnoucí voják), Jan Weiss (Barák smrti)
 • druhá linie – „Legionářská literatura“ – díla inspirovaná bojem a osudy legionářů – Medek (Legionářská epopej), Kopta (Třetí rota), Langer (Jízdní hlídka)
 • třetí linie –díla soustřeďující se na problematiku člověka jako jedince ve válce – John (Večery na slamníku), Hašek (Osudy dobrého vojáka Švejka)

Josef KOPTA

 • tvorba spočívá v osobních zážitcích z Ruska – autobiografické rysy
 • Dílo: románová trilogie Třetí rota – osudy čs. legií, komplikace se Sověty, konec carismu, počátek ruské revoluce, kritické hodnocení čs. legií

Rudolf MEDEK

 • oficiální autor leg. literatury
 • učitel prosnul výpady proti demokratickým spisovatelům a jeho názory vyústily do fašismu
 • Díla: románová pentalogie Anabáze; drama Plukovník Švec – o hrdinství českého člověka za války; báseň Zborov – hrdinství legionářů za 1.sv. války

Jaroslav HAŠEK

 • představitel moderní literatury, redaktor časopisu Svět zvířat, bohém, dobrodruh, spisovatel se smyslem pro humor. Vstoupil do Ruské komunistické strany bolševiků a působil jako vojenský politický pracovník
 • napsal 1200 povídek
 • v prózách čerpal z lidového vypravování, často lyrizovaných, s citacemi lidových písní, hledal přirozený způsob svobodného života
 • Dílo: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války – románová kronika ze života českého člověka za první světové války, Humorně satirický obraz té doby, zesměšňování hodnot rakouské monarchie a války. Kniha byla zařazena k válečným románům, které hodnotíme jako satiru a grotesky. „Švejkovina“ negace odpovědnosti.

 

BRATŘI ČAPKOVÉ

OSOBNOST KARLA ČAPKA A JEHO LITERÁRNÍ DÍLO, MALÍŘ A SPISOVATEL J. ČAPEK

Karel ČAPEK

 • nejvýznamnější představitel demokratického proudu, výtvarný a literární kritik v Národních listech, redaktor Lidových novin, prozaik, dramatik, básník, překladatel, režisér, dramatik, svá díla doprovázel svými kresbami
 • ve svém díle usiloval o co nejtěsnější kontakt s konkrétním životem pracujícího člověka, uchvacoval ho rozvoj techniky a tempo moderní civilizace, snažil se přiblížit hovorovému jazyku
 • autor nutí člověka zamýšlet se nad otázkami související s existencí, nelze upřít citlivost, moudrost a kultivovanost
 • literární díla:
  • novinář a autor prozaických útvarů:
  • jako novinář přispěl k rozvoji fejetonu, sloupku a causerie
  • články – Na břehu dnů, V zajetí slov
  • fejetony – Kalendář, Italské listy, Cesta na sever
 • utopista:
  • v dramatických a románových utopiích se většinou jedná o převratný vynález a jeho důsledky pro lidstvo – technický pokrok je rychlejší než lidská morálka, a proto hrozí zneužití lidských vynálezů
  • protiklad přírody a vyspělé civilizace, přirozeného a umělého
  • R.U.R. – Rossums Univerzal Robots – drama, o vzpouře robotů, lidstvo je vyhubeno, jiskrou naděje je pro lidstvo chvíle, kdy se mezi dvěma roboty objevuje zárodek citů, roboti se stávají lidmi a civilizace začíná od samého začátku
  • Krakatit – román, je řešen problém odpovědnosti člověka za důsledky zneužití vynálezu, inženýr objeví třaskavinu, která je schopná zničit celý svět, třaskavina je mu však ukradena a on prochází různými skupinami a snaha zneužít ho, kniha je zakončena skoro pohádkově
  • Válka s mloky – román, fejetonistické rysy, dochází k objevu inteligentních mloků, které představují levnou pracovní sílu, mloci pomocí trhavin ukrajují lidem pevninu kniha povýšena na varování před nebezpečím fašismu, líčení událostí je satirický a paroduje novinářské postupy
 • filozofie a jeho noetická trilogie
  • pragmatismus – filozofický směr, charakteristický je zvláštní pojem pravdy (užitečnost, hodnota, úspěšnost), kritériem pravdy je zkušenost a praxe jednotlivce, pravdivé pro nás je poznání, které se shoduje s naší zkušeností, pojetí pravdy je tedy relativní (subjektivní poznání)
  • noetická (poznávací) trilogie – romány Hordubal, Povětroň, Obyčejný život – romány spojuje jeden problém a ro možnost poznání druhého člověka, vyústění trilogie je pozitivní, poznání a porozumění vede k lepším vztahům
  • varování před totalitou
  • jasně a ostře vystupoval proti fašismu
  • Bílá nemoc – konflikt mezi doktorem a diktátorem, doktor má jako jediný lék na bílou nemoc a je ochotný ho diktátorovi za slib míru, porušuje lékařský slib – pomoci každému kdo ji potřebuje, hrdina končí ušlapán fanatickým davem
  • Matka – drama o reakci na válku ve Španělsku, matka vede rozhovory a spory s mrtvými muži své rodiny (všichni padli v boji), naživu je pouze její syn, které si úzkostně střeží
 • pohádky
  • rysy: pohádkové bytosti jsou polidštěny, místem děje jsou skutečná místa, hl. znakem je záliba v hromadění synonym a užívání novotvarů
  • Devatero pohádek – a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek
  • Dášenka čili Život štěněte
 • další díla
  • Zářivé hlubiny – povídka, psána společně s bratrem
  • Ze života hmyzu – drama, alegorická komedie
  • Povídky z jedné kapsy a Povídky z druhé kapsy – noetické povídky
  • Hovory s T.G. Masarykem

 

Josef ČAPEK

 • výtvarník, umělecký kritik a teoretik, básník, prozaik, dramatik
 • psal díla se svým bratrem (např. Ze života hmyzu), ale i svá vlastní
 • díla: Povídání o pejskovi a kočičce, Psáno do mraků

 

ČESKÁ NOVINÁŘSKÁ TRADICE (PEROUTKA, POLÁČEK, BASS)

Ferdinand PEROUTKA

 • novinář, prozaik, literární a výtvarná kritik, šéfredaktor týdeníku Přítomnost, politický redaktor Lidových novin, demokrat
 • dílo: Budování státu – veledílo o politice vzniklého Československa

Karel POLÁČEK

 • žurnalista, humorista a prozaik, zemřel v Osvětimi
 • vynikající vypravěč, stylista, satirik
 • považován za prvotvůrce novinových sloupků
 • Díla:
  • Bylo nás pět – vyprávění pětičlenné klukovské party, vypravěčem je Petr
  • Muži v ofsajdu – humoristická próza, vypravuje o osudech otce a syna a majitele obchodu kteří fandí jiným týmům, karikovaná psychologie klubových přívrženců a komické situace vyplývající z vášnivého zaujetí
  • Hostinec U kamenného stolu – román o venkovských lázních a jejich návštěvnících
  • Židovské anekdoty – vtipy o Židech, které vyprávěl s oblibou
  • Dům na předměstí

 

HUMOR V ČESKÉ LITERATUŘE (POLÁČEK, BASS, LANGER)

Eduard BASS

 • všestranně orientovaný renesanční umělec
 • autor Lidových novin
 • spisovatel, novinář, redaktor, herec, autor kabaretních textů
 • přednosti – všestranný rozhled, bystrý postřeh, smysl pro lidový humor, parodii, satiru a lehké psaní
 • Díla:
  • Klapzukova jedenáctka – pohádka pro mládež o fotbalové jedenáctce, kterou tvoří 11 synů chalupníka
  • Cirkus Humberto – klasický román, příběh muže, který díky své šikovnosti dělá rychlou kariéru v cirkusu Humberto. kromě životních osudů kniha líčí svět cirkusového prostředí
  • Lidé z maringotek – novela, deset milostných příběhů

František LANGER

 • dramatik, prozaik, autor knih pro mládež, představitel čapkovské generace
 • Díla:
  • Filatelistické povídky
  • Bratrstvo Bílého klíče – románová novela
  • Periférie – drama

 

VLADISLAV VANČURA A IMIGRATIVNÍ PRÓZA

 • projevuje se tu vliv avantgardy, zvláště moderní poezie
 • využívá asociace (sdružování představ vyvolané na základě určité podobnosti), lyričnosti, obraznosti
 • imaginace souvisí s fantazií

Vladislav Vančura

 • spisovatel, prozaik, publicista, režisér, dramatik a představitel imigrativní prózy
 • rysy tvorby: jazykové experimenty (často používána slova z 19.stol., archaismy, metaforika), vyprávění z role vypravěče, postavy jsou nekomplikované a přímočaré (loupežníci, vrazi, milenky, podivíni, snílci)
 • Díla:
  • povídkové soubory: Amazonský proud, Dlouhý, Široký, Bystrozraký
  • Pekař Jan Marhoul – román o osudech radostného a dobrého člověka, který je využíván
  • Rozmarné léto – humoristická novela, idyla lázeňského městečka je narušeno příjezdem kouzelníka a dívky, ta se zblázní do plavčíka, kanovníka a majora
  • Markéta Lazarová – historický román z období středověku
  • Kubula a Kuba Kubikula – dětská knížka

 

PRÓZA LEVICOVĚ ORIENTOVANÝCH AUTORŮ

 • levicově orientovaná literatura tvořila hlavní vývojovou linii české prózy 20. a 30. let
 • snaha o soulad s komunistickými idejemi, inklinace k avantgardě
 • socialistický realismus – způsob uměleckého vnímání, který má marxistický výklad spol. vývoje, dílo muselo mít spol. funkci, muselo být ideologické
 • odpor k válce, inspirace VŘSR

Marie MAJEROVÁ

 • Díla: Nejkrásnější svět – román; Přehrada – utopický román; Siréna – sociální román, nejvíce přiblížen socialistický realismus

Marie PUJMANOVÁ

 • Díla: Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti – románová trilogie; Pacientka doktora Hegla

Ivan OLBRACHT

 • prozaik, novinář
 • rysy: vynikající vypravěč, pozornost je soustředěna na osudy jedinců, kteří jsou výjimeční (vyděděnci, rebelové), prokreslená psychologie postav, do literatury vnesl problematiku židovství
 • Díla:
  • zlých samotářích – tři povídky, které se upírají na životní ztroskotání vyděděnců
  • Žalář nejtemnější – psychologický román o komisaři, který oslepne
  • Nikola Šuhaj loupežník – kniha, která čerpá námět z Podkarpatské Rusi, o muži, který byl okolnostmi donucen k loupežím, a nakonec je zabit
  • Biblické příběhy – převyprávění Starého zákona pro mládež

Jiří WEIL

 • žurnalista, překladatel
 • Díla:
  • Moskva – hranice – román o třech lidech žijících se složitými poměry v Rusku
  • Dřevěná lžíce – román o nepřátelích komunistického režimu držených ve středoasijském táboře
  • Život s hvězdou – román o tragédii života židovského úředníka

 

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA

 • znaky: vykreslení duševního života, předkládání nálad a prožitků, zdrojem inspirace bylo odhalování procesu podvědomí (Freudova psychoanalýza), v centru pozornosti jsou pudové stránky, patologické jevy a hlubinné psychologie, na vývoj psych literatury měli vliv hlavně Dostojevský, Hesse, Kafka, Musil, Proust, Joyce
 • témata – odraz války, koncentračních táborů, vyrovnávání se smrtí, s nemocí, odraz totalitního režimu na psychice člověka, analýza milostných, rodinných vztahů

Jarmila GLAZAROVÁ

 • v meziválečném období se svými díly řadí k psychologickému proudu, po 2. světové válce podporuje komunistický režim
 • rysy: autobiografické prvky, touha po harmonii ve vztazích, vykreslení lidských povah, hrdinkami jsou ženy
 • Díla:
  • Advent – román z prostředí Beskyd, děj je zhuštěn do jedné noci, trpící Františka je provdána za muže, kterého najde s jinou ženou v seníku, hodí po nich lucernu a oni v seníku uhoří
  • Vlčí jáma – román, který sleduje manželství dvou povahově protichůdných lidí, a to starší ženy, sobecké, pyšné a svárlivé, navenek laskavé, ale doma tyranské, a o 16 let mladšího manžela, dobráckého veterináře, autorka rozvíjí příběh citového vztahu mezi manželem a osmnáctileté chovanky a líčí rozklad manželského života

Václav ŘEZÁČ

 • prošel cestou od dětské prózy přes psychologické romány až ke schématickým dílům v poválečném období
 • rysy: rozporuplnost lidské psychiky a poukazuje na příčiny i důsledky jejich chování
 • Díla:
  • Černé světlo – psychologický román, postavou je mladík slaboch, který je dohnán ke zlu
  • Svědek – protagonista, méněcenností poznamenaný a nemocný stařec Kvis, je vědomým strůjcem zla, který v lidech rozpoutá temné pudy a vášně.
  • Rozhraní – román o vzniku románu, hrdinou je spisovatel, který je posedlý novým námětem

Egon HOSTOVSKÝ

 • prozaik, který dokázal ve svých románech postihnout pocity odcizení lidí, kteří se snaží nalézt svou identitu
 • v jeho prózách lze vidět vliv Dostojevského a Kafky (postavy jsou často židovského původu jako autor
 • rysy: zaměření na introverty, pocity odcizení a odloučenosti, komunikační a sociální problémy, cizost mezi lidmi
 • Díla:
  • Žhář – hrdinou románu je osamocený, nepochopený patnáctiletý mladík
  • Případ profesora Körnera – román v němž židovský muž trpí komplexem méněcennosti

Jaroslav HAVLÍČEK

 • je „ryze českým“ spisovatelem
 • rysy: naturalistické prvky, maloměstské prostředí, degenerovaní jedinci, vypráví střízlivě
 • Díla:
  • Neviditelný – román o pochmurném příběhu o dědičném šílenství měšťanského domu
  • Petrolejové lampy – dramatický příběh energické Štěpánky Kilianové

 

NĚMECKY PSANÁ LITERATURA V ČESKÝCH ZEMÍCH

NĚMECKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA

Franz KAFKA

 • jeho tvorba byla v rozporu s požadavky na literaturu a byl utlačován komunistickým režimem
 • za jeho života bylo vydáno pouze pár povídek, nejpodstatnější dílo bylo vydáno Maxem Brodem po jeho smrti
 • rysy: svět odporuje vší logice, neuvěřitelné situace jsou prezentovány jako běžné, vládne logika snu, přízrak monstra = byrokracie proti níž člověk bojuje, knihy jsou pesimistické, hlavní postavy nemají příjmení
 • Díla:
  • Proces – nedokončený román o deseti kapitolách, muž se probudí na třicáté narozeniny a zatknou ho dva muži za neznámé obvinění před záhadný soud, je ponechán na svobodě během vyšetřování, neznámou žalobu považuje za nesmyslnou, víc se poddává neviditelnému soudu až nakonec proces končí popravou v lomu
  • Proměna – obchodník se probudí přeměněn v hmyz, celá povídka je dokumentem proměňujícího vztahu mezi obchodníkem a jeho rodinou

Gustav MEYRINK

 • dokázal vystihnout tajemnou atmosféru Prahy
 • Dílo: Golem – román situovaný do ghetta Prahy

Franz WERFEL

 • prozaik z Prahy
 • patřil mezi představitele expresionismu v poezii, v próze vyzdvihoval nutnost lidské pospolitosti, v dramatu zobrazoval negativní následky války
 • Díla:
  • Hvězda nenarozených – sci-fi předvídající degeneraci lidstva, které ztratilo oporu v morálce, lásce, svobodě
  • Čtyřicet dnů – román plný napětí, zachycuje jednu z událostí v době první světové války – pokus turecké armády vyhladit arménský národ

Rainer Maria RILKE

 • básník, prozaik a dramatik
 • ve svých raných básních navazoval i na českou lidovou poesii
 • nejprve psal poezii, která byla dialogem s Bohem
 • Díla:
  • Kniha hodinek – báseň o meditaci a dialozích s Bohem
  • vrcholná díla – Sonety Orfeovi, Duinské elegie

Egon Ervin Kisch

 • spisovatel a novinář, opravdový klasik literární reportáže
 • je autorem reportáží z pražského prostředí a zahraničních cest a pobytů
 • Díla:
  • Pasák – román
  • Pražská dobrodružství – soubor próz
  • Zuřivý reportér – soubor reportáží
  • Pražský pitval – kriminalistická studie
  • Tržiště senzací – autobiografie

 

ANGLICKÁ A AMERICKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA

AMERICKÁ LITERATURA

 • ztracená generace – generační skupina amerických autorů 20.let 20.stol., kteří byli poznamenáni duchovním otřesem první světové války, kteří vystřízlivěli z amerického snu
 • znaky: tématem je zklamání a deprese, rozklad tradičních lidských a společenských hodnot (válka vše zdeformovala), východiskem je útěk do přírody nebo kultury, hrdinové jsou apatičtí a neschopni navázat na dřívější vztahy

Ernest HEMINGWAY

 • romanopisec, povídkář a novinář
 • 1954 – Nobelova cena za literaturu
 • rysy: fascinace mezními životními situacemi, motiv ztracenosti a vykořeněnosti, zobrazení psychických dějů v člověku, příznačný hl. hrdina (fyzicky silný a osamělý), tzv. metoda ledovce – kvůli účinnosti textu eliminoval vše vedlejší a nepodstatné, jsou objektivní
 • Díla:
  • Sbohem armádo – román, příběh lásky mezi am. vojákem a angl. sestřičkou
  • Zelené pahorky africké – inspirace zážitky z lovu divoké zvěře v Africe
  • Komu zvoní hra – román, dramatický příběh z občanské války ve Španělsku, děj je soustředěn do tří dnů
  • Stařec a moře – novela, jednoduchý příběh o starém rybáři, který loví dva dny a dvě noci mečouna, význam – o marnosti lidského snažení a boji člověka, o lidské existenci

William FAULKNER

 • jižanská sága – díla ovlivněna prostředím bělošské aristokracie z dob otroctví, černošskými otroky a potomky indiánů
 • Díla: trilogie Vesnice, Město a Sídlo

Scott Francis FITZGERALD

 • autor džezového věku – autoři ovlivněni převratnými objevy (automobily, rozhlas, film)
 • jeho díla jsou charakterizovány jako sonda do života am. společnosti
 • Díla: Velký Gatsby; Krásní a prokletí; Něžná je noc – román o životním příběhu psychiatra, který se odehrává v Evropě, román vrcholí rozvratem rodiny a útěkem od velké společnosti

Theodore DREISER

 • představitel amerického naturalismu a sociálního realismu
 • rysy: zabývá se kariérou lidí, cynismem a obětováním cti, jeho postavy jsou ztělesněním pokrytecké morálky, kteří využívají každou příležitost
 • Dílo: Americká tragédie – román o řešení problému zločinu a trestu

 

ANGLICKÁ LITERATURA

 • analýza domácího prostředí

Thomas Stearns ELIOT

 • 1948 – Nobelova cena za literaturu
 • na jeho tvorbu měl vliv francouzský symbolismus a imagismus
 • využívá poéma – zprostředkovává emoce a pocity pomocí konkrétních básnických obrazů
 • rysy: do poezie se dostává proud vědomí, nalezneme pocity odcizení a osamocení, neschopnost komunikace mezi lidmi
 • Díla:
  • Pustina – poéma, kde se prolínají dvě základní roviny, jedna – motiv moderního velkoměsta, odcizení, strachu a bezvýchodnosti, druhá – verše inspirované starověkými mýty a středověkou legendou o hledání svatého grálu
  • Čtyři kvarteta

John GALSWORTHY

 • díla mají tradiční románové rysy
 • 1932 – Nobelova cena za literaturu
 • Díla:
  • Sága rodu Forsytů – román o čtyřech generacích rodiny Forsytů, vlastnosti rodiny se dostávají do střetu s krásou a vášní
  • trilogie – Moderní komedie, Konec kapitoly

George Bernard SHAW

 • dramatik, kritik, esejista
 • 1925 – Nobelova cena
 • ve svých dramatech pranýřoval falešnou morálku, měšťany, hloupost, pokrytectví, falešnost, využívá i historická témata
 • Díla:
  • napsal 70 divadelních her
  • Pygmalion – komedie, profesor uzavře sázku s plukovníkem, že z květinářky učiní dámu

 

FRANCOUZSKÁ LITERATURA MEZI VÁLKAMI

 • polovina 20. století

Romain ROLLAND

 • 1915 – Nobelova cena
 • historik, spisovatel
 • Díla:
  • románová epopej Jan Kryštof
  • Petr Lucie – protiválečná novela se shakespearovským námětem, mladí lidé se do sebe zamilují a uzavírají se do samoty své lásky, bez ohledu na morálku rodičů a vrcholící válku, na Velký pátek zahynou za náletu v troskách trámu, kontrast dvou rovin – atmosféra válečné Paříže a intimní svět zamilovaných

Antole FRANCE

 • 1921 – Nobelova cena
 • básně, romány – jeho díla byla bohatá filozofickými reflexemi a kritickými spol postřehy
 • Dílo: Ostrov tučňáku – satirický a alegorický román, parodie na francouzské dějiny

Henri BARBUSSE

 • Oheň – protiválečný román, sugestivní líčení utrpení a hrůz, vyjádření odporu k těm, kdo rozpoutali a vedli válku

André GIDE

 • představitel intelektuálního individualismu
 • 1947 – Nobelova cena
 • Díla: Návrat ze Sovětského svazu

Francois MAURIAC

 • spisovatel, novinář, autor katolických románů
 • 1952 – Nobelova cena
 • autor hledá východisko z meziválečné krize hodnot, setkáváme se s chybujícími lidmi, bojem duše a těla,
 • Díla: Polibek malomocného – román; Romány lásky a nenávisti – celek šesti románů

Antoine de SAINT-EXUPÉRY

 • reportér, spisovatel
 • Díla:
  • Malý princ – filozofická pohádka
  • Země lidí – román
  • Válečný zajatec – povídky

Gabriel CHEVALLIER

 • Zvonokosy – několika dílný román o osudech postav malého městečka